Vwjam2e9exuzw12n4vlp

Vem tar risken vid snabba lån? Per Bolund svarar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 13:52 CEST

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister diskuterar för- och nackdelar med snabba lån tillsammans med Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. Vilka risker och konsekvenser finns med snabba lån.? Har staten något ansvar att hjälpa när låntagaren inte kan klara sina återbetalningar? Eller är ansvaret helt kreditgivarens? Svaren får ni i morgon kl 9.30 i Sparbankernas tält, Hamnplan.

Media no image

Brev till ​finansmarknadsminister Per Bolund

Nyheter   •   Jun 28, 2017 16:17 CEST

Till: Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet

Sparbankernas Riksförbund organiserar 59 fristående sparbanker med 218 kontor utanför storstäderna. Sparbankerna, som har stor betydelse för kreditförsörjning och bankservice i sina områden, har god lönsamhet och mycket hög soliditet. Soliditeten uppgår i genomsnitt till 16,3 procent vilket är ungefär tre gånger så mycket som i storbankerna. Sparbankerna präglas också av ett lågt risktagande. De utgör inget eller ett ytterst begränsat hot mot den finansiella stabiliteteten.

Sveriges sparbanker omfattas ändå fullt ut av den omfattande och mycket komplexa lagstiftning som växt fram som en följd av den finansiella krisen 2008-2009. Principen om proportionalitet också i lagstiftningen på det finansiella området som bland annat har stöd i Europaparlamentet har inte tillämpats på det sätt som måste ha varit avsikten.

De krav som följer av lagstiftningen är mycket resurskrävande och försvårar för sparbankerna att driva verksamheten och ge den service man strävar efter. På sikt skulle överlevnaden kunna hotas. Vi har svårt att tro att staten ser en fortsatt koncentration till de stora bankerna som en önskvärd utveckling. Det skulle leda till sämre service utanför storstäderna och i än högre grad bristande konkurrens.

Mot den bakgrunden föreslår vi att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande lagstiftning på det finansiella området i syfte att framlägga förslag om förenklingar för sparbanker och andra mindre institut. Vi föreslår också att regeringen tillsätter en bankstrukturutredning för att ge underlag för politiska beslut om hur hushållens och företagens behov av krediter och övriga banktjänster i hela landet ska kunna tillgodoses och konkurrensen skärpas.

Stockholm 2017-06-21

Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Vi föreslår att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande lagstiftning på det finansiella området i syfte att framlägga förslag om förenklingar för sparbanker och andra mindre institut. Vi föreslår att regeringen tillsätter en bankstrukturutredning för att ge underlag för politiska beslut.

Läs vidare »
Rqlw0eektiohz4fe886q

Kör Sverige i diket - när kommer kraschen?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Urban Bäckström, tidigare riksbankchef siar om Sveriges ekonomi i stort och smått under ledning av journalisten Jan Wifstrand i Sparbankernas Heta Stolen-samtal i Almedalen. Är Sverige på väg in i en ny ekonomisk kris med negativ ränta och hög skuldsättning i hushållen? Är det en bubbla som leder till en kris i ekonomin? Samtalet sker 3/7 kl 15.00–15.30 i Sparbankernas tält, Hamnplan 206

Vwjam2e9exuzw12n4vlp

Fyra ministrar deltar i Sparbankernas Almedalsprogram

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 14:15 CEST

Sven-Erik Bucht, Anna Ekström, Per Bolund o Ardalan Shekarabi deltar i 5 av 25 seminarier som Sparbankerna arrangerar i Almedalen. –I år tar sparbankerna ett stort grepp om de frågor som vi tycker är viktiga, säger Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund. Vi har ett gediget program med många kunniga paneldeltagare – inte minst flera ministrar, det visar att våra frågor är av stor betydelse.

Media no image

Sparbankerna största ägare i Swedbank

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:41 CEST

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall igår, 22 maj.

Till styrelse i Sparbanksgruppen valdes:

Styrelseordförande: Lennart Haglund, Ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Vice styrelseordförande: Gusten Granström, Senior Advisor Sparbanken Nord
Birgitta Johansson Hedberg, Ordförande Sörmlands Sparbank
Leif Johansson, VD Sparbanken Skaraborg AB
Lennart Johansson, Ordförande Sparbanken Lidköping AB
Per Richardsson, VD Varbergs Sparbank AB
Gunnar Tidemand, Ordförande Westra Wermlands Sparbank
Lennart Hanson, vice Ordförande Sparbanken Alingsås AB

Lennart Haglund tackade för förtroendet som ordförande för Sparbanksgruppen och uttalade

– Efter allt som hänt har det varit viktigt för sparbankerna att säkerställa ett starkt och långsiktigt ägande i Swedbank. Vi måste se till att de frågor vi driver som ägare är bra för både sparbankerna och för övriga aktieägare. Via föreningen vill vi säkerställa att Swedbank även fortsatt utvecklas som en stark och stabil bank. En god aktieutveckling för Swedbank gynnar oss alla, säger Lennart Haglund.

Mer information

Lennart Haglund, Ordförande Sparbankgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, tel. 070-557 51 29

Sparbanksgruppen - en aktiv och långsiktig ägare

Sparbanksgruppen bildades år 2009 för att hantera medlemmarnas ägaransvar och företräda deras ägarintresse i Swedbank. Sparbankerna är sedan 2016 den största ägaren i Swedbank AB med ett samlat innehav av drygt 9 procent. Sparbankerna har en lång gemensam historia med Swedbank som går tillbaka till 1942 då dåvarande Sparbankernas Bank AB bildades och som senare blev Swedbank AB.

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall 22 maj.

Läs vidare »
Prj84mju7ergolv9marh

Bo Lundgren omvald som ordförande för Sparbankernas Riksförbund

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:23 CEST

Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma hölls idag i Hudiksvall med Hälsinglands Sparbank som värd. Bo Lundgren blev vald till ordförande för Sparbankernas Riksförbund på förbundsstämman i Linköping 2016 och valdes idag 22 maj om som ordförande.

Media no image

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:39 CEST

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Läs hela remissyttrandet här: http://www.sparbankerna.se/remissyttrande-ytterligare-verktyg-makrotillsyn

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Läs vidare »
Iucfm2vgbgpjzda94pgx

Sparbankerna motsätter sig ökad resolutionsavgift

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 14:01 CEST

Den här veckan har Sparbankernas Riksförbund lämnat in tre remissyttranden: 1. Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven (Fi2017/00971/B) 2. Förslag till nya värdepappersföreskrifter med anledning av införandet av Mifid 2 och Mifir (Fi Dnr 15-1725) 3. Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton (FI Dnr 15-15930)

Mwbkymu3uldezpmauiyt

Kvinnligt företagande i fokus i Riksdagen på Womengage

Blogginlägg   •   Dec 01, 2016 09:51 CET

​Igår hade jag möjlighet att delta i konferensen Womengage om kvinnligt företagande i tvåkammarsalen på Riksdagen. Med på konferensen var bland andra finansminister Magdalena Andersson, tidigare näringsminister Maud Olofsson och flera entreprenörer. Jag ombads tala om företagande utanför storstäderna.

Media no image

​Fler arbetslösa och sämre service för bankkunderna med den föreslagna bankskatten

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 12:04 CET

Den extra löneskatt på bankanställda som regeringens utredning i dag föreslår kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre service och ökade kostnader för kunderna. Sveriges sparbanker som har en högre servicenivå än övriga banker och stor närvaro i glesbygden skulle komma att drabbas särskilt hårt om skatten införs.

– Utredningens förslag går på tvärs mot finansmarknadsministerns uttalanden om fortsatt god service för bankernas kunder. Förslaget bör därför skrotas, säger Bo Lundgren, ordförande för Sparbankernas Riksförbund.

Den föreslagna skatten är feltänkt från början. Regeringens syfte med skatten är enligt utredningens direktiv att kompensera staten för att moms, liksom i vår omvärld, inte tas ut på finansiella tjänster. Moms är emellertid inte en skatt på företag eller på de anställda i företagen utan en skatt på konsumtion av tjänster och varor.

Om en extra löneskatt på anställda i bankerna införs får den helt andra verkningar än om moms införs på finansiella tjänster. När kostnaderna för anställda i bankerna ökar kraftigt blir det färre anställda och därmed sämre service för kunderna.

För ytterligare information:

Ewa Andersen, VD Sparbankernas Riksförbund 070-563 1686

Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund 070-615 4651

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Den extra löneskatt på bankanställda som regeringens utredning i dag föreslår kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre service och ökade kostnader för kunderna. Sveriges sparbanker som har en högre servicenivå än övriga banker och stor närvaro i glesbygden skulle komma att drabbas särskilt hårt om skatten införs.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vd
 • ewa.andersen@sparbankerna.se
 • 08-684 206 37

 • Presskontakt
 • Kommunikatör och Pressansvarig
 • ujvgeskejozjrstin.bpolwjgkdsby@sdvvxpaomrbvnankevavjjvrna.udse
 • 08-684 206 22
 • 0705-499 044

Om Sparbankernas Riksförbund

Ett branschförbund för landets sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker, sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och sparbanksstiftelser. De 59 medlemsbankerna har tillsammans över 3 200 medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på cirka 230 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Om Sparbankerna
Sveriges 60 Sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje Sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för Sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen. En Sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.
De allra flesta Sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i Sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna.

Adress

 • Sparbankernas Riksförbund
 • Vasagatan 11, 10 tr
 • 111 20 STOCKHOLM
 • Vår hemsida