Skip to main content

Ny plan för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:56 CET

Efter votering fastställdes, i individ- och familjenämnden, en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg för åren 2016-2019. Planen fastställer inriktningen på arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

— Vi lägger nu en viktig grund för att behålla och attrahera personal idag och i framtiden. En viktig del i det är att skapa trygga anställningar. Som enskild ska du känna dig trygg i att arbeta åt socialtjänsten och ges möjlighet att växa i organisationen. Det kommer bli enklare för medarbetare att kunna gå vidare och bli chef och olika specialisttjänster ska införas, säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Individ- och familjenämnden.

— Alla kommuner har stora behov av att rekrytera personal framöver. Förutom att klara av att rekrytera och behålla personal så måste vi tänka nytt och arbeta tillsammans med andra för att bli starkare. Vi vill hitta gemensamma överenskommelser med andra kommuner och landstinget om hur bemanningstjänster ska användas och hur vi arbetar strategiskt med rekrytering, fortsätter Andreas Lundgren.

Exempel på aktiviteter som ska genomföras för att säkerställa kompetensförsörjningen:

  • Uppmuntra och underlätta för medarbetarna att utbilda sig för att möta behovet av efterfrågad kompetens inom verksamheterna
  • Skapa tydliga karriärvägar - inrätta specialisttjänster för exempelvis boendehandledare, undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare.
  • Underlätta för medarbetare att kunna göra intern karriär
  • Fler praktikplatser för studenter i verksamheterna
  • Fortsätta samt utveckla samarbetet med utbildningsanordnare för att kunna påverka innehåll i utbildningarna.
  • Användandet av bemanningstjänster ska minimeras och en gemensam strategi ska tas fram tillsammans med andra kommuner och landstinget.

— Aktiviteterna i planen skapar bra förutsättningar för att få tillgång till kompetenta medarbetare. Kommunens attraktionskraft som arbetsgivare stärks genom en långsiktig planering och tydliga lönemodeller, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Inom flera yrkesgrupper, till exempel undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare, är rekrytering en utmaning. Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre ökar i förhållande till yngre. Detta innebär svårigheter i att rekrytera personal då fler lämnar arbetsmarknaden på grund av pensioneringar än det finns nytillträdande ungdomar.Det har under de senaste åren varit lågt söktryck till utbildningar inom vård och omsorg, en trend som blir en utmaning att vända.

Vänsterpartiet reserverade sig till skrivningen till förmån för sina egna yrkanden. Vänsterpartiet begärde votering på tillägg till att planen ska innehålla ett stycke om arbetstidsförkortning/6 h arbetsdag. Voteringen slutade med sifforna 7-3. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Äldrenämnden tar beslut om Komptensförsörjningsplanen för vård och omsorg på sitt sammanträde 25 februari.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.