Skip to main content

Taxibilar hjälp för att mäta luftföroreningar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 10:45 CET

Just nu pågår ett projekt för att mäta föroreningshalterna i Stockholm. Med hjälp av taxibilar. Små instrument placerade på taket på bilarna registrerar partikelhalterna i form av sot. Försöket utförs av Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholm universitet i samarbete med Taxi Stockholm.

- Syftet är bland annat att kunna se hur sothalterna varierar beroende på var bilarna körs. Det kan vi göra genom att sothalterna mäts samtidigt som bilarnas position registreras med hjälp av GPS. Det finns flera områden där denna typ av mätningar kan ge värdefull information. Till exempel kan det säga något om hur och yrkesförare exponeras för sot i vägtunnlar som ofta har högre föroreningsnivåer än andra områden, säger Christer Johansson, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap .    

Som exempel kan tas Norra länken i Stockholm som just nu byggs och i framtiden kommer Förbifarten, en av världens största motorvägstunnlar.  Föroreningsnivåerna i tunnlarna är ofta högre än i omgivningsluften. Med längre körsträckor i förorenade tunnlar riskerar yrkesförares exponering att öka trots minskande utsläpp av luftföroreningar från trafiken. När partiklarna andas in kan det öka risken för både luftvägs- och hjärtkärlsjukdomar och även risken för förtida dödlighet. Studier av sotpartiklar är angeläget på flera andra sätt. Bland annat eftersom de påverkar jordens klimat. De svarta sotpartiklarna absorberar solljuset och bidrar till den globala uppvärmningen. 

- Det här är ett pilotprojekt. En vision är ett heltäckande fordonsbaserat mätsystem med hundratals fordon, taxibilar, bussar och varutransportbilar, kopplat till aktiv trafikstyrning så att trängsel, miljö- o hälsopåverkan minskar. Genom att utnyttja fordon i trafik, med långa körsträckor, får vi en mycket god bild av hur halterna varierar på olika gator i Stockholmsregionen, säger Christer Johansson.

För närvarande testas mätningar med fyra taxibilar samtidigt under fyra veckor.

För mer information kontakta:
Christer Johansson, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet: 076 1228931 alt christer@itm.su.se
Johan Ström, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet: 08 674 7287 alt  johan@itm.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 64 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy