Skip to main content

Sjukhusmaten i Trelleborg: Nytt modernt kök, beprövade restaurangmetoder och helhetssyn sätter ny norm för sjukhusmåltiden

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 12:00 CEST

I maj 2011 togs beslut om att Lasarettet Trelleborg och dess måltidsbehov skulle utgöra underlag för en innovationspilot med målet att skapa framtidens måltidsservice – Måltidsglädje på Sjukhus.

Region Skåne driver i samverkan med Livsmedelsakademin piloten som omfattar alltifrån utformning och byggnation av ett helt nytt sjukhuskök, organisation och bemanning till inköp och måltidsupplägg.

Med Måltidsglädje på Sjukhus sätter vi en ny norm för sjukhusmåltider, säger Regionrådet Katarina Erlingson. Lasarettet Trelleborg blir unikt, men ambitionen är att skapa en hållbar, reproducerbar modell för hela kedjan - från inköp och varuleverans till tillagning och servering - som sedan kan användas på regionens andra sjukhus.

Projektet blir vägledande för utvecklingsarbetet av måltiderna i hela Region Skåne, men det är i mötet mellan nytt och etablerat vägen till framgång ligger. Det är viktigt att tillföra projektet kompetens och erfarenheter från våra andra sjukhus, poängterar Maria Helmersson, som arbetar som processutvecklare i Regionservice.

En lång rad projekt har startats inom ramen för piloten. Det avgjort största projektet är uppförandet av ett helt nytt kök. Köksbygget har en total budget på ca 50 miljoner kronor och det färdiga köket har en kapacitet för att inledningsvis tillaga 1.000 portioner per dag. I en avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Trelleborgs kommun planeras också måltider för kommunens äldreboenden. Dessutom kommer Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg att försörjas från det nya köket.

Det är en grannlaga uppgift att hitta balansen mellan rationell och ekonomisk drift och utveckling av den valfrihet och restaurangmässiga kvalitet som piloten definierar, säger Ingemar Nilsson, servicedirektör i Region Skåne. Men med ett spännande kunskapsutbyte med Livsmedelsakademin kan vi nu skala upp måltidsservicen betydligt.

Det nya köket ger oss möjligheter att utnyttja modern teknik i mötet mellan det offentliga köket och restaurangköket, konstaterar Thomas Drejing, skånsk kocknestor och måltidsutvecklare och utbildare inom Livsmedelsakademin. Men lika viktigt är det arbete vi lägger ner på att i dialog med avdelningarna skapa förutsättningarna för ökad valfrihet och personliga preferenser. Att välja när, hur och vad man äter blir ju inte mindre viktigt om man är sjuk.

Det nya köket skall stå klart 2014. Men redan nu pågår ett flertal projekt för att se till helheten för måltidsgästerna på sjukhusets olika avdelningar och café/restaurangdel. Förstudier och måltidsobservationer har gjorts sedan hösten 2011, liksom ett flertal informationsinsatser till olika yrkesgrupper och allmänhet. En pilotavdelning på Lasarettet är igång. Mindre avdelningsgrupper skall sedan vara projektets ambassadörer i förändringsarbetet. Under hösten 2012 och våren 2013 kommer också experter inom exempelvis måltidsmiljö och bemötande komma och föreläsa och inspirera.

En måltid är mer än mat, konstaterar Hans Knutsson, Verksamhetsansvarig för Måltidsglädje inom Livsmedelsakademin. Vår modell innefattar också Mötet och Miljön. För att skapa en helhet kring måltidsupplevelsen vill vi därför att all personal ska få kunskap om måltidens betydelse för hälsan.

Förankringen av projektet är viktig, säger biträdande sjukhuschef Anders Strömquist. Med en förankring på alla nivåer kan faktiskt måltiden bli en integrerad del av behandlingen.

En av projektets målbilder är också att skapa bättre förutsättningar för inköp av lokal och närproducerad mat. Lasarettet Trelleborg har därför en särställning Region Skånes övriga upphandling, med möjligheter att i utvecklingssyfte handla upp råvaror enbart för Trelleborg.

Under våren genomförde vi Good Food Fair, en mötesplats för lokala producenter och inköpare, berättar Livsmedelsakademins VD Lotta Törner. Genom att binda samman Livsmedelsakademins olika nätverk hade vi mer än 70 producenter, uppköpare, kostchefer, politiker och andra intresserade på plats. Good Food Fair skall stimulera till möten mellan grupper som normalt inte pratar med varandra.


För ytterligare information, kontakta:

Katarina Erlingson, Regionråd, Region Skåne. Tel: 044- 309 32 28. 

E-post: katarina.erlingson@skane.se

Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin. Tel: 070-580 59 09.
E-post: lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Hans Knutsson, verksamhetsansvarig Måltidsglädje, Livsmedelsakademin.
Tel: 0733-99 41 72. E-post. hans.knutsson@livsmedelsakademin.se

Se även www.livsmedelsakademin.se, www.maltidsgladje.nu och www.skane.se

 

Om Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster.

Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Vår verksamhet är organiserad i det övergripande området Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsområdena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje, Smaka på Skåne och Livsmedelsförpackningar.

Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring.

Om Lasarettet Trelleborg

Lasarettet Trelleborg är ett hälsofrämjande närsjukhus och ortopediskt centrum som erbjuder såväl akut som planerad hälso- och sjukvård. I Trelleborg finns möjligheten att få vård för alla de vanligaste sjukdomarna som kräver ett sjukhus resurser. Sjukhuset har akutmottagning, vårdavdelningar och specialistmottagningar samt en effektiv och modern operationsverksamhet. Våra kännetecken är engagemang, ansvar, kompetens och patientfokus.

Lasarettet i Trelleborg har ca 120 vårdplatser.

Om Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010).                                                Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

 

 


Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla som vill utveckla Skåne till ett livsmedelscentrum för Europa. Våra medlemmar och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela kedjan från jord till bord. Tillsammans arbetar vi, sida vid sida, för att utveckla livsmedelsnäringen. Skånes Livsmedelsakademis verksamhet omfattar bland annat projekt för att höja näringens innovationskraft och insatser för att underlätta rekryteringen av välutbildade medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera