Skip to main content

Ystads BB har bäst resultat i hela landet

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 13:50 CEST

Resultatet från den nationella patientenkäten avseende förlossning/BB, som presenterades för en tid sedan, visar att Ystads BB på Lasarettet i Ystad intar förstaplatsen i Sverige. Ystads BB fick de högsta värdena vad gäller bemötande, delaktighet, information, helhetsintryck och att man gärna skulle rekommendera Ystads BB till andra blivande mammor.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för upprepade mätningar av patientupplevd kvalitet som genomförs på uppdrag av Sveriges landsting och regioner. I undersökningen som gjordes senhösten 2011 ingick 26 förlossings-/BB-enheter i sex landsting, varav Region Skåne var ett av landstingen/regionerna och Ystads BB en av enheterna.

Mätningen omfattade mammor som skrivits ut tillsammans med sitt/sina barn under perioden oktober – november 2011. Den postala enkäten, som inkluderade två påminnelser, skickades till mammorna 1-5 veckor efter utskrivning från förlossning/BB.

Urvalsstorleken per förlossnings-/BB-enhet var 200 kvinnor, men i Ystad 145 st eftersom detta var totala antalet kvinnor som födde barn här under den aktuella perioden. Av de 145 utskickade enkäterna inkom 91 ifyllda svar.

Resultaten presenteras i form av jämförelser mellan Ystads BB och förlossning/BB i Region Skåne totalt; mellan Ystads BB och Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra delen av Hallands län) samt mellan Ystads BB och hela Sverige.

Resultaten redovisas i värdet patientupplevd kvalitet, vilket innebär att siffrorna inte är procent utan ett indexvärde där 100 är det högsta. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. (Se vidare information och exempel i relaterat material.)

Vid jämförelserna får Ystads BB landets högsta värden vad gäller indikatorerna* bemötande (93), delaktighet (87), information (81), helhetsintryck (87) och att kvinnan gärna skulle rekommendera Ystads BB (98). Vad gäller indikatorn förtroende ligger Ystads BB på värdet 91 som är bland de högsta. Sammantaget ger detta Ystads BB förstaplatsen i landet.

De enskilda frågor där Ystads BB fick sina högsta d.v.s. bästa resultat (se siffror i relaterat material):

 • Fick du föda på det sjukhus/den förlossningsavdelning som du hade valt?
 • Undersöktes ditt barn av en läkare innan ni åkte hem?
 • Behövde ni återvända till sjukhuset för någon provtagning eller undersökning?
 • Skulle du rekommendera andra att föda på den här förlossningsavdelningen?
 • Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp?
 • Hur mycket tid tillbringade barnmorskan eller annan personal med dig under förlossningen?
 • Tycker du att du blev utskriven vid rätt tidpunkt?
 • När du frågade en barnmorska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod?
 • Kände du dig trygg med den vård du fick i samband med din förlossning?

De enskilda frågor där Ystads BB fick sina lägsta resultat (se siffror i relaterat material):

 • Berättade någon ur personalen för dig om vilka varningssignaler som du skulle uppmärksamma för dig och ditt barn?
 • Fick du information om vad du kunde förvänta dig angående din kroppsliga återhämtning i hemmet?
 • Hur bedömer du maten du fick under din vistelse på sjukhuset?

Våra resultat, inte minst fritextkommentarerna, är mycket värdefulla för den fortsatta utvecklingen av verksamheten på Ystads BB. Med hjälp av olika modeller, t.ex. ett åtgärdsfönster, kan vi utifrån undersökningsresultatet tydliggöra hur vi ska bevara sådant som redan upplevs som bra av patienterna, samt vidta åtgärder för att förbättra annat.

Ett exempel på åtgärd som Ystads BB vidtog i våras, när det gäller information, var att ta fram en kompletterande broschyr med tips och råd till den nyblivna mamman/familjen kring vad som är viktigt att tänka på med ett nyfött barn.

För mer information kontakta:
Birgitta Schooner, enhetschef på BB/Förlossning, tfn 0411-99 52 44, birgitta.schooner@skane.se

* = Indikatorer är enskilda frågor från enkäten med generell karaktär som speglar olika perspektiv i enkäten.

Mer information om Nationell Patientenkät på Internet: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling/nationellpatientenkat och http://npe.skl.se/.

Källa: Institutet för kvalitetsindikatorer AB www.indikator.org  

Fakta om antal födda barn på Ystads BB
I juni 2012 föddes 117 barn vid förlossningar på Ystads BB. Se i relaterat material antal födda här under åren 2008-2012.

Lasarettet i Ystad är en del av Region Skåne och ett akutsjukhus med ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.