Skip to main content

Sölvesborgs vård i livets slutskede tar kvalitetskliv framåt

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:31 CET

Sölvesborgs kommun har det senaste året tagit ett sjumilakliv när det gäller kvaliteten på vården i livets slutskede, enligt det Svenska Palliativregistrets resultat för de senaste två åren. Bakom klivet ligger ett medvetet arbete med att kvalitetssäkra vårdinsatserna för personer i livets slutskede.

Jämfört med året innan fick Sölvesborgs kommun väsentligt högre resultat under 2012 på nästan alla de tolv faktorer som Svenska Palliativregistret frågar om i enkäten om palliativ vård, alltså lindrande vård i livets slutskede.

– Bakom denna ökning ligger ett målmedvetet arbete, framför allt av sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården, med att ta fram rutiner och riktlinjer som vi ska följa för att uppnå de resultat som är önskvärda, säger Lena Sällström-Olsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska och ansvarig för kvalitetsarbetet. 

Mest ökade kommunen på hur bra man är på att utvärdera den döendes smärtnivå; från ett mätvärde på 8,1 av 100 (2011) till 52,1 av 100 (2012). En bidragande orsak är att personalen börjat använda instrument för att bedöma smärta, ansiktsuttryck och patientens röst.  

Sölvesborgs kommun har också blivit nästan 50 procent bättre på att erbjuda eftersamtal till anhöriga. Lena Sällström-Olsson pekar på just eftersamtalen med anhöriga som något positivt:

– Det är strukturerat och följer en mall, allt för att vi ska ta fram de anhörigas funderingar och synpunkter. Det gör att vi kan utveckla vården.  

En annan klar förbättring är läkarinformationen till patienten eller till de anhöriga när patienten inte är kontaktbar. Lena Sällström-Olsson lyfter fram ett strukturerat så kallat ”brytsamtal”.

– Ansvarig läkare bestämmer när vårdåtgärderna ska övergå till att lindra. Idag pratar doktorn med de anhöriga när man ska avbryta den ordinarie vården och satsa på symtomlindring. Så har det inte alltid varit. Målet är att man som anhörig ska känna sig trygg i detta beslut.

– Det känns oerhört bra att se det arbete som vi gör ger resultat. Vi kan visa medborgare, anhöriga och de som ska flytta till särskilt boende att vi bedriver en god vård vid livets slutskede, avslutar Lena Sällström-Olsson.

För ytterligare information, kontakta:

Lena Sällström-Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0456-81 61 11
E-post: lena.sallstrom-olsson@solvesborg.se

Sofia Lindqvist Lacinai, informationsansvarig
Telefon: 0456-81 61 60
E-post: sol@solvesborg.se  

Se även: www.solvesborg.se

Den palliativa vården i Sölvesborg:

Idag finns 250 platser på äldreboenden inom Sölvesborgs kommun. Där avlider cirka 80 personer per år.  En stor del av den palliativa vården sker dock i patientens eget hem. Dessa patienter övervakas av ett palliativt team inom landstinget, med specialistläkare inom palliativ vård.

Palliativa Registret mäter vård
http://palliativ.se

Det svenska palliativa registret mäter samtliga svenska kommuners kvalitet på vården i livets slutskede. Varje kommun får besvara ett detaljerat frågeformulär som täcker 12 olika  kvalitetsparametrar. Enkäterna fylls i efter varje dödsfall. Varje svar ge ett värde och kommunerna kan sedan följa upp i vilken utsträckning man lyckas uppnå målvärdet (100) för varje parameter.

Registret mäter fyra huvudområden:

1) Delaktighet – kommunikation

Läkarinformation till patienten
Uppfyllt önskemål om dödsplats

2) Temaarbete – Omvårdnad

Munhälsa bedömd. Här ingår alla Ja-svar.
Avliden utan trycksår.
Mänsklig närvaro i dödsögonblicket.
Utförd validerad smärtskattning.

3) Symtomlindring

Lindrad från smärta
Lindrad från illamående
Lindrad från ångest
Lindrad från rosslig andning

4) Stöd till närstående

Läkarinformation till närstående
Eftersamtal erbjudet

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 16 800 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten.