Skip to main content

Årets Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 10:02 CET

Fem anställda eller före detta anställda har tilldelats Gustaf Adolfsmedaljer vid Uppsala universitet.

Medaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Mottagare av Gustaf Adolfmedaljen i guld 2016:

Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen

Motivering:
Mikael Stenmark är en internationellt framgångsrik religionsfilosof, som bland annat har analyserat frågor i skärningspunkten mellan religiös tro och vetenskapligt tänkande. Mikael Stenmark har haft flera ledningsuppdrag vid Uppsala universitet, prefekt vid teologiska institutionen (2005-2008), prodekanus vid teologiska fakulteten (2002-2005) och dekanus vid teologiska fakulteten (2008-2014). Under hans ledning inrättades vid teologiska fakulteten en ny professur i islamisk teologi och filosofi. Mikael Stenmark är för närvarande ordförande för CRS - Centrum för forskning om religion och samhälle. Mikael Stenmarks ledargärning präglas av lyhördhet och handlingskraft.

Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Motivering:
Lena Claesson-Welsh är en framgångsrik och kreativ experimentell cancerforskare, som bland annat studerat blodkärlsutveckling i tumörer och möjligheten begränsa tumörtillväxt genom att påverka kärlbildningen. Lena Claesson-Welsh har haft flerfaldiga ledningsuppdrag inom Uppsala universitet, såsom prodekanus och ordförande inom forskarutbildningen för vetenskapsområdet Medicin och Farmaci (2000-2006) och prefekt för Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi (2008-2014). För närvarande är hon Co-director för Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Lena Claesson-Welshs ledargärning präglas av övertygande argumentation och beslutsamhet kombinerat med social förmåga.

Yvonne Brandt Andersson, professor emerita i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi – Ångström


Motivering
Yvonne Brandt Andersson är en pionjär i användandet av neutronspridning för att studera magnetiska material och material som kan lagra vätgas. Som prefekt ledde hon institutionen för materialkemi under hela dess livstid tills dess uppgång i institutionen för kemi – Ångström. Under de elva år som institutionen levde byggde Yvonne Brandt Andersson upp en fungerande struktur som ledde till att institutionen attraherade stora externa forskningsanslag och utvecklade utbildning på alla nivåer. Yvonne Brandt Andersson bidrog till ett gott klimat som blev avgörande för en smidig sammanslagning av kemiinstitutionerna på Ångström till en institution.

Kerstin Jacobsson, tidigare planeringsdirektör och biträdande universitetsdirektör

Motivering
Kerstin Jacobsson var universitetets planeringsdirektör mellan 2007 och 2015. Från 2011 fungerade hon parallellt som biträdande universitetsdirektör och under en period även som tillförordnad universitetsdirektör. Kerstin Jacobsson har starkt bidragit till att utveckla universitetets verksamhetsplanering och centrala styrningsprocesser. Med stort ansvarstagande har hon verkat för universitet som helhet, och i sitt arbete åtnjutit starkt förtroende från såväl akademisk ledning som kollegor inom universitetsförvaltningen.

Mottagare av Gustaf Adolfmedaljen i silver 2016: 

Lennart Ilke, tidigare byggnadsdirektör

Motivering
Lennart Ilke har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat som byggnadschef vid Universitetsförvaltningen under åren 2004 - 2015. Lennart Ilke har visat prov på stor kompetens och integritet i ledningen av komplicerade byggprojekt och byggnadsärenden. Hans arbete har utmärkts av stor kunnighet och alltid haft universitetets bästa i fokus.

För mer information, kontakta Iréne Johansson, akademisekreterare, Ledningskansliet, tel: 018-471 17 04, irene.johansson@uadm.uu.se


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se