Skip to main content

Sollentuna kräver åtgärder mot buller

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 11:48 CEST

Buller är en av Sollentunas prioriterade miljö- och hälsofrågor. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förebygga och åtgärda buller och har därför i ett yttrande till Trafikverket svarat att föreslagna hastighetshöjningar inte kan accepteras utan bullerskyddsåtgärder.

I en remiss föreslår Trafikverket en höjning av hastighetsgränserna på vissa vägsträckor. I Sollentuna berörs väg 267 mellan trafikplats Stäket och trafikplats Rotebro, samt väg 265 mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Rosenkälla. Sollentuna kommun har i ett yttrande svarat på Trafikverkets remiss om anpassning av hastighetsgränserna. Längs de aktuella vägarna överskrids redan gällande riktvärden för buller, därför anser kommunen att de föreslagna höjningarna inte kan accepteras om inte Trafikverket vidtar kompletterande bullerskyddsåtgärder.

- Sollentuna är redan en väldigt bullerstörd kommun. Det är viktigt att vi motverkar ökat buller så gott vi kan och att vi arbetar aktivt med att minska bullret, säger Carina Knorpp (L), ordförande i miljöutskottet.

Buller är en av Sollentunas prioriterade miljö- och hälsofrågor och kommunen arbetar kontinuerligt med att förebygga och åtgärda buller. Befintliga bostäder längs Häggviksleden väster om Ostkustbanan påverkas redan idag av bullret från vägen. I svaret på remissen poängterar kommunen att Trafikverket utgår ifrån en trafikmängd på 20 000 fordon per dygn på väg 265. Siffror från år 2015 visar dock att årsdygnsmedeltrafiken ligger på över 40 000 fordon.

- Trafikverket har själva skrivit i underlaget att höjningen ska göras utan att riktvärdena för buller ska överskridas. Om de är trogen denna utfästelse krävs någon typ av bullerdämpande åtgärder, ett exempel är tyst asfalt, men det är upp till Trafikverket att själva titta på vilka åtgärder som kan bli aktuella, säger Lars Keski-Seppälä, chef på stadsbyggnadsavdelningens strategiska enhet.

2015 antog Sollentuna kommun en strategi för minskat trafikbuller från kommunala vägar. Strategin beskriver till exempel åtgärder för att dämpa trafikbuller genom bra underhåll av befintliga bullerskydd och utvärdering av kommunens bullerbidrag till boende. För att minska bullret från väg-, tågtrafik och andra källor påbörjade kommunen under 2015 även en uppdatering av det befintliga åtgärdsprogrammet mot omgivningsbuller. En ny bullerkartläggning kommer göras under 2016 och resultatet av ett samarbete med KTH kommer att presenteras under våren. Samarbetet gäller en enkätstudie om buller där 1169 personer som bor i bullerstörda Silverdal har deltagit. Resultatet av enkäten kan komma att påverka framtida åtgärder för minskning av buller.

För mer information, kontakta:
Carina Knorpp (L), ordförande i miljöutskottet, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 226 65, e-post: carina.knorpp@sollentuna.se

Lars Keski- Seppälä, chef på strategiska enheten, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 215 39, e-post: lars.keski-seppala@sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.