Skip to main content

Majoriteten satsar på nyföretagande, åtgärder för ökad trygghet, kunskapsgaranti och ungdomar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:02 CEST

– Sverige står inför betydande utmaningar. För att möta dessa har majoriteten valt att bl.a. satsa på åtgärder för ökat företagande, kunskapsgaranti i grundskolan, åtgärder för ökad trygghet samt satsningar riktade till ungdomar. Vi ökar dessutom köpkraften för medborgarna med 12 miljoner kronor genom en skattesänkning på 10 öre. Det säger gruppledarna för majoriteten i Sollentuna kommun.

Satsningar i budgeten för 2006 i korthet:

Skickar in en ansökan till regeringen om att få starta försök med lägre skatt på hushållsnära tjänster.
Utreder formerna för en utmaningsrätt på kommunalt driven verksamhet.

Utreder vilka kommunala verksamheter som konkurrerar med företagen.

Stimulerar och uppmuntrar avknoppningar.
Förenklar och snabbar upp hanteringen av detaljplaner.
Inför en belysningsgaranti som innebär att trasig gatubelysning skall bytas inom 14 dagar efter anmälan.

Hanteringen av skrotbilar skall bli effektivare.
Vi belyssätter övergångsställen, röjer sly och växtlighet samt sätter upp gatubelysning för att skapa tryggare gång- och cykelvägar.
Vi planerar att bygga ytterligare 150 förskoleplatser under nästa år.

Förskolan får ytterligare 5 miljoner kronor som ersättning för Wernerssonpengarna som upphört.

För att ytterligare öka valfriheten inom barnomsorgen öppnar vi för möjligheten att vara hemma med egna barn mellan 1-3 år mot ersättning från kommunen.

Vi inför en kunskapsgaranti som innebär att det görs kontinuerliga kunskapskontroller från första skolåret som innebär att elevers individuella kunskaper mäts och att det i de fall som eleven inte uppfyller kunskapsmålen upprättas en åtgärdsplan för att ge eleven det extra stöd som behövs för att uppfylla målen.

Ungdomens hus kommer att börja byggas under 2006 och ungdomsgårdarna Galaxen och Röda rummet får tillskott.
Vi utreder möjligheterna att bygga en idrottsstad.
Vi avser att åstadkomma en samlad lokal för gymnastik och ger därför kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se om det går att bygga in funktioner för gymnastik i ungdomens hus.
Vi planerar för fler fotbollsplaner inom kommunen pga. att behovet av detta har ökat.

Kontaktpersoner:
Torbjörn Rosdahl (m), kommunstyrelsens ordförande, tel. 073-915 16 36
Lennart Gabrielsson (fp), 1:e vice ordförande, tel. 0705-435 122
Susanne Klingström-Larson (kd), ledamot, tel. 070-575 05 00
Allan Blomquist (c), ledamot, tel 0734-26 49 30

Budgeten i korthet
http://www.sollentuna.se/lokalt/media/press/2005/Budget%2006%20051019%20%20bilaga.pdf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera