Skip to main content

Bättre lekplatser – ny satsning på barns och ungas utemiljö

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 12:00 CEST

Barns utomhusmiljö ska vara en utmaning som väcker lust och nyfikenhet. Barn utvecklas, bearbetar och lär sig saker genom lek. Därför är leken livsviktig.


Från och med år 2006 får Movium* det nationella samordningsansvaret för kunskapsutveckling och kunskapsspridning som rör barns och ungas utemiljöer. Regeringen satsar därför 1 miljon kronor per år på att finansiera detta samordningsansvar. Projektet kommer att ledas och samordnas av statskonsulent och landskapsarkitekt Petter Åkerblom, som nyligen disputerade med avhandlingen "Lära av trädgård. Pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet".

- Det handlar inte bara om design på en liten yta för barn, de behöver plats, mycket plats, säger Petter Åkerblom. Det handlar även om barns rätt till säkra och utvecklande miljöer.

Movium har arbetat med dessa frågor under en längre tid, men uppdraget innebär en större legitimitet att driva frågan gentemot olika aktörer. Uppdraget gäller alla former av utomhusmiljö. Förutom lekplatser även till exempel förskole- och skolgårdar.

- Barn leker oavsett var de är och hur miljön ser ut. Samtidigt finns det behov av att utveckla och sprida kunskap om de utemiljöer som barn vistas i. Det handlar inte minst om hur utformandet av lekplatser kan stimulera barnen positivt, säger socialminister Berit Andnor.

Mer information och kontaktperson:
Petter Åkerblom, petter.akerblom@movium.slu.se, 018-671660, 070-6031660.
Webb: www.movium.slu.se, http://www-uterum.slu.seInformation om Movium
Movium (som står för Mark och vegetation i urban miljö) har funnits sedan 1980 och är en centrumbildning inom Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Movium arbetar för en bättre utemiljö i staden och dess nära omgivning, och fokuserar på planering, anläggning, förvaltning och användning. Verksamheten omfattar kunskapsutveckling, kunskapsförmedling och opinionsbildning och tanken är att Movium skall vara en länk mellan forskare och praktiker inom detta område.
Inom ramen för Moviums kunskapsutveckling bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt för att öka kunskapen om och förståelsen för utemiljöernas betydelse. Movium sammanställer och sprider också forskning inom området genom publikationer, fortbildning och rådgivning.
Exempelvis ges boken "Lek äger rum" ut i december, ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas och Movium. Boken handlar bland annat om planering och anläggning av miljöer för barn och ungdom i staden (mer info finns på www.formas.se).

I Moviums verksamhet bedrivs forskning som rör barns och ungas utemiljöer liksom utbildningar, seminarier och annan kunskapsutveckling riktad till praktiker som arbetar eller kommer i kontakt med barns och ungas utemiljöer.

Uppdraget
Bakgrunden till uppdraget är Barnsäkerhetsdelegationens betänkande där det fanns förslag om kunskapsutveckling och kunskapsspridning rörande säkra och utvecklande utemiljöer med särskild inriktning mot barn och unga. I beredningen av betänkandet beslutades att Statens räddningsverk fr.o.m. 1 januari 2005 har samordningsansvaret för barnsäkerhetsarbetet och ska på ett övergripande plan samordna arbetet för barns och ungas säkerhet för att motverka skador och olycksfall till följd av brister i den inre och yttre miljön. När det gällde utvecklande utemiljöer togs en kontakt med Movium eftersom de sedan lång tid arbetat med barns utemiljöer och har en utåtriktad verksamhet med fokus på kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Movium får fr.o.m. 2006 det nationella samordningsansvaret för kunskapsutveckling och kunskapsspridning som rör barns och ungas utemiljöer. From 2006 överförs 1 000 000 kronor per år till Sveriges lantbruksuniversitet för att finansiera detta samordningsansvar. Detta nationella samordningsansvar har annonserats i budgetpropositionen 2006 men närmare former för samordningsansvaret kommer att beslutas i dialog med Movium och SLU under hösten.

Redigerat av: Anette Neldestam

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy