Skip to main content

Riskbenägenhet hos privatskogsägare har kartlagts

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 08:00 CEST

Inställningen till finansiellt risktagande varierar bland landets privata skogsägare, och detta påverkar avverkningsviljan. Det visar Mats Andersson i en avhandling från SLU. Mer riskbenägna är t.ex. de som utför mycket skogsvårdsarbete själva och de som ägt fastigheten under kortare tid.

Omkring hälften av all svensk skog är i privat ägo. Kunskap om dessa skogsägares bakgrund, vilka mål de har med sitt ägande och hur de agerar på skogsmarknaden är värdefull för bland annat skogsägarföreningar och skogspolitiska beslutsfattare.

Privatskogsägarna är en grupp som blivit alltmer heterogen, bland annat genom en ökande andel kvinnor och utbor. Mats Andersson har i sitt doktorsarbete undersökt hur inställningen till risktagande påverkas av skogsägarens bakgrund och fastighetens beskaffenhet och hur denna inställning i sin tur påverkar avverkningsbeslut.

Med hjälp av en enkätstudie, där privata skogsägare i Västerbottens och Västernorrlands län bland annat fick ta ställning till fiktiva erbjudanden om virkesförsäljning, delade Mats Andersson in skogsägarna i tre kategorier efter inställning till finansiell risk: riskbenägna, riskneutrala respektive riskundvikande.

Skogsägarens bakgrund visade sig påverka inställningen till risktagande. Sannolikheten att en skogsägare är risksökande avtar t.ex. ju längre tid denne ägt fastigheten. Passiva skogsägare är också mindre riskbenägna än genomsnittet.

Resultaten visar också att risksökande skogsägare vidtar avverkningar i högre utsträckning än andra, medan de som är riskundvikande oftare tenderar att behålla sitt kapital i form av stående skog. Skogsägarnas subjektiva bedömningar av risk och avkastning i olika investeringsalternativ visar att skogsägarna generellt har en god tilltro till den avverkningsmogna skogen som investeringsalternativ jämfört med andra investeringar.

Mats Andersson avhandling visar att skogsägarens inställning till risk kan användas som en delförklaring till vilka beslut som fattas. Sambandet mellan olika skogsägarkategorier och inställningen till risktagande kan också användas till att förklara tidigare funna samband mellan personliga egenskaper och avverkningsbeslut. Äldre skogsägare och ägare av mindre fastigheter har t.ex. lägre avkastningskrav än genomsnittet, vilket minskar villigheten att avverka.

När det gäller målsättningar med skogsägandet visar avhandlingen att det finns tydliga könsskillnader – män prioriterar i högre utsträckning jaktmöjligheter och eget skogsvårdsarbete medan kvinnor i högre utsträckning prioriterar rekreation och skogsbrukartradition. Alla, oavsett kön, anger att det är viktigt att skogsbruket ska bidra till hushållets ekonomi.

En oväntat hög andel av skogsägarna besvarade enkäten på ett sådant sätt att de klassas som risksökande. Detta kan bero på att skogen står för en relativt liten andel av hushållets inkomst för de flesta. Att ställa frågor om inställning till risk är inte helt enkelt och fler förklaringar till en hög andel risksökande kan finnas i utformningen av dessa frågor samt hur de tolkats av deltagarna i studien. Att riskbenägenheten var särskilt hög bland kvinnor kan hänga samman med andra faktorer än kön, t.ex. att kvinnor i större utsträckning har ärvt sina fastigheter.

----------------------------------------------------------------------------------

Skog mag Mats Andersson, institutionen för skogsekonomi, SLU, försvarar sin avhandling Non-industrial private forest owners' management decisions: What affects them and why?

Tid: Fredag den 24 september 2010, kl 10.00
Plats: Sal Björken, SLU, Umeå
Opponent: Professor Jari Kuuluvainen, Helsingfors universitet, Finland

Mer information
Mats Andersson, 090-786 85 74, mats.andersson@sekon.slu.se  

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00002343/ 

Pressbild (får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf/källa ska anges):

Mats Andersson
Foto: Mats Andersson

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU:
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/pressmeddelanden/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy