Skip to main content

Anbud kan lämnas på Stora torget i Sunne

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 15:35 CET

Fram till 14 april 2017 finns möjlighet att lämna anbud på före detta Stora torget i centrala Sunne. Kommunen har för avsikt att anvisa marken till en byggherre.

Med hänsyn till Sunne som besöksmål och för ortens möjlighet att attrahera nya invånare ska platsen få en tilltalande utformning som stämmer väl överens med Sunnes karaktär. Kvarngatan ligger i anslutning till torgområdet och är en av handelsgatorna i Sunne. Kommunen lägger i sitt val av byggherre stor vikt vid att få en dragare till torget som kan öka handelsflödet längs Kvarngatan.

– Området för markanvisningen omfattar cirka 5000 kvadratmeter. Ambitionen är att tillåta 3 våningar och inredd vind. Markplanet på nya byggnader ska vara prioriterat för handel, restaurang och café. I resterande våningar föreslår vi lokaler och/eller bostäder, säger Johanna Bergsman, planarkitekt i Sunne kommun.

Den aktör som enligt kommunens samlade bedömning bäst möter kraven i markanvisningen vinner anbudet. Beslutet fattas av kommunstyrelsens allmänna utskott efter förslag från miljö, plan och bygg samt verksamheten för teknik och kost.

Anbuden ska bland annat innehålla en kort presentation av företaget med sin affärsidé, en enkel situationsskiss och beskrivning av byggnationen.

Efter beslut om markanvisning tecknar kommunen markanvisningsavtal med utvald byggherre. Det ger byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen om genomförandeavtal för exploateringen. Genomförandeavtalet reglerar i detalj parternas rättigheter och skyldigheter angående markförvärv och genomförande. Efter att bygglov getts i enlighet med genomförandeavtalet tecknas köpeavtal.

Detaljplanearbetet för Stora torget-området påbörjades redan 2013 i form av medborgardialog. Utifrån de önskemål som framkommit är tanken att anlägga ett mindre torg i förlängningen/slutet på Kvarngatan och en grönyta närmast järnvägen. Området norr om Strandvägen fram till Frykensundet kan göras till en aktiv yta med bland annat skatepark, gatukök med möjlig uteservering som kan skjuta ut över slänten mot sundet. Längs områdets östra kant anläggs en gång- och cykelväg.

Har du frågor kontakta
Johanna Bergsman 
Planarkitekt, Sunne kommun 
tel 0565-161 98, 070-280 71 82        
johanna.m.bergsman@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy