Mattias Peterson blir näringslivschef i Tibro

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:45 CET

Mattias Peterson från Hjo tar över rollen som näringslivschef i Tibro vid årsskiftet. Han kommer närmast från en tjänst som näringspolitiskt ansvarig i Fastighets-ägarna och har under hela 2000-talet haft ledande befattningar inom olika intresse-organisationer med koppling till näringslivet. Han tillträder sin tjänst den 7 januari.

Tibro kommun inrättar ny myndighetsenhet för att åtgärda brister i barnärenden

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 13:49 CEST

Det finns brister i handläggningen av barnplaceringsärenden i Tibro kommun. Det framgår av den kartläggning som kommunen genomfört efter att det i våras uppdagades att ett barn som skulle varit tillfälligt placerat i ett familjehem blivit kvar där i flera år. Nu väljer socialförvaltningen att inrätta en ny myndighetsenhet. 
Vi skapar en myndighetsenhet för att säkerställa en rättssäker handläggning och ett professionellt och tryggt beslutsfattande som gagnar både våra medborgare och vår personal, säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Socialtjänstens ledning fick vetskap om det aktuella ärendet den 16 maj i år och gjorde därefter en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Ärendet uppmärksammades till följd av en ansökan från socialtjänsten till tingsrätten om vårdnadsöverflytt till ett familjehem utan berörd vårdnadshavares samtycke, vilket inte är förenligt med socialtjänstlagen. Vårdnadshavaren hade vid flera tillfällen begärt att få ta hem sitt barn.

I den Lex Sarah-utredning som gjordes under våren redovisade Tibro kommun en åtgärdsplan, som godtogs av IVO. I augusti meddelade myndigheten att de avslutat ärendet eftersom de bedömer att socialnämnden följt sin anmälnings- och undersökningsplikt samt vidtagit relevanta åtgärder.

Brister i vårdplanering och uppföljning

Som en följd av de uppdagade bristerna i det aktuella ärendet har en systematisk genomgång av samtliga familjehemsplaceringar genomförts. Genomgången visar att det finns korrekta beslut i alla de 16 placeringsärendena samt att det finns samtycke från berörda vårdnadshavare i alla frivilliga placeringar, som skett enligt socialtjänstlagen.

Det finns emellertid en del uppenbara brister i handläggningen. Av granskningsrapporten framgår att det inte har gjorts någon vårdplanering i närmare hälften av barnärendena och att det endast i ett fall finns en fastställd, tydlig målsättning med vården. Vidare finns brister i uppföljningen, som enligt lag ska ske var sjätte månad.

– Uppföljningar har gjorts i alla ärenden, men det är bara i knappt hälften av fallen som uppföljningar gjorts löpande inom det fastställda sexmånadersintervallet. Resterande ärenden har i grunden uppfyllt kraven men periodvis haft längre intervall mellan uppföljningarna än vad lagen föreskriver, klarlägger Elin Zell, som är SAS, socialt ansvarig samordnare i Tibro kommun. Det är Elin som genomfört den systematiska genomgången.

– Vi ser väldigt allvarligt på att det saknas vårdplaner och målsättningar med vården av våra familjehemsplacerade barn. Det är bland annat därför vi planerar inrätta en särskild myndighetsenhet, fastslår Anneli Koivuniemi.

Ny socialtjänstorganisation

Parallellt med genomgången av familjehemsplaceringarna har socialförvaltningen under det gångna halvåret gjort en översyn av sin organisationsstruktur. Den översynen har nu lett fram till att ett förslag till ny organisation tagits fram. Inom ramen för den nya organisationen föreslås att en myndighetsenhet inrättas med 1:e socialsekreteratjänster på både barn- och vuxensidan. Vidare föreslås en ny enhet, enheten för vardagsstöd och öppenvård, för att intensifiera arbetet med stöd på hemmaplan. Enheten kommer att ha en egen enhetschef samt en behandlingsansvarig.

– Vi vill, med de resurser vi har, utveckla vårt arbetssätt på hemmaplan för att på bästa sätt förebygga placeringar och möjliggöra kortare placeringstider. Vidare är tanken att utveckla stödet till personalen så att de i så hög grad som möjligt kan möta både komplicerade och mångfacetterade brukarbehov med målet att våra klienter ska uppnå ett så självständigt liv som möjligt efter egen förmåga, betonar Anneli Koivuniemi.

Den nya organisationen, som kommer att fastställas i november, omfattar hela socialförvaltningen och inrättas för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten samt förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare.

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Det finns brister i handläggningen av barnplaceringsärenden i Tibro kommun. Det framgår av den kartläggning som kommunen genomfört efter att det i våras uppdagades att ett barn som skulle varit tillfälligt placerat i ett familjehem blivit kvar där i flera år. Nu väljer socialförvaltningen att inrätta en ny myndighetsenhet.

Läs vidare »

​Pressträff om resultatet av rättssäkerhetskontroll av familjehemsplaceringar

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 14:07 CEST

Tibro kommun bjuder in till pressträff om resultatet av den rättssäkerhetskontroll av familjehemsplaceringar som genomförts under hösten. Pressträffen äger rum torsdagen den 25 oktober kl. 11.00 i sammanträdesrummet Bonaren i kommunhuset, som nås via receptionen på Centrumgatan 17. 

Beslutet om att göra en systematisk genomgång av kommunens familjehemsplaceringar fattades efter att det uppdagats att det fanns allvarliga brister i handläggningen av ett barnärende. Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren begärde att få ta hem barnet vid flera tillfällen.

Socialtjänstens ledning fick vetskap om det aktuella ärendet den 16 maj i år och gjorde därefter en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. I den Lex Sarah-utredning som gjordes under våren redovisade Tibro kommun en åtgärdsplan, som godtogs av IVO. I augusti meddelade myndigheten att de avslutat ärendet eftersom de bedömer att socialnämnden följt sin anmälnings- och undersökningsplikt samt vidtagit relevanta åtgärder.

Nu är rättssäkerhetskontrollen genomförd. Torsdagen den 25 oktober presenteras resultatet av kontrollen samt vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av det som framkommit. Vid pressträffen medverkar socialchefen Anneli Koivuniemi och Elin Zell, som är socialt ansvarig samordnare, SAS,i Tibro kommun. Det är Elin som har genomfört utredningen.


Kontaktperson:

Kommunikatör Christina Froh
Tel: 0504-181 13

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun inbjuder till pressträff om resultatet av den rättssäkerhetskontroll av familjehemsplaceringar som genomförts under hösten. Pressträffen äger rum torsdagen den 25 oktober kl. 11.00 i sammanträdesrummet Bonaren i kommunhuset, som nås via receptionen på Centrumgatan 17.

Läs vidare »

70 procent av Tibroborna röstade om gymnasieskola

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 20:04 CEST

Av de Tibrobor som deltog i folkomröstningen röstade 58 procent för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i folkomröstningen, som genomfördes den 9 september. 70 procent av de röstberättigade kommuninvånarna deltog i folkomröstningen.

Dags för första spadtaget för Baggeboskolan - Tibros nya F-6-skola

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 16:12 CEST

Måndagen den 27 augusti är det dags för det första spadtaget för Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan, på byggtomten vid Hörnebovägen. Ceremonin inleds med tal kl. 10.30 och därefter kommer Tibros kommunalråd, oppositionsråd och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att ta det första spadtaget tillsammans med elever från Smulebergsskolan och Wiktor Krancher, projektchef på NCC.

Granskat LSS-boende har arbetat medvetet för att ge funktionshindrat barn god omvårdnad

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 16:10 CEST

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har granskat hanteringen av ett barn med omfattande funktionsnedsättning på ett LSS-boende i Tibro. Ärendet är avslutat eftersom IVO bedömer att Tibro kommun vidtagit de åtgärder som krävs för att barnet ska få den omvårdnad det har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Den berörda personalen har jobbat professionellt och metodiskt med att få det här barnet att känna sig tryggt och förstått, betonar socialchefen Anneli Koivuniemi.

Det berörda barnet kom till det aktuella LSS-boendet i Tibro som 12-åring 2014. Det fanns då ett etablerat arbetssätt med begränsningsåtgärder för att skydda barnet från att göra sig själv illa. Begränsningsåtgärderna som användes var en sänglösning med galler och plexiglas som hindrade barnet från att kasta sig ur sängen, hjälm, handskar samt en bälteslösning vid transporter i rullstol.

Åtgärdsplan för trygghet och förståelse

När IVO genomförde en inspektion på LSS-boendet i oktober 2016 fastslogs det bland annat att det fanns brister i bostadens utformning, utemiljön och de begränsningsåtgärder som användes samt att det påbörjade förbättringsarbetet med barnet behövde utvecklas.  

Den berörda personalen har ända sedan barnet kom till LSS-boendet arbetat metodiskt med att försöka förstå barnets beteenden och sätt att kommunicera för att på bästa sätt kunna nå fram till det och ge det en så trygg tillvaro som möjligt. Personalen har fått utbildning och handledning i hur ett barn med de aktuella diagnoserna fungerar och agerar i olika situationer samt hur man bemöter ett barn med sådana behov.

De vidtagna åtgärderna har lett till att barnet själv kan visa vad det vill ha för stöd för att må bra. Barnets tidigare utåtagerande beteende har minskat avsevärt eftersom det blir förstått och förstår sin omgivning och personalen är trygga i sitt bemötande av barnet. Den enda begränsningsåtgärd som finns kvar är bältning i rullstol vid transporter när barnet själv signalerar att den åtgärden behövs för att det ska känna sig tryggt. Begränsningsåtgärder av det slaget kan göras enligt lag och den bedömningen gör en arbetsterapeut i diskussion med personal och vårdnadshavare.

IVO har efter tillsyn avslutat ärendet utifrån bedömningen att Tibro kommun har vidtagit de åtgärder som krävs för att följa regelverket som gäller för barn- och ungdomsboende enligt LSS. 

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har granskat hanteringen av ett barn med omfattande funktionsnedsättning på ett LSS-boende i Tibro. Ärendet är avslutat eftersom IVO bedömer att Tibro kommun vidtagit de åtgärder som krävs för att barnet ska få den omvårdnad det har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs vidare »

Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder efter felaktig hantering av barnärende

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:42 CEST

Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Det är olyckligt att det här har inträffat. Vi beklagar det djupt och ska självklart göra allt vi kan för att göra en så god vårdplanering som vi kan för alla berörda parter med barnet i fokus, säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Fallet gäller en vårdnadshavare som själv sökte stöd från socialtjänsten. Ett beslut om placering i familjehem fattades, vilket vårdnadshavaren accepterade med inställningen att barnet skulle tillbaka till sitt hem när vårdnadshavarens levnadssituation hade stabiliserats.

Socialtjänstens ledning fick vetskap om det aktuella ärendet den 16 maj i år och gjorde därefter en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Ärendet uppmärksammades till följd av en ansökan från socialtjänsten till tingsrätten om vårdnadsöverflytt till ett familjehem utan berörd vårdnadshavares samtycke, vilket inte är förenligt med socialtjänstlagen. Vårdnadshavaren har vid flera tillfällen begärt att få ta hem sitt barn.

Utredning om missförhållande

Tibro kommun har genomfört en utredning i syfte att kartlägga missförhållanden. Utredningen visar att det funnits stora brister i handläggningen av ärendet.Framförallt har arbetssättet varit inriktat på att utreda om barnet kan flytta hem, istället för att fokusera på vilka insatser som behöver vidtas för att barnet ska kunna flytta hem. Enligt socialtjänstlagen ska man som handläggande myndighet alltid sträva efter att återförena barnet med dess familj.

Den genomförda utredningen har också synliggjort brister inom organisation och ledarskap, attityder och kompetens hos personalen samt otydliga processer, rutiner och riktlinjer.
– Vi behöver se över vår organisation och våra arbetssätt och se till att vi har rättssäkra riktlinjer och rutiner, betonar Anneli.

Systematisk genomgång av alla familjehemsplaceringar

Som en följd av de nu uppdagade bristerna kommer en systematisk genomgång av samtliga familjehemsplaceringar att göras i höst. Initialt är det de frivilliga placeringarna, det vill säga de placeringar som gjorts med Socialtjänstlagen som grund, som kommer att synas.

Samtliga familjehem kommer att bjudas in till ett informationsmöte om granskningen. Därefter kontaktas berörda vårdnadshavare personligen när det är dags att syna deras ärende.

– Vi kommer vid två olika tillfällen, i juli och augusti, att arrangera en informationsträff där vi beskriver syftet med granskningen och vad det är vi kommer att kontrollera. Vårt fokus blir att kontrollera att vår hantering av alla pågående ärenden är rättssäker, säger Anneli.

Hon klarlägger vidare att det kommer att göras en organisationsöversyn och tas fram en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Bland åtgärderna som ska vidtas märks bland annat introduktion och utbildning för myndighetshandläggare, nämnd och arbetsutskott, granskning och implementering av ledningssystemet samt översyn av delegeringsförteckningen.

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Läs vidare »

Pressträff om Lex Sarah-utredning

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:40 CEST

Tibro kommun inbjuder till pressträff kl. 11.00 den 19 juni med anledning av en nyligen genomförd Lex Sarah-utredning som visat att det funnits stora brister vid handläggningen av ett barnärende. Pressträffen äger rum i sammanträdesrummet Bildhuggaren i kommunhuset, som nås via receptionen på Centrumgatan 17.

Vid pressträffen medverkar socialchefen Anneli Koivuniemi och Elin Zell, som är socialt ansvarig samordnare, SAS, i Tibro kommun. Det är Elin som har genomfört utredningen.

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun inbjuder till pressträff kl. 11.00 den 19 juni med anledning av en nyligen genomförd Lex Sarah-utredning som visat att det funnits stora brister vid handläggningen av ett barnärende. Vid pressträffen, som äger rum i kommunhuset i Tibro, medverkar socialchefen Anneli Koivuniemi och Elin Zell, som är socialt ansvarig samordnare, SAS, i Tibro kommun.

Läs vidare »

Så ska Tibroborna informeras om folkomröstningen om ny gymnasieskola

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 16:33 CEST

Den 9 september genomför Tibro kommun en lokal folkomröstning om en kommunal gymnasieskola. Nu finns information om folkomröstningen på Tibro kommuns webbplats, tibro.se/folkomrostning. I mitten av augusti får alla Tibrobor ett informationsblad om folkomröstningen i brevlådan.

Anneli Koivuniemi blir Tibros nya socialchef

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 17:04 CEST

Anneli Koivuniemi har utsetts till ny socialchef i Tibro kommun. Hon har över 20 års erfarenhet av socialt arbete, varav 12 år i ledande befattning. Hon var socialchef i Kumla fram till 2016 och har därefter arbetat som organisationskonsult. Hon tillträder sin tjänst redan nu på måndag, den 11 juni.

Kontaktpersoner 28 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • IT- och kommunikationschef
 • pedoteonr.vdleeogexvndxmi@uxtigkbrdho.vhsepn
 • 0504-181 17

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • chsqrirnstgainpya.gofrlqohns@tspibisroar.sgiens
 • 0504-181 13
 • 0504-180 00

 • Presskontakt
 • Marknadsutvecklare
 • Näringslivs- och ortsutveckling, kommunikation
 • krybisautiuuaneh.lwhagaverszstvmrokmm@gutivqbrrwo.gqsepi
 • 0504-184 77

Om Tibro kommun

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med 10 900 invånare som präglas av engagemang, aktivitet och entreprenörskap. Näringslivet är brett med över 800 registrerade företag i 170 olika branscher.
Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är också en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Adress

 • Tibro kommun
 • Centrumgatan 17
 • 543 80 Tibro