Skip to main content

För- och grundskolenämnden behöver gasa och bromsa - på samma gång

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:14 CET

Stor kraft har de senaste två åren lagts på att utreda lokalbehoven, minska kostnaderna inom grundskolan och att snabbt hantera den ökade efterfrågan på förskoleplatser. Bara under 2006 har 19 förskoleavdelningar startat och fler behövs för att klara fortsatta volymökningar och uppnå minskade barngrupper. Men anpassningar tar tid och för- och grundskolenämnden står inför behovet att minska kostnaderna med 30 miljoner kronor.

– Förändringen av volymer kräver att vi kan anpassa våra tyngsta poster som är personal och lokaler. Under 2007 har vi överskott motsvarande 50 lärartjänster. Det handlar om anpassningar som tar tid och det känns som vi behöver gasa och bromsa på samma gång, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.

De ökade skolskjutskostnaderna och starten av en fristående grundskola har också påverkat kostnaderna med drygt 10 miljoner kronor. Samtidigt jobbar förvaltningen för att återbetalningen av Hallengrenpengarna inte ska behöva ske, då handlar det om ett betydligt större underskott för 2007. Margareta Rönngren ser stora svårigheter att klara kommunfullmäktige målen, bland annat att minska barngruppernas storlek, utan tillskott.

För- och grundskolenämnden ställde sig bakom verksamhetsplan för 2007 men med en lång diskussion och 16 nya yrkanden som skulle fattas beslut om, se bilaga. För- och grundskolenämnden är ändå nöjda med hur verksamhetsplanearbetet bedrivits där det nu tydligare finns en koppling mellan verksamheternas behov och nämndens prioriteringar. Skolverkets genomförda inspektioner och det förbättrade kvalitetsarbetet har varit ett mycket bra underlag.


Yttrande på revisionsrapport om intraprenader

För- och grundskolenämnden ställde sig bakom yttrande på revisionsrapport angående intraprenader med tillägg från C att framöver ha en temanämnd kring just intraprenader. M reserverade sig för beslutet och lämnat yrkande att låta intraprenader få chansen att ingå i ursprungsavtalet som handlar om annan tillhörighet och styrning. Stefan Nordström, m, menar att det är viktigt att avtalet har till syfte att motivera skolorna att starta intraprenader.


Byggandet i Umeå påverkar för- och grundskolans investeringstakt

På grund av den rådande byggbommen i Umeå har för- och grundskolenämnden ställt sig bakom en justering av investeringsplan för åren 2007-2010. Beslutet innebär fortsatt hög prioritet av beslut i lokalutredningarna och hela förskoleutbyggnaden men takten blir annorlunda än tidigare planerat. Byggandet i Umeå, att få tag på byggfolk och prisutvecklingen är de stora naturliga orsakerna.


Övriga beslut i för- och grundskolenämnden
– För- och grundskolenämnden ställde sig bakom lokal resursplan.
– För- och grundskolenämnden ställde sig bakom Montessoriförskolan Unos
ansökan om att få bli personalkooperativ i stället för föräldrakoopierativ.
– För- och grundskolenämnde ställde sig bakom beslutet om
förberedelseundervisningens lokalisering.


För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskoleförvaltningen
090-16 12 33, 070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se


Yrkanden från Stefan Nordström, m
1) Skolan ska verka för ett aktivt skolval
Beslutet blev avslag, yrkande 7 nej, 4 ja

2) Förvaltningen ska underlätta ombildningen av kommunala skolor och förskolor till kommunala friskolor, sk intraprenader
Beslutet blev avslag, yrkande 2 ja, 9 nej

3) Att ett ansvarskontrakt upprättas mellan skolan, eleven och föräldrarna
Beslutet blev avslag

4) Att skolan tar ett krafttag mot skolk och skriver in den ogiltiga frånvaron i betygen
Beslutet blev avslag

5) Särskilda ”umeåprov” införs i svenska, engelska och matemtik i de lägre årskurserna
Beslutet blev avslag

6) Familjedaghemmen ska omfattas av och vara utförare av den allmänna förskolan
Beslutet blev avslag

7) Låt familjedaghem arbeta som egenföretagare om de önskar
Beslutet blev avslag, yrkande 3 ja, 8 nej

8) Skolgemensamma resurser – ledare och administratörer ska ingå i skolpengen
Beslutet blev avslag

9) Skolorna ska erbjuda extra undervisningstid till elever som riskerar att inte nå målen
Beslutet blev bifall

Yrkanden från Sören Olsson, c
10) Att ge förvaltningen i uppdrag att se till att fler känner det möjligt att starta intraprenader
Beslutet blev bifall

11) Att förbereda en temanämnd angående förutsättningarna för intraprenader
Beslutet blev bifall

12) Att öka attraktiviteten i att driva familjedaghem
Beslutet blev bifall

Yrkanden från Tamara Spiric, v
13) Tillägg under rubriken Gemensamt för alla skolformer: Samarbete med de fristående skolorna skall här eftersträvas
Beslutet blev bifall

14) Effektivisera frånvarorapporteringen
Beslutet blev bifall

15) Alternativ till ett á-prissystem till resursfördelning till förskolan utformas som uppmuntrar de förändringar av gruppstorlek som ska genomföras. Förslagsvis införas som ny punkt under rubriken Förskola och familjedaghem
Beslutet blev bifall, yrkande 10 ja, 1 nej

16) Skolan ska sätta in adekvat åtgärder för alla barn som efter testerna i åk 3 och 5 visar bristande kunskaper i det svenska språket, samt genomföra åtgärder för utlandsfödda barn som påbörjar sin skolgång efter åk 4
Beslutet blev bifall