Media no image

Universitetet utreder motionsverksamhet för studenter

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 09:16 CEST

Universitetet kan inte överta Studenthälsan i Uppsalas motionsverksamhet. Former och finansiering för fortsatt motionsverksamhet ska utredas.

Universitetet har enligt högskoleförordningen ansvar för att studenterna har tillgång till förebyggande hälsovård. Studenthälsan i Uppsala har på uppdrag av universitet drivit studenthälsovård i form av en mottagning och genom motionsverksamhet på Campus 1477.

- Vi ville gärna ta ansvar för både mottagning och motion, eftersom båda är viktiga för studenternas hälsa. Universitetet ansökte om ett avgiftsbemyndigande hos utbildningsdepartementet för att kunna ta betalt för träningskort. Vi har nu fått besked om att vår ansökan inte har bifallits och därför kan vi inte driva motionsverksamheten i egen regi, säger universitetsdirektör Katarina Bjelke.

En utredning tillsätts nu för att hitta en lösning för att studenterna även i fortsättningen ska få tillgång till en väl fungerande motionsverksamhet. Utredningen väntas bli klar under kommande läsår. Under utredningstiden kommer universitetet att möjliggöra för Studenthälsan i Uppsala att fortsätta driva motionsverksamheten på Campus 1477.

- Utredningen behöver titta på olika alternativ för hur motionen kan drivas. Om en aktör utanför universitetet ska ansvara för motionen, så måste detta upphandlas. För det behöver vi få ett gediget underlag, säger Katarina Bjelke.

Läs tidigare meddelande om övertagandet av hälsomottagningen.

För mer information, kontakta universitetsdirektör Eva Söderman, enhetschef vid studentavdelningen, tel: 070-425 0793, e-post: eva.soderman@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Universitetet kan inte överta Studenthälsan i Uppsalas motionsverksamhet. Former och finansiering för fortsatt motionsverksamhet ska utredas.

Läs vidare »
Trkktws2odarvxpw7nsk

Tidig fossil från Kina visar var våra käkar kommer ifrån

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 20:00 CEST

Var kommer våra käkar ifrån? Den frågan är mer komplicerad än den verkar eftersom inte alla käkar är lika. I en ny artikel, publicerad i tidskriften Science, visar svenska och kinesiska paleontologer att våra käkben kan spåras tillbaka till pansarhajarna som levde för över 400 miljoner år sedan.

Media no image

Behandlingsstrategin aktiv monitorering används för allt fler

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 17:00 CEST

Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisk-typ” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp som publicerats i JAMA Oncology.

Användning av aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp är viktigt för att undvika överbehandling vilket tidigare varit mycket vanligt i Sverige och fortfarande är mycket vanligt i många andra länder. Aktiv monitorering innebär att man inte ger aktiv behandling utan följer mannen med regelbundna kontroller och vid tecken till ökad sjukdomsaktivitet behandlar med operation eller strålterapi. Den nu aktuella studien använde information från det Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och undersökte aktiv monitorering som behandlingsstrategi för 32 518 män som diagnostiserats med icke-aggressiv prostatacancer i Sverige under tidsperioden 2009-2014.

Av dessa män hade 4 693 cancer av typen mycket lågrisk, 15 403 hade lågriskcancer och 17 115 män hade intermediärrisk cancer. Risktypen baseras på PSA-halt, stadium, och differentiering. (stadium innefattar ju utbredning)

Användningen av aktiv monitorering ökade under studieperioden från 57 procent till 91 procent för män med cancer av mycket lågrisk, från 40 procent till 74 procent för lågriskcancer medan användningen av aktiv monitorering för intermediärriskcancer var oförändrad, 19 procent.

Bland män mellan 50-59 års ålder som diagnostiserades med prostatacancer 2014, valde 88 procent av män med cancer av mycket lågrisk och 66 procent av män med lågriskcancer aktiv monitorering. I inget annat land finns så detaljerade data på risktyp och behandlingsstrategi.

Aktiv monitorering har på kort tid blivit den dominerande behandlingsstrategin för män med lågriskcancer i Sverige och bland män med cancer av mycket låg risk är aktiv monitorering helt dominerande.

- Våra resultat kan tjäna som en utgångspunkt för jämförelser av användningen av aktiv monitorering i andra länder säger Pär Stattin, professor i urologi vid Uppsala och Umeå universitet som lett studien.

För mer information kontakta: Pär Stattin, överläkare och professor i urologi vid
Uppsala och Umeå universitet, tel: 073 620 52 51, e-post: Par.stattin@umu.se

Stacy Loeb, Yasin Folkvaljon, Caitlin Curnyn, David Robinson, Ola Bratt, and Pär Stattin
(2016) Uptake of active surveillance for very low-risk prostate cancer in Sweden, JAMA Oncol

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisk-typ” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp som publicerats i JAMA Oncology.

Läs vidare »
Media no image

​Förnybar energiteknik är inte alltid hållbar

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 13:55 CEST

I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Simon Davidsson att en snabb tillväxt av förnybar energiteknik inte nödvändigtvis är hållbar. För att hitta den bästa vägen framåt i den kommande energiomställningen behöver vi ta hänsyn till materialåtgång och se till att industrierna som växer fram är hållbara.

En omställning av den globala energiförsörjningen är helt avgörande för att motverka mänsklig klimatpåverkan. Stora mängder förnybara energitekniker, som solceller och vindkraft, måste tas i bruk globalt för att ersätta dagens fossildominerade energiförsörjning. Sol- och vindenergi växer idag mycket snabbt, men även om energin är förnybar tillverkas varje solpanel och vindkraftverk till stor del av icke-förnybara resurser. Dessa energitekniker har dessutom en begränsad beräknad livslängd och de kraftverk vi installerar idag kommer att behöva ersättas i framtiden.

I avhandlingen ”Natural resources and sustainable energy”, som är den första avhandlingen i det nya forskarutbildningsämnet Naturresurser och hållbar utveckling på institutionen för geovetenskaper, utforskas vilka industrier och flöden av naturresurser som behövs för en fortsatt snabb tillväxt av förnybar energi och hur dessa tekniker ska kunna ersättas när de nått slutet av sin livslängd.

– Förnybara energitekniker har möjlighet att leda till minskade utsläpp av klimatgaser, men vi måste se till att hela systemet blir hållbart för att analysen ska bli komplett! Det är till exempel inte självklart att själva produktionen av vindkraftverk och solceller är hållbara, att materialen tagits fram på ett hållbart sätt, eller att industrierna är kapabla att återvinna tekniken i framtiden, säger Simon Davidsson, nybliven doktor vid Uppsala universitet.

Energitekniker förbättras hela tiden, och i framtiden kan både helt nya tekniker och förbättringar av dagens teknologi bli betydelsefulla, men för att rädda klimatet måste förnybar energi skalas upp snabbt, och befintlig teknik måste då stå för en stor del av utbyggnaden. Beroende på vilka tekniker vi väljer ökar efterfrågan på mängder av olika material och grundämnen, som kan komma från mer eller mindre sällsynta resurser. Utvinningen av dessa resurser orsakar miljöproblem, oftast i andra delar av världen, och framtida tillgänglighet är osäker för många av dem.

– För att kunna bedöma genomförbarheten och konsekvenserna av en omställning av det globala energisystemet måste hänsyn tas till materialflöden och hur hållbara industrierna som växer fram är med avseende på andra aspekter än klimat. Verkligt hållbara energisystem kräver att hållbara industrier skapas som inte bara kan ta fram stora mängder förnybar energiteknik, utan också att upprätthålla ett fungerande system i längre tidsperspektiv, och göra detta på ett resurseffektivt sätt, förklarar Simon.

För mer information kontakta: Simon Davidsson, Telefon: 018 471 3885, E-post: simon.davidsson@geo.uu.se

Läs avhandlingen Natural resources and sustainable energy.
Läs mer om forskningen inom Naturresurser och hållbar utveckling.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Simon Davidsson att en snabb tillväxt av förnybar energiteknik inte nödvändigtvis är hållbar. För att hitta den bästa vägen framåt i den kommande energiomställningen behöver vi ta hänsyn till materialåtgång och se till att industrierna som växer fram är hållbara.

Läs vidare »
Media no image

drogFOKUS 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 09:16 CEST

Uppsala universitet står tillsammans med Uppsala kommun som värdar för drogFOKUS 2016 – en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. Konferensen, som återkommer vartannat år, samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker.

drogFOKUS 2016 arrangeras vid Uppsala Konsert & Kongress den 19-20 oktober. Det är den största drogkonferensen i Sverige och samlar denna gång över 1000 deltagare. Landets främsta forskare och aktörer inom området medverkar. Även politiker deltar, till exempel folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och ordföranden i Uppsalas kommunstyrelse Marlene Burwick.

Programmet är brett och omfattande och tar bland annat upp ojämlikhet och ohälsa, droger på nätet, doping, vård och behandling samt skolan som skyddsfaktor. Läs mer om programmet.

Om drogFOKUS
drogFOKUS (tidigare Sverige mot narkotika) är en nationell konferens vars syfte är att inspirera, skapa dialog och samverkan samt förmedla kunskap om och erfarenheter av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Konferensen arrangeras vartannat år och genomförs nu för fjärde gången, tidigare konferenser hölls i Örebro 2010 och i Norrköping 2012 och 2014. Läs mer om konferensen och alla medarrangörer.

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Tid: 19-20 oktober 2016
Mer information.

Media hälsas välkomna. Ingen ansökan om press- eller fotoackreditering behövs.

Myron Zaluha, projektansvarig tel: 070 – 425 0009
Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet, tel: 070-8174166

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Uppsala universitet står tillsammans med Uppsala kommun som värdar för drogFOKUS 2016 – en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. Konferensen, som återkommer vartannat år, samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker.

Läs vidare »
Media no image

Framtidens cancerbehandling på Rudbeckdagen 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 11:34 CEST

Antalet cancerfall riskerar att dubblas på 25 år och trots betydande framsteg står vetenskapen inför allt större utmaningar. Vid årets Olof Rudbeckdag presenterar ett urval av landets främsta cancerforskare sitt arbete vid den absoluta forskningsfronten.

Vid Rudbeckdagen den 21 oktober 2016 presenterar professor Karin Nordin sin mycket uppmärksammade forskning om träningens betydelse vid cancerbehandling. En annan av talarna är professor Magnus Essand som i mars 2016 inledde kliniska tester av ett tumörförstörande virus efter att ha fått finansiering via en global insamlingsfond – samt ytterligare ett flertal ledande forskare.

Olof Rudbeckdagen arrangeras varje år för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning. I samband med Olof Rudbeckdagen delas Olof Rudbeckpriset ut till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”.

Olof Rudbeckpriset 2016 tilldelas professor emeritus Bengt Glimelius, en portalgestalt inom den framgångsrika forskningstraditionen kring tjock- och ändtarmscancer, som tillsammans med kirurgen Lars Påhlman lagt grunden till den Uppsalamodell som påtagligt förändrat behandlingar av cancerformen. Bengt Glimelius tar emot priset och ger prisföreläsningen ”Ändtarmscancer – en framgångssaga med fortsatta utmaningar”.

Läs mer om dagen och programmet.

Tid: Fredag 21 oktober klockan 9.30-15.45, kaffe serveras från 9.00
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset – ingång 70
Allmänheten hälsas välkommen. Fri entré.

Arrangörer: Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta: Ann-Charlotte Hellzén-Wallin, tel: 070–425 03 24, e-post: Ann-Charlotte.Hellzen-Wallin@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Antalet cancerfall riskerar att dubblas på 25 år och trots betydande framsteg står vetenskapen inför allt större utmaningar. Vid årets Olof Rudbeckdag presenterar ett urval av landets främsta cancerforskare sitt arbete vid den absoluta forskningsfronten.

Läs vidare »
Media no image

Ny hedersdoktor utsedd vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 11:21 CEST

Jim Ryder, professor i Science Education vid University of Leeds, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Jim Ryder är en av de framstående forskare som bidragit till att öka kunskaperna om naturvetenskaplig utbildning. Hans forskning handlar om att utveckla undervisningen i naturvetenskap i skolan på ett sätt som kan stödja elevernas engagemang i naturvetenskapliga frågor utöver deras formella skolgång. Det innebär en inriktning mot undervisning som fokuserar på naturvetenskapernas karaktär.

I ett flertal studier har Jim Ryder studerat undervisning och lärande av naturvetenskapens karaktär både under senare delar av grundskola och på universitetsnivå. Bland annat har han undersökt syften med naturvetenskapliga laborationer och på vilka sätt kunskapsanspråk upprättas i naturvetenskap. Hans stora vetenskapliga bidrag inom detta område har varit att sammanföra perspektiv från naturvetenskapshistoria och -filosofi med insikter från teoretiska perspektiv om undervisning och lärande.

Under de senaste åren har Jim Ryder särskilt fokuserat på konsekvenserna resultaten av hans tidigare forskning får för genomförandet av skolreformer i naturvetenskap. Ryder visar att genomförandet av skolreformer fått alltför lite uppmärksamhet inom internationell forskning om naturvetenskaplig utbildning, vilket är särskilt slående med tanke på vilka konsekvenser en läroplan har för undervisning och lärande i ämnena. I detta arbete samarbetar han med forskare vid Uppsala universitet.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

För ytterligare information, kontakta promotionsvärden Malena Lidar, biträdande universitetslektor, e-post: malena.lidar@edu.uu.se telefon: 018-471 7642

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Jim Ryder, professor i Science Education vid University of Leeds, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Media no image

Ny hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 11:08 CEST

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har utsett professor Sylvie K. Chetty vid universitetet i Otago i Nya Zealand till hedersdoktor.

Sylvie K. Chetty är född och uppvuxen i Sydafrika och är för närvarande professor i entreprenörskap vid universitetet i Otago på Nya Zealand. Hon har en utpräglad internationell profil och samarbetar med forskare i många länder. Samarbetet med företagsekonomiska institutionen i Uppsala sträcker sig tillbaka till 1997.

Sylvie K. Chetty har publicerat ett 60-tal verk, däribland 45 internationellt granskade tidskriftsartiklar inom olika discipliner som spänner över ämnen som entreprenörskap, internationellt företagande och marknadsföring. Hennes publikationer citeras ofta i den internationella litteraturen och genom sin orientering och engagerande personlighet har Sylvie K. Chetty under lång tid varit en källa till inspiration för forskare vid Uppsala universitet. Hennes kanske mest utmärkande bidrag berör entreprenörskap och internationalisering av mindre företag, samt hennes prisbelönta forskning om företag som internationaliseras särskilt snabbt. Under 20 år av regelbunden kontakt har hon idag en viktig roll vid företagsekonomiska institutionen. Hon är en mycket uppskattad medförfattare och deltagare i gemensamma forskningsprojekt, och har stor betydelse vid forskningsseminarier där hennes positiva, samarbetsinriktade och kompetenta närvaro skapar entusiasm hos både yngre och äldre forskare.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

För ytterligare information kontakta promotionsvärden, professor Ulf Holm, tel: 018-471 1612 e-post: Ulf.Holm@fek.uu.se

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har utsett professor Sylvie K. Chetty vid universitetet i Otago i Nya Zealand till hedersdoktor.

Läs vidare »
Xfeyjxp8uyrj4vspezv5

Skydd till jordbruksberoende samhällen mot klimatkatastrofer kan dämpa risken för våldsamma konflikter

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 10:42 CEST

Svår torka är kopplat till en högre förekomst av väpnade konflikter i politiskt marginaliserade jordbruksberoende samhällen i de minst utvecklade länderna. Genom att stärka dessa gruppers politiska status och ekonomiska välfärd kan risken för konflikter dämpas. Det är en av slutsatserna i en studie av forskare på Uppsala universitet och Fredsforskningsinstitutet i Oslo, publicerad i PNAS.

Media no image

Lyssna på patienten

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 10:00 CEST

Patientperspektivet är viktigt i all medicinsk forskning, särskilt när det gäller utveckling av läkemedel. Nu startar PREFER: ett forskningsprojekt som ska utvärdera när och hur patienters preferenser kring risk och nytta bör ingå i beslut omkring läkemedel och andra medicinska produkter.

Läkemedel utvecklas för patienter. Alla tycks överens om att patienter borde vara delaktiga i beslut omkring risk och nytta under ett läkemedels hela livscykel. Deras röst blir viktigare. Inte bara för företagen som utvecklar nya behandlingar, utan också för de myndigheter som utvärderar, reglerar och fattar beslut kring läkemedel på basis av behandlingsresultat, biverkningsprofiler och kostnadseffektivitet för både patienter och samhället.

Patientorganisationer, läkemedelsindustrin och de myndigheter som reglerar läkemedelsmarknaden är alla överens om värdet av att mäta patienters preferenser. Men idag saknas det vägledning för sådana studier, både inom läkemedelsindustrin och hos myndigheter. PREFER kommer bidra med systematiska metoder och rekommendationer för hur man utvärderar, engagerar och inkluderar patienters perspektiv i hela livscykeln för ett läkemedel: Från utveckling till godkännande och tiden efter att ett läkemedel introducerats på marknaden.

PREFER är ett femårigt projekt som finansieras av Innovative Medicines Initiative (IMI). Projektet kommer att utvärdera olika metoder för att mäta människors preferenser och testa dem i kliniska sammanhang. Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är bekanta med metoderna. De har arbetat med människors preferenser när det gäller riskinformation i flera år och är initiativtagare till projektet:

- Nästan alla beslut som fattas inom forskning, i kliniska prövningar och processen för att godkänna läkemedel påverkar patienter på ett eller annat sätt. Därför har vi sett till att patienter är direkt involverade som partners i projektet. Vi har också skapat en rådgivande grupp för att se till att vi får med perspektiv från flera patientgrupper, säger Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet.

- Vi har lagt ner mycket arbete på att bygga ett nära samarbete mellan forskare från akademin och läkemedelsindustrin, myndigheter och patienter för att kunna ta reda på hur studier av patientpreferenser kan möta allas behov på bästa sätt. Vi är övertygade om att PREFER kommer att bidra med rekommendationer som kan stödja utvecklingen av riktlinjer för industrin och de myndigheter som reglerar och utvärderar medicinska produkter, säger Conny Berlin, Global Head för Quantitative Safety and Epidemiology på Novartis Pharma AG.

PREFER samlar deltagare med erfarenhet och expertis kring flera olika sjukdomar. Det är redan klart att projektet kommer göra studier kring cancerdiagnoser, reumatoid artrit och neuromuskulära sjukdomar. Deltagare från läkemedelsindustrin kommer också att bidra med studier om andra diagnoser inom ramen för deras expertis.

Om samarbetet
Uppsala universitet och Novartis leder PREFER som är ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Projektet "Patient Preferences in Benefit-Risk Assessments during the Drug Life Cycle (PREFER)" finansieras av Innovative Medicines Initiative (IMI). IMI är ett samarbete mellan EU:s Horizon 2020-program och den europeiska läkemedelsindustrin (som representeras av EFPIA, the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet och Conny Berlin, Global Head för Quantitative Safety and Epidemiology på Novartis Pharma AG leder samarbetet.

Den akademiska forskningen stöds av ett anslag på 6 000 000 Euro från IMI. Läkemedelsindustrin bidrar med samma summa i form av personal eller andra ekonomiska resurser. Projektet har 33 partners: 10 akademiska forskningsinstitutioner, 16 läkemedelsföretag, 4 patientorganisationer, 1 myndighet för utvärdering av medicinsk teknologi och 2 små företag som alla bidrar till projektet med sin erfarenhet och sina perspektiv.

Kontakt och mer information
Vill du veta mer? Besök gärna PREFER:s webbplats.

Koordinator: Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet. E-post: mats.hansson@crb.uu.se, telefon: 018 4716197, mobil: 0763 412050
Projektledare: Conny Berlin, Global Head Quantitative Safety & Epidemiology Novartis. E-post: conny.berlin@novartis.com, telefon: + 41 61 3248736, mobil: + 41 798451615

Om PREFER:

Projektet Patient Preferences in Benefit-Risk Assessments during the Drug Life Cycle (PREFER) har fått finansiering från Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (avtal nummer 115966). Samarbetet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och EFPIA. Innehållet i den här texten återspeglar PREFER-projektets uppfattningar, inte uppfattningarna hos IMI, EU eller EFPIA.

Organisationer med partnerstatus i PREFER:

Akademiska institutioner: Uppsala universitet (koordinator), Erasmus MC - University Medical Centre (EMC), Erasmus University Rotterdam, European Institute of Oncology, National Cancer Research Center G Paolo II, Bari,University Medical Centre Utrecht, University of Birmingham, University of Erlangen, University of Leuven, University of Newcastle upon Tyne

Patientorganisationer: European Cancer Patients Coalition (ECPC), European Patient Forum (EPF), International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO), Muscular Dystrophy UK (MDUK)

Myndigheter för utvärdering av medicinsk teknologi: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE)

Små företag: MindBytes, Steinbeißer Project Management

Läkemedelsföretag: Novartis Pharma (projektledare), AbbVie, Actelion Pharmaceuticals, Amgen, Astellas Pharma Europe, AstraZeneca, Bayer Pharma, CSL Behring, Eli Lilly and Company, Janssen, Merck KGaA, MSD, Pfizer. Roche, Sanofi, Takeda Development Centre Europe

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Patientperspektivet är viktigt i all medicinsk forskning, särskilt när det gäller utveckling av läkemedel. Nu startar PREFER: ett forskningsprojekt som ska utvärdera när och hur patienters preferenser kring risk och nytta bör ingå i beslut omkring läkemedel och andra medicinska produkter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kontorstid alla dagar
 • 070-167 92 96

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Lindnidla.Koffmamhwobyufr@wpuadm.ubzu.se
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • elin.backstrom@uadm.uu.se
 • 018-471 17 06
 • 070-425 09 83

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • petra.lindberg@uadm.uu.se
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida