Skip to main content

Tillgänglighetspaket ska korta köerna i den skånska vården

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:30 CET

Region Skåne satsar 468 miljoner på ökad tillgänglighet i vården under 2016. Syftet är att kapa köerna och frigöra vårdplatser.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ett tillgänglighetspaket på 468,2 miljoner kronor som ska förbättra tillgängligheten i den skånska hälso- och sjukvården. Paketet innehåller åtgärder som ska frigöra resurser, minska väntetiderna och ge Skånes universitetssjukhus ökat utrymme att utföra sina högspecialiserade uppdrag.

– Målet är att skåningarna ska få en bra vård i god tid. Nu tar vi ett samlat grepp för att öka tillgängligheten och förbättra cancervården i Region Skåne, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bättre tillgänglighet på kort och lång sikt
Bakgrunden till satsningarna är att väntetiderna i Region Skåne de senaste åren har ökat, framför allt till operationer. Den försämrade tillgängligheten leder till försämrad patientsäkerhet och att kostnaderna ökar. En orsak är bristen på personal och vårdplatser.

För att nå effekt på kort sikt avsätts 200 miljoner kronor till en omedelbar riktad satsning mot köerna. För att effektivare använda vårdens resurser på längre sikt kommer arbetsuppgiftsomflyttningar att påbörjas under hösten 2016. Det innebär att vissa operationer samlas till sjukhus där det finns bäst förutsättningar att utföra dem.

– Vi prioriterar att korta väntetiderna. Förutom att det skapar oro och lidande att vänta på behandling är det minst lika viktigt att människor får ut den vård av sina skattepengar som de förväntar sig. Vi måste bli bättre på att leverera, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En särskild satsning görs på cancervården. Inom cancer pågår ett omfattande nationellt arbete för att korta väntetiderna. Region Skåne mer än fördubblar den satsningen genom att tillföra 91 miljoner kronor för nya läkemedel, snabbare diagnostik och en mer samordnad vård.

Antalet vårdplatser ska öka
Bristen på vårdplatser kan leda till överbeläggning, det vill säga att fler patienter än rekommenderat vårdas på en viss avdelning. En annan konsekvens är att patienter i vissa fall vårdas på avdelningar som inte har rätt kompetens. Nu satsas 86 miljoner kronor på att frigöra vårdplatser. Det ska bland annat ske genom förbättrat samarbete med vårdcentraler och kommuner, intensifierat arbete för färre vårdskador och utbyggnad av den avancerade hemsjukvården.

– Som patient kommer du att märka satsningen genom att du snabbare får vård. Det kan bli så att du blir kallad till ett annat sjukhus, eller får en tid på kvällen eller helgen. Men jag tror att det är bättre än att känna oro för att inte få vård i rätt tid, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fakta: Tillgänglighetssatsningen är på 468,2 miljoner kronor och består av fem delar: riktade kö-satsningar, arbetsuppgiftsomflyttningar, cancersatsning, öka antalet disponibla vårdplatser och ett incitamentspaket. Hälso- och sjukvårdsnämndens totala budget för 2016 är på 13,4 miljarder kronor.

För mer information kontakta:
Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon 0725-52 54 99

Anders Åkesson (MP), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon 0705-17 32 86

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon 044-309 33 91

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.