Skip to main content

HQ Bank fortsatt ansluten till SwedSec

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 10:30 CEST

Finansinspektionen meddelade den 28 augusti 2010 att den beslutat att återkalla HQ Bank ABs (HQ Bank) tillstånd att bl.a. bedriva värdepappersrörelse.

Av Finansinspektionens beslut framgår dock att HQ Bank får fortsätta att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som behövs för att avvecklingen skall kunna ske under ordnade former och utan att kundernas intressen äventyras. Finansinspektionen anger särskilt i beslutet att det är viktigt att avvecklingen sker på ett sätt som mildrar effekterna för bankens kunder och marknaden i stort. Av beslutet framgår även att HQ Banks tillståndspliktiga verksamhet skall ha avvecklats senast den 1 mars 2011.

Av Finansinspektionens skrivelser daterade den 29 augusti 2010 ställda till Euroclear Sweden AB och NASDAQ OMX Stockholm AB framgår att beslutet, som anger att HQ Bank får fortsätta att bedriva tillståndspliktig verksamhet, innebär att HQ Bank får anses ha de tillstånd som är nödvändiga för att kunna hantera avvecklingsprocessen.

Mot bakgrund av Finansinspektionens bedömning att HQ Bank anses ha de tillstånd som är nödvändiga för att kunna hantera avvecklingsprocessen samt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden har SwedSecs styrelse den 30 augusti 2010 beslutat att SwedSecs Regler för Licensiering får tolkas på så vis att HQ Banks anslutning till SwedSecs regler inte har förfallit.

 

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan dras in vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 165 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8000 av deras anställda är SwedSec licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy