Skip to main content

NINLARO® (ixazomib) – en oral proteasomhämmare, i kombination med lenalidomid och dexametason, ger signifikant längre progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 12:58 CET

I veckan presenterades resultat från TOURMALINE-MM1 vid ASH:s 57:e årliga möte i Orlando. Studien visar att behandling med NINLARO® (ixazomib) förlänger progressionsfri överlevnad (PFS) och har en hanterbar biverkningsprofil hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom. Vid kongressen presenterades även resultat från en fas 2-studie av ixazomib plus cyklofosfamid och lågdos dexametason hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom.

Takeda presenterade tidigare i veckan resultat från TOURMALINE-MM1 som visar att behandling med NINLARO® kapslar förlänger progressionsfri överlevnad och har en hanterbar biverkningsprofil hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom. Studien TOURMALINE-MM1 är en internationell, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie för utvärdering av oral behandling med NINLARO en gång i veckan plus lenalidomid och dexametason, jämfört med placebo plus lenalidomid och dexametason.

Nyligen godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) NINLARO i kombination med lenalidomid och dexametason för behandling av patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandling. Godkännandet baserades på data från fas 3-studien TOURMALINE-MM1, som lyftes fram vid ASH:s (American Society of Hematology) presskonferens i Orlando, Florida 6 december. Data från studier med ixazomib ingick i 18 presentationer vid årets ASH-möte, bland annat i en muntlig presentation av data från en fas 2-studie som utvärderar oral behandling med kombinationen ixazomib plus cyklofosfamid och lågdos dexametason (ICd) hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom.

”De data som presenteras vid årets ASH-möte är de första viktigare resultaten från TOURMALINE – det omfattande kliniska prövningsprogrammet för ixazomib som är en del i Takedas arbete med att utveckla innovativa behandlingar för multipelt myelom”, sa Andy Plump, MD, PhD, medicinsk och vetenskaplig chef vid Takeda. ”Bredden och djupet av TOURMALINE ger oss möjlighet att samla in viktiga data för ett brett spektrum av patienter som lever med multipelt myelom och att utveckla effekt- och säkerhetsprofilen för vår orala proteasomhämmare ixazomib. Vi kommer att fortsätta denna och andra viktiga kliniska prövningar och ser fram emot att dela med oss av resultat under de kommande åren”.

TOURMALINE – det omfattande kliniska utvecklingsprogrammet för NINLARO – inbegriper sammanlagt fem pivotala studier – fyra som undersöker alla större patientgrupper med multipelt myelom och en som undersöker AL-amyloidos.

Ixazomib, en oral proteasomhämmare (PI), i kombination med lenalidomid och dexametason (IRd), ger signifikant längre progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom (RRMM): Fas 3-studien Tourmaline-MM1 (abstract nr 727)

TOURMALINE-MM1 (n= 722) är den första dubbelblinda, placebokontrollerade studien med en proteasomhämmare, och har nått primär endpoint vid första interimsanalysen. Studieresultaten visar en statistiskt signifikant (35 %) förbättring av PFS; patienterna som behandlades med ixazomib levde signifikant längre utan att sjukdomen förvärrades jämfört med patienterna i kontrollgruppen (20,6 månader mot 14,7 månader i kontrollgruppen; HR 0,74; p = 0,012). Antalet patienter som svarade på behandlingen (ORR; overall response rate) var 78,3% i ixazomibgruppen och mediantiden för fortsatt svar på behandlingen var 20,5 månader jämfört med 71,5% och 15 månader i kontrollgruppen. Medianen för PFS hos högriskpatienter (HR 0,543, HR 0,596 hos patienter med del (17p)) förbättrades i samma utsträckning som i den totala patientpopulationen och hos standardriskpatienter. Biverkningar som observerats med IRd överensstämde med tidigare rapporterade biverkningar för de enskilda medlen. De vanligaste grad ≥3 biverkningarna inkluderade neutropeni, anemi, trombocytopeni och pneumoni. Gastrointestinala händelser inkluderade diarré, illamående och kräkningar. Andel patienter som drabbades av perifer neuropati (PN) var 28% i IRd-gruppen jämfört med 21% i kontrollgruppen, 35% jämfört med 21% drabbades av hudutslag, 8% jämfört med 10% drabbades av akut njursvikt, och 4% jämfört med 3% drabbades av hjärtsvikt.

”TOURMALINE-MM1 utvärderade ixazomib plus lenalidomid och dexametason hos några av de vanligaste patientgrupperna med recidiverande/refraktärt multipelt myelom som är i akut behov av nya behandlingsalternativ på grund av den komplicerade karaktären av sjukdomen. Denna studie gjorde det möjligt att samla effekt- och säkerhetsdata från ett stort antal patienter, såsom äldre patienter, patienter med måttligt nedsatt njurfunktion, light chain disease och högriskcytogenetik”, berättade huvudprövaren och presentatören Philippe Moreau, Professor, Universitetet i Nantes, Frankrike.

TOURMALINE-MM1 är en pågående studie. Patienterna i studien får behandling fram till progression och kommer fortsatt att utvärderas med avseende på långsiktiga behandlingsresultat.

Takeda har lämnat in ytterligare ansökningar om godkännande av ixazomib till tillsynsmyndigheter runtom i världen, bland annat till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på data från TOURMALINE-MM1.

Randomiserad fas-2 studie av den helt perorala kombinationen av proteasomhämmaren (PI) ixazomib plus cyklofosfamid och lågdos dexametason (ICd) hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom (NDMM) som inte är lämpliga för transplantation
(abstract nr 26)

Takeda presenterade också data från en öppen multicenterstudie i fas 2 som undersöker den helt perorala trippelkombinationen av ixazomib plus cyklofosfamid och lågdos dexametason (ICd) som första linjens behandling för patienter som inte är lämpliga för transplantation. Preliminära data visar jämförbar aktivitet i samtliga behandlingsgrupper med en hanterbar biverkningsprofil som överensstämmer med tidigare studier av ixazomib med hanterbar myelosuppression. Detta är den första studien som värderar ICd som första linjens behandling av multipelt myelom.

Fas 2-studiens randomiserade patienter (n=70) fick ixazomib, lågdos dexametason och två olika doser av cyklofosfamid 300 mg/m2 (ICd-300, n = 36) eller 400 mg/m2 (ICd-400, n = 34) med en genomsnittlig uppföljningstid på 7,0 månader i båda grupperna. Preliminära resultat för alla behandlingsgrupper visade komplett remission och mycket bra partiellt svar (CR + VGPR) på 27% (ICd-300) respektive 23% (ICd-400), samt total andel patienter som svarade på behandlingen (ORR) på 80% (ICd-300) respektive 73% (ICd-400). Toxiciteten var hanterbar i både ICd-300- och ICd-400-gruppen men föreföll vara högre för ICd-400. Trombocytopeni inträffade hos 5 patienter (inga grad ≥3) i ICd-300-gruppen respektive 4 patienter (3 grad ≥3) i ICd-400-gruppen. De vanligaste biverkningarna (> 15% av samtliga patienter) inkluderade anemi, neutropeni, illamående, perifer neuropati (PN), diarré, kräkningar, förstoppning och trötthet. Vanligaste grad ≥3 biverkningar var neutropeni, anemi och lunginflammation. Inget fall av perifer neuropati av grad 3 observerades.

”Forskning har visat att en proteasomhämmare i kombination med cyklofosfamid och dexametason är aktiv hos patienter med multipelt myelom. Eftersom behandlingspraxis för multipelt myelom kan variera i olika regioner, är det viktigt att vi skaffar kunskap om nyttan av ixazomib i en rad olika kombinationer”, sade huvudprövaren och presentatören Meletios A. Dimopoulos, MD, Universitetet i Aten, medicinska fakulteten. ”Preliminära data tyder på att det här kan vara en för patienten tolerabel, helt peroral trippelregim. Vi fortsätter att samla mer data om ixazomib i kombination med andra läkemedel.”

NINLARO (ixazomib) kapslar
NINLARO (ixazomib) är den första och enda orala proteasomhämmare som godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) i kombination med lenalidomid och dexametason för behandling av patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandling. NINLARO administreras oralt en gång i veckan på dag 1, 8 och 15 i en 28-dagars behandlingscykel. NINLARO granskas för närvarande av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och har beviljats snabbare handläggning av kommittén för humanläkemedel (CHMP). 2014 gav amerikanska FDA också NINLARO status som genombrottsterapi för recidiverande eller refraktär systemisk AL-amyloidos, en besläktad sällsynt sjukdom.

Fakta om TOURMALINE
Det kliniska utvecklingsprogrammet TOURMALINE förstärker ytterligare Takedas pågående arbete med att utveckla innovativa behandlingar för patienter med multipelt myelom och läkare som behandlar multipelt myelom världen över. Fem globala fas 3-studier pågår:

  • TOURMALINE-MM1, som undersöker ixazomib jämfört med placebo, i kombination med lenalidomid och dexametason vid recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom
  • TOURMALINE-MM2, som undersöker ixazomib jämfört med placebo i kombination med lenalidomid och dexametason hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom
  • TOURMALINE-MM3, som undersöker ixazomib jämfört med placebo som underhållsbehandling hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom efter induktionsbehandling och autolog stamcellstransplantation (ASCT)
  • TOURMALINE-MM4, som undersöker ixazomib jämfört med placebo som underhållsbehandling hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom som inte har genomgått ASCT
  • TOURMALINE-AL1, som undersöker ixazomib plus dexametason jämfört med en läkarvald behandling hos patienter med recidiverande eller refraktär AL-amyloidos

Utöver TOURMALINE-programmet pågår ett stort antal prövarinitierade studier av ixazomib för patienter världen över. För mer information om de pågående fas 3-studierna, besök www.clinicaltrials.gov.

Om multipelt myelom
Multipelt myelom är en blodcancer som drabbar plasmaceller som finns i benmärgen. Vid multipelt myelom blir en grupp av plasmaceller omvandlade till maligna myelomceller. Dessa myelomceller delar sig kraftigt så att antalet plasmaceller blir större än normalt. Eftersom plasmacellerna cirkulerar i kroppen kan de påverka skelett och orsaka patologiska frakturer, lytiska skelettlesioner och smärta relaterad till skelettskadorna. Multipelt myelom kan orsaka en rad allvarliga hälsoproblem som påverkar skelett, immunsystem, njurar och antalet röda blodkroppar. Några av de vanligare symtomen är skelettsmärta och trötthet, som är ett symtom på anemi. Multipelt myelom är en sällsynt cancerform som varje år drabbar 114 000 nya patienter globalt. I Sverige diagnostiseras över 500 nya fall av myelom varje år.[i]

För mer information, vänligen kontakta:
Amy Atwood, e-post: amy.atwood@takeda.com, mobil: +1-617-444-2147

[i] https://www.cancerfonden.se/om-cancer/myelom, accessed 2015-12-07

NP-028-20151209

Takeda är ett globalt läkemedelsbolag präglat av stark lokal närvaro. Vi finns representerade i ett 70-tal länder där vi strävar efter att arbeta i nära partnerskap med vården. Takeda utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Våra terapiområden inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Genom världsledande forskning förbättrar vi patienters hälsa och erbjuder innovativa lösningar för vården. Företaget har omkring 32 000 anställda. Huvudkontoret ligger i Osaka, Japan. Det svenska huvudkontoret finns i Solna och har ett 40-tal medarbetare. Läs mer på www.takeda.se