Tags

Pressinbjudan: Vilket är Umeås högsta träd?

Pressinbjudan: Vilket är Umeås högsta träd?

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 19:28 CEST

Genom olika fjärranalysmetoder kan det nu fastslås vilket som är Umeå kommuns högsta träd. Detta, men mycket annat får du veta på invigningen av Ljungbergslaboratoriet vid SLU den 23 oktober klockan 10:00. Med stöd från Ljungbergsfonden har ett toppmodernt laboratorium för fjärranalys byggts upp, vilket kommer att vara till stor nytta för studenter och forskare vid SLU.

Media-no-image

Fynd av högfluorerade ämnen i svenska floder och vattendrag

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:36 CEST

Tidigare har det rapporterats fynd av högfluorerade ämnen i dricksvatten på flera platser i Sverige med följden att vattentäkter fått strypas eller stängas helt. Nu har SLU-forskare för första gången genomfört en rikstäckande studie av förekomsten i svenska floder och vattendrag och funnit förhöjda halter på ett flertal platser.

Media-no-image

Pressinbjudan: Sverige och maten – vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 14:34 CEST

"Sverige och maten – vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?" är namnet på en konferens som hålls av forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU i Uppsala torsdag den 23 oktober. Under det senaste året har många efterfrågat en nationell livsmedelsstrategi för Sverige. Men varför behövs en svensk livsmedelsstrategi och vem behöver den? Vilka ämnen bör en livsmedelsstrategi ta upp?

Snäckor kan ge oss ledtrådar om förnanedbrytningen

Snäckor kan ge oss ledtrådar om förnanedbrytningen

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 11:19 CEST

Nedbrytningen av förna, dvs. nedfallna löv, kvistar etc. i skogsmark är en viktig process som bland annat påverkar näringstillgången i skogen. För att kunna förutsäga vad ett ändrat klimat kan betyda för nedbrytningen behöver man ta reda på hur olika markorganismer påverkas. Landsnäckor är bra modellarter för sådana nedbrytande organismer.

Media-no-image

Miljögifter och tecken på feminisering hos vilda minkar

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 08:30 CEST

Hos vilda minkhannar som har ackumulerat höga halter av vissa miljögifter går det att se tecken på feminisering, en påverkan på fortplantingssystemet. Det visar en forskargrupp från SLU, som använder vild mink för att utvärdera effekter av hormonstörande ämnen i miljön. Artikeln publicerades nyligen i den ansedda tidskriften Chemosphere.

Hilma af Klint och veterinärmedicin, vernissage SLU i Skara

Hilma af Klint och veterinärmedicin, vernissage SLU i Skara

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 14:45 CEST

Originalteckningar gjorda av Hilma af Klint, som har haft stor betydelse för abstrakt konst, ägs av och finns på Veterinärmuseet, SLU i Skara. Det är illustrationer till John Vennerholms lärobok ”Hästens operativa speciella kirurgi”, tryckt 1901. Vernissage: Lördag 11 oktober 18.30. Göran Jönsson inviger utställningen som är öppen till 24.00.

Göra fönsterglas synligt – men bara för fåglar

Göra fönsterglas synligt – men bara för fåglar

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 13:17 CEST

Ultravioletta mönster kan göra fönsterglas synligt för fåglar, och därmed förhindra dödliga krockar. Tyvärr lär fönstren inte fungera lika bra för alla fågelarter, utan bara för de som har en viss typ av färgseende, såsom små tättingar, måsar och papegojor. För rovfåglar, gäss, duvor och kråkor är mönstren däremot svåra att upptäcka. Det visar Olle Håstad och Anders Ödeen i en artikel i PeerJ.

Media-no-image

Småskaligt jordbruk kan mätta många munnar

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 12:59 CEST

Små jordbruk med stor biologisk mångfald har bäst förutsättningar att producera mat till många, om de samtidigt ska vara självförsörjande på drivmedel och växtnäring. Det hävdar Kristina Belfrage i en avhandling från SLU. Viktiga inslag i denna typ av jordbruk är flera djurslag, betesmarker och god tillgång på arbetskraft.

'Morfar Albert' en av de nya sorterna i tredje omgången Grönt kulturarv®-perenner!
Media-no-image

Storlek på skogsfastighet avgör skötseln

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 10:10 CEST

Bland de faktorer som påverkar hur privata skogsägare väljer att sköta sin skog så tycks avstånd till fastigheten, inkomst, yrke eller kön väga lätt i jämförelse med storleken på skogsfastigheten. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet.

Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige

Nordliga växtarter har minskat i södra Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 09:00 CEST

Utbredningen av nordliga växtarter som linnea, notblomster och skogskovall har minskat avsevärt i södra Sverige under andra hälften av nittonhundratalet, visar en ny forskningsstudie. Förklaringen är i första hand förändrad markanvändning och kvävenedfall.

Umepedagog och ekologilärare prisas av SLU

Umepedagog och ekologilärare prisas av SLU

Pressmeddelanden   •   2014-10-05 07:00 CEST

SLU:s pedagogiska priser delades ut i samband med helgens promotionshögtid i Uppsala. Det individuella priset tilldelades Ola Lindroos på Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU Umeå och lagpriset gick till lärarlaget vid Institutionen för ekologi, SLU Uppsala.

Låt maskiner plantera skogen

Låt maskiner plantera skogen

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 13:08 CEST

Mycket talar för fler planteringsmaskiner inom det framtida svenska skogsbruket, skriver Back Tomas Ersson i sin avhandling vid SLU. Dels överlever maskinplanterade skogsplantor i Götaland betydligt bättre än handplanterade, dels finns det en mycket hög potential att tekniskt förbättra planteringsmaskinernas produktivitet jämfört med manuell plantering.

Media-no-image

Ojämställdhet begränsar lantbrukets utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 12:44 CEST

Ojämställdheten inom familjelantbruket är fortfarande utbredd i Sverige, med vissa geografiska skillnader mellan norr och söder, slätt- och skogsbygd. En stor del av jordbruksmarken kontrolleras av män medan kvinnor fortfarande utför det obetalda hushållsarbetet. De skilda tillgångarna på resurser, förväntningarna och arbetsdelningen bidrar till att skapa olika förutsättningar.

Media-no-image
Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – några av Sveriges 1000 mossor!

Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar – några av Sveriges 1000 mossor!

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 15:00 CEST

Råttsvansar, fiskekrokar, trassel och guldlockar är några av de mossor som porträtteras i den nya volymen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU

Ny officiell statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 08:00 CEST

Virkesförrådet fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3300 milj. skogskubikmeter. Det visar officiell statistik från Riksskogstaxeringen, SLU. Riksskogstaxeringen har samlat in data om de svenska skogarna i över 90 år, vilket gör Sverige tillsammans med Norge och Finland världsunika. Dessa tidsserier ger goda möjligheter att följa utvecklingen i skogen ur både skogsbruks- och miljöperspektiv.

Halma strategiskt - bra för smågris, sugga och lantbrukare

Halma strategiskt - bra för smågris, sugga och lantbrukare

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 09:11 CEST

Beteende, hälsa och produktion hos suggor och smågrisar har studerats i en avhandling som presenteras av Rebecka Westin vid SLU i Skara. Resultatet av strategisk halmning är färre dödfödda, samt friskare och tyngre smågrisar vid avvänjning.

Media-no-image

Vem ansvarar för de gemensamma naturresurserna?

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 14:41 CEST

Gemensamma naturresurser, som exempelvis luft eller vatten, där enskilda ägare saknas riskerar att överutnyttjas eller förstöras. Därför är det viktigt att de förvaltas på ett hållbart sätt där alla intressenters intressen tas till vara, men utan att resursen utarmas. SLU arrangerar en konferens tillsammans med Umeå universitet på temat.

Media-no-image

Kollagret i marken mer känsligt för klimatförändringar än förväntat

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:30 CEST

Ett varmare klimat ökar aktiviteten hos markens mikroorganismer i större utsträckning än förväntat. Det visar en internationell forskargrupp med medverkande från SLU i en artikel i tidskriften Nature. Följden kan bli att mer koldioxid än beräknat kan frigöras från markens kolförråd när jordens medeltemperatur stiger.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.