Skip to main content

SD:s Höstbudget: ”Storsatsning på småföretag och jobbskapande åtgärder”

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:55 CEST

När Sverigedemokraterna idag presenterar sin höstbudgetmotion är de största enskilda nyheterna de satsningar som görs på småföretag och löntagare. Nytt i denna budgetmotion är, förutom att partiet vill satsa på ett femte jobbskatteavdrag, att Sverigedemokraterna vill införa ett socialavgiftsavdrag samt ett sjuklöneavdrag som man i första hand riktar mot småföretagen.

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Erik Almqvist kommenterar:

– Med detta budgetförslag framgår med all önskvärd tydlighet Sverigedemokraternas placering mellan de bägge blocken. Till skillnad mot de rödgröna partierna kan vi sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare samt småföretagare. Samtidigt kan vi, jämfört med regeringen, visa upp kraftfulla satsningar på välfärd, trygghetsfrågor och pensioner.

– Vi litar inte till fullo på Anders Borg och regeringens prognoser. I vår budgetmotion föreslår vi ett kraftigt höjt offentligt sparande med 11,1 miljarder under budgetperioden. Bakgrunden till detta är osäkerheten i vår omvärld och de, i vårt tycke, väldigt ljusa prognoser som regeringen presenterat. Vår bedömning är att det krävs större marginaler för att vi inte ska riskera att bryta mot överskottsmålet.

Ladda ned partiets höstbudgetmotion här. En sammanfattning över de viktigaste förslagen återfinns på sidorna 11-18.

Ladda ned budgetpresentationen från presskonferensen

Se presskonferensen i efterhand (kommer snart)

Partiets viktigaste satsningar:


Införande av ett socialavgiftsavdrag

Genom att införa ett grundavdrag på 57 000 kronor för varje enskilt företag och år sänks skatten kraftigt för de små företagens och resurser frigörs resurser som kan användas för att växa. Detta skulle betyda att närmare vart tredje mikro- och småföretag helt skulle slippa betalningsansvar för de anställdas sociala avgifter. Socialavgiftsavdraget föreslås att genomföras till fullo redan 2013 till en kostnad av 11,1 miljarder per år.

Införande av ett sjuklöneavdrag

Genom att införa ett sjulöneavdrag för varje företags tio första anställda skapar vi möjlighet för 85 % av företagen att helt slippa sjuklöneansvaret. Avdraget innebär att företagen kan dra av 17 400 kronor i sjuklönekostnader per anställd upp till och med tio anställda. På detta sätt undviker vi negativa tröskeleffekter samtidigt som man fortsatt skapar incitament för företagen att arbeta för en friskare personal. Reformen föreslås att genomföras till fullo redan under 2013 och beräknas kosta 1,5 miljarder per år.

Nytt jobbskatteavdrag

Ett femte jobbskatteavdrag föreslås från och med 2013. Förslaget som kostar 12 miljarder årligen beräknas ge 10 000 nya jobb. För att rikta förslaget mot låg- och medelinkomsttagare lanseras vi till skillnad från regeringens det femte jobbskatteavdraget utan lägga något förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt.

Krafttag mot brottsligheten

Partiet vill se en omfattande satsning för att bekämpa brottslighet och otrygghet i offentliga miljöer. Anslagen till rättsväsendet föreslås öka med sammanlagt 9,6 miljarder under budgetperioden där anslagen föreslås höjas år 2013 med 2 miljarder. De utökade medlen fördelas mellan polismakten, domstolsväsendet, åklagarmyndigheten, brottsoffermyndigheten och kriminalvården, med stort fokus just på kriminalvården.

Ett stärkt försvar

Ett svenskt försvars huvuduppgift måste vara att försvara Sverige. Det är därför med stor oro vi ser på den ansvarslösa nedmonteringen av den svenska försvarsförmågan som regeringen ägnar sig åt. Sverigedemokraterna vill återinföra allmän värnplikt, modernisera och uppgradera JAS-gripen, införskaffa och uppgradera nödvändig materiel och vapensystem samt ta en paus i de internationella insatserna fram till dess att vi återtagit en trovärdig försvarsförmåga. Sverigedemokraterna avsätter totalt 20 miljarder under budgetperioden där 2 miljarder avsätts för 2013.

Stärkta pensioner

Pensionärskatten sänks med 24,8 miljarder under budgetperioden vilket resulterar i sänkt skatt med 1150 kronor i månaden för en medelbetald pensionär. Sänkningen genomförs stegvis under budgetperioden 2013-2016. Under 2013 avsätts 3 miljarder kronor för att sänka skatten för pensionärer. Garantipensionen höjs med 10 procent vilket belastar statens finanser med 2,6 miljarder under 2013. Partiet föreslår att förändringen ska genomföras redan under nästa år. En medelbetald garantipensionär skulle få 793 kronor mer i garantipension med partiets förslag. Sammanlagt avsätts 35,8 miljarder under budgetperioden för att förbättra den ekonomiska situationen för landets pensionärer

Ökat fokus på flyktinghjälp

Partiet har dragit slutsatsen att man kan rädda fler liv och hjälpa fler människor genom att inrikta hjälpen på plats. Det finns idag fler än 300 000 flyktingar bara i Syrien samtidigt som hjälporganisationerna vädjar om ökat ekonomiskt stöd. Bara en bråkdel av dessa människor har en möjlighet att ta sig till Europa. Regeringen lägger i år över fyra miljarder av biståndsbudgetens medel på svensk massinvandringspolitik. Sverigedemokraterna tycker det är principiellt fel att svenska biståndspengar idag används där de gör minst nytta – i Sverige - och vill under budgetperioden istället frigöra dessa pengar direkt till flyktinghjälp. Totalt under budgetperioden vill vi öka anslagen till UNHCR:s flyktinghjälp med 5,5 miljarder varav 1 miljard satsas år 2013.

Besparingar i förhållande till regeringen

Genom att behålla de skattemedel som regeringen har tänkt skänka till Europeiska investeringsbanken, avskaffa ungdomsrabatten, återställa krogmomsen, återställa den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften, kraftigt begränsa asyl- och anhöriginvandringen, effektivisera biståndspolitiken samt förmå bankerna att ta mer eget ansvar för finansieringen av bankernas stabilitetsfond frigör Sverigedemokraterna ett stort budgetutrymme.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se
https://twitter.com/Martin_Kinnunen