Skip to main content

Konferens om Odlingslandskapet

Evenemang

04
OCT
-
"Viktigt att se till helheten i odlingslandskapet" Svenska landskapsekologiska föreningen som ingår i IALE, International Association for Landscape Ecology, arrangerar tillsammans med Norrtälje kommun den 4 - 5 oktober 2006 en konferens om Odlingslandskapet. 60 forskare och praktiskt verksamma inom ekologi, naturvård, samhällsplanering, kulturmiljövård samt markägare samlas i natursköna Roslagen. - Vi måste ha helhetsperspektiv vid skötsel och restaurering av odlingslandskapets olika markslag - slåtterängar, betesmarker, strandängar, skogsbeten, vägrenar, fornlämningar, småbiotoper med mera - för att värden ska kunna behållas. Helhetsperspektivet är också i fokus för konferensen, säger Margareta Ihse, ordförande i Svenska IALE och professor i ekologisk geografi vid Stockholms universitet. Enligt Margareta Ihse är kunskap om helheten i historia och värden central för en välfungerande skötsel och restaurering av markerna när det gäller biodiversitet, kulturmiljövård och rekreation. Konferensen betonar också betydelsen av att man ser dessa värden i tillräckligt stor skala, i ett landskapsperspektiv, och att tidsspannet inte bara beskriver värden idag utan också från historisk tid. Konferensen tar upp de metoder som lämpar sig för att ta vara på värden och sköta markerna. - Det är viktigt att använda historisk kunskap. Vi kan inte bara inrikta oss på traditionell naturvård, med naturreservat eller skydd i små områden. Vi måste också ta med landskapsperspektivet i bedömningen. I Sverige har vi kommit långt i förhållande till andra europeiska och också våra nordiska länder i kunskap och förståelse av ängs- och hagmarkernas betydelse och skötsel, men många frågor återstår, säger Margareta Ihse. En av dessa frågor är vem som har ansvar för att dessa marker bibehåller sina värden. Är det kommunerna, länsstyrelsen, jordbruksverket, riksantikvarieämbetet, EU eller markägarna? - Norrtälje kommun och Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond har under mycket lång tid intensivt arbetat med restaurering och skötsel av olika slags kulturmarker, och varit en föregångare att i praktiken omsätta kunskapen. Totalt har ca 250 ha naturbetesmarker, slåtterängar, strandängar och skogsbeten restaurerats, många efter de idéer och kunskap som nu presenteras samlat på denna konferens. Under konferensens andra dag kommer flera av dessa marker att besökas vid en heldagsexkursion, säger, Magnus Bergström, kommunekolog vid Norrtälje kommun. *För ytterligare information kontakta:* Margareta Ihse, professor i ekologisk geografi, Stockholms universitet, tfn 08-16 47 89, mobil 070-763 15 17, e-post Margareta.Ihse@natgeo.su.se Magnus Bergström, kommunekolog, Norrtälje kommun, tfn 0176-71224, mobil 070-209 42 00, e-post magnus.bergstom@norrtalje.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy