Skip to main content

Skånskt vårdprojekt för utlandsfödda med demens blir nationellt

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:15 CEST

Regeringen har beviljat 4 miljoner kronor till Kunskapscentrum Demenssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus, SUS. Pengarna ska användas för att på nationell nivå sprida ett framgångsrikt koncept för att förbättra vården av utlandsfödda personer som drabbas av demens.

– Den vård som vi ger våra utlandsfödda äldre är inte jämlik med vården av infödda svenskar.  Det måste vi ändra på eftersom det bryter mot lagen, säger professor Lennart Minthon vid Minneskliniken på SUS.

Det är ett väl känt problem att äldre personer med utländsk bakgrund inte söker i vård i samma utsträckning som andra svenskar. Det finns flera anledningar till det, exempelvis kulturella och språkliga. Det innebär en ökad risk att dessa personer inte får den vård de behöver. Detta gäller inte minst personer med minnesstörningar.

För tre år sedan inleddes med hjälp av EU-medel från Regionala utvecklingsfonden och Europeiska integrationsfonden, två projekt som syftar till att ge utlandsfödda personer med demens en bättre vård. Inom ramen för verksamheten har bland annat tolkar utbildats för att förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och patienter. Särskilda tester för demenssjukdomar har utvärderats där språk eller kulturell bakgrund inte är avgörande för resultatet. Det har lett till en säkrare diagnostisering av patientens minnesproblem.

Nu ska det framgångsrika konceptet spridas på nationell nivå.

– Vi ska anställa en projektledare och siktar på att det ska finnas utbildningssamordnare i alla regioner och landsting, säger Lennart Minthon som ser demenssjukdomar som ett första steg i ett större projekt.

– Vi börjar med att bygga upp en plattform för demenssjukdomar. Sedan är tanken att gå vidare med andra stora folksjukdomar som diabetes, hjärta/kärl och psykiska sjukdomar.

Fakta:

* Migrationsskolan för demensvården i Öresundsregionen är ett projekt som delvis finansieras med EU-medel från Regionala utvecklingsfonden.

* Intervention för äldres integration är ett projekt som delvis finansieras av EU-medel från Europeiska integrationsfonden.

* Region Skåne har satsat 2 miljoner kronor för att projektresultaten ska spridas på regionnivå.

* Staten bidrar med 4 miljoner för att resultaten ska få nationell spridning.

För mer information kontakta professor Lennart Minthon via telefon 0706/ 55 06 12 eller via mail: lennart.minthon@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.