Skip to main content

Redskap för ny älgförvaltning i Fakta Skog från SLU

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 11:02 CET

Foto Johan Månsson, SLU

Läs om förutsättningarna för den nya älgförvaltning som riksdagen beslutat om, och om olika strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur.

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut i mars 2012 och finns nu tillgängliga på webben:

Adaptiv älgförvaltning - det organisatoriska ramverket
Fakta Skog nr 22 2011
Riksdagens beslut om en ny älgförvaltning utgår från att förvaltningen ska vara både lokalt förankrad och ekosystembaserad. Ett politiskt och administrativt flernivåsystem ställer höga krav på hur kompetensen fördelas mellan de olika nivåerna så att de kompletterar och inte konkurrerar med varandra. Det ställer också höga krav på att de olika styrdokument som reglerar jakten är väl samordnade. Den nya förvaltningen ska präglas av gemensamt ansvar och dialog. Det förutsätter att det etableras tillit mellan de olika aktörerna och de olika nivåerna.

Ekosystemaspekter på älgförvaltning med stora rovdjur
Fakta Skog nr 23 2011
Älgen både påverkar och påverkas av en mängd olika arter i en komplex näringsväv. I Sverige är jakten och foderproduktionen i skogslandskapet de mest betydelsefulla faktorerna för älgens populationsutveckling. Etablering av varg och björn minskar tillväxttakten i älgpopulationen, men jakten har fortfarande störst betydelse. Genom sitt betestryck kan älg påverka den biologiska mångfalden. Skogsbruket har dock en långt större påverkan än älgen.

Strategier för beskattning av älg
Fakta Skog nr 24 2011
Olika typer av grundläggande jaktstrategier påverkar det möjliga jaktuttaget. Dessa strategier påverkar köns- och ålderssammansättning och produktion av kalv i den lokala populationen. Om huvudsyftet är att maximera antalet skjutna älgar under jakten så ska denna huvudsakligen inriktas på att skjuta kalvar. Om huvudsyftet istället är att maximera mängden kött eller antalet kapitala tjurar ska jakttrycket inriktas på vuxna djur. Könskvoten bland vuxna djur i jaktuttaget har en stark effekt på populationens produktionsförmåga.

Flera jägare på älgpopulationen – predationsmönster hos varg och björn
Fakta Skog nr 25 2011
Återkomsten av stora rovdjur som varg och björn medför att älgstammen beskattas av flera jägare än människan. Rovdjuren dödar andra kategorier av älgar än vad jägarna gör. Både björn och varg i Skandinavien dödar huvudsakligen älgkalvar och därför kommer främst denna åldersgrupp att vara reducerad i populationen inför jakten. Uttaget av älg per ytenhet är högre i små än i stora vargrevir. Små vargflockar dödar lika många älgar per tidsenhet som stora vargflockar. Vuxna björnar dödar ca 7–8 älgar per år och björn.

Beskattning av älgpopulationer med varg och björn
Fakta Skog nr 26 2011
Rovdjurens uttag påverkar älgpopulationen både numerärt samt via köns- och åldersstrukturen i populationen. Rovdjurens inverkan på det möjliga jaktuttaget kan vara allt från ringa till mycket stark. I vissa områden med täta populationer av björn och varg samt krav på relativt låga tätheter av älg, blir endast en liten del eller inget över till jakt. Eftersom björn och varg i Skandinavien huvudsakligen dödar älgkalvar kommer främst denna åldersgrupp att vara reducerad i populationen inför jakten.

Fakta Skog kan hämtas på webben som pdf utan kostnad. Fler nummer av Fakta Skog finns på länken nedan, tillsammans med information om prenumeration och beställning av enstaka tryckta nummer.

http://www.slu.se/forskning/faktaskog

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera