Skip to main content

Taggar

private equity

venture capital

remissvar

tillväxt

rapporter

venture capital 77 private equity 74 riskkapital 60 tillväxt 57 remissvar 54 buyout 45 rapporter 7 skatt 5 välfärd 5 tillväxtkapital 3 affärsänglar 3 svca 3 riskkapitalfonder 3 entreprenör 2 konkurrenskraft 2 nasdaq 2 politik 2 carried interest 2 sysselsättning 2 growth capital 2 gabriel urwitz 2 eqt 1 statsfinanser 1 riskkapitalbolag 1 analysis 1 skatterätt 1 stock market 1 ipo 1 svensk ekonomi 1 kapitalförsörjning 1 kapitalanskaffning 1 vc 1 skandia 1 svenska riskkapitalföreningen 1 vårproposition 1 vårpropositionen 1 niklas ekdal 1 marie reinius 1 statsfinans 1 mikael damberg 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ordförandekandidat 1 listings 1 altor 1 buy out 1 statsfinanserna 1 anna-karin hatt 1 maria ludvigsson 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 anna kinberg batra 1 avgående vd 1 isabella de feudis 1 gustav öhman 1 marie reinius vd 1 riskkapitalföreningen 1 riskapital 2013 1 marie reinius ceo 1 marie reinius managing director 1 almedalen 2013 1 almedalen2013 1 sharing economy 1 magnus billing 1 vinstandelar 1 delningsekonomi 1 samhällsnyttig investering 1 fondinvesterare 1 börsnoteringar 1 arekap 1 limited partners 1 nyindustrialisering 1 optionsbeskattning 1 kupongskatt 1 vd 1 aktivt ägande 1 rapport 1 skola 1 finansiering 1 sparande 1 ekonomi 1 skatteverket 1 tillväxtföretag 1 entreprenörer 1 ung företagsamhet 1 personaloptioner 1 utredning 1 friskola 1 samhällsnytta 1 ordförande 1 uppförandekod 1 connect 1 remiss 1 segulah 1 ap-fonderna 1 näringsdepartementet 1 Visa alla taggar

Remissyttrande – En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 07:48 CET

2014-års Fondutredning har haft i uppdrag att göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket, och föreslå vilka ändringar som ska göras.

Remissyttrande – SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2016 09:02 CEST

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) lämnar nedan sina synpunkter på de remitterade förslaget om beskattning av incitamentsprogram från utredningen av skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23).

Remissyttrande - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Fi2016/01182/FPM)

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2016 08:30 CEST

SVCA lämnar nedan sina synpunkter på Finansdepartementets remitterade förslag (”Förslaget”) avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (”Förordningen”).

Begränsande förslag hämmar tillväxt

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 17:18 CET

Förslaget från utredaren med kvalificerade personaloptioner är bra för de allra minsta men att sätta en gräns för företag som har färre än 50 anställda och med en balansomslutning under 80 msek begränsar tillväxtföretagens möjligheter att använda förslaget, säger Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA.

SVCA positiva till fond i fond

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2016 17:58 CET

SVCA välkomnar regeringens förslag kring hur statens insatser för företagsfinansiering kan bli mer effektiva och ändamålsenliga i och med sammanslagningen av Fouriertransform och Inlandsinnovation till Fondinvest AB. Det är mycket bra att de nya initiativ, demofond och såddfond integreras med befintliga fonder i Fondinvest AB, säger Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA.

Remissyttrande - Fi2016/00380/S1 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 08:30 CET

Inledningsvis önskar SVCA framföra att föreningen är positivt inställd till initiativ som syftar till en enhetlig tillämpning av regler som ska implementeras och tillämpas av olika stater. För att tillförseln av kapital inte ska hämmas är det av största vikt att de skatteregler som eventuellt kommer att implementeras blir konkurrenskraftiga och förutsägbara.

Aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och jobbskapande

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 07:30 CET

Företag med aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och jobbskapande än passivt ägda företag. Därför behöves en agenda för mer aktivt ägande så att fler företag ska kunna växa och utvecklas i Sverige. Det är insikten och slutsatsen i rapporten Aktiva ägare skapar fler jobb från SVCA, som med unik data visar hur olika typer av aktiva ägare bidrar till företagens tillväxt i olika faser.

Remissyttrande - Nya Regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2015 18:15 CET

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) lämnar härmed yttrande om promemorian Nya Regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) förslag avseende AP-fondernas investeringar i private equity ”riskkapitalfonder”.

Remissyttrande UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2015 08:00 CET

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) lämnar härmed yttrande på förslag i utredningen UCITS V – en uppdaterad fondlagstiftning. Delbetänkande av 2014 års fondutredning.

Remissyttrande En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2015 09:42 CEST

SVCA välkomnar översynen av det statliga riskkapitalet då nuvarande system dels är svårgenomträngligt för entreprenörer som söker kapital, dels inte är en effektiv struktur för att uppnå statens mål. Under de senaste åren har det skett en renässans för riskkapitalinvesteringar i tidiga faser. SVCA menar att förslagen i utredningen kan bidra till denna positiva utveckling.

Vill du veta mer om riskkapital - Private Equity?

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2015 10:00 CEST

Se filmer här om ekosystemet för tillväxt, affärsänglar, nyindustrialisering, delningsekonomin.

Remissyttande promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2015 10:00 CEST

SVCA tillstyrker föreliggande utkast till lagrådsremiss. SVCA förutsätter dock att regeringen återkommer i ämnet när OECD:s arbete med BEPS skickas på remiss till remissinstanserna.

Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2015 09:45 CEST

SVCA välkomnar Hans Rydstads utredning om det statliga riskkapitalet som idag presenterades (N 2015:02). Svenska Riskkapitalföreningen är positiva till förslag som gör det statliga riskkapitalsystemet enklare för entreprenörer genom att slå samman statliga aktörer i en större struktur och att det statliga riskkapitalet tillåts matcha privat tillväxtkapital.

SVCA:s årsrapport

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2015 12:00 CEST

SVCA publicerar sin årliga rapport om den svenska Private Equity-marknadens utveckling. Riskkapitalinvesteringarna ökade under 2014 med ca. 90% procent till 13,7 miljarder kronor under året. Majoriteten av ökningen skedde inom Buyout. Privata VC investeringar ökade för första gången sedan finanskrisen. För avyttringar så var intresset stort för börsintroduktioner som ökade kraftigt under året.

Remissyttrande - SOU 2015-7 krav på privata aktörer i välfärden

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2015 20:00 CEST

SVCA är positiv till krav som förhindrar oseriösa eller olämpliga aktörer inom den skattefinansierade välfärden. SVCA instämmer därför i många av utredningens förslag och anser att många föreslagna bestämmelser i grunden gynnar välfärdssektorn. SVCA anser att regleringen bör gå längre och omfatta samtliga välfärdsverksamheter inklusive hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi.

​Remissyttrande promemorian begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2015 09:00 CEST

SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Remissyttrande förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2015 09:00 CEST

SVCA har inga invändningar mot innehållet i det remitterade förslaget till ändrade föreskrifter.

Remissyttrande Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 21:00 CEST

SVCA avstyrker regeringens förslag att beskattning på sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring höjs. Därutöver avstyrker SVCA regeringens angreppssätt för att anpassa investeraravdraget till Europeiska kommissionens (kommissionen) nya riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar.

Elisabeth Thand Ringqvist vald till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Elisabeth Thand Ringqvist vald till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 11:10 CEST

Elisabeth Thand Ringqvist, valdes på torsdagens årsmöte till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Uppdraget innebär att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp för att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande svenska företag.

​SVCA:s nomineringar klara för årets affär

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2015 19:33 CEST

Algeta såld av HealthCap fond IV, Max Matthiessen såld av Altor fond III och Tail-f Systems såld av SEB Venture Capital är nominerade till SVCA:s pris årets affär 2014. Priset kommer att delas ut som avslutning på dagen Kapitalet som bygger det framtida Sverige den 23 april.