Skip to main content

Skånska nior ser ljust på framtiden

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2012 10:00 CEST

Nio av tio niondeklassare i Skåne ser ljust på sin framtid. Det framkommer av den folkhälsoenkät för barn och unga som Region Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne genomfört under våren. Av cirka 7 500 elever i årskurs nio angav 86 procent att de ser ljust på sin framtid. Bland de elever med föräldrar som inte förvärvsarbetar är andelen något lägre med 75 procent.

-         Det känns väldigt positivt att de allra flesta ungdomar ser ljust på sin framtid. Framtidstro är en bidragande faktor till att må bra, precis som att vara delaktig i samhällslivet, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd och ordförande i Region Skånes folkhälsoberedning.

Ett annat resultat ur folkhälsoenkäten är att bland elever vars föräldrar tillåter att de dricker alkohol ur eget glas eller får hälla upp alkohol själva så uppger 28 procent att de dricker så att de känner sig berusade nästan varje gång eller varje gång de dricker. Berusningsdrickande förekommer därmed dubbelt så ofta i denna grupp än bland de elever vars föräldrar inte är lika tillåtande vad gäller sitt barns alkoholkonsumtion. Här uppger endast 12 procent att de känner sig berusade när de dricker.

-         Att föräldrars bjudvanor vad gäller alkohol spelar roll för ungdomars berusningsdrickande har vi länge haft på känn, men nu ser vi att det faktiskt har stor betydelse. Det är något som är viktigt att ta till sig som förälder så här i examenstider, säger Birgitta Södertun.

Niondeklassarnas föreningsaktiviteter påverkas också av föräldrarnas jobbsituation. Bland flickor med förvärvsarbetande föräldrar deltar 64 procent i olika föreningsaktiviteter mot endast 40 procent av flickor som har icke-förvärvsarbetande föräldrar. Ett liknande men något svagare mönster kan ses bland pojkar.

-         Att det skiljer sig mellan ungdomar beroende på föräldrarnas jobbsituation är också något som vi känner till och som vi kommer att studera närmare när de övriga resultaten från enkäten blir klara i höst, avslutar Birgitta Södertun.

Förutom niondeklassarna deltog även elever i årskurs sex och gymnasiets årskurs två i undersökningen. Sammanlagt skickades 35 000 enkäter ut i mars till elever från samtliga 33 skånska kommuner, vilka för första gången deltog i en gemensam folkhälsoenkätundersökning. Detta medför väl underbyggda och rättvisande resultat bland barn och unga i Skåne.

Resultaten från undersökningen ska bland annat användas som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Skåne, kommunerna och andra organisationer, vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete samt användas för att bedriva forskning av sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga. De samlade resultaten av undersökningen kommer att presenteras i oktober.

För mer information, kontakta
Birgitta Södertun, regionråd, 044-309 33 53
Elisabeth Bengtsson, folkhälsochef, 040-675 30 68
Mathias Gran, statistiker, 040-675 33 93

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.