Skip to main content

Vattenlösligt organiskt material bygger skogens kolförråd

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 11:40 CEST

Svensk barrskog innehåller stora mängder av grundämnet kol. Merparten av skogens kol finns dock inte i trädens biomassa, som man skulle kunna tro, utan i den översta metern av markens mineraljord. En stor del av detta kol kommer från organiskt material som under hundratals år lakats ut från förmultnande barr och förna i markens översta skikt och sedan fastlagts i stabilare form längre ned i marken. I en doktorsavhandling från SLU visar nu Mats Fröberg hur olika faktorer reglerar denna utlakning. Ett växande kolförråd är en motkraft till växthuseffekten, som orsakas av att vi förbränner fossila lager av energirika kolföreningar.

Mats Fröberg har arbetat inom ramen för forskningsprogrammet LUSTRA. Detta program har till uppgift att föreslå strategier för hur vi i Sverige kan minska nettotillförseln av växthusgaser till atmosfären genom att anpassa vår markanvändning.

Fröbergs uppgift har varit att undersöka vad som styr utlakningen av det vattenlösliga organiska kol som långsamt bygger upp och underhåller mineraljordens kolförråd. Kunskapen om detta har hittills varit bristfällig. Resultaten visar att det framför allt är relativt nedbrutet organiskt material i markens ytskikt som är källan till det lösta organiska kol som gett upphov till en stor del av mineraljordens kolförråd. Det lakas också ut kolföreningar från färsk förna, men merparten av kolet i förnan mellanlagras i mer nedbrutet material vid markytan innan det lakas ut som löst organiskt kol.

Även klimatet förefaller att ha betydelse för mängden kol som lakas ut. Mer kol lakas ut i södra Sverige än i norra delen av landet, beroende på en större tillväxt i skogarna och en snabbare omsättning av biologiskt material. Detta bör tas med i modeller för kolomsättning i skogsmark.

Fil. mag. Mats Fröberg vid institutionen för markvetenskap, SLU, försvarar fredag 29 oktober 2004 kl 9.30 sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln Processes controlling production and transport of dissolved organic carbon in forest soils. Disputationen äger rum i sal KC1, Klinikcentrum, SLU, Uppsala. Opponent är professor Egbert Matzner, Bayreuth Institute for Terrestrial Ecosystem Research, Tyskland.

Mer information: Mats Fröberg, tel. 070-433 64 72. E-post: mats.froberg@mv.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera