Skip to main content

Miljörättsligt seminarium: Föroreningar från båtuppläggningsplatser – vem bär ansvaret?

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2013 12:54 CEST

Den 3 september hålls ett miljörättsligt seminarium vid Stockholms universitet om ansvarsfrågan som uppstår när gifter från båtbottenfärger vid uppläggningsplatser sprids i naturen. Utöver miljö- och hälsomässiga konsekvenser kan det resultera i stora kostnader till följd av bland annat saneringsansvar och minskade fastighetsvärden. Vem bär egentligen ansvaret?

Tid:
tisdag 3 september, kl. 13.30 – ca 16.30

Plats: DeGeersalen i Geovetenskapens hus (plan 2 i hus Y), Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12, Frescati.

På platser där båtar förvaras och underhålls sker ofta en betydande spridning av giftiga ämnen, inte minst från båtbottenfärger. Särskilt när det gäller småbåtsägare, och deras sammanslutningar, råder betydande okunskap om vem som kan komma att få bära eventuella kostnader.

Forskare vid Stockholms universitet har visat att båtuppläggningsplatser oftast är mycket förorenade och att flera prioriterade substanser långt överskrider riktvärden för s.k. mindre känslig markanvändning (MKM). De ämnen som har påträffats i höga halter är flera olika tennorganiska föreningar, bl.a.tributyltenn(TBT), irgarol, polyaromatiska kolväten (PAHer), polyklorerade bifenyler (PCBer), koppar (Cu), bly (Pb), zink (Zn) m.fl.

Det finns nästan en miljon fritidsbåtar i Sverige varav ca hälften är kopplade till någon båtklubb. Uppskattningsvis finns det 2000 – 4000 platser runt om i landet där fler än 20 båtar läggs upp vintertid för förvaring och underhållsarbete. Många av de som inte är med i någon båtklubb tar upp sina båtar på en trailer och lägger dem på sin egen tomt.

Vems är ansvaret för sanering av marken och hur ska fortsatt förorening kunna minimeras eller helt undvikas. Dessa frågor kommer att diskuteras ur främst ett juridiskt perspektiv vid ett seminarium gemensamt anordnat av juridiska institutionen och institutionen för tillämpad miljövetenskap på tisdag eftermiddag på Stockholms universitet.

För ytterligare information
David Langlet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 3219, mobil 070-496 8863, e-post david.langlet@juridicum.su.se

Britta Eklund vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, tfn 08-674 7211, mobil 070-604 7613, e-post britta.eklund@itm.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy