Skip to main content

STOR FAO-KONFERENS I ALNARP OM VÄXTGENETISKA RESURSER

Evenemang

24
APR
SLU i Alnarp
-   -

Pressinbjudan från SLU, Jordbruksdepartementet och Sida:

STOR FAO-KONFERENS I ALNARP OM VÄXTGENETISKA RESURSER

Sverige ratificerade 2004 ett fördrag om växtgenetiska resurser. Vid SLU i Alnarp samlas nu 150 delegater från 50 länder för att diskutera detaljerna kring växter av betydelse för jordbruket.

Pressen hälsas välkommen till öppningsceremonin som startar kl. 10.00 den 24 april på Loftet i Alnarpsgården. Efter öppningsceremonin ges möjligheter att ställa frågor.

Konferensen pågår den 24-28 april 2006 och invigs av statssekreterare Ingrid Petersson, Jordbruksdepartementet. Det är inte ofta en sådan konferens/förhandling läggs utanför FAO:s huvudcenter i Rom, så det är en stor tilldragelse att det blir arrangerat vid SLU i Alnarp.

Konferensen är en stor internationell förhandlingskonferens med ca 150 delegater från 50 länder och med hög politisk dignitet. Det man ska diskutera och förhandla om är ett s.k. standardiserat materialöverföringsavtal ("standard Material Transfer Agreement", sMTA) som är en central del av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk. Detta avtal ska reglera fördelningen av nyttan som kan följa av användningen av de genetiska resurserna och eventuell vinst vid kommersialisering av resurserna. Avtalet ska sedan beslutas av fördragets styrande organ som har sitt första möte i juni i Madrid.

Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk har trätt i kraft 2004. Sverige har ratificerat fördraget tillsammans med flertalet andra medlemsstater inom EU. Syftet med fördraget är att stimulera bevarandet och ett hållbart nyttjande av jordbrukets växtgenetiska resurser. Fördraget omfattar i princip alla växtgenetiska resurser som är av betydelse för jord- och trädgårdsbruk, t ex potatis, vete, raps, havre, äpple, ärter och klöver.

Sverige har under två decennier arbetat aktivt med dessa internationella frågor genom FAO och andra internationella organisationer. Bland annat har stöd från SIDA utgått till två regionala samarbeten i Afrika och ett på Balkan rörande växtgenetiska resurser.

Kontaktpersoner och mer information:

Peter Herthelius, Sida, 070-790 21 39

Roland von Bothmer, SLU Alnarp, 040-41 50 01, 070-676 44 18

Tina Lindström, Jordbruksdepartementet, 070-279 73 59

Mer om FAO

Konferensen organiseras av FAO, "Food and Agriculture Organization", som är FN:s fackorgan för livsmedel och jordbruk, samt skogsbruk och fiske. Med 189 medlemsländer är FAO det största fackorganet i FN-familjen. FAO grundades år 1945 och syftet var bland annat att bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning, frihet från hunger och en bättre världsekonomi. FAO har sitt huvudsäte i Rom och har också ett flertal regionala kontor runt om i världen och experter och fältarbetare i ett stort antal länder.

FAO samlar in fakta och uppgifter om jordbruk, skog och fiske, övervakar den globala förvaltningen av naturresurserna och utgör ett globalt kunskapscentrum inom dessa områden. Organisationen ska sprida kunskap och information till medlemsländerna och bistå med sin expertkunskap för att skapa förutsättningar för livsmedelsproduktion även i områden med svåra förhållanden.

FAO ska också vara ett neutralt forum för en policydialog mellan nationer för att underlätta arbetet med internationella överenskommelser. En mycket viktig uppgift är att bidra till att FN:s millenniummål att halvera antalet hungrande till år 2015 uppfylls.

Nora Adelsköld, forskningsredaktör, hortonom
SLU Informationsavdelningen, Box 7077, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Arrheniusplan 2 A
Direkttel. 018-67 17 07, mobiltel 070-695 17 07
Fax 018-67 35 24, nora.adelskold@adm.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera