Skip to main content

Landstinget Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2018 10:15 CET

Landstinget Dalarna gör lex Maria-anmälan och vidtar ett antal åtgärder med anledning av försenad diagnos och felaktig behandling av febril urinvägsinfektion.

I slutet av augusti 2018 söker en kvinna vårdcentralen Tisken i Falun på grund av symtom som vid urinvägsinfektion. Patienten hade också fått feber samt flanksmärta.

Sjuksköterska tar emot informationen och förmedlar den till läkare för receptförskrivning av antibiotika. Läkaren uppfattar emellertid inte symtomens allvarlighetsgrad och förskriver ett antibiotikum som används till lindrigare urinvägsinfektioner.

Två dagar senare söker patienten åter vårdcentralen på grund av försämrat tillstånd. Patienten undersöks av läkare och provtagning genomförs. Prover visar kraftigt förhöjd sänka trots två dagars behandling men patienten får rekommendationen att fortsätta med samma antibiotika och avsluta den enligt tidigare planering, med en total behandlingstid på 5 dagar.

Dagen efter ringer patienten åter till vårdcentralen på grund av ytterligare försämring och tillkomst av kräkningar. Patienten hänvisas då av sjuksköterska på vårdcentralen till akutmottagningen vid Falu lasarett. Patienten har vid ankomsten kraftigt förhöjd sänka och bedöms lida av en njurbäckeninflammation och vara uttorkad. Patienten läggs in vid infektionskliniken, erhåller dropp samt intravenös antibiotika och tillfrisknar snabbt.

– Tyvärr har patienten utsatts för onödigt lidande på grund av felaktigt antibiotikaval. Hon har även utsatts för en potentiellt stor risk för allvarligt sjukdomsförlopp då man inte bytt antibiotika vid fortsatt försämring, säger Roger Larsson, chefläkare vid landstinget Dalarna.

Urinvägsinfektioner är mycket vanliga inom primärvården och vållar vanligtvis inga problem. Om en patient söker med sådana symtom men också samtidigt har tecken på allvarligare infektion såsom hög feber, buk/flanksmärta eller illamående och kräkningar så måste man misstänka en allvarligare infektion såsom njurbäckeninflammation (pyelonefrit) eller blodförgiftning (sepsis). Dessa infektioner behandlas med andra antibiotika än vad patienten fått.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och kunnat notera bristande följsamhet till de rutiner som finns för urinvägsinfektioner. Ett antal åtgärder är vidtagna för att undvika liknande händelser igen.

– Då patienten drabbats av ett onödigt lidande och löpt klart ökad risk för ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp anmäls händelsen i enlighet med lex Maria, säger Roger Larsson. 

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.