Karlsborg och Tibro får gemensam familjerättshandläggning

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 08:43 CEST

Från den 1 september kommer alla familjerättsliga ärenden i Karlsborg och Tibro skötas av en familjerättshandläggare i Karlsborg. De två kommunerna har kommit överens om en gemensam finansiering av en sådan tjänst, vilket innebär att en myndighetshandläggare kommer att kunna jobba med familjerätt på heltid.

Tibrochef nominerad som årets boendechef av White Guide

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 16:43 CEST

Lena Johansson, enhetschef på Tibros nyaste omvårdnadsboende Bonargården, är nominerad till utmärkelsen Årets boendechef av restaurangguiden White Guide. Lena uppmärksammas för sitt målmedvetna arbete med att skapa trivsamma måltidsmiljöer och bygga upp en måltidsverksamhet, som är helt integrerad i det dagliga vård- och omsorgsarbetet på enheten.

Äldrecentrum slås ihop med sociala dagverksamheten

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 15:31 CEST

Äldrecentrum slås ihop med den sociala dagverksamheten och blir en del av Tibro kommuns nya rehabenhet. Det beslutet fattade socialnämnden på sitt senaste nämndsammanträde måndagen den 15 april.

Fritt bibliotekssystem vinner allt mer terräng

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2019 07:00 CET

Det fria bibliotekssystemet Koha sprids allt mer bland folk-, forsknings- och specialbibliotek. - Genom att använda ett öppet system kan vi själva vara med och styra utvecklingen efter våra användares behov, säger Johan Fransson, bibliotekschef i Tibro. Samverkan i det Svenska Kohanätverket gör att vi hjälps åt och lär av varandra och därigenom överbryggar klyftorna mellan små och stora kommuner.

Stor kampanj mot vardagsrasism i Hjo, Tibro och Karlsborg i mars

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 16:13 CET

Den 1 mars drar kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg i gång en gemensam kampanjmånad mot vardagsrasism. Under hela mars genomförs workshops, föreläsningar och andra aktiviteter för att öka kunskapen och medvetenheten om vardagsrasism.

Allvarligt ekonomiskt läge för socialnämnden

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2019 15:48 CET

Socialnämnden redovisar ett underskott på 11,9 miljoner 2018. Reduceringar inför budget 2019 har genomförts med drygt 5 miljoner kronor, men ytterligare besparingar krävs för att nämnden ska kunna redovisa en budget i balans.

Vi vet om att det ekonomiska läget är allvarligt. Vi har under budgetprocessen påtalat att det saknas 11,5 miljoner kronor för att täcka kostnader som finns i verksamheten och har fått ett extra tillskott på 1 miljon kronor från kommunfullmäktige, men än är vi inte i hamn, konstaterar socialnämndens ordförande Jan Hanna (S).

Det största underskotten kan härledas till ökade placeringskostnader för barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen samt till flyttkostnader som uppstod när det nya äldreboendet Bonargården togs i bruk, en extern vårdplacering samt ökade kostnader inom hemvården och för vikarier. Däremot minskade det prognosticerade underskottet för verksamheten för ensamkommande barn med nästan 4 miljoner utifrån kraftåtgärder som genomfördes under hösten 2018. Verksamheten har ett underskott på 1 miljon, som kan härledas till hyreskontrakt som sagts upp men där hyreskostnaden fortsatt finns kvar.

Det som ytterligare är gjort för att nå en budget i balans är att flera överanställningar avslutades i slutet av förra året och under januari och februari. Nya scheman har fått träda i kraft där bemanningen är lagd efter det som finns i budget. Det har i flera fall inneburit att chefer fått se över sättet att arbeta tillsammans med sina medarbetare.

Följande åtgärder är också beslutade med syftet att få en budget i balans:

 • Översyn av hyresnivåerna inom de särskilda boendena.
 • Översyn av avgifterna och taxorna inom LSS-verksamheten
  och vård- och omsorgsverksamhet.
 • Utredning av möjligheterna till ett förändrat arbetssätt på
  Äldrecentrum och inom den sociala dagverksamheten.

Kontaktperson:
Socialnämndens ordförande Jan Hanna
Tel: 0737-16 77 63
E-post: jan.hanna@politiker.tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Socialnämnden i Tibro redovisar ett underskott på 11,9 miljoner 2018. Reduceringar inför budget 2019 har genomförts med drygt 5 miljoner kronor, men ytterligare besparingar krävs för att nämnden ska kunna redovisa en budget i balans.

Läs vidare »

Förutsättningar för en ny gymnasieskola utreds efter folkomröstningen

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 09:58 CET

En ny kommunal gymnasieskola i Tibro ska utredas. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt möte den 29 januari. Det blir kommunfullmäktige, som formellt beslutar att beställa utredningen den 25 februari.

Socialförvaltningen får ny organisation med fokus på samordning och ökad rättssäkerhet

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 11:47 CET

Socialförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn som lett fram till att en ny organisation fastställts. Verksamheten kommer, som tidigare, att vara indelad i två verksamhetsområden, Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorgen/Funktionsnedsättning med två verksamhetschefer. En ny stabsfunktion inrättas direkt under socialchefen liksom tre nya enheter: en myndighetsenhet, en enhet för vardagsstöd och öppenvård och en enhet som ska jobba med trygg hemgång.

Den nya organisationen fastställdes av socialnämnden den 19 november. Därefter har förhandlingar gällande chefstillsättningar och enhetsförändringar genomförts. Den nya organisationen gäller från den 1 januari. 

– Organisationsöversynen har genomförts för att kvalitetssäkra och effektivisera socialförvaltningens verksamheter, få till stånd en mer rättssäker och professionell handläggning av myndighetsärenden och för att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare, betonar socialchefen Anneli Koivuniemi.

Stab med utvecklare och nya verksamhetschefer

Förvaltningsledningen kommer att bestå av socialchefen, Rikard Strömqvist som blir ny vård- och omsorgschef, en ny individ- och familjeomsorgschef som håller på att rekryteras, Forozan Magouli, som är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och utvecklare, Elin Zell som är SAS, socialt ansvarig samordnare, och utvecklare, IT-samordnaren Thomas Gardell och förvaltningssekreteraren Linda Batshon-Nilsson.

Ny myndighetsenhet

Individ- och familjeomsorgen delas in i tre enheter: Myndighetsenheten, Enheten för vardagsstöd och öppenvård och Enheten för funktionsnedsättning. 

Myndighetsenheten, som kommer att ledas av Suzanne Nordlind, får ansvaret för alla myndighetsärenden och kommer även att ansvara för LSS-kontaktpersoner och bostadsanpassning. Till enheten knyts två 1:e socialsekreterare, en med barn- och en med vuxeninriktning, varav den sistnämnda tjänsten nu är tillsatt. 1:e socialsekreterare ger stöd och vägledning till socialsekreterare under handläggningsprocessen för att kvalitetssäkra arbetet enligt gällande rutiner, riktlinjer och lagstiftning.

Ny stödenhet och förstärkt funktionshinderledning

Enheten för vardagsstöd och öppenvård, inrättas för att intensifiera arbetet med stöd på hemmaplan. Enheten kommer att ha en egen enhetschef samt en behandlingsansvarig.

– Vi vill, med de resurser vi har, utveckla vårt arbetssätt på hemmaplan för att på bästa sätt förebygga placeringar och möjliggöra kortare placeringstider. Vidare är tanken att utveckla stödet till personalen så att de i så hög grad som möjligt kan möta både komplicerade och mångfacetterade brukarbehov med målet att våra klienter ska uppnå ett så självständigt liv som möjligt efter egen förmåga, framhåller Anneli.

Enheten för funktionsnedsättning delas in i tre verksamhetsområden – funktionsnedsättning, personlig assistens för vuxna samt personlig assistens för barn – med tre enhetschefer för att skapa bättre förutsättningar att nå uppsatta mål och minska omsättningen av chefer.

Demens- och boendeenhet och ny enhet för trygg hemgång

Vård- och omsorgsverksamheten delas in i två huvudblock, VO1 och VO2. I VO1-blocket ingår demensverksamheten och de särskilda boendena. Detta block kommer att ledas av fem enhetschefer, varav en som får ansvar för all nattpersonal på boenden och i demenshemvården. VO2-blocket kommer att bestå av sjuksköterskeenheten, hemvården samt en ny enhet, med rehabverksamheten, korttidsverksamheten och den sociala dagverksamheten, som ska jobba aktivt med trygg hemgång. Den nya enheten kommer att ledas av Jenny Johansson.

– Vi har försökt skapa en vård- och omsorgsorganisation som gör att vi kan uppnå samordningsvinster mellan olika verksamheter samtidigt som vi kan utveckla vårt stöd till dem som ska hem till sitt ordinarie boende efter att ha vårdats klart på sjukhus, säger Anneli.

Äldrecentrum, anhörigstödet och pool- och vakansförmedlingen placeras initialt direkt under vård- och omsorgschefen eftersom dessa verksamheter ska utredas under 2019.

– Det övergripande målet med organisationsförändringen har varit att skapa en tydlig organisationsstruktur som ökar stödet, kontrollen och möjligheterna till utveckling inom alla våra verksamheter, sammanfattar Anneli.

Kontaktperson:
Socialchef Anneli Koivuniemi
tel: 0504-181 19
e-post: anneli.koivuniemi@tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Socialförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn som lett fram till att en ny organisation fastställts. Verksamheten kommer, som tidigare, att vara indelad i två verksamhetsområden, Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorgen/Funktionsnedsättning. En ny stabsfunktion och tre nya enheter inrättas.

Läs vidare »

Pressträff om socialförvaltningens nya organisation och ledning

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 15:05 CET

Tibro kommun inbjuder till pressträff måndagen den 14 januari kl. 10.00 i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro. Vi kommer att informera om socialförvaltningens nya organisation och presentera delar av den nya förvaltningsledningen.

Socialförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn för att kvalitetssäkra och effektivisera socialförvaltningens verksamheter och förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare. Den nya organisationen gäller från den 1 januari 2019.

Vid pressmötet medverkar:

 • Socialchef Anneli Koivuniemi
 • Rikard Strömqvist, ny vård- och omsorgschef
 • Suzanne Nordlind, chef för myndighetsenheten
 • Jenny Johansson, chef för enheten som ska arbeta med trygg hemgång
 • Katarina Larsdotter Andersson, en av de tre nya cheferna inom enheten för funktionsnedsättning
 • Linda Batshon-Nilsson, ny förvaltningssekreterare


Kontaktperson:

Socialchef Anneli Koivuniemi
tel: 0504-181 19
e-post: anneli.koivuniemi@tibro.se

IT- och kommunikationschef Peter Legendi
tel: 0504-181 17
e-post: peter.legendi@tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun inbjuder till pressträff måndagen den 14 januari kl. 10.00 i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro. Vid träffen presenteras socialförvaltningens nya organisation och delar av den nya förvaltningsledningen.

Läs vidare »

Kraftfulla åtgärder vidtas mot brister i barnhandläggning efter IVO-granskning

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 20:16 CET

Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de brister som funnits i handläggningen av barnärenden. Brister som kommunen själv uppmärksammade vid en systematisk genomgång i höstas och som nu bekräftas i ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kontaktpersoner 34 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • IT- och kommunikationschef
 • pedxteymr.njlejcgeqxndavi@wftigcbryfo.ylsebk
 • 0504-181 17

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • chpcriybstmjinqla.uzfrldohpk@tbxibmuroua.sjteft
 • 0504-181 13
 • 0504-180 00

 • Presskontakt
 • Marknadsutvecklare
 • Näringslivs- och ortsutveckling, kommunikation
 • krsgisgztitxanup.lvxagxuerpvstrmrozrm@urtioubrvho.kisebe
 • 0504-184 77

Om Tibro kommun

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med 10 900 invånare som präglas av engagemang, aktivitet och entreprenörskap. Näringslivet är brett med över 800 registrerade företag i 170 olika branscher.
Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är också en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Adress

 • Tibro kommun
 • Centrumgatan 17
 • 543 80 Tibro