Doetwhinxcayllpz4tlm

Stenålderns jägare/samlare assimilerades av samtidens jordbrukare

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 20:00 CEST

Nya forskningsresultat från ett internationellt team lett av forskare vid Uppsala och Stockholms universitet visar på nya sätt att förstå stenåldersmänniskors demografiska historia. Analyser av genomet hos kvarlevor från elva Skandinaviska stenåldersindivider visar att jägare/samlare upptogs och blandades med lokala jordbrukare och att jägarna/samlarna var färre än jordbrukarna.

Media-no-image

2014 års skytteanske pristagare utsedd

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 11:20 CEST

Professor David Collier vid University of California, Berkeley, är 2014 års mottagare av skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för ” sitt bidrag till statsvetenskaplig begreppsutveckling och utvecklandet av metoder för kvalitativ analys”. Det skytteanska priset är ett av de största och mest prestigefyllda prisen som delas ut inom statskunskapen.
 
Skytteanska priset delas i år ut för tjugonde året i rad av Skytteanska stiftelsen vid en ceremoni i Uppsala lördagen den 27 september.
 
David Colliers empiriska forskning om Latinamerika, hans utveckling av teorier kring kritiska brytpunkter och hans metodologiska positionering till försvar för de kvalitativa metodernas särart och centrala roll gör honom till en statsvetare av stor betydelse för den forskningsmässiga samtiden.   
 
Det förnämsta uttrycket för David Colliers jämförande statsvetenskapliga forskning är verket ”Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America” som han skrivit tillsammans med sin fru Ruth Berins Collier, även hon professor i statsvetenskap vid Berkeley. Studien kretsar kring parvisa jämförelser av åtta latinamerikanska länder: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Peru, Mexiko, Uruguay och Venezuela. Det var intresset för hur vissa perioder i staters liv blir så kallade ”kritiska brytpunkter” i bemärkelsen att de vägval som görs där och då lägger grunden för vad som komma ska, som fick paret att skriva boken. Ett senare verk som ger uttryck för Colliers metodologiska tänkande är ”Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards”.
 
- Kännetecknande för David Collier som forskare är hans ambition att i genuin mening bedriva kumulativ forskning; att syntetisera, och att kritiskt granska för att nå ökad kunskap och förståelse. Det finns en ödmjukhet och en befriande avsaknad av att framhäva det egna jaget som visar sig i Colliers stora samförfattade produktion, säger Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap och ordförande i priskommittén.
 
 Fakta om priset:
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.
 
Läs mer i Li Bennich-Björkmans understreckare i dagens SvD.

Läs mer om skytteanska priset på stiftelsens webbplats.
 
För mer information, kontakta:
Li Bennich-Björkman, tel: 070 167 95 04, e-post: li.bennich-bjorkman@statsvet.uu.se
 

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Professor David Collier vid University of California, Berkeley, är 2014 års mottagare av skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för ” sitt bidrag till statsvetenskaplig begreppsutveckling och utvecklandet av metoder för kvalitativ analys”. Det skytteanska priset är ett av de största och mest prestigefyllda prisen som delas ut inom statskunskapen.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenska TV-producenter studerade i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-04-23 08:51 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitets institution för Informatik och Media har Irène Grundberg undersökt vilka de svenska TV-producenterna inom drama och journalistik är och vad de har för bakgrund. Hon har också studerat vägen från programidé till färdig tv-produktion.  

Som TV-tittare är vi vana att se på TV som ett flöde av program med varierande innehåll och brukar kanske inte tänka på hur programmen skapas och produceras. TV-producenter har en central roll i skapandet av TV-program. I denna studie intervjuas 32 TV-producenter inom drama och samhällsprogram vid tre tillfällen, 1992, 1996 och 1999. Dessutom utfördes en uppföljningsstudie via enkät 2006/2007 med avsikten att också fråga efter förändringar som skett under tidsperioden.

TV-producenterna var verksamma inom public service, på kommersiell TV-kanal eller i produktionsbolag.  TV-producenterna tillfrågades om sin bakgrund, karriärväg och om de kunde beskriva hur idén till programprojekt utvecklats till program, vilket gav ingående beskrivningar om hur TV-produktionsprocessen i dess olika faser till slut resulterade i de färdiga program som sändes. Det kunde handla om påkostade dramaserier efter klassisk förlaga, som ”Jerusalem” eller populär såpa, som ”Rederiet”.  Också journalisterna beskrev en bredd av produktioner, från undersökande reportage i långa serier, som sökandet efter ett alternativt spår kring Palme-mordet. Eller kortare reportage i minoritetsspråksprogrammet ”Mosaik”.

TV-producenterna hade ofta internutbildats inom televisionen genom att ha innehaft lägre funktioner, och så småningom blivit TV-producenter, fastän de inte alls haft det målet från början.  Men i synnerhet de yngre hade ofta gått högskoleutbildningar, som t ex Dramatiska Institutets producentutbildning eller utbildningar på tekniska högskolor eller journalisthögskolor i landet.

Dramaproducenterna genomförde ofta programidéer som högre ledningsnivåer beslutat, om de inte själva var huvudförfattare till dramaserier (såpoperor), vilket gällde flera av de intervjuade TV-producenterna. Journalistproducenterna hade större frihet att utforma program eller reportage under produktionen, då de inte var bundna av ett manus utan själva skrev ”manus”, valde medverkande, gestaltning, vinkel och frågeställningar.  De var också sitt eget programs ”regissör”.

I studien ställdes också frågor om förändringar som skett under undersökningsperioden.  En digitalisering har skett på alla nivåer, ”det mobila kontoret” har blivit verklighet genom Internet, mobiltelefoner och e-mail. Den digitala tekniken tillåter manipulation av visuell framställning i högre grad än tidigare. I denna studie speglas detta i TV-producenternas svar genom att man under 1990-talet som en brytningstid ofta använt analog teknik och digital omväxlande.

TV-producenternas svar under samma tid visar också på konkurrensens ökade betydelse. Men professionen TV-producent innehåller i grunden samma krav - att leverera TV-program som uppskattas av såväl en publik som den egna branschens intressenter och uppdragsgivare.

För mer information kontakta Irène Grundberg, tel: 076-572 47 38 eller via e-mail: i.grundberg@spray.se.

Avhandlingen ”TV-produktion i Sverige: En studie av TV-producenter inom drama och samhällsprogram” kan läsas online och försvaras fredagen den 25 april.


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

I en ny avhandling från Uppsala universitets institution för informatik och media har Irène Grundberg undersökt vilka de svenska TV-producenterna inom drama och journalistik är och vad de har för bakgrund. Hon har också studerat vägen från programidé till färdig tv-produktion.

Läs vidare »
Media-no-image

Svårt att nå upp till WHOs nya riktlinjer om diagnostiska tester före malariabehandling

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 07:57 CEST

Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar i sina nya riktlinjer till allmän testning av alla misstänkta malariafall före behandling. Den nya policyn visar sig dock vara näst intill omöjlig att uppnå utan stora förändringar i de diagnosticeringsmetoder som används i malariadrabbade länder. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Användningen av malariatester vid febersjukdom hos barn var låg och ojämn i de 13 afrikanska länder som undersökts. Fler tester måste nå ut till vårdcentraler, privata kliniker och apotek där febersjukdomar vanligtvis behandlas.

- WHOs nya ”testa alla” policy kommer inte att uppnås i många av de mest malariadrabbade länderna eftersom barn med febersjukdomar ofta behandlas hemma eller på platser där den här typen av diagnosticeringsmetoder saknas, säger Emily White Johansson, studiens försteförfattare och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Under 2010 reviderade WHO sina riktlinjer för behandling av malaria, och organisationen rekommenderar nu att ett diagnostiskt test görs innan behandling sätts in. Övergången från förmodad till testbaserad behandling har ansetts ge goda möjligheter till en mer ändamålsenlig läkemedelförskrivning och behandling då barn med andra sjukdomar som orsakar feber (till exempel lunginflammation) inte behandlas med malariamedicin. Enskilda länder gör nu stora investeringar i diagnostiska snabb-test för att uppnå en heltäckande testnivå i enlighet med WHOs nya riktlinjerna.

Trots dessa investeringar har det inte genomförts någon systematisk översyn av testens användning i länder som lider av malaria. Forskarna bakom studien menar att det finns en begränsad förståelse för omständigheterna som råder i de områden där febersjukdomar är vanliga, särskilt avseende beteendemönster vid insjuknande och i samband med uppsökande av vård. Detta leder till att många barn felbehandlas med malariamedicin för lunginflammation och att malariamedicin används i onödan, med risk för resistensutveckling.

I studien har data från nationella befolkningsbaserade undersökningar från 13 länder i södra Afrika sammanställts, med särskilt fokus på barn under fem år. Perioden som undersökts löper mellan 2009-2011. Resultaten visar också att användningen av diagnostiska tester var lägst i de regioner där barn löper störst risk att insjukna i malaria.

- Vårdpersonalen i högriskområdena är vana vid att behandla alla former av feber hos barn som malaria. Vilka orsakerna till feber är i dessa områden, och om vårdpersonal är beredda lita på testresultaten behöver undersökas vidare. Resultaten indikerar att fler tester kanske inte kommer att ge de resultat man förväntar sig i form av bättre vård och en mer rationell läkemedelsanvändning, säger Emily White Johansson.  

För mer information, kontakta Emily White Johansson, mobil: +1-347 558 3981 (USA), e-post : emily.johansson @ kbh.uu.se, eller Stefan Swartling Peterson, mobil: 070-446 07 87, e-post: Stefan.Peterson@kbh.uu.se

Referens: White-Johansson et al, Diagnostic testing of Pediatric fever. http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0095483

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Världshälsoorganisationen uppmanar i sina nya riktlinjer till allmän testning av alla misstänkta malariafall före behandling. Den nya policyn visar sig dock vara näst intill omöjlig att uppnå utan stora förändringar i de diagnosticeringsmetoder som används där malaria är vanligt. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Läs vidare »
Media-no-image

Höftsjukdomen Legg-Calvé-Perthes ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, ADHD och depression

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 07:18 CEST

Patienter med Legg-Calvé-Perthes sjukdom löper större risk att drabbas av andra sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, ADHD och depression. Det framgår av en ny avhandling från Uppsala universitet.

Legg-Calvé-Perthes sjukdom är en sjukdom i barnens höft där lårbenshuvudets brosk- och benceller dör (nekros). Detta medför en formförändring i lårbenshuvudet med smärtor och förhindrad rörlighet. Det är framförallt pojkar mellan fem och åtta år som drabbas av sjukdomen, och inte sällan får de en sämre fungerande höftled med risk för tidig artros. Sjukdomen orsakas av nedsatt blodcirkulation i lårbenshuvudet, men varför sämre blodcirkulation uppstår är fortfarande okänt.

Yasmin Hailer, läkare och doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har i avhandlingen kartlagt om patienter med Perthes sjukdom även drabbas av andra sjukdomar kopplade till blodcirkulation, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten visar att patienter med Perthes sjukdom har en dubbelt så hög risk att få högt blodtryck, en drygt dubbelt så hög risk för blodbrist och 50 procent högre risk att drabbas av kärlkramp och hjärtinfarkt.

Ett samband hittades även mellan Perthes sjukdom och skadebenägenhet där patientgruppen med Perthes har 20 procent högre risk att skada sig (mjukdelsskador och benbrott som kräver behandlingen på sjukhus). En annan delstudie visar att patienter med Perthes sjukdom dessutom har 50 procent ökad risk för ADHD och 30 procent högre risk att drabbas av depression.

- Patienterna med Perthes sjukdom har en sämre hälsorelaterad livskvalitet än den svenska normalbefolkningen, säger Yasmin Hailer.

Avhandlingen bekräftar misstanken om att sjukdomen har en koppling till blodcirkulationsrubbningar som yttrar sig inte bara lokalt i höftleden utan i hela kroppen. Barn med Perthes sjukdom upplevs oftast som mycket aktiva, och i tidigare studier har en möjlig koppling till upprepade skador beskrivits som en tänkbar orsak till sjukdomen.

- Mina resultat indikerar att ett fragilt kärlsystem i kombination med hyperaktivitet i barndomen kan bidra till utvecklingen av Perthes sjukdom, men här behövs mer forskning för att fastställa sambanden, säger Yasmin Hailer.  

Disputationen äger rum den 24 april.

För mer information kontakta Yasmin Hailer, mobil: 070-2187471, e-post: Yasmin.Hailer@surgsci.uu.se.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Patienter med Legg-Calvé-Perthes sjukdom löper större risk att drabbas av andra sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, ADHD och depression. Det framgår av en ny avhandling från Uppsala universitet.

Läs vidare »
Media-no-image

Simulering i pyttesmå steg födde efterlängtad metod

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 07:10 CEST

Att använda datorsimuleringar för att förutsäga vilken läkemedelskandidat som har störst potential har hittills inte varit så träffsäkert eftersom både små läkemedelslikande molekyler och proteiner aminosyror varierar så mycket kemiskt. Uppsalaforskare har nu på ett listigt sätt lyckats utveckla en metod som visat sig vara både exakt, tillförlitlig och generell.

Den största klassen av mänskliga målproteiner för läkemedel är de så kallade G-proteinkopplade receptorer. De används för cirka 40 procent av alla preparat på marknaden. Receptorerna sitter i cellernas membran och sköter kommunikationen mellan utsidan och insidan. Genom att reagera på yttre stimuli, t.ex. genom att binda molekyler, sker en strukturförändring på insidan som sätter igång signaleringskaskaden (se 2012 års Nobelpris i kemi).

-   På detta vis styr dessa receptorer våra lukt-, smak- och synsinnen samt en rad andra tillstånd och känslor, förklarar professor Johan Åqvist, som lett studien som nu publiceras i den ansedda tidskriften PLoS Computational Biology .

Av människans cirka 900 G-proteinkopplade receptorer känner man idag till den tredimensionella molekylstrukturen av endast ett tjugotal. Denna struktur är viktig att känna till vid läkemedelsutveckling.

Den metod som idag används för att förstå hur receptorerna fungerar är komplicerad och tidskrävande. Först mäts bindningsstyrkan hos serier av molekyler (bindning av så kallade agonister och antagonister). Därefter framkallas mutationer i receptorerna för att se hur bindningsegenskaperna påverkas.

-   Detta är både tidskrävande och ofta besvärligt eftersom de genetiskt modifierade receptorerna måste uttryckas i levande celler. Med vår datorberäkningsmetod kan mutationen skapas i datorn och effekten på bindningen till receptorn beräknas med hög noggrannhet, säger Johan Åqvist.

Svårigheten med denna typ av datorsimuleringar har tidigare varit att proteinernas aminosyror är så olika, både i storlek, elektrisk laddning o.s.v., vilket har lett till problem vid beräkningarna. Men när forskarna delade upp proceduren i en lång rad mindre beräkningssteg hände något - plötsligt fick de noggranna och stabila resultat.

Metoden har nu testats på en neuropeptid-receptor och har visat sig kunna förutsäga både effekterna av mutationer och receptorns förmåga att binda en serie av olika molekyler med stor tillförlitlighet. Det går också att direkt avgöra om en tredimensionell strukturmodell av molekylerna som binds till varandra är korrekt eller ej med metoden.

-   Resultaten var lysande. Vi tror att den har potential att bli mycket användbar inom läkemedelsforskningen. Det blir helt enkelt både lättare och går snabbare att hitta kandidater till nya läkemedel. Beräkningsmetoden är också så generell att den kan användas för att studera alla möjliga andra proteiner bundna till olika funktionella molekylgrupper, säger Johan Åqvist.

Referens: Lars Boukharta, Hugo Gutiérrez-de-Terán, Johan Åqvist: Computational Prediction of Alanine Scanning and Ligand Binding Energetics in G-Protein Coupled Receptors. Computational Biology, Published: April 17, 2014. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003585

För mer information, kontakta:
Professor Johan Åqvist, mobil:070-425 04 04, e-post: johan.aqvist@icm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Att använda datorsimuleringar för att förutsäga vilken läkemedelskandidat som har störst potential har hittills inte varit så träffsäkert eftersom både små läkemedelslikande molekyler och proteiner aminosyror varierar så mycket kemiskt. Uppsalaforskare har nu på ett listigt sätt lyckats utveckla en metod som visat sig vara både exakt, tillförlitlig och generell.

Läs vidare »
T5hzxdcrlvnmlw73yvh4

Petra Einarsson håller alumnföreläsning vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 13:54 CEST

"Man klarar alltid mycket mer än man tror." Det menar Petra Einarsson, VD för Sandvik Materials Technology med en ekonomiexamen från Uppsala universitet. Den 22 april håller hon sin alumnföreläsning i universitetshuset.

Media-no-image

Ny avhandling om kundens osäkerhet vid köp från utländska företag på nätet

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 06:15 CEST

Många köper hellre en dyrare vara från ett inhemskt nätföretag än en billigare från en utländsk återförsäljare. I en ny avhandling från Uppsala universitet har företagsekonomen Aswo Safari studerat hur konsumenter hanterar sin osäkerhet när de handlar från utländska företag på nätet och hur företagen kan arbeta med att skapa förtroende hos en kund som kanske befinner sig på andra sidan jorden.

Även om näthandel har studerats extensivt under de senaste decennierna så har mycket fokuserat på inhemsk näthandel och inte lika mycket på den internationella. Inom den inhemska näthandeln är konsumentens förtroende baserat på hans eller hennes uppfattning av företaget och användarvänlighet av företagets webbsida. Aswo Safaris avhandling behandlar internationell näthandel där konsumenter köper varor och tjänster på Internet från företag som är baserade i ett annat land än där de själva bor.

Vid köp från företag i utlandet dyker delvis andra funderingar upp hos konsumenten. Företagen bakom internationella webbsidor oftast under andra regler och lagar som konsumenten har lite eller ingen kunskap alls om. Detta och andra omständigheter, som hur konsumenten uppfattar företagets hemmanation i form av kultur, politiska system, normer och värderingar påverkar konsumentens osäkerhet när det kommer till att ingå en relation med utländska företag på Internet. Konsumenten förknippar köp från utländska återförsäljare på Internet med stor osäkerhet och det kan hända att man avstår – trots att utländska företaget ofta erbjuder varor och tjänster till ett mer förmånligt pris än många svenska återförsäljare på Internet.

- Företgen kan inte göra något åt de presumtiva kundernas uppfattning om landet där de verkar. Därför bör företagen fokusera på att minska kundernas osäkerhet om företaget och dess verksamhet och bland annat erbjuda väl genomtänkta webbsidor som underlättar köpet, säger Aswo Safari doktorand vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

- Om företaget inte är internationellt välkänt är konsumenter ofta tveksamma till att göra några köp. Det är därför av största vikt att sådana, mindre kända företag, till exempel är kopplade till betalningstjänster som PayPal eller Payson som kan lindra konsumenters oro för att ingå avtal med företaget.

I avhandlingen skildras hur konsumenten under processens gång lär sig att hantera osäkerheten när de vill ingå utbyte med utländska leverantörer. Genom flera olika studier i form av intervjuer, fokusgrupp-studier och två stora enkätstudier kommer Aswo Safaris avhandling fram till att konsumenter först och främst behöver utförlig information, till exempel om produkten, priser och leverans, för att hantera osäkerhet och utveckla olika typer av förtroenden. Vidare kan kunden, genom köp av produkter och tjänster, ingå i mer långsiktiga affärsrelationer med utländska företag om de upplevda erfarenheterna är positiva.

För mer information kontakta Aswo Safari, doktorand vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, tel: 073 6816 775, e-post: aswo.safari@fek.uu.se

Läs avhandlingen “Consumer Foreign Online Purchasing: Uncertainty in the Consumer-Retailer Relationship” online. Avhandlingen försvaras 24 april.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Många köper hellre en dyrare vara från ett inhemskt nätföretag än en billigare från en utländsk återförsäljare. I en ny avhandling från Uppsala universitet har företagsekonomen Aswo Safari studerat hur konsumenter hanterar sin osäkerhet när de handlar från utländska företag på nätet och hur företagen kan arbeta med att skapa förtroende hos en kund som kanske befinner sig på andra sidan jorden.

Läs vidare »
Media-no-image

SciLifeLab i Uppsala inviger nya lokaler

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 16:48 CEST

Sedan det första spadtaget togs i maj 2012 har en unik forskningsmiljö skapats för SciLifeLabs verksamhet i en ny tillbyggnad vid Biomedicinskt Centrum. Nu är det inflyttat och klart och idag invigdes de nya lokalerna under festliga former i närvaro av bland andra utbildningsminister Jan Björklund, rektor Eva Åkesson och de världskända forskarna Craig Venter och Janet Thornton.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är Sveriges hittills största satsning på forskning inom life science. Det är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet och erbjuder tekniska resurser och expertis till forskare över hela Sverige. För att möta den utmaningen har Uppsala universitet tillsammans med Akademiska Hus låtit bygga en nationell mötesplats för forskning.

I samband med att byggnaden Navet på 3 000 kvadratmeter uppförts på en av innergårdarna vid Biomedicinskt Centrum (BMC) har också omkring 8 000 kvadratmeter befintlig yta i de omkringliggande delarna av BMC byggts om. Flera forskargrupper och personal vid SciLifeLab har flyttat sin verksamhet dit från bland annat Rudbecklaboratoriet och Akademiska Sjukhuset. Det finns också gott om plats för gästforskare från både svenska och utländska lärosäten.

-  Vi har lyckats med det vi ville åstadkomma, en tvärvetenskaplig, produktiv och excellent forskningsmiljö. Jag tror att vi till och med underskattat attraktionskraften som denna byggnad har som mötesplats. Det har varit ett enormt intresse att komma hit, säger Kerstin Lindblad-Toh, Co-Director vid SciLifeLab Uppsala.

Det har varit ett unikt byggnadsprojekt på många sätt. Eftersom en stor del av utbyggnaden har skett på en innergård har projektet stött på flera olika utmaningar. Under sommaren 2013 schaktades till exempel 4 500 kubikmeter fyllnadsmassa ut från innergården genom ett smalt transporthål i kombination med en 30 ton tung fribärande stålbro. Utrymmet var så trångt att det endast fanns två dumprar i hela Sverige som kunde passera genom hålet, därför körde de i skytteltrafik dygnet runt.

Arkitekturen i Navet är designad för att inspirera till kreativitet och möten. Formerna är organiska och bryter av mot övriga BMC:s strikta linjer. I kärnan finns ett öppet torg som ska locka till möten över gränserna.

-   Det har varit ett mycket tekniskt och logistiskt utmanande projekt. En avgörande förutsättning för att kunna genomföra ett så komplicerade projekt är ett nära samarbete och tät dialog mellan verksamhet, bygg-och projektledning. Genom hela projektet har processen fungerat bra vilket visar  sig i resultatet på allra bästa sätt, säger Peter Bohman, biträdande regiondirektör Akademiska Hus.

Talare vid invigningen var rektor Eva Åkesson, utbildningsminister Jan Björklund, Co-director Kerstin Lindblad-Toh samt biträdande regiondirektör Peter Bohman från Akademiska Hus. Ett stort antal innbjudna gäster och forskare associerade till SciLifeLab deltog också.

Kontaktpersoner:
Kerstin Lindblad-Toh:mobil: 070-167 95 52, e-post: kersli@broadinstitute.org
Peter Bohman: tel: 018- 68 31 09, e-post: peter.bohmna@akademiskahus.se

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Sedan det första spadtaget togs i maj 2012 har en unik forskningsmiljö skapats för SciLifeLabs verksamhet i en ny tillbyggnad vid Biomedicinskt Centrum. Nu är det inflyttat och klart och idag invigdes de nya lokalerna under festliga former i närvaro av bland andra utbildningsminister Jan Björklund och de världskända forskarna Craig Venter och Janet Thornton.

Läs vidare »
Media-no-image

Matthäus-Passion – för första gången i Skandinavien

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 14:55 CEST

Efter succén med uruppförandet i Berlin Philharmonie får nu publiken i Stockholm och Uppsala möjligheten att uppleva Sven-David Sandströms storslagna verk Matthäus-Passion. Med över 120 körsångare, 9 solister samt en symfoniorkester utgör evenemanget den största satsningen i Uppsala universitets Körcentrums historia.  

- Många har lyssnat till eller själva sjungit Bachs Matteuspassion och upplevt dramat som omfattar såväl lidande och död som tröst och förhoppning. Sandströms musik är naturligtvis helt olik Bachs och just därför drabbas man extra mycket av den kända texten i sin nya musikaliska skrud, säger Stefan Parkman, dirigent och föreståndare för Uppsala universitets Körcentrum.

Han leder Uppsala Akademiska Kammarkör, Philharmonischer Chor Berlin och
Gävle Symfoniorkester genom verket 16-17 april. Medverkar gör också solisterna Olle Persson, Karin Dahlberg, Ivonne Fuchs, Timothy Fallon, Andreas Scheibner samt en evangelistkvartett ur Radiokören.

Tid och plats:
Onsdag 16 april kl 19.00 Immanuelskyrkan, Stockholm  
Torsdag 17 april kl 19.00 Uppsala domkyrka

Konserten i Uppsala föregås av en lyssnarträff med Sven-David Sandström och
Stefan Parkman i Katedralkaféet kl 18.15.

Arrangör: Uppsala universitets Körcentrum i samverkan med Philharmonischer Chor Berlin.

För mer information, Gustaf Bäckström, producent,
Uppsala universitets Körcentrum tel: 018-471 62 06, 073-567 40 67  eller gustaf.backstrom@musik.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Efter succén med uruppförandet i Berlin Philharmonie får nu publiken i Stockholm och Uppsala möjligheten att uppleva Sven-David Sandströms storslagna verk Matthäus-Passion. Med över 120 körsångare, 9 solister samt en symfoniorkester utgör evenemanget den största satsningen i Uppsala universitets Körcentrums historia.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Linda.Koffmar@uadm.uu.se
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • josefin.svensson@uadm.uu.se
 • 018-4712735
 • 070-425 0074

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • cppetra.gylindizukdyberg@uguadhiltlim.uu.sbne
 • 018-471 82 49

 • Presskontakt
 • Informatör
 • vikarierande
 • annica.hulth@uadm.uu.se
 • 070-425 06 44

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Ledning, övergripande kommunikationsfrågor

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Vår hemsida