Granskat LSS-boende har arbetat medvetet för att ge funktionshindrat barn god omvårdnad

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 16:10 CEST

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har granskat hanteringen av ett barn med omfattande funktionsnedsättning på ett LSS-boende i Tibro. Ärendet är avslutat eftersom IVO bedömer att Tibro kommun vidtagit de åtgärder som krävs för att barnet ska få den omvårdnad det har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Den berörda personalen har jobbat professionellt och metodiskt med att få det här barnet att känna sig tryggt och förstått, betonar socialchefen Anneli Koivuniemi.

Det berörda barnet kom till det aktuella LSS-boendet i Tibro som 12-åring 2014. Det fanns då ett etablerat arbetssätt med begränsningsåtgärder för att skydda barnet från att göra sig själv illa. Begränsningsåtgärderna som användes var en sänglösning med galler och plexiglas som hindrade barnet från att kasta sig ur sängen, hjälm, handskar samt en bälteslösning vid transporter i rullstol.

Åtgärdsplan för trygghet och förståelse

När IVO genomförde en inspektion på LSS-boendet i oktober 2016 fastslogs det bland annat att det fanns brister i bostadens utformning, utemiljön och de begränsningsåtgärder som användes samt att det påbörjade förbättringsarbetet med barnet behövde utvecklas.  

Den berörda personalen har ända sedan barnet kom till LSS-boendet arbetat metodiskt med att försöka förstå barnets beteenden och sätt att kommunicera för att på bästa sätt kunna nå fram till det och ge det en så trygg tillvaro som möjligt. Personalen har fått utbildning och handledning i hur ett barn med de aktuella diagnoserna fungerar och agerar i olika situationer samt hur man bemöter ett barn med sådana behov.

De vidtagna åtgärderna har lett till att barnet själv kan visa vad det vill ha för stöd för att må bra. Barnets tidigare utåtagerande beteende har minskat avsevärt eftersom det blir förstått och förstår sin omgivning och personalen är trygga i sitt bemötande av barnet. Den enda begränsningsåtgärd som finns kvar är bältning i rullstol vid transporter när barnet själv signalerar att den åtgärden behövs för att det ska känna sig tryggt. Begränsningsåtgärder av det slaget kan göras enligt lag och den bedömningen gör en arbetsterapeut i diskussion med personal och vårdnadshavare.

IVO har efter tillsyn avslutat ärendet utifrån bedömningen att Tibro kommun har vidtagit de åtgärder som krävs för att följa regelverket som gäller för barn- och ungdomsboende enligt LSS. 

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har granskat hanteringen av ett barn med omfattande funktionsnedsättning på ett LSS-boende i Tibro. Ärendet är avslutat eftersom IVO bedömer att Tibro kommun vidtagit de åtgärder som krävs för att barnet ska få den omvårdnad det har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs vidare »

Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder efter felaktig hantering av barnärende

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:42 CEST

Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Det är olyckligt att det här har inträffat. Vi beklagar det djupt och ska självklart göra allt vi kan för att göra en så god vårdplanering som vi kan för alla berörda parter med barnet i fokus, säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Fallet gäller en vårdnadshavare som själv sökte stöd från socialtjänsten. Ett beslut om placering i familjehem fattades, vilket vårdnadshavaren accepterade med inställningen att barnet skulle tillbaka till sitt hem när vårdnadshavarens levnadssituation hade stabiliserats.

Socialtjänstens ledning fick vetskap om det aktuella ärendet den 16 maj i år och gjorde därefter en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Ärendet uppmärksammades till följd av en ansökan från socialtjänsten till tingsrätten om vårdnadsöverflytt till ett familjehem utan berörd vårdnadshavares samtycke, vilket inte är förenligt med socialtjänstlagen. Vårdnadshavaren har vid flera tillfällen begärt att få ta hem sitt barn.

Utredning om missförhållande

Tibro kommun har genomfört en utredning i syfte att kartlägga missförhållanden. Utredningen visar att det funnits stora brister i handläggningen av ärendet.Framförallt har arbetssättet varit inriktat på att utreda om barnet kan flytta hem, istället för att fokusera på vilka insatser som behöver vidtas för att barnet ska kunna flytta hem. Enligt socialtjänstlagen ska man som handläggande myndighet alltid sträva efter att återförena barnet med dess familj.

Den genomförda utredningen har också synliggjort brister inom organisation och ledarskap, attityder och kompetens hos personalen samt otydliga processer, rutiner och riktlinjer.
– Vi behöver se över vår organisation och våra arbetssätt och se till att vi har rättssäkra riktlinjer och rutiner, betonar Anneli.

Systematisk genomgång av alla familjehemsplaceringar

Som en följd av de nu uppdagade bristerna kommer en systematisk genomgång av samtliga familjehemsplaceringar att göras i höst. Initialt är det de frivilliga placeringarna, det vill säga de placeringar som gjorts med Socialtjänstlagen som grund, som kommer att synas.

Samtliga familjehem kommer att bjudas in till ett informationsmöte om granskningen. Därefter kontaktas berörda vårdnadshavare personligen när det är dags att syna deras ärende.

– Vi kommer vid två olika tillfällen, i juli och augusti, att arrangera en informationsträff där vi beskriver syftet med granskningen och vad det är vi kommer att kontrollera. Vårt fokus blir att kontrollera att vår hantering av alla pågående ärenden är rättssäker, säger Anneli.

Hon klarlägger vidare att det kommer att göras en organisationsöversyn och tas fram en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Bland åtgärderna som ska vidtas märks bland annat introduktion och utbildning för myndighetshandläggare, nämnd och arbetsutskott, granskning och implementering av ledningssystemet samt översyn av delegeringsförteckningen.

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Läs vidare »

Pressträff om Lex Sarah-utredning

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 16:40 CEST

Tibro kommun inbjuder till pressträff kl. 11.00 den 19 juni med anledning av en nyligen genomförd Lex Sarah-utredning som visat att det funnits stora brister vid handläggningen av ett barnärende. Pressträffen äger rum i sammanträdesrummet Bildhuggaren i kommunhuset, som nås via receptionen på Centrumgatan 17.

Vid pressträffen medverkar socialchefen Anneli Koivuniemi och Elin Zell, som är socialt ansvarig samordnare, SAS, i Tibro kommun. Det är Elin som har genomfört utredningen.

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun inbjuder till pressträff kl. 11.00 den 19 juni med anledning av en nyligen genomförd Lex Sarah-utredning som visat att det funnits stora brister vid handläggningen av ett barnärende. Vid pressträffen, som äger rum i kommunhuset i Tibro, medverkar socialchefen Anneli Koivuniemi och Elin Zell, som är socialt ansvarig samordnare, SAS, i Tibro kommun.

Läs vidare »

Så ska Tibroborna informeras om folkomröstningen om ny gymnasieskola

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 16:33 CEST

Den 9 september genomför Tibro kommun en lokal folkomröstning om en kommunal gymnasieskola. Nu finns information om folkomröstningen på Tibro kommuns webbplats, tibro.se/folkomrostning. I mitten av augusti får alla Tibrobor ett informationsblad om folkomröstningen i brevlådan.

Anneli Koivuniemi blir Tibros nya socialchef

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 17:04 CEST

Anneli Koivuniemi har utsetts till ny socialchef i Tibro kommun. Hon har över 20 års erfarenhet av socialt arbete, varav 12 år i ledande befattning. Hon var socialchef i Kumla fram till 2016 och har därefter arbetat som organisationskonsult. Hon tillträder sin tjänst redan nu på måndag, den 11 juni.

Generellt bevattningsförbud i Tibro kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 16:09 CEST

Tibro kommun har fattat beslut om att införa ett generellt bevattningsförbud på grund av den långvariga torkan. Det innebär att all bevattning med kommunalt dricksvatten samt sjö-, å- och bäckvatten är förbjuden, förutom för näringsidkare som får hantera vatten enligt vattendom.

Efter branden vid äldreboende i Tibro: Kommunen arbetar brett för att stärka säkerheten och minska oron

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 11:28 CET

Efter beskedet från Polisen att branden vid Allégårdens äldreboende i Tibro var anlagd arbetar kommunen intensivt för att öka säkerheten och minska den utbredda oron.
Vi har stor förståelse för om Tibrobor känner oro efter vad som hänt. Vi vidtar en rad åtgärder för att stärka säkerheten, säger kommunchef Kristina Lundgren.

Det är nu en dryg månad sedan som en del av Allégårdens äldreboende i Tibro brandhärjades. Genom ett snabbt och målmedvetet agerande lyckades nattpersonalen på boendet evakuera 63 boende med stöd av inringda kollegor, ambulanspersonal, polis,räddningstjänst och närboende.

Polisen har utrett brandorsaken och nu fastslagit att branden var anlagd. Flera verksamhetslokaler blev totalförstörda.

Utbredd oro

Oron för nya bränder är stor i Tibro och därför vidtar kommunen flera åtgärder som syftar till att öka säkerheten.

Initialt inriktar vi oss på verksamheten vid våra boenden, säger Kristina Lundgren. En åtgärd är ökad bevakning. Vilka åtgärder vi vidtar i övrigt kan jag inte gå in på, men vårt övergripande mål är att det ska kännas tryggt att bo på våra boenden.

Analysgrupp tillsatt

En särskild analysgrupp har bildats på uppdrag av kommunchefen. Gruppen leds av säkerhetssamordnaren och jobbar främst med frågor som väcks just med anledning av att branden var anlagd. Det handlar om frågor kring arbetsmiljö, bemanning inom vård- och omsorgsverksamheten, oro samt kommunikation.

En särskild telefonlinje har öppnats för dem som vill prata med kommunen om faktumet att branden var anlagd. Telefonnumret är 0504-185 15 och numret är bemannat måndag-fredag kl. 10-12 och 14-16.

Tipsa polisen

Har du tips att lämna gällande Allégårdsbranden, så kontakta Polisen via 114 14 eller besök det mobila poliskontoret, som finns på Stora Torget i Tibro på fredagar kl. 9-13.

Diskussion om återuppbyggnad har startat

En diskussion om hur de nerbrunna delarna av Allégården ska ersättas påbörjades redan kort efter branden. Socialförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Tibrobyggen fört resonemang om hur en återuppbyggnad ska ske. Det finns ännu inga svar på hur ersättningslokalerna ska utformas, men det finns en samstämmighet kring att de nerbrunna delarna inte ska att ersättas med identiska lokaler. 

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Efter beskedet från Polisen att branden vid Allégårdens äldreboende i Tibro var anlagd arbetar kommunen intensivt för att öka säkerheten och minska den utbredda oron. Bevakningen runt kommunens boenden har stärkts och en särskilt telefonlinje dit den som är orolig kan ringa har öppnats.

Läs vidare »

Inbjudan till pressträff om Allégårdsbranden

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 10:21 CET

Tibro kommun bjuder in till ett pressmöte gällande Allégårdsbranden den 26 januari idag, onsdagen den 7/3 kl. 11.00. Pressmötet genomförs i sammanträdesrummet Bonaren i kommunhuset på Centrumgatan 17. Vid mötet medverkar bland andra kommunchef Kristina Lundgren, säkerhetssamordnare Ola Johansson, tf socialchef Peter Jansson samt representant från Polisen.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun bjuder in till ett pressmöte i kommunhuset den 7/3 kl. 11.00. Vid mötet ges en lägesrapport gällande Allégårdsbranden.

Läs vidare »

Peter Doverholt blir ny kultur- och fritidschef i Tibro

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 17:00 CET

Peter Doverholt har utsetts till ny kultur- och fritidschef i Tibro kommun. Han har över 20 års erfarenhet av kommunalt utvecklingsarbete, varav 10 år inom kultur- och fritidssektorn. Han har bland annat varit kultur- och turistchef och utvecklingschef i Värmlandskommunen Storfors.

Ytterligare två chefer inom socialförvaltningen slutar

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 11:31 CET

Efter turbulensen inom socialförvaltningen i Tibro kommun meddelar socialchefen Mikael Ingsberg att han väljer att gå i pension. Samtidigt har en överenskommelse träffats mellan kommunen och vård- och omsorgschefen om avslut av anställning.

Det behövs en nystart i socialtjänsten med en ny ledning, kommenterar Mikael Ingsberg.

Det var i oktober som kommunledningen uppmärksammades på bristande förtroende för socialförvaltningens ledning. Den 29 november stängdes chefen för individ- och familjeomsorgsavdelningen av från sin tjänst. Den 4 december träffades en överenskommelse mellan kommunen och IFO-chefen om avslut av anställning.

I november beslutade kommunledningen att genomföra en kartläggning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen. Utredningen omfattade de 17 medarbetare som är direkt underställda socialförvaltningens ledning. I samband med kartläggningen arbetsbefriades socialchefen och vård- och omsorgschefen. Konsulten Peter Jansson anställdes som tillförordnad socialchef.

– Vi har vidtagit de åtgärder som ansetts nödvändiga för att ge förutsättningar för att återskapa förtroendet för förvaltningsledningen, säger Kristina Lundgren. Arbetsmiljökartläggningen har med all tydlighet pekat på brister och utifrån det har vi agerat.

Socialchefen Mikael Ingsberg meddelar nu att han väljer att gå i pension några månader tidigare än planerat.

– Vi har fantastiska medarbetare och en riktigt bra verksamhet inom socialtjänsten i Tibro. Jag har gjort bedömningen att det inte är möjligt för mig att leda den vidare. Det behövs nu en nystart i socialtjänsten med en ny ledning, säger Mikael Ingsberg.

Mikael Ingsberg slutar sin anställning i slutet av maj och är arbetsbefriad under perioden fram till pensionsavgången.

Peter Jansson fortsätter som tillförordnad socialchef i avvaktan på att en ny socialchef är på plats. Rekryteringen påbörjades redan i höstas när Mikael Ingsberg aviserade sin pensionsavgång.

– Målsättningen är att en ny socialchef tillträder efter semesterperioden, säger kommunchef Kristina Lundgren.

Under onsdagen blev det samtidigt klart att vård- och omsorgschefen slutar sin anställning den 31 januari. En överenskommelse träffades mellan kommunen och vård- och omsorgschefen då man valt att gå skilda vägar.

Idag leds socialförvaltningen av den tillförordnade socialchefen. Tjänsterna som avdelningschefer för individ- och familjeomsorgen samt vård- och omsorgen är vakanta.

– Det blir en uppgift för den nye socialchefen att tillsammans med sina medarbetare skapa en ledning som har förmågan att utveckla verksamheten. Det blir den nye socialchefen som rekryterar sina närmaste chefer, klarlägger Kristina Lundgren.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Efter turbulensen inom socialförvaltningen i Tibro kommun meddelar socialchefen Mikael Ingsberg att han väljer att gå i pension. Samtidigt har en överenskommelse träffats mellan kommunen och vård- och omsorgschefen om avslut av anställning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 48 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • IT- och kommunikationschef
 • pezftezjr.lopqlegeyclrndi@tirauwnubrtnvfo.se
 • 0504-181 17

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • christina.froh@tibro.se
 • 0504-181 13
 • 0504-180 00

 • Presskontakt
 • Marknadsutvecklare
 • Näringslivs- och ortsutveckling, kommunikation
 • kristian.lagerstrom@tibro.se
 • 0504-184 77

Om Tibro kommun

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med 10 900 invånare som präglas av engagemang, aktivitet och entreprenörskap. Näringslivet är brett med över 800 registrerade företag i 170 olika branscher.
Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är också en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Adress

 • Tibro kommun
 • Centrumgatan 17
 • 543 80 Tibro