Media-no-image

Inbjudan: pressträff efter konsistoriet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 11:01 CET

Imorgon, den 17 december, är det dags för årets sista konsistorium (styrelse) som följs av pressträff med universitetsledningen.

Universitetsledningen hälsar välkomna till pressträff med frågestund.

Under pressträffen rapporterar universitetsledningen kort om de ärenden som varit uppe under sammanträdet.

Tid: 17 december, kl. 13:00-13:15

Plats: Nya konsistorierummet i Universitetshuset, bv (längst in till höger)

Vid pressträffen medverkar rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg.

För anmälan och frågor kring ärendena, kontakta Anneli Waara, presschef, tel: 018-471 19 74, 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Imorgon, den 17 december, är det dags för årets sista konsistorium (styrelse) som följs av pressträff med universitetsledningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Må den rätte komma in – vad händer i tillsättning av akademiska lärare?

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 08:30 CET

Inom universitetets dubbla uppgift, mellan företrädare för ”forskningsuniversitetet” och ”examensuniversitetet”, uppstår motsättningar och samexistens. Det menar Ingegerd Gunvik-Grönbladh i sin avhandling i pedagogik där hon analyserat skriftliga möten mellan sökande och sakkunniga i meritering och sakkunnigutlåtanden när nya universitetslektorer rekryteras. Avhandlingen visar på en återgång i rekryteringsprocessen till tiden då lärarförmågan var viktigast och kollegor man känner väljs ut.

Universiteten har sitt ursprung i ett skråväsende, där professorerna bildade en korporation. De fattade sina beslut kollegialt också när det gällde anställningar. När en akademisk lärare ska anställas idag finns lagstiftning och reglementen (Högskoleförordningen) samt lokala bestämmelser som ska följas. En rekryteringsgrupp med representanter från ämnesområdet beslutar om vem som är lämplig att anställas, efter att ha rådgjort med de sakkunniga.

Ingegerd Gunvik-Grönbladh har i sin studie ställt frågan: Vad det är för ”något” som sökande och sakkunniga förhåller sig till i granskningsprocessen? Som analysverktyg har den franske forskaren Pierre Bourdieus teori och begrepp använts. I granskningsprocesserna bryter Ingegerd med vardagstänkandet kring bedömning. Hon använder ordet bemötande utifrån Bourdieus begrepp för att komma bort från vardagstänkandet. Ordet bemötande innebär då att igenkänna, erkänna och tillerkänna någon något utifrån en social praktik.

I tillsättningarna som studerats deltar en pedagogiskt sakkunnig och två vetenskapligt sakkunniga. Gemensamt för de sakkunniga är att de väljer ut blivande akademiska lärare utifrån sitt ”praktiska sinne” ovetandes om att detta sker. De sakkunniga följer de regelverk och instruktioner som finns uppsatta. De medför sina erfarenheter och värderingar in i processen, att den pedagogiskt sakkunnige sorterar bort forskaren. De vetenskapligt sakkunniga är mer meritokratiska i sin sortering och för fram forskaren.

I sin avhandling för Ingegerd Gunvik-Grönbladh också ett resonemang kring vad som i ett historiskt perspektiv varit och är den dominerande trosföreställningen som sammanhållande funktion inom akademin. Vad är den självklara tron och vad är den rätta tron? Vad händer om självselektion slår ut meritokratin? Ingegerd Gunvik-Grönbladh konstaterar också att meritokratisk granskning (granskningen av meriter) är mycket liten vid tillsättning av universitetslektorat idag. De flesta tjänster tillsätts via vikariat och många blir inlasade. Det är få av de nya universitetslektorerna som sakkunniggranskats.

Avhandlingen visar på en återgång till tiden före 1876, då nya kollegor utsågs genom självselektion – kooptation. Det var en tid då lärarförmågan var av stor betydelse. Allt fler anammar också synen på universitetet som ett examensuniversitet. Traditionellt sett inom examensuniversitetet har man ofta anställt personer man känner till sedan tidigare. Nätverket blir viktigt.

- Att granskningen faller bort kan inte vara bra för undervisningens kvalitet. Det blir splittrat och kvaliteten måste bli ojämn. Idén med universitets dubbla uppgift försvinner. Man mister forskningsanknytningen till undervisningen som ju ska vara universitets varumärke. Man anställer duktiga pedagoger men isolerar forskningen till elitforskningsgrupper, säger Ingegerd Gunvik-Grönbladh.

För mer information kontakta Ingegerd Gunvik-Grönbladh, tel: 070-6347914, e-post: ingegerd.gunvik-gronbladh@edu.uu.se

Att bli bemött och att bemöta : En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Inom universitetets dubbla uppgift, mellan företrädare för ”forskningsuniversitetet” och ”examensuniversitetet”, uppstår motsättningar och samexistens. Det menar Ingegerd Gunvik-Grönbladh i sin avhandling i pedagogik där hon analyserat skriftliga möten mellan sökande och sakkunniga i meritering och sakkunnigutlåtanden när nya universitetslektorer rekryteras.

Läs vidare »
Media-no-image

Fem nya medaljörer utsedda

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 08:30 CET

Årets Linnémedalj i guld tilldelas Birgitta Bremer, professor Bergiana i systematisk botanik och föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm. 2014 års Rudbeckmedalj delas ut till tre forskare vid Uppsala universitet: Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams. Årets mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen är Marie-Christine Skuncke.

Medaljerna överlämnas vid promotionen den 30 januari 2015.

Uppsala universitets Linnémedalj instiftades 2006 och delades första gången ut på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Guldmedaljen ges för ”i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Birgitta Bremer, professor Bergiana i systematisk botanik och föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm erhåller Linnémedaljen för sin enastående förmåga att kombinera forskning om biologisk mångfald med att utveckla en av Sveriges främsta botaniska trädgårdar. Bremers forskning handlar om att förstå hur olika arter är släkt på molekylär nivå. Hon studerar särskilt stora familjer som ofta uppfattas som svåra och därför lämnas utanför trots att de ur grundforsknings-, biodiversitets- och bevarandebiologiskt perspektiv är mycket intressanta. Det handlar om att på DNA-nivå identifiera olika egenskapers utveckling (evolution av olika pollinations-, spridnings- och livsformer) och hur de är kopplade till varandra men även till artbildning, geografisk utbredning och anpassning till olika miljöer. Forskningen gäller framför allt växter på tropiskt och subtropiskt material som samlats in under resor i Sri Lanka, Malaysia, Indonesien, Ecuador och Afrika (Sydafrika, Östafrika, Madagaskar). Växtsläktet Bremeria med ca 20 arter från Madagaskar är uppkallat efter henne.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj instiftades 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död. Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. Årets medaljer tilldelas följande tre forskare:

Nils Mårtensson, professor i metallers och metallytors fysik vid institutionen för fysik och astronomi, har bidragit till den förstklassiga forskningsverksamhet vad gäller synkrotronljusvetenskap som sker i Sverige. Efter att ha varit föreståndare vid MAX IV-laboratoriet under tretton år, och lagt grunden för den nya synkrotronljusanläggning som nu byggs i Lund, har Mårtensson återvänt till sin forskning rörande solcellsmaterial. Han utvecklar härvid nya känsliga instrument som bland annat kan användas för att studera magnetiska egenskaper. Elektroner kan således mätas med mycket högre noggrannhet än tidigare. Mårtenssons betydelse för svensk forskning i världsklass är stor och kommer att ha betydelse för generationer av forskare inom fysik, kemi och materialvetenskap.

Ann-Christine Syvänen, professor i molekylär medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper, har framgångsrikt byggt upp en forskargrupp som studerar sjukdomar hos människa genom att använda moderna tekniker inom genomik och epigenetik. Under senare år har forskningen framför allt inriktat sig mot leukemier hos barn och autoimmuna sjukdomar. Hon har också byggt upp en teknologiplattform, initialt med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Denna SNP&SEQ-plattform är den största inom SciLifeLab i Uppsala. Syvänen har genom åren deltagit i ett flertal internationella samarbeten som genererat publikationer i högt rankade tidskrifter.

Henrik Williams, professor i nordiska språk vid institutionen med samma namn, har som vetenskapsman en ledande internationell position inom runologi. Han har inte endast genomfört nya tolkningar av inskrifter utan även introducerat en social dimension i förståelsen av runstenarna, som till exempel i artikeln ”Rune-Stone Inscriptions and Queer Theory” från 2008. Genom att både förstärka den etablerade forskningstraditionen inom sitt fält och samtidigt komma med helt nya infallsvinklar från modern språkvetenskap bryter Henrik Williams arbete nya marker och är exceptionellt i sitt slag.

Torgny Segerstedt-medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988. Medaljen utdelas vartannat år till svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna. Till medaljen är knuten en prissumma.

Årets mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen, Marie-Christine Skuncke, har framför allt forskat om svenskt 1700-tal, där hon utifrån ett europeiskt och globalt perspektiv särskilt har studerat teater, opera, fursteuppfostran, politisk retorik och mediehistoriska frågor. I sin forskning utgår hon ofta från en historisk person, vars liv och gärningar belyses brett; den senaste studien rör Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan 1775-76. Skuncke har författat en lång rad vetenskapliga böcker, artiklar och arbeten, vilka uppskattats såväl inom forskarvärlden som av en bredare publik. Hon har publicerat sig på flera språk, huvudsakligen på svenska, engelska och franska. Under flera decennier har hon verkat som lärare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och hon leder dessutom sedan många år Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium med forskare och studenter från olika discipliner.

För mer information kontakta Maria Berglöf Stridh, tel: 018-471 1872, 070-4250678 eller e-post: maria.berglof@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Årets Linnémedalj i guld tilldelas Birgitta Bremer, professor Bergiana i systematisk botanik och föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm. 2014 års Rudbeckmedalj delas ut till tre forskare vid Uppsala universitet: Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams. Åets mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen är Marie-Christine Skuncke.

Läs vidare »
Media-no-image

Årets Ulla och Stig Holmquistpristagare har utsetts

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:30 CET

Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område.

Professor Mats Larhed tilldelas priset för sin utomordentliga kompetens i central organisk kemi. Han är internationellt känd genom sitt arbete med mikrovågsinducerad organisk syntes där palladiumkatalyserade reaktioner (Heck, Stille, Suzuki) står i centrum. Resultaten är av stor betydelse för metodutveckling inom synteskemin men också inom läkemedelskemi. Det finns flera exempel på hur design och mikrovågsaccelererad syntes kan bidra till olika viktiga och nya mediciner. Larhed har en omfattande publikationslista i högt rankade tidskrifter och en mycket stor del av dessa är publicerade i tidskrifter för organisk kemi. Larhed är dessutom en eftertraktad föreläsare.

Prissumman är cirka en miljon kronor. Förslag till pristagare har beretts av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prodekan för forskning, sektionsdekan i kemi, farmaceutiska fakultetens dekanus samt medicinska fakultetens dekanus. De förslag som inkommit har dessutom sakkunniggranskats av externa granskare. Beslut fattas av rektor.

För mer information kontakta Maria Berglöf Stridh, tel: 018-471 1872, 070-4250678 eller e-post: maria.berglof@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Läs vidare »
Media-no-image

​ Planeringen av Stockholm leder till segregation

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 07:30 CET

Stadsplaneringen av Stockholm bidrar till att staden blir mer segregerad och orättvis. Det visar en ny avhandling av kulturgeografen Jon Loit från Uppsala universitet. I den pågående stadsplaneringen av Stockholm dominerar en nyliberal marknadsorienterad inriktning med mål att främja tillväxten medan de sociala målsättningarna får stå tillbaka.


I avhandlingen "En stad i världsklass - hur och för vem" har Jon Loit undersökt om Stockholms planering motverkar segregation och medverkar till en rättvisare stad. Titeln refererar till stadens vision som är "Ett Stockholm i världsklass”. Den övergripande inriktningen för planeringen och den pågående stadsplaneringen av två områden med olika utgångspunkter och förutsättningar har undersökts av Loit. Dels förändringsplaneringen av miljonprogramsstadsdelarna runt Järvafältet inom ramen för Järvalyftet, dels det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.

Segregationen av personer i Stockholm med olika socioekonomiska resurser och etnisk bakgrund är en avgörande orsak till orättvisor i staden. Stadsplaneringen av Stockholm har hittills bidragit till en ökad segregation och orättvisa men med ett överordnat socialt fokus för stadsplaneringen kan segregationen minskas. Men sociala målsättningarna hamnar ofta i konflikt med ett nyliberalt tillstånd för planeringen som värderar en tillväxtorienterad ansats.

Framträdande för Stockholms stadsplanering är en preferens och företräde för konkurrenskraftiga och marknadsorienterade lösningar på urbana problem och att tillväxt och utveckling ges en högre prioritet än sociala mål. Planeringen riktas i första hand mot eftertraktade individer som uppfattas bidra till stadens positiva utveckling. Stockholm planeras i linje med detta med en nyliberal planering som värdesätter innerstadens stadsbyggnadskvaliteter, stadsliv och konsumtionskultur. Stadsidealet och tillhörande stadsliv som eftersöks i planeringen är anpassad för, och inriktad mot, en köpstark urban medel- och överklass och dennes föreställda livsstil.

- Sammantaget kan Stockholms planering förväntas resultera i en exkluderande stad reserverad för invånare med arbete och högre inkomster, konstaterar Jon Loit.

Ett resultat av planeringen är att segregationen cementeras och Stockholm fortsätter att vara en delad stad. I synnerhet planerandet och byggandet av ett livsstilsområde för socioekonomiskt starka grupper som Norra Djurgårdsstaden innebär att segregationen förstärks då det relationella förhållandet mellan bostadsområden består.

- Planeringen är således med nuvarande inriktning inte en lösning på segregationen utan ett problem, menar Jon Loit.

Avhandlingen En stad i världsklass - hur och för vem? försvarades den 5 december 2014. 

För mer information kontakta Jon Loit, tel: 073-505 92 98, e-post: Jon.Loit@ibf.uu.se.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Stadsplaneringen av Stockholm bidrar till att staden blir mer segregerad och orättvis. Det visar en ny avhandling av kulturgeografen Jon Loit från Uppsala universitet. I den pågående stadsplaneringen av Stockholm dominerar en nyliberal marknadsorienterad inriktning med mål att främja tillväxten medan de sociala målsättningarna får stå tillbaka.

Läs vidare »
Ilszgkhchfvwahyzgiec

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 20:00 CET

I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män.

Media-no-image

Uppsalaforskare skildrar hundens 10 000-åriga kulturhistoria i Sverige i ny bok

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 10:48 CET

Hunden har länge spelat en viktig roll i människans tillvaro. Den har vaktat och värmt oss samtidigt som den också har spelat en roll i vårt religiösa och rituella liv. I en nyutgiven bok skriver forskare från vitt skilda vetenskapsområden om hundens och människans gemensamma historia.

Hunden har länge skänkt oss sällskap och förnöjelse samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och till och med proteinreserv. Konsten, litteraturen och berättartraditionen har också inspirerats av hundens relationer till människan.

På initiativ av det tvärvetenskapliga husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet i samarbete med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har bidrag från en rad forskare samlats till en volym som speglar hundens brokiga tillvaro och den skiftande syn på hunden som funnits i Sverige.

Boken följer utvecklingen av hundhållningen från stenåldern fram till våra dagar. Nio författare sätter in hunden i olika kulturella och sociala sammanhang. För första gången ges därmed i en samlad volym en bred kulturhistorisk framställning av vårt kanske mest älskade husdjur.

Innehåll:
Zoologen Staffan Thorman: Hunden som människans följeslagare genom tiderna.
Arkeologen Anne-Sofie Gräslund: En hund begraven. Hunden från stenålder till medeltid.
Litteraturvetaren Daniel Möller: Pompes aska och stoft. Hundgravspoesins funktioner under stormakts- och frihetstiden.
Konsthistorikern Eva-Lena Bengtsson: Bland stubbar, gräs och sidentyg. Om hundens plats i svensk konst.
Folkloristen Bengt af Klintberg: Några legendariska hundar.
Etnobiologen Ingvar Svanberg: "Skäller när han skälla bör". Allmogehunden i det förindustriella Sverige.
Namnforskaren Katharina Leibring: Från Trogen till Tyson. Hundnamn i Sverige i förändring.
Idéhistorikern Karin Dirke: Från bruksdjur till livskamrat. Hundens 1900-talshistoria speglad i hundlitteraturen.
Religionsvetaren Jenny Berglund: Hunden i ett mångreligiöst samhälle.

Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa–hund i Sverige. (2014) Ingår som nr 133 i skriftserien Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi

För mer information var vänlig kontakta:
Anne-Sofie Gräslund, tel: 018-471 3559 eller 070-5733121, e-post: anne-sofie.graslund@arkeologi.uu.se
eller Ingvar Svanberg,tel: 018-471 16 85, e-post: ingvar.svanberg@ucrs.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Hunden har länge spelat en viktig roll i människans tillvaro. Den har vaktat och värmt oss samtidigt som den också har spelat en roll i vårt religiösa och rituella liv. I en nyutgiven bok skriver forskare från vitt skilda vetenskapsområden om hundens och människans gemensamma historia.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala universitet får flera nya Wallenberg Academy Fellows

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 10:29 CET

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fem forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

De fem forskarna är:

Patricia Mindus, Uppsala universitet
Patricia Mindus forskar om migrationspolitik utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv och ska i sin forskning utvärdera hur rättssäker vägen till medborgarskap är för migranter som anländer till Europa idag. EU-ländernas regelverk för gränskontroll, bosättning och rätt till medborgarskap varierar mycket och kan inte likställas. Patricia Mindus söker efter nya sätt att göra det möjligt att jämföra längden och förutsägbarheten av den process som leder fram till medborgarskap.

Annica Black-Schaffer, Uppsala universitet
Supraledande material har exceptionella egenskaper som kan komma att ligga till grund för en revolution inom datortekniken. Som Wallenberg Academy Fellow ska Annica Black-Schaffer studera en klass av relativt nyupptäckta material kallade topologiska supraledare, som har potential att skapa robusta kvantsystem. Topologiska supraledare är speciella eftersom det i materialet kan bildas något som går att likna vid halva elektroner, eller för att uttrycka det korrekt: elektronens vågfunktion splittras i två rumsligt helt separata delar. Det verkar formas en speciell kvasipartikel, en Majoranafermion, som ännu så länge bara existerat i teorin.

Sebastian Deindl, Harvard University
Ett stort antal av de kemiska reaktioner som sker i våra kroppar katalyseras av specialiserade proteiner som fungerar som mikroskopiska, men ändå oerhört komplicerade, molekylära maskiner. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Sebastian Deindl att studera hur dessa proteinmaskiner arbetar på molekylär nivå. Han kommer att dra nytta av mikroskopitekniker som han tidigare använt vid Harvard University, och som möjliggör studier av enstaka molekyler i realtid. Dessa tekniker är state-of-the-art för molekylavbildning och med deras hjälp kan man undersöka proteinerna som interagerar med eller förändrar vårt genetiska material med mycket hög tids- och rumsupplösning.

Simone Immler, Uppsala universitet
Börjar den evolutionära kampen om vem som ska överleva redan bland könscellerna? Som Wallenberg Academy Fellow kommer Simone Immler att studera könscellerna hos zebrafiskar. Hon ska undersöka hur genetiska förändringar uppkommer; om könceller för en kamp med varandra om vilken cell som ska ingå i befruktningen och hur detta i så fall påverkar avkomman. En annan fråga som Simone Immler vill besvara är om könscellerna på något vis interagerar med övriga celler i kroppen. Tidigare har man trott att de olika cellerna har varit isolerade från varandra, men forskning indikerar nu att de olika cellslagen samspelar. En ökad kunskap om dessa fundamentala processer kan bland annat bidra till en bättre förståelse för hur genetiska sjukdomar går i arv.

Lisa Hultman, Uppsala universitet
Lisa Hultman ska i sin forskning studera hur civila personer i konfliktdrabbade områden skyddas mest effektivt. Tidigare studier har mestadels kretsat kring vad som kan hindra dödligt våld och forskare har oftast analyserat effekten av en intervention i taget. Lisa Hultman ska bredda synen på mänsklig säkerhet och även inkludera sexuella övergrepp och fördrivning av människor från sina hem, samtidigt som hon ska undersöka hur olika typer av interventioner kan stärka varandra. Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar sina förslag för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet ska garantera de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Läs mer om forskningsprojekten och Wallenberg Academy Fellows hos KAW.

För mer information kontakta Linda Koffmar, pressinformatör vid Uppsala universitet, tel: 070-425 0864, e-post: linda.koffmar@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fem forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Media-no-image

Åtta Nobelpristagare besöker Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 08:30 CET

Enligt en mångårig tradition blir Nobelpristagarna inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelfestligheterna i Stockholm. I år håller pristagarna i medicin, kemi, fysik och ekonomi öppna föreläsningar den 13 december.

I Nobelpristagarnas besöksprogram ingår en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott, men också mycket uppskattade öppna föreläsningar av de gästande pristagarna.

Preliminärt program 13 december:

- Medicinpristagarna John O’Keefe, Edvard I. Moser och May-Britt Moser föreläser kl. 09.45 i The Svedbergsalen, BMC, Husargatan 3

- Kemipristagarna Eric Betzig, Stefan W. Hell och William E. Moerner föreläser kl. 10.00 i Universitetsaulan, Biskopsgatan 3

- Fysikpristagaren Hiroshi Amano föreläser kl. 10.30 i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

- Ekonomipristagaren Jean Tirole föreläser kl. 10.40 i hörsal 3, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Platserna ska vara tagna senast 15 minuter innan föreläsningen startar. Åhörare bör komma i god tid eftersom det ofta är många som vill lyssna. Journalister som vill rigga någon slags utrustning bör komma extra tidigt.

Mer information om Nobelföreläsningarna.

Föreläsningarna kommer att visas i direktsänd webb-TV. Länk till sändningarna kommer att finnas på www.uu.se

För mer information om arrangemanget, kontakta projektledare Anna Liv Jonsson, tel: 070-4250548, annaliv.jonsson@uadm.uu.se
För övriga frågor kontakta pressinformatör Linda Koffmar, tel: 070-425 08 64, e-post: linda.koffmar@uadm.uu.se

Uppsala universitetsbibliotek uppmärksammar nobelpristagaren i litteratur Patrick Modiano med en utställning i Carolina Redivivas entréhall. Utställningen öppnas onsdagen den 10 december 2014 kl. 14.00 och visas t.o.m. januari 2015. Patrick Modiano tilldelades nobelpriset "för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld".

För mer information kontakta Sofia Ljungman, kommunikatör vid universitetsbiblioteket, tel: 070-4250517, e-post: sofia.ljungman@ub.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Enligt en mångårig tradition blir Nobelpristagarna inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelfestligheterna i Stockholm. I år håller pristagarna i medicin, kemi, fysik och ekonomi öppna föreläsningar den 13 december.

Läs vidare »
Media-no-image

Antibiotikaresistens på agendan i Uppsala, Sverige och världen

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 08:15 CET

Temat för nästa Uppsala Health Summit, som äger rum den 2-3 juni 2015 i Uppsala, är antibiotikaresistens – en av vår tids största globala hälsoutmaningar. Konferensen kommer att ta avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som idag diskuteras vid ett toppmöte i Stockholm men kommer att lanseras vid ett nytt toppmöte i maj.

Denna vecka träffas representanter från ett 30-tal regeringar och WHO i Stockholm, med Folkhälsomyndigheten som värd. Mötet ingår som en del i utvecklingen av den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens som WHO ska presentera 2015 och ämnet är övervakning och informationssystem, nödvändiga för att följa resistensens konsekvenser och effekterna av olika insatser. Syftet är att öka engagemanget bland medlemsländerna, få dem att stödja standardiserade övervakningssystem och sluta upp bakom handlingsplanen.

I maj 2015 är det dags för WHO:s toppmöte då den globala handlingsplanen för antibiotikaresistens står på agendan. I rapporten ”Antimicrobial Resistance – Global Surveillance” från i år understryker WHO att vanliga infektioner, till exempel lunginflammation och urinvägsinfektion, blir dödliga igen om inget görs för bekämpa den snabbt ökande antibiotikaresistensen och bristen på nya antibiotika.

- Uppsala Health Summit i juni kommer att ta vid där WHO:s möte slutar. Handlingsplanen ska identifiera vad som måste göras, vi kommer att diskutera hur det ska bli verklighet, vilka hinder måste överbryggas och vem som har ansvaret, säger Thomas Tängdén, forskarassistent vid Uppsala universitet och ordförande i programkommittén för Uppsala Health Summit.

Mötet i Uppsala vänder sig till en grupp inbjudna experter, beslutsfattare och representanter för internationella hälsoorganisationer från hela världen. En stor del av tiden kommer att avsättas för dialog i mindre grupper kring utvalda nyckelfrågor. Exempel på ämnen är nya ekonomiska modeller för framtagning och distribution av nya antibiotika, rationell användning, tillgänglighet i låg- och medelinkomstländer, diagnostik, antibiotikaanvändning till djur samt resistens i miljön.

- I Uppsala finns den internationellt ledande kompetens, som krävs för att kunna ställa de relevanta frågorna. Målet är att föra frågan ett steg framåt i dialog med aktörer som har mandat och möjligheter att agera, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ordförande i styrgruppen för Uppsala Health Summit.

Detaljerat program blir klart under våren.

För mer information se Uppsala Health Summits webbplats.

För mer information om Uppsala Health Summit, kontakta projektledare Madeleine Neil, tel: 018-471 19 37, 070-425 08 91, madeleine.neil@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Temat för nästa Uppsala Health Summit, som äger rum den 2-3 juni 2015 i Uppsala, är antibiotikaresistens – en av vår tids största globala hälsoutmaningar. Konferensen kommer att ta avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som idag diskuteras vid ett toppmöte i Stockholm men kommer att lanseras vid ett nytt toppmöte i maj.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Linda.Koffmar@uadm.uu.se
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • petra.lindberg@uadm.uu.se
 • 018-471 82 49

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Ledning, övergripande kommunikationsfrågor
 • pernilla.bjork@uadm.uu.se
 • 018-471 75 80
 • 070-291 15 24

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida