Skip to main content

Var sjätte sollentunabo beredd att ställa bilen

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 07:45 CET

Var sjätte sollentunabo funderar på, eller har som mål att, minska sitt bilresande. Det visar den första stora resvaneundersökningen som kommunen genomfört. Unders-ökningen visar också att män i genomsnitt reser ungefär dubbelt så långt som kvinnor och att majoriteten som pendlar till centrala Stockholm väljer kollektivtrafik.

Nu vet vi hur Sollentunaborna reser. I kommunens första stora resvaneundersökning finns intressant statistik att ta del av. Hela 70% anser till exempel att kollektivtrafiken bör prioriteras framför biltrafik, även om det leder till nackdelar för biltrafiken. Trots det är bilen det huvudsakliga färdmedlet för merparten av sollentunabornas resor under såväl vardag som helg. Bil är det vanligaste färdmedlet oavsett hur lång resan är, även vid resor som är tre kilometer och kortare används bilen för nästan hälften av resorna.

- Det är tänkvärt att majoriteten av sollentunaborna vill att kollektivtrafik och gång och cykling prioriteras i planeringen, men ändå väljer bilen vid korta resor. Här har vi ett arbete framför oss. Valet av färdsättet påverkar inte bara miljön och trängseln i våra städer utan också befolkningens hälsa, vilket forskningen tydligt visar, säger Anja Quester trafikplanerare på trafik- och fastighetskontoret.

Undantaget när det gäller val av färdsätt är resor till centrala Stockholm, då åker man gärna kollektivt. Mer än 70% av resorna går med tåg eller buss. Generellt används kollektivtrafik och cykel i större utsträckning vid resor till arbetsplats eller skola, och bil i mindre utsträckning, än vid andra ärenden. Skillnaden märks framför allt bland kvinnor som vid arbetsresor använder kollektivtrafiken för knappt hälften av alla dessa resor. Dock sker lämning och hämtning av barn oftast med bil.

- Att få barn och föräldrar att välja att gå eller cykla till skolan är något vi redan arbetar med i projektet Säkra skolvägar. Det handlar mycket om förändrat beteende hos barn och föräldrar i kombination med att förbättra infrastrukturen för gång och cykling, säger Anja Quester.

Det finns mycket man kan läsa ut i en resvaneundersökning. Huvudsyftet har varit att studera sollentunabornas färdmedelsval och resmönster. Med tillgång till tillförlitliga data om resvanor finns nu också ett ännu bredare underlag för beslut som kommunen behöver ta i det dagliga arbetet gällande åtgärder i trafiken. Resvanor påverkas av många olika faktorer; avstånd, personliga preferenser, gamla vanor, befintlig infrastruktur, livsstil, trygghet osv.

För att bättre kunna möta framtidens utmaningar inom klimat, miljö och befolkningstillväxten antog Sollentuna kommun en ny trafikpolicy under 2015. Den beskriver en framtid där gående, cyklister och kollektivtrafik får högre prioritet än idag i planering och drift. Mycket handlar om att arbeta vidare med infrastrukturen. Men en stor del av arbetet att få fler att gå och cykla, samt åka kollektivt, handlar också om att erbjuda invånarna att lära känna och prova på dessa färdsätt som man kanske inte har tänkt på tidigare då man tar bilen av gammal vana.

Sollentuna har saknat en bra kartläggning av hur invånarna reser.

- En kartläggning av resvanor är extra viktig nu när kommunen växer som den gör. Den bidrar till att vi använder skattebetalarnas pengar till rätt investeringar. Utmaningen för kommunen är att få ihop invånarnas resbehov, bidra till en god miljö samt uppnå de mål kommunen satt upp i trafikpolicyn, säger Moa Rasmusson (L) ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden.

Fakta om undersökningen

Varför resvaneundersökning?

Öka kunskapen om resande inom Sollentuna, både mellan kommunens olika delar och till och från kommunen.

Hur ska resultatet användas?

  • Uppsättning och uppföljning av mål i olika strategiska dokument
  • Input till beslut om framtida åtgärder
  • Stöd i arbetet med målgruppsanpassade åtgärder för att främja hållbart resande, t ex kampanjer
  • Beslutsunderlag för det dagliga arbetet

Genomförande

  • Postenkät april och maj 2015
  • 4.725 invånare 16-75 år
  • Svarsfrekvens 41%

Ta del av hela resvaneundersökningen på: www.sollentuna.se/resvaneundersokning.
Om du vill läsa mer om trafikpolicyn gå till: www.sollentuna.se/trafikpolicy


För mer information, kontakta:
Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik och fastighetsnämnden, Sollentuna kommun
moa.rasmusson@sollentuna.se, 0739-15 16 33

Anja Quester, trafikplanerare, Sollentuna kommun
anja.quester@sollentuna.se, 08-579 210 95

Caroline Quistberg, avdelningschef trafik och natur, Sollentuna kommun
caroline.quistberg@sollentuna.se, 08-579 214 86

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.