Skip to main content

Konferens om Odlingslandskapet

Evenemang

04
OCT
-

"Viktigt att se till helheten i odlingslandskapet"

Svenska landskapsekologiska föreningen som ingår i IALE, International
Association for Landscape Ecology, arrangerar tillsammans med Norrtälje
kommun den 4 - 5 oktober 2006 en konferens om Odlingslandskapet. 60
forskare och praktiskt verksamma inom ekologi, naturvård,
samhällsplanering, kulturmiljövård samt markägare samlas i natursköna
Roslagen.

- Vi måste ha helhetsperspektiv vid skötsel och restaurering av
odlingslandskapets olika markslag - slåtterängar, betesmarker,
strandängar, skogsbeten, vägrenar, fornlämningar, småbiotoper med mera -
för att värden ska kunna behållas. Helhetsperspektivet är också i fokus
för konferensen, säger Margareta Ihse, ordförande i Svenska IALE och
professor i ekologisk geografi vid Stockholms universitet.

Enligt Margareta Ihse är kunskap om helheten i historia och värden
central för en välfungerande skötsel och restaurering av markerna när
det gäller biodiversitet, kulturmiljövård och rekreation. Konferensen
betonar också betydelsen av att man ser dessa värden i tillräckligt stor
skala, i ett landskapsperspektiv, och att tidsspannet inte bara
beskriver värden idag utan också från historisk tid.

Konferensen tar upp de metoder som lämpar sig för att ta vara på värden
och sköta markerna.

- Det är viktigt att använda historisk kunskap. Vi kan inte bara inrikta
oss på traditionell naturvård, med naturreservat eller skydd i små
områden. Vi måste också ta med landskapsperspektivet i bedömningen. I
Sverige har vi kommit långt i förhållande till andra europeiska och
också våra nordiska länder i kunskap och förståelse av ängs- och
hagmarkernas betydelse och skötsel, men många frågor återstår, säger
Margareta Ihse.

En av dessa frågor är vem som har ansvar för att dessa marker bibehåller
sina värden. Är det kommunerna, länsstyrelsen, jordbruksverket,
riksantikvarieämbetet, EU eller markägarna?

- Norrtälje kommun och Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond har under
mycket lång tid intensivt arbetat med restaurering och skötsel av olika
slags kulturmarker, och varit en föregångare att i praktiken omsätta
kunskapen. Totalt har ca 250 ha naturbetesmarker, slåtterängar,
strandängar och skogsbeten restaurerats, många efter de idéer och
kunskap som nu presenteras samlat på denna konferens. Under konferensens
andra dag kommer flera av dessa marker att besökas vid en
heldagsexkursion, säger, Magnus Bergström, kommunekolog vid Norrtälje
kommun.

*För ytterligare information kontakta:*
Margareta Ihse, professor i ekologisk geografi, Stockholms universitet,
tfn 08-16 47 89, mobil 070-763 15 17, e-post Margareta.Ihse@natgeo.su.se Magnus Bergström, kommunekolog, Norrtälje kommun, tfn 0176-71224, mobil
070-209 42 00, e-post magnus.bergstom@norrtalje.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera