Skip to main content

Skånska patienter positiva till både skånsk psykiatri och specialistsjukvård i två nya nationella patientenkäter

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 10:02 CEST

Specialistsjukvården och psykiatrivården i Region Skåne får bra betyg av patienterna. Det gäller allt från tillgänglighet inom psykiatrins öppenvård och respekt vid inläggning i slutenvård till bemötandet inom den öppna specialistvården.  Det visar de två nationella patientenkäter som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) presenterar idag där nästan 50 000 patienter har fått svara på frågor om hur de upplever vården.

Patientenkäterna ingår i Region Skånes ständiga arbete med att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Totalt har cirka 10 500 slumpmässigt utvalda patienter inom sluten och öppen psykiatrisk vård, både i egen regi och i andra driftsformer, samt 39 500 personer i öppen och sluten somatisk vård fått svara på frågor om hur de upplever vården. Med somatisk vård menas kroppslig vård som bedrivs av specialister på sjukhus och övriga specialistmottagningar.

–  Det är viktigt att få ta del av patienternas upplevelser av vården. Med hjälp av en sådan här stor undersökning kan sjukhusen och klinikerna arbeta med att förbättra sina arbetssätt så att de motsvarar patienterna önskemål, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson.

–   Psykiatrin är ett av våra fokusområden och vi har tagit fram en strategisk plan och satsat extra resurser. Tillgänglighet, bemötande och samverkan är viktiga delar i vårt fortsatta arbete med att stärka psykiatrin i Skåne. Brukarorganisationernas kunskap är central när vi i framtiden ska hitta former för brukarna att vara med och revidera och utvärdera den psykiatriska verksamheten i Skåne, säger Anders Åkesson (MP) förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultat i korthet från den nationella patientenkäten om psykiatriska vården i Region Skåne:

Region Skånes öppna psykiatri utmärker sig genom bra tillgänglighet och att patienterna ger bra betyg åt helhetsintrycket.

Region Skånes slutna psykiatri får bra betyg av patienterna för bemötande och respekt vid inläggningen.

Dessutom ger patienterna Region Skånes psykiatrivård överlag bättre betyg än övriga landsting och eftersom Region Skåne är ett så stort landsting drar detta även upp rikssnittet.

–  Resultaten är ett kvitto på att vi är på rätt väg när det gäller patientinflytandefrågor kring tillgänglighet, bemötande och delaktighet. Det återstår mycket arbete men vi blir allt bättre på att utveckla och erbjuda en vård som utgår från patientens perspektiv, säger P-O Sjöblom, Psykiatri Skånes förvaltningschef.

Resultat i korthet från den nationella patientenkäten om Region Skånes öppna och slutna somatiska vård:

Bemötandet i den slutna och den öppna somatiska vården får höga värden av skåningarna

Förtroendet för de behandlare skånska patienter möter i vården är stort inom den slutna och öppna specialistvården

 –  Patienterna ger den somatiska vården högt betyg för bemötande och förtroende men det finns mer att göra avseende information till patienterna. Som exempelvis information om läkemedelsbiverkningar samt kunskap om vilka varningssignaler patienten ska uppmärksamma gällande sin sjukdom eller behandling, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson.

Fakta om nationell patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Den första undersökningen genomfördes inom primärvården hösten 2009. Sedan dess har mätningar gjorts varje år; vartannat år inom primärvården och vartannat år inom specialiserad vård. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna genomförs av Institutet för Kvalitetsindikatorer (Indikator).

Hela undersökningen finns på: www.skl.se/nationellpatientenkat

Mer information:
Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne
044-309 34 90
PO Sjöblom, förvaltningschef Psykiatri Skåne
044-309 34 85

Statistik och uppgifter kring undersökningen
Alexander Dozet, hälsoekonom
040-675 36 60
Anders Wallner, hälso- och sjukvårdsstrateg
040-675 31 30

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.