Media-no-image

Hälsa, politik och kultur i Afrika i centrum för ny satsning

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 11:49 CET

Uppsala universitet startar en ny utbildnings- och forskningsmiljö,"Health, Politics and Culture in Africa", om förhållanden på afrikanska kontinenten. Denna vecka arrangeras två öppna evenemang: Ett studentseminarium på Västgöra nation och en halvdag med föreläsningar i Universitetshuset.

Miljön "Health, Politics and Culture in Africa" är en satsning vid Forum för Afrikastudier i gränssnittet mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci. Syftet är att etablera en dynamisk miljö för att möta viktiga framtidsfrågor rörande global hälsa, lokal styrning och underhåll, politisk och institutionella decentralisering, fattigdom och ohälsa.

– Den här satsningen är viktig eftersom global hälsa kräver breda samarbeten samtidigt som Afrika blir allt viktigare. Genom att samarbeta multidisciplinärt vill vi bli bättre partners till våra kollegor i Afrika och bidra till att förverkliga FN:s millenniemål, säger Sten Hagberg, professor i kulturantropologi och etnologi, och vetenskaplig ledare tillsammans med Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa.

Den nya miljön "Health, Politics and Culture in Africa" är en kraftfull förstärkning och utökning av verksamheten vid Forum för Afrikastudier som startade 2012. Med miljön utvidgas också verksamheten till att också omfatta medicin och farmaci. Miljön finansieras av strategiska medel från rektor vid Uppsala universitet med samfinansiering från områdesnämnderna för humaniora och samhällsvetenskap respektive medicin och farmaci.

Torsdagen den 26 november startar miljön officiellt med ett startseminarium. Men det smygstartar redan tisdagen den 24 november med ett studentseminarium om diabetesepidemin i Afrika. I Sverige har 5 procent av de vuxna diabetes typ 2, motsvarande siffra på Ugandas landsbygd är 7 procent och i Sydafrikas kåkstäder 25 procent. Hur ska hälso- och sjukvårdssystem klara denna belastning? Vad kan drabbade och vi alla göra på egen hand? Vid seminariet diskuteras tänkbara lösningar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt.

Media är välkomna att delta i båda seminarierna, notera att de ges på engelska.

Mer information om projektet: www.afrikastudier.uu.se

För mer information kontakta:

Eren Zink, koordinator, eren.zink@antro.uu.se, mobil: 072-577 02 02

Sten Hagberg, vetenskaplig ledare, mobil: 070-748 86 43

Stefan Swartling Peterson, vetenskaplig ledare medicin/farmaci, mobil: 070-446 07 87, stefan.peterson@kbh.uu.se

Seminariet "Can interdisciplinary approaches deliver innovative solutions?"

När: Tisdagen 24 november kl. 16.15–17.30
Var: Västgöta nation, Kinnekullerummet, Västra Ågatan 18 Uppsala
Föreläsare:
• Meena Daivadanam, postdoktor vid institutionen för kostvetenskap
• Eren Zink, forskare vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

Startseminarium "Health, Politics and Culture in Africa"

När: Torsdagen 26 november kl. 14.15–17.00
Var: Universitetshuset, sal X, Biskopsgatan 3 Uppsala
Program:
• Introduktion till Health, Politics and Culture in Africa
• Health and Governance at the Grassroots in Burkina Faso, Sten Hagberg, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
• The Double Burden of Disease in Uganda, Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
• Challenges in Cross-Disciplinary Research, Birgitta Essén, lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
• Meeting the Challenge of Antibiotic Resistance, Bronwen Holloway, projektledare vid institutionen för medicinska vetenskaper
• District Managers in Uganda Health Service Delivery, Dorcus Kiwanuka Henriksson , doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
• The Ebola Epidemic and the Local Crisis of Governance, Mats Utas, lektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
• Challenging Partnerships: Setting health research priorities in Africa, Eren Zink, forskare vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Uppsala universitet startar en ny utbildnings- och forskningsmiljö,"Health, Politics and Culture in Africa", om förhållanden på afrikanska kontinenten. Denna vecka arrangeras två öppna evenemang: Ett studentseminarium på Västgöra nation och en halvdag med föreläsningar i Universitetshuset.

Läs vidare »
Media-no-image

Saturnus ringar i fokus för ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 07:30 CET

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Mika Holmberg undersökt den yttre delen av planeten Saturnus praktfulla ringsystem. En god förståelse av Saturnus närområde är värdefull till exempel när nya missioner både till Saturnus och till andra gasjättar med liknande plasmaförhållanden planeras.

Större delen av det observerbara universum består av plasma, det vill säga fria elektroner och joner. Vår sol består av plasma som i små mängder, jämfört med solens massa, hela tiden strömmar ut i och fyller upp vårt solsystem. Denna ström av partiklar kallas solvinden. När solvinden stöter på en planets magnetfält så böjs partikelns bana av och ett särskilt område i rymden runt planeten skapas, detta område kallas planetens magnetosfär.

Resultaten i avhandlingen baseras på data från Cassinisatelliten, som är i omloppsbana runt Saturnus sedan 2004. I huvudsak har forskarna använt sig av data från Cassinis Langmuirprob, som gör in situ mätningar av de laddade partiklar, det vill säga plasmat, som befinner sig runt Saturnus. Med Langmuirproben mäts plasmats densitet, hastighet och temperatur.

En av Cassinis viktigaste upptäckter är att Saturnus måne Enceladus har stora sprickor i sitt isskal varifrån vattenånga konstant sprutar ut från det hav som döljer sig under isytan. Dessa vattenplymer är också vad som anses vara den största källan till det material av vattenmolekyler och isstoft som finns i den inre delen av Saturnus magnetosfär. När vattenmolekyler joniseras av elektronkollisioner eller av solens strålning så skapas plasma.

Mika Holmberg och hennes kollegor har använt fem års Cassinimätningar för att visa plasmadiskens utbredning. När de begränsat sin studie till densitetsmätningar i ekvatorialplanet så visar det ett densitetsmaximum vid Enceladus bana, som motsvarar genomflygningar av Enceladusplymen. Dessa mätningar visar densiteter på 100 000 joner per kubikcentimeter. Utanför plymen är densiteterna mycket lägre, i stort sett aldrig över 150 joner per kubikcentimeter. En viktig upptäckt är att densiteterna varierar mycket mer än vad som var förväntat. Detta beror på att plasmadisken är väldigt dynamisk. Studien visar att Saturnus inre plasmadisk har en stark dag/natt-asymmetri. Jonhastigheterna i området 4 till 6 Saturnus radier varierar med 5-12 km/s, för ett valt radiellt avstånd, mellan dagsidan av Saturnus och nattsidan. Hastigheterna är högre på nattsidan. Detta ger upphov till att partiklarna som kretsar runt Saturnus får banor som är skiftade i riktning mot solen. Det visar sig också i dom uppmätta densiteterna som är högre på nattsidan än på dagsidan. Densiteterna i området 4 till 6 Saturnus radier är nästan dubbelt så stora på nattsidan.

- Vi föreslår att det kan bero på en interaktion mellan laddat stoft och joner i plasmadisken. Stoftkornen, som är mycket större än jonerna, påverkas mer av strålningstrycket från solen. Strålningstrycket i samverkan med Saturnus magnetfält ger upphov till en extra jondrift som kan vara den vi uppmäter, säger Mika Holmberg.

Avhandlingens studier undersöker också de kemiska reaktioner som pågår i plasmadisken. Forskarna har beräknat hur många joner per sekund som försvinner på grund av rekombination och jämfört det med hur mycket som försvinner på grund av det radiella utflödet. Undersökningen visar att förlusten på grund av transport dominerar förlusten på grund av rekombination i hela plasmadisken. Studierna visar också att kemisk förlust ändå kan vara viktigt för plasmadiskens struktur i Enceladus närområde, där skillnaden i förlusterna bara är omkring en faktor 2. Resultaten bekräftar även mätningar som visar att den inre delen av plasmadisken variera med tiden.

För mer information kontakta Mika Holmberg, institutionen för fysik och astronomi och Institutet för rymdfysik, tel: 018-471 5910, e-post: mika.holmberg@irfu.se

Läs mer om avhandlingen A study of the structure and dynamics of Saturn's inner plasma disk och ladda ner den i fulltext.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Mika Holmberg undersökt den yttre delen av planeten Saturnus praktfulla ringsystem. En god förståelse av Saturnus närområde är värdefull till exempel när nya missioner både till Saturnus och till andra gasjättar med liknande plasmaförhållanden planeras.

Läs vidare »
Media-no-image

Smitta funnen i råttor i svenska storstäder

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 09:00 CET

För första gången sedan 1930-talet har forskare funnit svenska råttor infekterade med bakterien Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae, en smitta som kan överföras till människa och som i allvarliga fall orsakar Weils sjukdom. Resultaten publiceras nu vetenskapligt och en större studie omfattande fler råttor har inletts.

- Det är viktigt att betona att bakterien oftast inte leder till annat än en mildare infektion hos människa, men i allvarligare fall kan den trots allt utvecklas till Weils sjukdom. Vi har informerat myndigheterna och de som jobbar med skadedjursbekämpning, för dem är detta viktig information. Men det är bra om det även kommer till vårdpersonals och allmänhetens kännedom, säger Tanja Strand, forskare vid Zoonosis Science Center, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Leptospira interrogans är en zoonos, det vill säga den kan smitta från djur till människa. Upptäckten gjordes inom ramen för forskargruppens löpande analys av skadedjur, en verksamhet som sker i samarbete med Anticimex. Studien omfattade 30 stadsråttor infångade i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vid analysen upptäcktes antikroppar mot den undertyp av bakterien, Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae, som i allvarliga fall kan utvecklas till Weils sjukdom. Eftersom infektionen är mer eller mindre kronisk hos gnagare är råttorna smittbärare under lång tid.

- Av de smittade råttorna kom två från Stockholm och två från Göteborg, vilket betyder att infektionen är spridd. Vi har nu inlett en större studie för att få en bild av hur utbredd smittan är, säger Tanja Strand.

Smittan är vanligare i Danmark där flera fall upptäckts genom åren, både hos råttor och hos människa, och det finns tecken på att den blivit vanligare. I Sverige har smitta av samma allvarliga undertyp av Leptospira interrogans rapporterats hos hästar och grisar.

Vad betyder upptäckten, behöver allmänheten oroa sig?

- Det finns ingen anledning för allmänheten att oroa sig, men det kan vara bra att känna till att smittan överförs via råttornas urin. Däremot är det bra om läkarsamfundet är medvetna om att Leptospira inte bara är förknippad med tropisk utlandsvistelse eller lantliv, utan även finns inom stadens gränser.

Resultatet publiceras nu vetenskapligt i tidskriften Vector-Borne and Zoonotic Diseases.

Läs mer om bakterien och sjukdomen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

För mer information, kontakta Tanja Strand, mobil: 070-3585912, email: tanja.strand@imbim.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​För första gången sedan 1930-talet har forskare funnit svenska råttor infekterade med bakterien Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae, en smitta som kan överföras till människa och som i allvarliga fall orsakar Weils sjukdom. Resultaten publiceras nu vetenskapligt och en större studie omfattande fler råttor har inletts.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny avhandling om svenska judars agerande under andra världskriget

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 13:52 CET

Tidigare forskning har sett svensk-judiska reaktioner på nazisternas terror som passiva eller överdrivet försiktiga. Men i en ny avhandling visar Pontus Rudberg att svenska judar bistod judar i Europa på många olika sätt under hela perioden från Hitlers tillträde som rikskansler och fram till andra världskrigets slut.

“Samtid och framtid skall döma oss efter måttet av den hjälp, som vi, innevånare i ett fritt och lyckligt land, lämnade våra trosfränder i en tid av svåraste hemsökelse.”

De svenska mosaiska (judiska) församlingarnas uttalande kort efter Novemberpogromerna 1938 var mer rättvisande än någon då kunde föreställa sig. Pontus Rudbergs avhandling handlar just om den i forskningen känsliga och omdebatterade frågan om judiska reaktioner på nazisternas förtryck och massmord på judar. Hur agerade de svenska judarna för att hjälpa judar i Europa under åren 1933–45 och hur ska deras agerande förstås?

Avhandlingen fokuserar särskilt på hjälpverksamheten hos Mosaiska församlingen i Stockholm och visar de hjälpformer som församlingen engagerade sig i samt analyserar agerandet utifrån olika begränsningar och möjligheter som den svenska flyktingpolitiken, finansieringen av verksamheten och församlingens samarbete med internationella hjälporganisationer. Tidigare forskning har tenderat att se svensk-judiska reaktioner på nazisternas terror som passiva eller överdrivet försiktiga. Pontus Rudbergs avhandling korrigerar den bilden genom att visa att de svenska judarna oförtröttligt agerade på en mängd olika sätt för att bistå judar i Europa under hela perioden från 1933 till 1945.

Svenska judar bidrog till mottagande, omskolning och utbildning av flyktingbarn och ungdomar. De gjorde påtryckningar för att få både den svenska och den amerikanska regeringen att öka flyktingmottagandet och intervenerade för att stoppa deportationer, skickade hjälpsändningar till judar i ghetton och koncentrationsläger samt var inblandade i direkta räddningsaktioner.

Avhandlingen visar att den begränsade omfattningen av resultaten av hjälpverksamheten snarare berodde på Sverige och andra staters restriktiva flyktingpolitik, de svensk-judiska organisationernas begränsade ekonomiska resurser samt påtryckningar från utländska organisationer än på svenska judars försiktighet och rädsla.

Avhandlingen The Swedish Jews and the Victims of Nazi Terror, 1933-1945 försvaras den 20 november.

För mer information, kontakta Pontus Rudberg, tel: 076-123 1606, e-post: Pontus.Rudberg@hist.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Tidigare forskning har sett svensk-judiska reaktioner på nazisternas terror som passiva eller överdrivet försiktiga. Men i en ny avhandling visar Pontus Rudberg att svenska judar bistod judar i Europa på många olika sätt under hela perioden från Hitlers tillträde som rikskansler och fram till andra världskrigets slut.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny avhandling om arbetsmiljöarbete inom den tillverkande industrin

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 09:00 CET

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att trygga människors hälsa och säkerhet på arbetet. En ny avhandling från Uppsala universitet har undersökt förutsättningar och möjligheter hos tillverkande företag att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Avhandlingens författare Hasse Nordlöf har i sina studier bland annat sett ett samband mellan arbetsplatsens kultur och hur väl arbetsmiljöarbetet fungerar.

– Det finns en utbredd föreställning om att vi är väldigt duktiga på arbetsmiljöarbete i Sverige, dock saknar många arbetsplatser idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som uppfyller arbetsmiljölagens krav fullt ut, säger Hasse Nordlöf, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som snart ska försvara sin avhandling.

Avhandlingen belyser att det finns flera olika faktorer som påverkar hur väl arbetsplatser lyckas prioritera och arbeta med arbetsmiljön och säkerheten, och studierna har särskilt fokuserat på yrkesroller, företagsstorlek, säkerhetskultur och finansiella nyckeltal. Materialet för studierna togs fram med hjälp av enkäter, fokusgruppintervjuer och kreditupplysning.

– Vi fann att de företag som är större, har en positiv säkerhetskultur samt hög kreditvärdighet generellt också har ett bättre utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Sambandet var även det omvända, att mindre företag, en negativ säkerhetskultur och låg kreditvärdighet indikerar att en organisation också har ett sämre utvecklat SAM, säger Hasse Nordlöf,

– En positiv säkerhetskultur kännetecknas bland annat av att varje anställd känner ett personligt ansvar för att arbeta säkert och att arbetsledningen är engagerad i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna. På arbetsplatser med positiv säkerhetskultur finns det ett sammanhållande socialt kitt som anger att arbetsmiljön och säkerheten är mycket viktig och därmed ska prioriteras, menar Hasse Nordlöf.

Avhandlingen undersökte även personers uppfattningar om i vilken mån det egna företaget prioriterar arbetsmiljön. En jämförelse av chefers och skyddsombuds uppfattningar visade att cheferna generellt ansåg att arbetsmiljön prioriterades mer på företagen än vad skyddsombuden gjorde.

– Sammantaget ser vi att strukturella, sociala såväl som ekonomiska aspekter inverkar på huruvida företag har möjligheter att prioritera och arbeta med arbetsmiljön och säkerheten.

– De företag som vill bli bättre på arbetsmiljöarbete skulle bland annat kunna överväga att certifiera sitt arbetsmiljöarbete enligt ledningsstandarden OHSAS 18001, samt att införa en särskild budgetpost avsatt för arbetsmiljöarbetet, menar Hasse Nordlöf.

Ladda ner avhandlingen ”Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety” i fulltext.

För mer information, kontakta Hasse Nordlöf, tel: 026-64 84 57, e-post: haenof@hig.se.

Avhandlingen försvaras torsdagen den 3 december, klockan 13.00, Krusenstjernasalen, Biblioteket Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.

Hasse Nordlöf är doktorand vid Centrum för belastningsskadeforskning vid avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, och inskriven vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att trygga människors hälsa och säkerhet på arbetet. En ny avhandling från Uppsala universitet har undersökt förutsättningar och möjligheter hos tillverkande företag att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Hasse Nordlöf har i sina studier bland annat sett ett samband mellan arbetsplatsens kultur och hur väl arbetsmiljöarbetet fungerar.

Läs vidare »
Sbdsm4lqovrzy24p8mwx

”Supergen” orsakar skillnader i testosteronnivåer och beteende hos brushanar

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 17:00 CET

Brushanen är en vadarfågel med ett spektakulärt spel under våren där vackert utsmyckade hanar tävlar om brushonornas gunst. Men det finns olika typer av brushanar med olika uppvaktningsstrategier. Idag publiceras samtidigt två studier som visar att de som skiljer dem åt är en specifik kromosomförändring, som uppstod för cirka fyra miljoner år sedan.

Media-no-image

Forsskålsymposiet 2015: Vilken roll spelar mänskliga rättigheter inom islam?

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 09:15 CET

”Kampen om tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter bland olika islamiska tolkningsskolor”. Det är rubriken för årets Forsskålsymposium som hålls den 20 november vid Uppsala universitet.

Förhållandet mellan islam och mänskliga rättigheter är mångskiftande. Olika föreställningar framhåller specifika argument som antingen kan sägas stödja eller förringa den roll som mänskliga rättigheter spelar inom islam.

I årets Forsskålföreläsning kommer Mohammad Fazlhashemi (professor i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet) att presentera några av de viktigaste argumenten som dels försvarar och dels kritiserar MR-perspektivet. Fokus kommer att ligga på de argumentationslinjer som framhåller att islam och mänskliga rättigheter går att förena.

Hur ser dessa argument ut? På vilket sätt lyckas de överbrygga hinder på vägen?

Forsskålföreläsning följs av ett panelsamtal med några av Sveriges främsta experter inom sina områden. I samtalet under ledning av Torbjörn Elensky (journalist och författare) deltar Aron Lund (expert på Mellanöstern), Bitte Hammargren (expert på Mellanöstern), Victoria Enkvist (jurist) och Elin Hagerlid (diplomat).

Peter Forsskål och Forsskålsymposiet
Filosof och upplysningsman, nationalekonom, botaniker och orientalist. Det är några av de epitet som kan användas för att beskriva Peter Forsskål (1732-1763).

Kanske är han dock mest känd för att i sin kamp för yttrande- och tryckfriheten i censurens Sverige ha banat väg för 1766 års tryckfrihetsförordning. Sverige blev i och med det första landet i världen att lagfästa rätten till det fria ordet i tryckta publikationer.

Forsskålsymposiet är ett årligen återkommande evenemang vid Uppsala universitet. Syftet är att uppmärksamma Peter Forsskåls gärningar och idéer och att skapa förutsättningar för ett fortsatt samtal om det fria ordet i vår tid.

Arrangör:
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

Tid och plats:
20 november klockan 13:15–16:00 i Universitetshuset, Sal X (Biskopsgatan 3). Symposiet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan behövs.

Program:
13.15-13:25 Inledning, Martin Kragh (forskningsledare, Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa) och Mattias Dahlberg (professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet)
13:25-14:15 2015 års Forsskålföreläsning, Mohammad Fazlhashemi (professor i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet)
14:15-14:30 Paus
14:30-15:15 Panelsamtal under ledning av Torbjörn Elensky (journalist och författare). Paneldeltagare: Aron Lund (expert på Mellanöstern), Bitte Hammargren (expert på Mellanöstern), Victoria Enkvist (jurist), Elin Hagerlid (diplomat).
15:15-15:30 Paus
15:30-16:00 Panelsamtal forts.

Läs mer om Peter Forsskål.
Läs mer om Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

För mer information om evenemanget kontakta Stella Marceta, tel: 018-471 53 53, 076 223 08 51 eller e-post: stella.marceta@ucrs.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

”Kampen om tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter bland olika islamiska tolkningsskolor”. Det är rubriken för årets Forsskålsymposium som hålls den 20 november vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
A5cdu36pysj6gshtkfz2

Framgången för HPV-vaccin beroende av stöd till skolsköterskor

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 07:25 CET

Skolsköterskor behöver få adekvata förutsättning och fortbildning när ett nytt vaccin ska implementeras. Deras roll är mycket viktig för framgången och en stor majoritet upplever att det statliga stödet inte använts som avsett. Detta konstateras i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Ryqknp9zvb7kuph4x8kf

Kreativ entreprenör utsedd till Årets Uppsalastudent

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 07:00 CET

Årets Uppsalastudent 2015 är Erik Englund. Han studerar vid magisterprogrammet i entreprenörskap och har vid sidan av framgångsrika studier startat och drivit flera företag och projekt. Utmärkelsen delas ut i samband med ​Anders Wall-föreläsningen i universitetsaulan den 18 november.

Media-no-image

Ny studie visar hur mycket näring barn får av skollunchen

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 10:38 CET

I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Livsmedelsverket undersökt svenska skolbarns energi- och näringsintag från skolmåltiden. Resultaten visar att barnen får i sig nära eller över 30 procent av sitt totala energi- och näringsintag över dagen vid skollunchen, vilket motsvarar Livsmedelsverkets råd. Studien visar dock att många barn behöver äta mer fibrer och fleromättat fett och mindre salt och mättat fett.

Enligt svensk lag ska skolmåltiderna som serveras i grundskolan vara näringsriktiga, baserat på de Nordiska näringsrekommendationerna. Hittills har det varit oklart om barn får i sig den mängd energi och näring som det är avsett från skolluncherna.

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research har svenska skolbarns energi- och näringsintag från skolmåltiden studerats. Studien är ett samarbete mellan institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet och Livsmedelsverket. Studien är unik i sitt slag, då resultatet är baserat på data från Riksmaten – barn, vilket är en stor nationell kostundersökning med ett representativt urval.

Sammantaget deltog 1840 barn i årskurs 2 och 5 och barnens medelintag från de registrerade skolmåltiderna jämfördes mot referensvärden baserade på Nordiska näringsrekommendationer. Barnen konsumerade nära eller över 30 procent av sitt totala energi- och näringsintag över dagen vid skollunchen, vilket motsvarar Livsmedelverkets råd för skolmåltiden. Det finns dock utrymme för förbättringar, framför allt avseende intaget av mättat fett och salt, vilket översteg referensvärdena. Intaget av fibrer, fleromättat fett, vitamin D och järn var för lågt i förhållande till referensvärdena.

- Studien visar att skolmåltiden i stort bidrar med avsedd mängd energi och näring, det vill säga att barn nära nog äter den mängd mat de behöver vid skollunchen. Utrymme för förbättringar finns givetvis, men en del av resultaten kan dock sannolikt tillskrivas att barnen själva väljer hur mycket och vilken mat de ska äta. Fiberintaget är exempelvis beroende av om barnen väljer att äta knäckebröd och grönsaker eller inte, säger studiens försteförfattare Christine Persson Osowski.

Det är alltså inte bara viktigt att skolmåltiden är näringsriktig, utan maten och måltidsmiljön behöver även vara ändamålsenlig för att barnen ska äta tillräckligt mycket av en varierad skollunch.

För mer information kontakta Christine Persson Osowski, Fil. Dr., leg. Dietist, institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet, e-post: christine.persson-osowski@ikv.uu.se telefon arbete: 018-471 23 28, Mobil: 0766-517 221

Persson Osowski C., Lindroos A. K., Enghardt Barbieri H., Becker W. (2015). The contribution of school meals to energy and nutrient intake of Swedish children in relation to dietary guidelines. Food & Nutrition Research 59, 27563.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Livsmedelsverket undersökt svenska skolbarns energi- och näringsintag från skolmåltiden. Resultaten visar att barnen får i sig nära eller över 30 procent av sitt totala energi- och näringsintag över dagen vid skollunchen, vilket motsvarar Livsmedelsverkets råd. Studien visar dock att det finns utrymme för förbättringar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kontorstid alla dagar
 • 070-167 92 96

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • whLindnhohgea.jwjgKofflcmar@uanfhcoitsdmqhnpbcyjme.uwjyqdlu.se
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • elin.backstrom@uadm.uu.se
 • 018-471 17 06
 • 070-425 09 83

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • cxydqbwipetrliwifwdvwqnkgwzta.lindtdknberg@uflijadghm.sljomdrumvituuhdwr.sbue
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida