Media no image

Chefer arbetsbefrias under arbetsmiljöutredning

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 15:51 CET

Tibro kommuns socialchef och vård- och omsorgschef arbetsbefrias fram till den 19 januari, då den pågående oberoende arbetsmiljöutredningen inom socialtjänsten beräknas vara klar. Under perioden kommer Peter Jansson att tjänstgöra som t f socialchef i Tibro kommun.

– Vi väljer att vidta den här åtgärden av hänsyn till alla inblandade och för att kunna genomföra arbetsmiljökartläggningen på ett så sakligt och neutralt sätt som möjligt, betonar kommunchefen Kristina Lundgren.

Bakgrunden till beslutet är den allvarliga kritik som har riktats mot socialtjänstens ledning i Tibro. Kritiken blev känd genom en anonym skrivelse till kommunchefen Kristina Lundgren den 31 oktober. Eftersom anklagelserna i skrivelsen är allvarliga beslutade kommunledningen i Tibro att låta företagshälsovården genomföra en oberoende arbetsmiljökartläggning. Utredningen omfattar de 17 medarbetare som är direkt underställda socialförvaltningens ledning.

Peter Jansson har utsetts till tillförordnad socialchef under utredningsperioden. Han har arbetat som interimchef under de senaste tio åren, bland annat inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och tillståndsenheten inom IVO,Inspektionen för vård och omsorg. 

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommuns socialchef och vård- och omsorgschef arbetsbefrias fram till den 19 januari, då den pågående oberoende arbetsmiljöutredningen inom socialtjänsten beräknas vara klar. Under perioden kommer Peter Jansson att tjänstgöra som t f socialchef i Tibro kommun.

Läs vidare »
Media no image
Dlom76hlljlu9nbj7j0i

Pressmöte kl. 15.00 i dag om Tibro kommuns hantering av händelserna i socialförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 12:25 CET

Tibro kommun kallar till pressmöte i Tibro kommunhus, Centrumgatan 17, kl. 15.00 onsdagen den 6 december för att informera om vilka åtgärder som kommunen kommer att vidta med anledning av den allvarliga kritik som riktats mot socialförvaltningens ledning. Vid mötet medverkar kommunchef Kristina Lundgren och personalchef Ulrika Wennerkull.

Representanter för press och övrig media tas emot i kommunreceptionen av kommunens kommunikatörer. Välkomna!

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun kallar till pressmöte i Tibro kommunhus, Centrumgatan 17, kl. 15.00 onsdagen den 6 december för att informera om vilka ytterligare åtgärder som vidtas med anledning av den allvarliga kritik som riktats mot socialförvaltningens ledning.

Läs vidare »
Media no image

Överenskommelse tecknad mellan Tibro kommun och IFO-chef

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 17:00 CET

Individ- och familjeomsorgschefen i Tibro kommun lämnar idag sin tjänst till följd av bristande förtroende. Efter överläggningar med den fackliga organisationen Ledarna har kommunen nått en överenskommelse som innebär att hennes anställning avslutas.

Förtroendet för individ- och familjeomsorgschefen Jurgita Jonsson har försämrats påtagligt under de senaste veckorna. Förtroendet för henne bedöms nu vara förverkat, vilket gör att hon inte längre kan fortsätta sin anställning i Tibro kommun. Den uppkomna situationen har skadat Tibro kommun.

Jurgita Jonsson stängdes av från sin tjänst den 29 november och anställningen avslutas idag, den 4 december. Under dagen har fackliga överläggningar genomförts och dessa mynnade ut i en överenskommelse mellan parterna. Överenskommelsen innebär att Jurgita får tio månadslöner.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Individ- och familjeomsorgschefen i Tibro kommun lämnar idag sin tjänst till följd av bristande förtroende. Efter överläggningar med den fackliga organisationen Ledarna har kommunen nått en överenskommelse som innebär att hennes anställning avslutas.

Läs vidare »
Media no image
Q2wt75tt8kkamueqzqyw

Skolinspektionen avslutar tillsynen av utbildningen i Tibro

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 14:46 CET

Skolinspektionen genomförde tillsyn av hela utbildningsverksamheten i Tibro under våren 2016 och de konstaterade att samtliga påtalade brister nu är avhjälpta!

Skolinspektionen är en statlig myndighet som regelbundet kontrollerar att huvudmän (kommunala och privata anordnare) och rektorer följer de lagar och författningar som gäller för utbildningsverksamheten i Sverige. Syftet är att bidra till en bättre skola med bättre resultat och att barn och elever får den utbildning de har rätt till.

 Granskningen omfattar bland annat:

 • att huvudman och rektor/förskolechef följer upp kvaliteten och utvecklar utbildningen
 • att skolan arbetar medvetet och systematiskt så att bedömningen av elever görs utifrån nationella kunskapskrav och att betyg sätts på ett rättssäkert och likvärdigt sätt
 • att elevers behov av stöd uppmärksammas, utreds och tillgodoses. Att skolan följer upp de insatta stödåtgärderna för att säkerställa att de ger önskat resultat
 • att skolan arbetar för att skapa en stimulerande miljö som främjar lärande och utveckling samt arbetar systematiskt för att förhindra alla former av kränkande behandling
 • hur kommunen tar ansvar för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen

Skolinspektionens kritik mot skolan i Tibro berörde i huvudsak huvudmannens och rektors uppföljning av kvaliteten och utvecklingen av utbildningen samt elevers behov av stöd.

Kommunen har vidtagit en rad åtgärder på såväl skolnivå som på övergripande nivå. Exempel på detta är utvecklande av rutiner så att resultat inom utbildningen följs upp och analyseras, att det utifrån analysen fattas nödvändiga utvecklingsåtgärder samt rutiner för att hela processen dokumenteras. Kommunens förbättringsarbete har följts av Skolinspektionen som nu har bedömt att påtalade brister har åtgärdats och avslutar därför sin tillsyn i Tibro kommun.

Kommunen förbättringsarbete fortsätter under 2017-2019 men med stöd av Skolverket och deltagandet i projektet ”Bästa Skola” i syfte att höja Tibroelevernas kunskapsresultat.

Tibro är en kommun med 10 900 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Skolinspektionen genomförde tillsyn av hela utbildningsverksamheten i Tibro under våren 2016 och de konstaterade att samtliga påtalade brister nu är avhjälpta!

Läs vidare »
Media no image

Individ- och familjeomsorgschefen stängs av från sin tjänst

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 18:33 CET

Med anledningen av den situationen som har uppkommit så väljer Tibro kommun att stänga av Individ- och familjeomsorgschefen från sin tjänst.

Avstängningen träder i kraft från och med onsdagen den 29 november och 30 dagar framåt. Fackliga förhandlingar kommer att inledas måndagen den 4 december.

Tibro är en kommun med 10 900 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Med anledningen av den situationen som har uppkommit så väljer Tibro kommun att stänga av Individ- och familjeomsorgschefen från sin tjänst.

Läs vidare »
Media no image

En arbetsmiljöutredning och fackliga överläggningar genomförs efter kritik mot socialförvaltningens ledning

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2017 19:17 CET

Det har uppstått en förtroendekris gentemot den högsta ledningen inom socialförvaltningen i Tibro. Ett antal anställda riktar i en anonym skrivelse hård kritik mot framförallt individ- och familjeomsorgschefens ledarskap. En arbetsmiljöutredning har inletts.

– Vi kommer under måndagen att kalla till överläggning med den berörda chefens fackliga organisation. Dessutom har vi påbörjat en oberoende kartläggning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen via kommunens företagshälsovård, betonar kommunchefen Kristina Lundgren som hanterar ärendet.

Den 31 oktober inkom en anonym skrivelse till kommunchefen Kristina Lundgren.I skrivelsen framhåller ett antal anställda inom socialtjänsten att det finns betydande brister i både individ- och familjeomsorgschefens och vård- och omsorgschefens ledarskap. Av skrivelsen framgår bland annat att berörda enhetschefer upplever att de inte får tillräckligt stöd av avdelningscheferna i komplicerade ärenden, att avdelningscheferna inte är tillräckligt närvarande, att de har en nedlåtande jargong gentemot såväl befintlig som tidigare anställd personal samt att det finns brister i deras sätt att leda och organisera arbetet. Personerna bakom skrivelsen betonar att bristerna har funnits under lång tid och att de upplevs som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. De uppger också att socialchefen känner till problematiken sedan länge och att han valt att inte vidta några åtgärder.

Individ- och familjeomsorgschefen i fokus

Kritiken som framförs i den anonyma skrivelsen sätter i första hand fokus på individ- och familjeomsorgschefen Jurgita Jonssons ledarskap. Hon har enligt skrivelsen en ledarstil som upplevs som diktatorisk och använder sig, enligt personerna som gjort skrivelsen, av härskarteknik och maktmissbruk.

I en annan skrivelse, som inkom till kommunen den 16 oktober 2017, beskrivs ett rollspel som den berörda chefen ska ha konstruerat i november/december 2016 i syfte att pröva socialtjänstens klagomålsrutiner. Ett antal brev med klagomål från en påhittad äldre kvinna, skickades till socialtjänsten och det arrangerades ett möte mellan den påhittade kvinnan, ”Greta”, och samtliga enhetschefer. Under mötet klargjorde de som arrangerat rollspelet att det var ett test som genomförts. Cheferna som blev utsatta för testet upplevde det som obehagligt.

– Jag blev kallad till mötet och klargjorde direkt att det var ett mycket olämpligt agerande. Det här är definitivt inte förenligt med vår värdegrund, säger socialchef Mikael Ingsberg.

Arbetsmiljöenkäter har inte påvisat dåligt ledarskap

Socialtjänsten genomför årligen två arbetsmiljöenkäter och Tibro kommun genomförde en kommungemensam medarbetarundersökning hösten 2016. Ingen av dessa undersökningar påvisar bristande ledarskap inom socialtjänsten. Tvärtom. Socialtjänsten får höga betyg när det gäller medarbetarnas uppfattning av ledarskapet.

Under de senaste månaderna har några medarbetare anonymt berört de brister i ledarskapet som lyfts fram i skrivelsen från den 31 oktober till kommunens HR-enhet. De har blivit uppmanade att konkret beskriva sina upplevelser och framföra dem till överordnad chef med stöd av personalchefen.

– Som arbetsgivare har vi bevisbördan. Vi kan generellt sett inte agera när enskilda medarbetare som framför klagomål muntligt vill vara anonyma, klarlägger personalchefen Ulrika Wennerkull.

Intervjuer och fackliga överläggningar

Kommunledningen blev varse om de upplevda bristerna i ledarskap inom socialtjänsten i slutet av oktober, då den anonyma skrivelsen skickades till kommunchefen. Kommunledningen ser allvarligt på anklagelserna och har därför beslutat genomföra en oberoende arbetsmiljökartläggning. Måndagen den 27 november kommer vidare överläggningar ske med individ- och familjeomsorgschefens fackliga organisation. Jurgita Jonsson är på egen begäran ledig de närmaste dagarna och socialchef Mikael Ingsberg är då tillförordnad individ- och familjeomsorgschef.

– Vår analys av situationen visar att förutsättningarna för Jurgita att verka som chef har försvårats, vilket kan påverka verksamheten negativt. Därför vidtar vi de här åtgärderna, fastslår Kristina Lundgren.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Det har uppstått en förtroendekris gentemot den högsta ledningen inom socialförvaltningen i Tibro. Ett antal anställda riktar i en anonym skrivelse hård kritik mot framförallt individ- och familjeomsorgschefens ledarskap. En arbetsmiljöutredning har inletts och under måndagen kallar kommunchefen den berörda chefens fackliga organisation till överläggning.

Läs vidare »
Media no image

Drogvaneundersökning visar att färre Tibroelever använt alkohol, narkotika och tobak

Nyheter   •   Dec 13, 2016 12:24 CET

Antalet årskurs 9-elever och gymnasieelever i Tibro som röker eller snusar, har druckit alkohol eller använt narkotika minskar. Det visar den drogvaneundersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomfört under 2016.

Med några års mellanrum genomför CAN en drogvaneundersökning bland årskurs 9-elever och elever i årskurs 2 på gymnasiet i hela Sverige. I årets undersökning deltog totalt 23 354 elever i Västra Götalandsregionen i undersökningen, 12 751 årskurs 9-elever samt 10 783 gymnasieelever. Eleverna har fått svara på frågor om sin användning av tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat, sin livs- och skolsituation och föräldrarnas "bjudvanor".

I Tibro har samtliga 101 gymnasieelever samt 67 av 110 kommunens årskurs 9-elever svarat på enkäten.Två hela klasser har inte deltagit i undersökningen, vilket kan ha påverkat resultatet.

Minskad alkoholkonsumtion - men fler årskurs 9-elever har druckit i Tibro

Undersökningen visar att droganvändningen bland både Tibros elever och övriga elever i Västra Götalands län har minskat mellan 2013 och 2016.

Bland Tibros årskurs 9-elever uppgav 55 % av dem som svarade på enkäten 2013 att de druckit alkohol någon gång medan 49 % av dem som deltog i undersökningen 2016 svarade det. Det är en något högre andel än i Västra Götalandsregionen och Sverige som helhet där 40 % av eleverna svarat att de druckit alkohol.

Bland Tibros gymnasieelever är det 60 % av eleverna som har druckit alkohol någon gång, vilket är en rejäl minskning från 2013 då 80 % svarade ja på denna fråga. Det är också en lägre andel gymnasieelever från Tibro som druckit alkohol jämfört med regionen och riket, där 70 % av personerna i denna åldersgrupp uppgett att de gjort det.

På frågan om föräldrarna bjudit dem på alkohol under de senaste 12 månaderna svarar 18 % av Tibroeleverna ja, vilket är en rejäl minskning jämfört med 2013 då 35 % av eleverna uppgav att deras föräldrar bjudit dem på alkohol. Bland gymnasieeleverna kan en minskning från 50 till 40 % noteras.

Färre har testat narkotika

Antalet ungdomar som har provat narkotika verkar också ha minskat. I undersökningen uppger 4 % av Tibroeleverna i årskurs 9 att de har gjort det, jämfört med 11 % 2013. Det är en lägre andel än i Västra Götalandsregionen och Sverige som helhet där 6 % av årskurs 9-eleverna har använt narkotika vid något tillfälle.

Eftersom bortfallet är stort bland Tibros årskurs 9-elever går det inte med säkerhet att säga hur stor minskningen är, men eftersom undersökningen visar på en allmänt minskande trend i hela östra Skaraborg finns det mycket som tyder på en klar minskning.

Det är även färre gymnasieelever från Tibro, 8 %, som svarat att de provat på narkotika än vad eleverna totalt i Västra Götalandsregionen och hela Sverige uppgett. 21 % av alla gymnasieelever som deltog i undersökningen har använt narkotika vid något tillfälle och 13 % av gymnasieeleverna i Västra Götaland säger sig ha gjort det. 2013 svarade 14 procent av Tibroeleverna ja på denna fråga.

Andelen rökare och snusare blir färre

Andelen rökare i de undersökta målgrupperna minskar generellt, både i riket, Västra Götaland och Tibro kommun. På frågan om de röker dagligen eller nästan dagligen svarade 15 % av eleverna i årskurs 9 ja 2013. Årets resultat visar på en minskning till 11 %. Motsvarande siffror när det gäller snusning var 9 % 2013 och 4 % 2016.

Bland Tibros gymnasieelever var det 34 % som uppgav att de rökade dagligen eller nästan dagligen 2013 och cirka 24 % 2016. 2013 svarade 18 % av gymnasieeleverna att de snusade dagligen eller nästan dagligen och 2016 var motsvarande siffra 10 %.

Antalet årskurs 9-elever och gymnasieelever i Tibro som röker eller snusar, har druckit alkohol eller använt narkotika minskar. Det visar den drogvaneundersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomfört under 2016.

Läs vidare »
W7g23pmq8ifxzzwcfea6
Nrwzciubxqezshdylqau

En majoritet av Tibro kommuns anställda känner stort engagemang och trivs med sitt arbete

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 10:00 CET

En klar majoritet av Tibro kommuns anställda trivs med sitt arbete. De anser att det de gör är meningsfullt, de har förtroende för sin närmaste chef och är insatta i målen som styr deras verksamhet. Utmaningar som behöver hanteras är arbetsrelaterad ohälsa, trakasserier och synen på kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Det visar den medarbetarenkät som genomförts under hösten.

Ckfenbsofyo5cjbnmaw7
Nrwzciubxqezshdylqau

Tibro kommun och näringslivet överens om fortsatt samverkan om Inredia och lokal utveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 12:19 CEST

Tibro kommun tar över driften av besöks- och inredningscentrumet Inredia från och med årsskiftet och näringslivsbolaget InTibro, föreningen Inredias Vänner och Tibro kommun fortsätter att arbeta gemensamt med Inredia och Tibros utveckling. Ett nytt samarbetsavtal kommer att undertecknas inom kort.

Smsfi9haxgbnbhqphx4k
Q2wt75tt8kkamueqzqyw Nrwzciubxqezshdylqau

Pähr Nyström blir ny barn- och utbildningschef i Tibro

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 14:49 CEST

Pähr Nyström har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun. Pähr är 64 år och har varit tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen sedan februari i år. Han tillträder tjänsten den 1 november. Han arbetat som skolledare och chef inom den kommunala sektorn i många år.

Kontaktpersoner 43 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • christina.froh@tibro.se
 • 0504-181 13
 • 0504-180 00

 • Presskontakt
 • Marknadsutvecklare
 • Näringslivs- och ortsutveckling, kommunikation
 • mwkrisjutircan.lagqcysmyerstroomm@eutibro.se
 • 0504-184 77

Om Tibro kommun

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med 10 900 invånare som präglas av engagemang, aktivitet och entreprenörskap. Näringslivet är brett med över 800 registrerade företag i 170 olika branscher.
Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är också en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Adress

 • Tibro kommun
 • Centrumgatan 17
 • 543 80 Tibro