Skip to main content

Skånska ungdomar lever sundare – men mår sämre

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 09:01 CET

Idag presenteras Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016. Enkäten bygger på 27 000 skånska ungdomars årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Undersökningen visar att tonåringarna röker och dricker allt mindre, men är mer stressade och generellt mår sämre än tidigare. Framförallt har stressen ökat i skolan och det är flickorna i årskurs 9 och i gymnasiet som mår sämst.

Daglig cigarrettrökning har nästan har halverats bland både pojkar och flickor i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 mellan år 2012 och 2016. Även för alkohol och narkotika är trenden minskad användning. Sett över tid har till exempel intensivkonsumtion av alkohol minskat i samtliga årskurser och då främst bland pojkar på gymnasiet.

- Det är glädjande att se att användning av alkohol, narkotika och tobak minskar. Samtidigt är det en oroande trend att framför allt unga tjejer säger att de mår sämre och upplever större otrygghet än tidigare, säger Birgit Modén, folkhälsoanalytiker, Med Dr. i Folkhälsovetenskap, Region Skåne

De allra flesta skolelever i Skåne uppger att de mår ”bra” eller ”mycket bra”. Men trenden är negativ bland pojkar och flickor i samtliga årskurser jämfört med undersökningen år 2012 och då speciellt för tjejer. Psykiska besvär som nedstämdhet, ängslan/oro och irritation/dåligt humör har generellt blivit vanligare bland skånska elever jämfört med föregående undersökning 2012. Ökningarna är störst bland flickor i de två äldsta årskurserna med cirka 10 procentenheter för respektive besvär.

Flickor har oftare försökt att skära, rispa eller på annat sätt skada sig själv än pojkar. Bland flickor är självskadebeteende vanligast i årskurs nio där närmare var femte flicka skadat sig själv någon gång under det senaste året och drygt var tjugonde flicka skadat sig mer än fem gånger.

Flickor känner oftare vardagsstress än pojkar. Stressen ökar med åldern och på gymnasiet svarade drygt var femte pojke och hälften av flickorna att de ofta känner sig stressade i sin vardag. Ungdomarna upplever än mer stress av skolan. Skolstressen ökar bland pojkar i årskurs nio och bland flickor i samtliga årskurser sedan förra undersökningen. Mer än 60 procent av flickorna i årskurs nio och gymnasiets årskurs två känner sig stressade av skolarbetet.

- Det är viktigt att vi är medvetna om den här trenden och fortsätter att följa den över tid. Enkäten ger vuxenvärlden en bra och samlad bild av hur ungdomarna i Skåne mår. Nu är det viktigt att vi har dialog med de som berörs till exempel kommunerna, men också vården, avslutar Birgit Modén.

Över tid har andelen flickor som anser att de inte får hjälp i skolan när de behöver det ökat i samtliga årskurser, som mest med fyra procentenheter bland flickor i årskurs nio. Andelen som saknar hjälp hemma ökar bland pojkar i årskurs sex och på gymnasiet och bland flickor i de två äldsta årskurserna. Även arbetsron i klassrummen minskat avsevärt för båda könen i samtliga årskurser.

Fakta: Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 har genomförts i Skånes samtliga 33 kommuner i såväl kommunala som fristående skolar. Drygt 27 000 av 35 000 elever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 78 %. En motsvarande folkhälsoenkät bland barn och unga i Skåne genomfördes för första gången 2012. Enkäterna ställer frågor om barn och ungas hälsa, sömn, välbefinnande, levnadsvanor, skolgång, sociala relationer samt sociodemografiska faktorer.

För ytterligare information, kontakta;
Birgit Modén, folkhälsoanalytiker, Med Dr. i Folkhälsovetenskap, Region Skåne
Tfn 46 (0)721 99 82 10

Mathias Grahn, statistiker, Region Skåne
Tfn 46 (0)768 87 19 18

Ulrika Mebius, kommunikationsstrateg, Region Skåne
Tfn 46 (0)72 599 88 26

Undersökningen Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne är en samverkan mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, och de skånska kommunerna. Region Skåne ansvarar för genomförande och analys.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.