Skip to main content

Sverige, Norge, Danmark och EU möts i Skåne för ett gränsöverskridande samverkansprogram

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 14:39 CET

Under torsdagen, 28 februari, träffas regionala politiker från Danmark, Norge och Sverige i Malmö för att diskutera formerna för ett nytt program för gränsregionalt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Europeiska Unionens sammanhållningspolitik syftar till att stärka ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU samt till att skapa en balanserad och hållbar utveckling av programområden genom gränsöverskridande transnationellt och interregionalt samarbete.

Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) 2007-2013 omfattar regioner/fylken i två EU-länder: Sverige och Danmark och ett icke EU-land: Norge. Nuvarande program har en samlad finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, danska, svenska och norska myndigheter, regioner och kommuner på ungefär två miljarder svenska kronor.

Inför programperioden 2014-2020 väntas den svenska regeringen uppdra åt Region Skåne att samordna arbetet med att skriva det framtida operativa programmet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. EU-kommissionens beslut kring programgeografier kom 18 december och av detta framgår att geografin för det nya ÖKS-programmet blir oförändrad.

Bakgrunden till det här samarbetet är en vilja  i samtliga regioner att det nya Interreg ÖKS-programmet startar så snart det är möjligt 2014. Vi i Region Skåne har erbjudit oss att leda det gemensamma arbetet  och glädjer oss åt gott samarbete och full uppbackning från övriga regioner, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Regionerna är eniga i att det är viktigt att vi arbetar proaktivt med framtagandet av det nya programmet trots att de formella förutsättningarna ännu inte är klara. Det är viktigt att den svenska regeringen visar handlingskraft gentemot EU, säger Christine Axelsson (S), regionråd och vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Bättre infrastruktur och miljö viktiga mål
Syftet med projektet är att i samarbete med alla ingående regioner i programområdet ta fram ett genomarbetat och väl förankrat förslag till operativt program för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Enligt EU-kommissionens förslag till förordningar har varje Interregprogram i den kommande strukturfondsperioden möjlighet att välja fyra av elva tematiska mål, som ska bidra till EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.
 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar.
 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.
 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom.
 10. Att investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande.
 11. Att förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen.

Den politiska strategigruppen har vid dagens möte beslutat prioritera punkterna 1,4,7 och 8.
Under sommaren kommer programförslaget vara ute på remiss. Ambitionen är att lämna in ett färdigt programförslag till staterna den 1 november.

Mer information:
Pontus Lindberg (M)
Ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0768-89 01 16

Christine Axelsson
Vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0703-47 51 71

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.