Skip to main content

Det går bra för stadens kommunala skolor

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 08:58 CET

Summeringen av år 2017 visar på bättre resultat på en rad olika mätpunkter jämfört med föregående år. Förutom att betygsstatistiken för stadens niondeklassare ökat så har lugn och ro ökat i grundskolans årskurs 5 och 8. Därutöver ökar andelen gymnasieelever med examensbevis.

Andelen elever i årskurs 9 med godkänt i alla ämnen steg från 83,7 procent år 2016 till 85,8 procent år 2017, samtidigt som det genomsnittliga meritvärdet steg från 254,9 till 256,1.

- Det rör sig om historiskt sett höga betygssiffror. Samtidigt har skillnaden mellan skolor minskat, främst för att resultaten ökat kraftigt i skolor med de tuffaste utmaningarna. En anledning är att samtliga grundskolor tar emot nyanlända, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Skillnad mellan kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor år 2017
De kommunala gymnasieskolorna har något högre betygsresultat totalt sett jämfört med de fristående. För de högskoleförberedande programmen har de kommunala gymnasieskolorna högre resultat jämfört med de fristående.

Även lärartätheten är högre, och en större andel av lärarna har en pedagogisk högskolexamen på de kommunala grund- och gymnasieskolorna i jämförelse med de fristående.

- Det är bra för stadens elever att de kommunala skolorna håller så hög generell kvalitet. Det är också ett kvitto på att lärare och alla andra medarbetare på skolorna gör ett bra jobb, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Alla årsmål har inte uppnåtts fullt ut, men många faktorer pekar dock åt rätt håll vilket ger bra ingångsvärden till år 2018.

- Vi har många fortsatta utmaningar, inte minst med lärarbristen. Men starka resultat kan skapa positiva ringar på vattnet, inte minst för vår attraktivitet som arbetsgivare, tillägger Lena Holmdahl.


Fler resultat från år 2017

  • Utbildningsförvaltningen har, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen, underlättat så att fler nyanlända elever fullföljer sin gymnasieutbildning.
  • Nya rutiner för anmälan om kränkande behandling har införts under år 2017. Rutinerna omfattar också en gemensam mall som ska användas av skolorna för utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering av kränkande behandling. Rutinerna gäller även trakasserier och diskriminering.
  • Inom förskolan är föräldrar nöjdare och måluppfyllelsen är högre utifrån läroplanens mål med förskolan. Den tillsyn som utbildningsförvaltningen genomför av de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg visar också överlag att barnen lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö.
  • Det finns inga märkbara skillnader i betygsresultaten i årskurs 9 mellan fristående och kommunala grundskolor i Stockholms stad (exkl. nyanlända elever och elever med okänd bakgrund)


Relaterat

Betygsresultaten i grundskolan förbättras (Nyhet, 2 oktober 2017)

Preliminära betygsresultat 2017 (Pressmeddelande, den 19 juni 2017) 

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.