Skip to main content

Den svenska kurparken

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:20 CEST

Vatten, Vandring, Vila, Vy och Variation - den svenska kurparkens gestalningsidé, exemplet Ronneby Brunnspark

Landskapsarkitekt Anna Jakobsson har i sin licentiatavhandling beskrivit och belyst kurparkens/hälsobrunnsanläggningens Ronneby Brunnspark gestaltning gällande den yttre miljön från tidigt 1700-tal fram till idag. Hon har även gjort en mer detaljerad studie av Ronneby Brunnsparks grundformer (gestaltningsidé) och utformning (gestaltning) under det sena 1800-talet. Ett viktigt syfte med studien är att bättre förstå uppbyggnaden av en svensk kurpark och därmed få verktyg för arbete med liknande parkanläggningars vård och bevarande.

Kurparkers gestaltning och gestaltningsidé hör i viss mån ihop med en paradistanke, men är mest av allt en blandning av inspiration från andra kurparker, av gestaltningselement klargjorda genom kurens funktion och av inspirationen och idéerna hos landskapsarkitekten och trädgårdsmästaren.

En av slutsatserna är att kuren är nyckelordet för hur en kurpark var uppbyggd. En brunnskur bestod framför allt i att dricka brunn, röra sig och vila. De olika parkrummen definierades i huvudsak av brunnsgästernas rörelser i samband med brunndrickningen och deras rörelser och vila kontrollerades i sin tur av kurens tidsschema. De olika parkrummens utseende och gestaltningselementen inom parken som helhet kan härledas ur kurens krav på funktion. Ett mindre, intimare parkrum nära källan, bänkar för vila, skuggande träd, större parkrum för längre promenader, utflyktsmål i närheten av anläggningen, vackra utsikter och tysta platser för vila och eftertanke är exempel på parkrum och funktioner som krävdes för kurverksamheten.

Kurparkens gestaltning och gestaltningsidé hör också ihop med gällande parkideal och inte minst med den offentliga parkens formspråk under slutet av 1800-talet. Parkrummen i Ronneby Brunnspark i slutet av 1800-talet kan sammanfattas i de tre rumskategorierna brunnsdrickningens parkrum, den längre vandringens parkrum och utflyktsmål. Dessa har med uppräkningen en stigande grad av ”naturlikhet” och ett ökat avstånd från källan. En grundform (gestaltningsidé) för Ronneby Brunnspark kan sammanfattas med orden vatten, vandring, vila, vy och variation.
Fredagen den 29 oktober kl 10.00 försvarar landskapsarkitekt Anna Jakobsson, Institutionen för landskapsplanering, SLU Alnarp, sin licentiatavhandling med titeln: Vatten, vandring, vila, vy & variation - den svenska kurparkens gestaltningsidé, exemplet Ronneby Brunnspark

Licentiatsavhandlingen avser agronomie licentiatexamen.

Betygsnämnden består av: M Sc Landskapsarkitekt Mette Eggen, Riksantikvarie i Oslo (opponent) Professor emeritus Sven-Ingvar Andersson, Kunstakademiet i Köpenhamn Universitetslektor, agr Dr Allan Gunnarsson, Institutionen för landskapsplanering Alnarp

Lokal: Crafoordsalen, Navet, SLU i Alnarp (se karta: http://www-alnarp.slu.se/alnarpskarta.html)

Mer information: Anna Jakobsson, Institutionen för landskapsplanering, SLU i Alnarp, tel 040-41 54 23. E-post: anna.jakobsson@lpal.slu.se

Avhandlingen kan beställas hos Inga-Lill Olsson, inga-lill.olsson@lpal.slu.se, tel 040-41 54 18.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy