Skip to main content

Verkstad av överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 10:00 CET

”Vad har hänt under året som gått och hur gör vi ytterligare verkstad av överenskommelsen?” Denna fråga var huvudspåret på den regionala konferens som gick av stapeln i Kristianstad den 18 november och som gällde överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne.

För andra året i rad arrangerade Region Skåne och Nätverk Social Ekonomi Skåne en konferens om den regionala överenskommelsen om samverkan med den idéburna sektorn. Överenskommelsen slöts 2010 och är unik i sitt slag, eftersom inget annat landsting/region har något motsvarande. Ett 20-tal regionala organisationer som representerar bredden av den idéburna sektorn har hittills skrivit på överenskommelsen och möjlighet fanns för fler att ansluta sig under konferensen.

Nästan 200 personer var på plats då det regionala forumet ”Ett år senare – fem år framåt” ägde rum på Yllan mässcenter i Kristianstad. Bland deltagarna fanns förtroendevalda och tjänstemän från den offentliga och idéburna sektorn samt akademin, såväl från nationellt, regional och lokalt håll. Från regeringen deltog Amelie von Zweigbergk, statssekreterare åt Nyamko Sabuni.

Ett år senare – fem år framåt
– Idéburna organisationer bidrar i sin verksamhet till fysiskt och psykiskt välmående, inkludering och nätverksbyggande. Nätverk Social Ekonomi Skåne arbetar för att stärka organisationer i sitt samhällsengagemang, säger Margaretha Pettersson, ordförande i Nätverk Social Ekonomi Skåne.

Genom den regionala överenskommelsen har Region Skåne tillsammans med den idéburna sektorn byggt upp nya strukturer för samverkan mellan sina sektorer. Just nu tittar man bl.a. närmare på mer kvalitativa sätt att använda upphandling som ett politiskt instrument för en hållbar samhällsutveckling. Den idéburna sektorn är också för första gången med i framtagandet av det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne. Runt om i Skåne tas just nu initiativ till lokala dialoger mellan kommuner och lokala föreningar. På nio orter har samtalen inletts under det första året efter överenskommelsen.

En annan åtgärd i överenskommelsen handlar om att hitta former för frivilligmedverkan. Ett projekt har utvecklats mellan Region Skåne och Röda Korset i syfte att öka frivilligarbetet vid regionens sjukhus.

– Jag är djupt imponerad av exempelvis Röda Korsets insatser i vården. Människor som frivilligt hjälper till spelar en viktig roll för till exempel patienter utan anhöriga. Det offentliga måste bli bättre på att samverka med frivilligheten. För framtiden är det viktigt att diskutera till exempel former för upphandling och hur vi kan stimulera socialt företagande, säger Birgitta Södertun, regionråd i Region Skåne

– Överenskommelsen har hittills lett till att Skåne har uppmärksammats nationellt och internationellt, vi har exempelvis fått en förfrågan från EU-kommissionen om att bli pilotregion kring socialt företagande. Bara på ett år kan vi se att utvecklingen går åt rätt håll - ett hållbart håll, säger Birgitta Södertun och Margaretha Pettersson samstämmigt.

Mer information

Birgitta Södertun, regionråd och ordförande i politiska gruppen kring överenskommelsen, Region Skåne, telefon: 044-309 33 53

Margaretha Pettersson
, ordförande i Nätverk Social Ekonomi Skåne, telefon: 0706-42 47 40


Fakta överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

Regional överenskommelse
Regionstyrelsen beslutade i april 2009 att inleda en samverkansprocess för att utveckla formerna för samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn. Sedan 2010 finns en överenskommelse om samverkan med en åtgärdsplan som sträcker sig fram till 2014. Överenskommelsen spänner över följande av Region Skånes verksamhetsområden: näringsliv, regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvård och kultur. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne med stärkt demokrati, ökad delaktighet och minskat utanförskap. Överenskommelsen är sprungen ur den nationella, som träffats mellan regeringen, SKL och de idéburna organisationerna.

Den idéburna sektorn är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande eller en del av staten eller en kommun. Till den idéburna sektorn räknas ideella föreningar, kooperativ, trossamfund och stiftelser.

Nätverk Social Ekonomi Skåne – ideell förening, är en paraplyorganisation för regionalt verksamma idéburna organisationer i Skåne med syfte att stärka, samla och utveckla den idéburna sektorn som kraft i samhällsutvecklingen.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument