Media-no-image

Sverige stärker forskningskontakterna med Sydkorea

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 09:10 CEST

Ett 40-tal svenska forskare besöker denna vecka Sydkorea för att inom ramen för Korea – Sweden Excellence seminar under två dagar träffa koreanska kollegor i en serie tvärvetenskapliga rundabordssamtal för att stärka befintliga kontakter och utveckla nya. Frågor om kreativitet och innovation, miljö och välfärd finns högt på agendan.

Seminariet sammanfaller med ett officiellt besök i Sydkorea av riksdagens talman, Urban Ahlin, och denne kommer också att inleda seminariet. Den svenska delegationen leds av Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

- Korea och Sverige är båda relativt små länder som insett att utbildning och forskning är en nyckel för att skapa internationell konkurrenskraft och jag är övertygad om att vi har mycket att vinna på att stärka och utveckla våra samarbeten säger Eva Åkesson.

I den svenska delegationen återfinns också Lars Hultman, VD för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, och Andreas Göthenberg VD för Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Senare under veckan kommer de svenska forskarna kommer även att träffa ledande koreanska företagsledare för att diskutera hur man kan främja kreativitet och innovation i högre utbildning.

Korea är ett samhälle där både det offentliga och enskilda satsar betydande summor på utbildning. Landet ligger i topp när det gäller andels ungdomar som går till universitetsstudier och Korea är efter Kina och Indien det land som har den största gruppen studenter som söker sig utomlands för att studera. Relativt få kommer dock till Sverige även om utbytesverksamheten mellan svenska och koreanska universitet vuxit snabbt på senare år. Under veckan kommer därför ett antal event att genomföras för att för koreanska studenter berätta om svensk högre utbildning och möjligheterna att studera i Sverige.

Koreaseminariet är det första av fem liknande event. Under nästa läsår kommer liknande seminarier att genomföras i Singapore, Kina, Indonesien och Brasilien. Det är universiteten i Lund, Linköping, Uppsala och Stockholm samt Chalmers och KTH som gått samman i ett gemensamt projekt. De sex universiteten representerar tillsammans merparten av svensk universitetsforskning. Projektet – Swedish Academic Collaboration Forum - stöds av STINT.

För mer information, kontakta Erika Dabhilkar, chef på internationella kansliet, Uppsala universitet, tel: 070-425 03 39, eller erika.dabhilkar@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Ett 40-tal svenska forskare besöker denna vecka Sydkorea för att inom ramen för Korea – Sweden Excellence seminar under två dagar träffa koreanska kollegor i en serie tvärvetenskapliga rundabordssamtal för att stärka befintliga kontakter och utveckla nya. Frågor om kreativitet och innovation, miljö och välfärd finns högt på agendan.

Läs vidare »
Media-no-image

Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 18:00 CEST

Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Hur klimatförändringar påverkar arters förekomst och utbredning är en central fråga i klimatdebatten eftersom människans inverkan på klimatet riskerar att hota den biologiska mångfalden. Men fram till nu har det saknats metoder för att undersöka hur den naturliga variationen i klimatet tillbaka i tiden har påverkat arters förekomst.

Krystyna Nadachowska-Brzyska och Hans Ellegren vid Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet, har nu för första gången kunnat belysa frågan i detalj genom att analysera hela arvsmassan hos ett 40-tal fågelarter. Genom att studera DNA-molekylens genetiska variation har de kunnat beräkna hur vanliga arterna har varit vid olika tidpunkter, från flera miljoner år tillbaka fram till historisk tid.

-Majoriteten av alla arter uppvisar cykliska svängningar i antal, säger Hans Ellegren. Svängningarna sammanfaller ofta med istidernas perioder.

Under kvartärtiden (Pleistocen, dvs de senaste två miljoner åren) har inlandsisen i återkommande perioder brett ut sig över stora landområden på jordklotet. Arters utbredning har då tryckts ihop, med minskande antal individer som följd. När klimatet har blivit mildare och isen dragit sig tillbaka har många arter åter ökat i antal.

Att arter ökar och minskar i antal tycks således vara en naturlig konsekvens av klimatets variation. Samtidigt varnar Hans Ellegren för effekterna av människans inverkan på de miljöer som många fåglar lever i och i längden också på klimatet:

- Den senaste istiden, för 110 000 till 12 000 år sedan, har haft särskilt stor påverkan på fåglarna. Många arter uppvisar då de alla krraftigast minskningarna i antal, säger han.

Det här gör att människans sentida påverkan på miljöer och habitat, och naturligtvis klimatet, riskerar att få extra stor negativ inverkan på redan "nedgångna" arter. Den antropogena påverkan kan därför vara det som gör att det ”tippar över” och till slut leder till utrotning.

- Vi har analyserat flera arter från IUCN's röda lista över utrotningshotade arter och flera av dessa, t ex tofsibis, krontrana, brun mesit och kea, är sådana som låg på en nivå redan när människans aktiviteter påverkade deras utbredning, säger Hans Ellegren.

Undersökningen bygger på avancerade matematiska beräkningar av hur många individer av respektive art som har funnits vid olika tidsperioder för att ge den genetiska variation i arvsmassan som nu kan observeras. Undersökningen är den hittills mest omfattande i sitt slag.

För mer information, kontakta professor Hans Ellegren, tel: 070-4250637, email: Hans.Ellegren@ebc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya rön om blodkoagulation i färsk avhandling

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 08:19 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitet visar läkaren Oskar Eriksson hur en komponent i blodkoagulationssystemet inte bara signalerar intracellulärt via en specifik receptor, som man tidigare trott, utan att det finns andra signaleringsvägar. Disputationen är rum den 22 april.

Blodkoagulationen är ett komplext system som skall se till att vi inte blöder ihjäl vid en skada, samtidigt som blodet måste hållas flytande inne i blodkärlen så att vi inte drabbas av blodproppar. Utöver koagulationens uppgift att levra blodet efter en skada vet man idag att även cellers och vävnaders funktion påverkas av koagulationsprocesssen, och att koagulationsfaktorer direkt kan aktivera cellsignalering och bidra till kroppens försvarsmekanismer.

Oskar Eriksson visar hur en komponent i koagulationssystemet, proteinet Tissue Factor i komplex med sin ligand koagulationsfaktor VIIa, direkt klyver proteinerna EphB2 och EphA2, två medlemmar i en större grupp cellytereceptorer som kallas Eph-receptorer. I ett samarbete med masspektrometri-plattformen på SciLifelab Uppsala kunde det exakta klyvningsstället i EphB2 och EphA2 identifieras.

- Tidigare har all cellsignalering via Tissue Factor ansetts gå via en specifik receptor, men nu kan vi visa att det även finns andra signaleringsvägar. Klyvningen av EphB2 och EphA2 sker vid mycket låga koncentrationer av Tissue Factors ligand FVIIa, vilket också stödjer att det här är en mekanism med fysiologisk relevans, säger Oskar Eriksson.

Forskargruppen har även jobbat tillsammans med forskare i Proteinatlas-projektet vid Uppsala universitet, och kunde då visa att TF och EphA2 till en hög grad finns uttryckta i samma områden i vävnad från mänskliga cancerpreparat. Det visar att den här nyidentifierade signalvägen kan vara av betydelse i sjukdomstillstånd som t.ex. cancer. Ökad aktivitet hos koagulationssystemet har tidigare visats bidra till cancerutveckling, och det här kan vara en delförklaring till de observationerna enligt Oskar Eriksson

- Sammanfattningsvis hoppas vi att de här upptäckterna kommer att göra att vi på sikt kan få en bättre förståelse för blodkoagulationens roll i olika sjukdomstillstånd på den molekylära nivån, säger han.

Mer information om avhandlingen på universitetsbibliotekets webbplats.

Kontaktpersoner:
Oskar Eriksson, doktorand, läkare, mobil: 073-6236953, email: oskar.eriksson@medsci.uu.se

Agneta Siegbahn, handledare, professor, mobil: 070-425 06 66, email: agneta.siegbahn@medsci.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

I en ny avhandling från Uppsala universitet visar läkaren Oskar Eriksson hur en komponent i blodkoagulationssystemet inte bara signalerar intracellulärt via en specifik receptor, som man tidigare trott, utan att det finns andra signaleringsvägar. Disputationen är rum den 22 april.

Läs vidare »
Media-no-image

Världskände kulturekonomen Pier Luigi Sacco talar om Kultur 3.0

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 08:03 CEST

Professor Pier Luigi Sacco är en av världens mest efterfrågade experter i frågor om kultur och ekonomi. Anledningen är hans banbrytande forskning om kulturens växande betydelse för tillväxt och jobb i framtidens ekonomi. Nästa vecka besöker han Sverige Uppsala universitet, både i Uppsala och Visby.

Enligt Sacco är kulturen på väg att bli så mycket mer än kultur, som vi hittills känner den, och mer än en enskild näringsgren. Han menar att man kan förutse i vilka regioner kultur kan skapa framtidens jobb. Den är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande, och en av de enskilt viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb. Han talar om Kultur 3.0, en helt ny era, som inträder för att trender som globalisering och digitalisering just nu ändrar villkoren för vad kultur överhuvudtaget är, för kulturens ekologi. Gränserna mellan kulturproduktion och kulturkonsumtion flyter ihop och människors deltagande i kultur blir det centrala.

Vilka förutsättningar har Uppland och Gotland i Kultur 3.0?

Enligt Sacco går detta att förutse. Tillsammans med forskarkollegor som världsledande matematikern Massimo Buscema och Christer Gustafsson, professor i kulturvård vid Uppsala universitet, har han tagit fram en metod som erbjuder politiker och beslutsfattare i näringsliv och offentlighet nya strategiska underlag för framtiden.

Metoden bygger på en algoritm och superdatorer som analyserar mängder av regional data. Analysen avslöjar regioners ”preinnovativa plattformar”. Här finns den starkaste kreativiteten och därmed regionens bästa förutsättningar för att attrahera den typ av innovativa individer och investeringar som kan säkra uthållig och hållbar tillväxt i Kultur 3.0.

Metoden tillämpas just nu i Halland och Västra Götaland, och sedan tidigare i Venedig-regionen. Resultaten har en tendens att överraska. Själva staden Venedig exempelvis, som i dag uppfattas som sin regions självklara tillväxtnav, visade sig ha betydligt sämre förutsättningar än väntat. Staden erbjuder inte den ”mylla” som krävs för att attrahera innovationsdrivna investeringar och individer. Den myllan fanns på helt andra håll i regionen, där människors deltagande i kulturella aktiviteter var högre – vilket enligt Sacco korrelerar med kreativitet och utvecklingen av Kultur 3.0.

Sett mot detta, vad skulle en kartläggning av Gotland visa? Eller Uppland?

Pier Luigi Sacco kommer att föreläsa på temat ”Cultural Policy Design in a Culture 3.0 World – Principles and case studies” och hans forskarkollega Christer Gustafsson, Uppsala universitet Campus Gotland, föreläser om tillämpningen av Saccos teorier i Sverige under rubriken ”Fields of Creative Power – Sacco’s theories in Swedish contexts”

Ämnet Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland, har tidigare arbetat i större projekt med Pier Luigi Sacco, bl a. projektet "Kreativa kraftfält" och boken "Kultur 3.0 – Konst, delaktighet, utveckling" där professor Christer Gustafsson skrivit förordet. Sacco ses som en av de viktigaste forskarna inom sitt område och har tidigare deltagit i samtal och debatter i Sverige, inbjuden av bl. a. politiker och näringsliv.

Mer om Pier Luigi Sacco.

Video med presentation av Saccos teorier kring "Culture 3.0".

Om Saccos metoder i Halland.

Kort om Sacco hos EENC.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten och arrangeras i ett samarbete mellan Riksutställningar, Uppsala universitet och Italienska Kulturinstitutet.

Pier Luigi Sacco: Cultural Policy Design in a Culture 3.0 World – Principles and case studies

Christer Gustafsson: Fields of Creative Power – Sacco’s theories in Swedish contexts

När och var?

Första föreläsningen äger rum i Uppsala, den 20 april kl. 15.00 i Geijersalen, Uppsala universitet Campus Engelska parken.

Den 21 april kl. 14.00 ges en föreläsning i Stockholm vid Italienska kulturinstitutet (länk till anmälan)

Den 23 april ges samma föreläsning i Visby på Uppsala universitet Campus Gotland, sal E-22 (ingång via Almedalsbiblioteket) kl. 13.00.

Evenemangen arrangeras av Konstvetenskapliga institutionen/Kulturvård vid Uppsala universitet i samverkan med Italienska kulturinstitutet (även Italienska ambassaden) och Riksutställningar.

Vid frågor vänligen kontakta, Christer Gustafsson, tel: 0498-108330 eller Christer.gustafsson@konstvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Professor Pier Luigi Sacco är en av världens mest efterfrågade experter i frågor om kultur och ekonomi. Anledningen är hans banbrytande forskning om kulturens växande betydelse för tillväxt och jobb i framtidens ekonomi. Nästa vecka besöker han Sverige och Uppsala universitet, både i Uppsala och Visby.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan:Konsistoriesammanträde och pressträff i Visby

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 09:14 CEST

Imorgon, torsdag den 16 april, är det dags för konsistoriet (styrelsen) att sammanträda – denna gång på Campus Gotland. Gotlandsmedierna hälsas välkomna till pressträff med universitetsledningen efter mötet.

Under pressträffen rapporterar universitetsledningen om de ärenden som varit uppe under sammanträdet, berättar vad som är på gång på universitetet och svarar på frågor från media.

Under mötet diskuteras bland annat förslag till nytt program för hållbar utveckling. Det blir också en förberedande diskussion inför verksamhetsplanen 2016. Bland beslutsärendena finns bland annat nya riktlinjer för internrevisionen.

Tid och plats: 16 april, kl. 13 i rum E31, Campus Gotland.

Kontaktperson: Petra Lindberg, kommunikatör tel: 0498-108 249, eller petra.lindberg@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Imorgon, torsdag den 16 april, är det dags för konsistoriet (styrelsen) att sammanträda – denna gång på Campus Gotland. Gotlandsmedierna hälsas välkomna till pressträff med universitetsledningen efter mötet.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Konsistoriesammanträde och pressträff i Visby

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 07:40 CEST

Imorgon, torsdag den 16 april, är det dags för konsistoriet (styrelsen) att sammanträda – denna gång på Campus Gotland. Gotlandsmedierna hälsas välkomna till pressträff med universitetsledningen efter mötet.

Under pressträffen rapporterar universitetsledningen om de ärenden som varit uppe under sammanträdet, berättar vad som är på gång på universitetet och svarar på frågor från media.

Under mötet diskuteras bland annat förslag till nytt program för hållbar utveckling. Det blir också en förberedande diskussion inför verksamhetsplanen 2016. Bland beslutsärendena finns bland annat nya riktlinjer för internrevisionen.

Tid och plats: 16 april, kl. 13 i rum E31, Campus Gotland.

För anmälan, kontakta Pernilla Lindberg, kommunikatör tel: 0498-108 249, eller pernilla.lindberg@uad.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Imorgon, torsdag den 16 april, är det dags för konsistoriet (styrelsen) att sammanträda – denna gång på Campus Gotland. Gotlandsmedierna hälsas välkomna till pressträff med universitetsledningen efter mötet.

Läs vidare »
Media-no-image

Många internationella toppnamn inom antibiotikaresistensområdet vid två dagars toppmöte i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 08:15 CEST

Med avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som beslutas i maj, tas nästa viktiga steg för att realisera planen vid toppmötet Uppsala Health Summit 2-3 juni. Programmet är klart och bland deltagarna finns representanter från flera inflytelserika internationella aktörer.

Uppsala Health Summit i juni kommer att ta vid där WHO:s möte slutar i maj. Handlingsplanen ska identifiera vad som måste göras, mötet i Uppsala kommer att diskutera hur det ska bli verklighet. Vilka hinder måste överbryggas och vem har ansvaret?

Det internationella toppmötet i Uppsala vänder sig till säskilt inbjudna experter, beslutsfattare, industriföreträdare och representanter för myndigheter och hälsoorganisationer från hela världen.

Thomas Tängdén, forskare och ordförande i Uppsala Health Summits programkommitté:

- Handlingsplanen listar en rad mycket viktiga åtgärder för att motverka antibiotikaresistens och samtidigt säkra tillgången till antibiotika för framtiden. Men för att realisera planen krävs samarbete mellan alla länder och aktörer, för att ta nästa steg måste vi få till en öppen dialog om ansvar och tillvägagångssätt.

- Hur kan vi finansiera nödvändiga åtgärder, och hur kan vi stimulera aktörerna att agera? Mycket återstår men dialogen i Uppsala kommer att ta oss ett ytterligare steg framåt. Vi har inte råd att vänta.

Under toppmötet kommer olika seminariegrupper att fördjupa diskussionen inom en rad angelägna områden: djurproduktion, miljöfaktorer, nya ekonomiska modeller, ny enkel och snabb diagnostik, nya innovationsmodeller samt hur man på ett ansvarsfullt sätt ska kunna uppnå en balanserad tillgänglighet och användning av antibiotika i världen.

Läs mer om mötet, talarna och detaljerat program.

Läs utkast på WHOs handlingsplan som ska beslutas i maj.

Läs mer om antibiotikaresistenssituationen i the Lancet.

För frågor och pressanmälan, kontakta pressansvarig för Uppsala Health Summit, Anneli Waara, tel: 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala Health Summit är ett internationellt forum där inbjudna beslutsfattare, experter och opinionsbildare i öppen dialog söker vägar för att stimulera nya forskningsresultat och innovation i syfte att förbättra vård och hälsa i världen.

Uppsala Health Summits andra konferens äger rum 2-3 juni under temat “A World without Antibiotics”

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Med avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som beslutas i maj, tas nästa viktiga steg för att realisera planen vid toppmötet Uppsala Health Summit 2-3 juni. Programmet är klart och bland deltagarna finns representanter från flera inflytelserika internationella aktörer.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Internationell solbränslekonferens i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 07:42 CEST

I slutet av april samlas forskare från hela världen i Uppsala för att diskutera solbränsle – ett växande forskningsfält inom kemi och biologi. Arrangörer är Konsortiet för artificiell fotosyntes vid Uppsala universitet och journalister är välkomna att delta och ta del av det senaste inom detta heta forskningsområde.

Över 470 forskare från hela världen är anmälda till konferensen, som tar upp olika innovativa och hållbara sätt att lösa framtidens energiförsörjning med hjälp av solen. Potentialen är stor. I genomsnitt träffas hela jorden varje timme av solenergi, som motsvarar ungefär den mängd energi mänskligheten förbrukar på ett år.

– Hela världens energibehov skulle kunna täckas av solenergin många gånger om. Den stora knäckfrågan är hur man kan lagra energin, till exempel från sommar till vinter här i Sverige. Vi behöver mötesplatser för internationellt samarbete och utbyte av idéer för att vi ska lyckas med att utveckla detta, säger Ann Magnuson, docent vid institutionen för kemi - Ångström.

På konferensen presenteras många olika tekniker att framställa bränsle från solenergi och vatten. Det är allt ifrån avancerade solcellsvarianter till biologiska system där bland annat alger används för att ta fram bränsle genom fotosyntes.

– Ungefär 80 procent av all energi världen använder är bränsle. Innan det finns solbränslen kommer solenergi inte att vara så mycket mer än en marginell teknologi. Vår konferens handlar om den forskning som strävar mot att göra det möjligt, säger Ann Magnuson.

Från Uppsala universitet deltar bland annat professor Leif Hammarström, som är ansvarig för Svenska Solenergiplattformen. En annan namnkunnig svensk forskare är Licheng Sun, professor vid KTH, som forskar om konstgjord fotosyntes. Dessutom ges en öppen, populärvetenskaplig föreläsning med den entusiasmerande professor Daniel Nocera från Harvarduniversitetet. Hans föreläsning med titeln ”The global energy challenge: Solutions from science and technology” riktar sig till gymnasister, studenter och andra intresserade.

Tidigare har det inte funnits någon naturlig mötesplats inom det här forskningsfältet, som har expanderat kraftigt de senaste fem åren.

– Vår målsättning är att det här blir den nya, naturliga globala mötesplatsen för solbränsleforskare. International Solar Fuels Conference kommer att vara en konferensserie där värdskapet roterar mellan olika länder och världsdelar vartannat år, säger Stenbjörn Styring, professor vid institutionen för kemi-Ångström, och initiativtagare till konferensserien.

I Sverige startade forskningen om solbränsle redan för drygt 20 år sedan, när Konsortiet för artificiell fotosyntes bildades år 1994 med anslag från Energimyndigheten.

– Vi har satsat på att kombinera olika tekniker med det gemensamma målet att skapa solenergisystem med liknande strukturer som i naturen. Utmaningen är att hitta smarta sätt att lagra energin på, till exempel i vätgas eller i metanol. Nu har forskningen inom biologi och kemi kommit så långt att det är möjligt att lösa, berättar Ann Magnuson.

Programmet kan läsas på konferensens webbplats.

Journalister och media som önskar delta är välkomna att registrera sig. Kontakta docent Ann Magnuson, E-post: Ann.Magnuson@kemi.uu.se, tel: 018-471 65 82.

Tid: 26 april – 1 maj

Plats: Uppsala konsert och kongress

Mer information: www.solarfuel.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Den 26 april till 1 maj samlas forskare från hela världen i Uppsala för att diskutera solbränsle – ett växande forskningsfält inom kemi och biologi. Arrangörer är Konsortiet för artificiell fotosyntes vid Uppsala universitet och journalister är välkomna att delta och ta del av det senaste inom detta heta forskningsområde.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny biomarkör för livmodercancer

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 11:20 CEST

Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med forskare från Åbo och Bergen funnit en ny biomarkör som kan särskilja de kvinnor med livmodercancer som har god prognos från de som har hög risk för återfall i sjukdomen. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Gynecologic Oncology.

Livmodercancer är den vanligaste formen av gynekologisk cancer i Europa och Nordamerika och i Sverige drabbas årligen cirka 1400 kvinnor. Behandlingen baseras på att kirurgiskt avlägsna livmodern och eventuellt erbjuda cytostatikabehandling om risken för återfall i sjukdomen anses hög.

I den aktuella studien undersökte forskarna hur mycket av proteinet ASRGL1 som fanns i tumörcellerna i livmodercancer. Baserat på mängden ASRGL1 kunde forskarna skilja ut kvinnor med dålig prognos och hög risk för återfall från de patienter som klarade sig bättre efter operation. Studien utfördes som ett samarbete mellan forskare vid universiteten i Uppsala, Åbo och Bergen och baserades på material insamlat från 500 kvinnor som diagnostiserats med livmodercancer mellan åren 1981 och 2007.

Proteinet ASRGL1 är ett enzym som normalt finns i livmoderns friska celler. Resultaten från studien visar att patienter som helt eller delvis förlorat ASRGL1 i livmodertumörens cancerceller hade en mycket högre risk att dö i återfall av sjukdomen medan patienter med ett bibehållet högt uttryck av ASRGL1 löpte en betydligt lägre risk för återfall. Studien visade även att ASRGL1 var en oberoende prognostisk faktor även efter att man kompenserat för andra riskfaktorer som tumörstadium och tumörgrad.

Forskarna hoppas att analyser av ASRGL1 på sikt ska bli ett diagnostiskt verktyg inom sjukvården för att identifiera de kvinnor som löper högre risk för återfall och därför behöver intensivare behandling.

– Jag ser resultaten som ett första steg mot personlig behandling av livmodercancer. Idag drabbas cirka 10-15 procent av patienterna av återfall trots att de med klassisk diagnostik ansågs tillhöra lågriskkategorin. Genom att använda ASRGL1 skulle man ha större chans att identifiera sådana dolda högriskindivider och erbjuda dem aggressivare behandling efter operation, säger Per-Henrik Edqvist, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och försteförfattare till studien.

Fortsatta studier planeras nu för att bland annat undersöka om ASRGL1 även kan vara vägledande i vävnadsmaterial som tas innan operation.

– Våra resultat är lovande men det krävs mer forskning innan ASRGL1 kan accepteras som ett nytt diagnostiskt verktyg i sjukvården. Men förhoppningsvis kan det påskyndas av att det svenska bioteknikföretaget Atlas Antibodies visat intresse för att kommersialisera fynden, säger Per-Henrik Edqvist.

Studien är ett resultat av den decennielånga kartläggningen av människans proteiner, The Human Protein Atlas project, som bland annat utförts vid Uppsala universitet och vars resultat presenterades i höstas. Det var inom proteinatlasprojektet som uttrycket av ASRGL1-proteinet först kartlades i människokroppens normala vävnader och i olika former av cancer. Genom sökningar i proteinatlasens offentliga databas kunde därför ASRGL1 identifieras som en potentiell biomarkörskandidat.

– Proteinatlasprojektet möjliggjorde vår upptäckt och vår studie är ett utmärkt exempel på hur atlasen kan användas av forskare världen över för att hitta intressanta spår att följa upp, säger Per-Henrik Edqvist.

Studien har publicerats online i tidskriften Gynecologic Oncology.
Artikel: Loss of ASRGL1 expression is an independent biomarker for disease-specific survival in endometrioid endometrial carcinoma

För mer information kontakta Per-Henrik Edqvist, 018 471 4483, 0735457760
per-henrik.edqvist@igp.uu.se

Forskningsstudien har genomförts i samarbete med bioteknikföretaget Atlas Antibodies.

Forskarna ovan är knutna till Science for Life Laboratory (SciLifeLab). SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med forskare från Åbo och Bergen funnit en ny biomarkör som kan särskilja de kvinnor med livmodercancer som har god prognos från de som har hög risk för återfall i sjukdomen. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Gynecologic Oncology.

Läs vidare »
Media-no-image

Världsledande bostads- och urbanforskare föreläser vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 07:15 CEST

”Städerna är mänsklighetens största uppfinning”, hävdar den Harvardbaserade urbanforskaren Edward Glaeser. Den 15 april kommer han till Uppsala universitet för att hålla föreläsningen The urban century – An urban world på inbjudan av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Föreläsningen är en del av Urban Lecture, ett årligt arrangemang för att sprida kunskap om forskning om bostads- och urbanfrågor. Professor Edward Glaeser är det kanske starkaste namnet inom urbanforskningen och han blir den förste nationalekonomen som ger urbanföreläsningen. Edward Glaeser innehar Fred and Eleanor Glimp-professuren vid Harvard University och är direktör för Rappaport Institute for Greater Boston.

– Vi är stolta över att få hit en världsledande forskare inom urbanforskningen för en öppen föreläsning. Det som är extra roligt med Edward Glaeser är att han är känd inom stora kretsar, inte bara inom nationalekonomin. Hans föreläsningar lockar även forskare och yrkesverksamma inom till exempel arkitektur, stadsplanering, kulturgeografi och statsvetenskap, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF.

Edward Glaesers forskning innehåller pionjärarbeten inom den bostads- och urbanekonomiska forskningen. Den har ökat vår kunskap hur vi till exempel ska förstå, prisbildning på bostadsmarknaden, städers uppgång och fall, segregerade bosättningsmönster, fattiga områden och hur geografisk närhet mellan människor och företag hjälper till i skapandet av innovationer och i spridandet av kunskap. Delar av hans urbanekonomiska forskning sammanfattas i boken ”Triumph of the City”, som har fått stor internationell uppmärksamhet.

Om föreläsningen
Tid: Onsdag 15 April kl 15.00
Plats: Sal X i Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Föreläsningen hålls på engelska.

För mer information kontakta gärna:
Matz Dahlberg, Vice prefekt och professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), E-post: matz.dahlberg@ibf.uu.se Telefon: 018-471 65 38
eller
Ulrika Wahlberg, informatör IBF, 018-471 6503, 070-167 90 10, ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Här bedrivs forskning om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

”Städerna är mänsklighetens största uppfinning”, hävdar den Harvardbaserade urbanforskaren Edward Glaeser. Den 15 april kommer han till Uppsala universitet för att hålla föreläsningen The urban century – An urban world på inbjudan av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Lifjzcwvcmuondekrvdka.Koveffmaesaggypur@mvuadmwd.uu.se
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • pelhalyytroqcqzra.zwlivmlznkndqomykgbesyrg@uchadm.kfhhmxvkhquu.sybe
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida