Media no image

Nytt verktyg för prognos och val av behandling vid ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:53 CET

Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. I en artikel som publiceras idag i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases visar forskare vid Uppsala universitet att förekomst av antikroppar mot ledproteinet kollagen II kan kopplas till en bättre prognos.

- Analys av dessa antikroppar, kombinerat med undersökningar av andra relevanta antikroppar, skulle kunna användas för att förutsäga prognos och välja behandling för patienter med ledgångsreumatism, säger professor Johan Rönnelid, som lett studien.

Ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom där lederna blir stela, svullnar och värker. Det beror på att kroppens immunceller, som normalt ska angripa främmande organismer, reagerar mot de egna vävnaderna i lederna och ger upphov till inflammation.

Patienter med ledgångsreumatism kan ha olika mycket besvär men smärtan och påverkan på lederna gör att sjukdomen ofta är begränsande. Behandlingen går ut på att dämpa inflammation och värk och därigenom minska framtida förstörelse av lederna.

Hos vissa patienter med ledgångsreumatism bildas antikroppar mot kollagen II, ett viktigt protein i ledernas brosk. Dessa antikroppar driver inflammationen hos patienter med tidig ledgångsreumatism och man har sett att den största mängden kollagen-antikroppar finns i samband med diagnos, därefter sjunker nivåerna under det första året.

I den aktuella artikeln har forskare vid Uppsala universitet tillsammans med kollegor vid Karolinska institutet följt en stor grupp patienter med ledgångsreumatism under fem år för att se om det finns något samband mellan kollagen-antikropparna och hur sjukdomen utvecklar sig.

- Vi såg att patienter med kollagen-antikroppar hade ökade tecken på inflammation under de sex första månaderna efter diagnos, därefter skiljer de sig inte från patienter utan kollagen-antikroppar. Vi upptäckte också att förekomsten av kollagen-antikroppar i samband med diagnos var kopplat till en god prognos, säger Vivek Anand Manivel, doktorand vi institutionen för immunologi, genetik och patologi och försteförfattare till artikeln.

För patienter med ledgångsreumatism är det vanligt att undersöka om de har antikroppar mot så kallade citrullinerade peptider. I den undersökta patientgruppen visade det sig att det kliniska förloppet hos patienter med sådana antikroppar var det motsatta till hur det såg ut för kollagen-antikropparna. Förekomsten av antikroppar mot citrullinerade peptider var kopplad till ökad inflammation sent under uppföljningstiden och patienter med sådana antikroppar hade en allvarligare sjukdomsutveckling.

- Sammantaget tyder våra fynd på att en kombinerad analys av antikroppar mot ledkollagen och antikroppar mot citrullinerade peptider skulle kunna vara ett nytt verktyg för att förutsäga prognos och möjligen också för att välja behandling hos patienter med nydiagnosticerad ledgångsreumatism, säger professor Johan Rönnelid.

Referens: Manivel VA et al. Ann Rheum 2017; 0:1-8, doi:10.1136/ annrheumdis-2016-210873

Kontakt: Professor Johan Rönnelid, 070 3379416, johan.ronnelid@igp.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. I en artikel som publiceras idag i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases visar forskare vid Uppsala universitet att förekomst av antikroppar mot ledproteinet kollagen II kan kopplas till en bättre prognos.

Läs vidare »
Media no image

​B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 08:58 CET

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS.

Studien visar hur förebyggande på individnivå potentiellt kan användas för att minska negativa hälsoeffekter av små luftpartiklar (PM2.5; partiklar med en aerodynamisk diameter av <2,5 µm) genom att motverka bakomliggande mekanismer. Denna upptäckt kan vara av betydande vikt för folkhälsan i de delar av världen som har täta toppar i PM2.5 nivåer.

WHO uppskattar att 92 procent av världens befolkning bor på platser där luftkvalitetsnivåerna överskrider deras gränsvärde på 10 µg/m3. PM2.5 är en av de mest framstående luftföroreningarna eftersom de sätter sig i luftvägarna och kan resultera i luftvägs- och systemisk inflammation. Även om en betydande sänkning av luftnivåerna har uppnåtts, under de senaste decennierna, genom storskalig utsläppsreglering, registreras frekvent exponeringstoppar med negativa hälsokonsekvenser.

- De molekylära mekanismerna bakom luftföroreningars hälsoeffekter är inte helt klarlagda, och bristen på förebyggande alternativ på individnivå är en viktig kunskapslucka. Vår studie kan ligga till grund för fortsatt forskning kring förebyggande insatser för att minimera de negativa effekterna av luftföroreningar. På grund av den centrala roll som epigenetiska förändringar har i mediering av miljöpåverkan, kan våra resultat möjligen utvidgas till andra miljöföroreningar och hälsoeffekter, säger Oskar Karlsson forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Studien genomfördes med kollegor på Harvard TH Chan School of Public Health, i Kina, Singapore, Mexiko och Kanada. Forskarna administrerade placebo eller B-vitamintillskott (2,5 mg folsyra, 50 mg vitamin B6, och 1 mg av vitamin B12) dagligen till varje vuxen som rekryterades till försöket. B-vitamintillskotten ökade plasmakoncentrationer av folsyra, vitamin B6- och vitamin B12-signifikant. För de som tog placebo i 4 veckor var plasmakoncentrationer relativt oförändrade.

Alla kontrollerade exponeringsexperiment utfördes vid samma tid på dagen. Omgivande partiklar drogs in från ett inlopp bredvid en tungt trafikerad väg i centrala Toronto med mer än 1000 fordon som passerar varje timme. Blodprover samlades in för att studera DNA metylering och effekter på mitokondrier.

- Avgasrening och utsläppsreglering är mycket viktiga åtgärder, men tyvärr är höga nivåer av luftpartiklar fortfarande vanligt i många stora städer över hela världen. Som individer har vi begränsade alternativ för att skydda oss mot luftföroreningar. Framtida studier, särskilt i kraftigt förorenade områden, är nödvändigt för att validera våra resultat och slutligen kunna utveckla förebyggande insatser med hjälp av B-vitaminer och kunna begränsa hälsoeffekterna av luftföroreningar, säger Andrea Baccarelli, Columbia University Mailman School of Public Health, som är huvudansvarig för studien.

Zhong J et al; B vitamins attenuate the epigenetic effects of ambient fine particles in a pilot human intervention trial, PNAS, doi: 10.1073/pnas.1618545114

För mer information:

Oskar Karlsson, universitetslektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, oskar.karlsson@farmbio.uu.se, 018-471 4265

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS.

Läs vidare »
Media no image

Gips har en stabiliserande effekt vid handledsfrakturer

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 09:34 CET

Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gips under en månad istället för om gipset tas av efter 10 dagar. Det är därmed klarlagt att gips har en stabiliserande effekt vid handledsfrakturer. Det framgår av en doktorsavhandling vid Uppsala universitet som lades fram av specialistläkaren i ortopedi, Albert Christersson, den 3 mars.

Handledsfrakturer är den vanligaste av alla frakturer i kroppen. Tidigare behandlades dessa frakturer med gips, men under de senaste tio åren har det blivit allt vanligare att de opereras. Detta har medfört ökade kostnader för sjukvården, samtidigt som det inte varit vetenskapligt klarlagt att operativ behandling ger ett bättre slutresultat jämfört med gipsbehandling för alla typer av handledsfrakturer

- Det är självklart motiverat med ökade kostnader om slutresultatet blir bättre, men det har man fram tills nu inte kunnat visa. Gipsbehandling av handledsfrakturer har dessutom fått dåligt rykte eftersom en vanlig uppfattning är att gips inte förmår stabilisera en handledsfraktur under läkningstiden, säger Albert Christersson.

För att kunna jämföra de olika behandlingarna mot varandra måste metoderna att mäta det radiologiska slutresultaten ha hög precision. Men vanliga radiologiska mätningar har en välkänt låg precision och duger inte för att göra vetenskapliga jämförelser mellan olika behandlingsmetoder

I sin avhandling beskriver Albert Christersson dels en ny metod att mäta en av felställningarna vid handledsfrakturer med högre precision med hjälp av datortomografi, dels ett nytt sätt att öka precisionen av samma mätning på vanlig röntgen. Resultaten mätt med den nya metoden visar att gipsbehandling av handledsfrakturer gör nytta för det radiologiska slutresultatet, samt att gipsbehandling inte leder till så stor funktionsnedsättning som man tidigare befarat. Med denna nya kunskap blir det lättare att jämföra gipsbehandling och operativ behandling i nya studier. Alla ortopeder är överens om att de enklaste handledsfrakturerna ska behandlas med gips, och att de allra allvarligaste frakturerna ska opereras. Behandlingen av de medelsvåra frakturerna, som utgör en stor andel av det totala antalet handledsfrakturer, är man emellertid inte helt överens om.
Albert Christersson är övertygad om att vissa subgrupper av frakturer, som vi idag opererar, kan behandlas framgångsrikt med gips istället.
- Därmed slipper man många av de komplikationer som uppkommer vid kirurgisk frakturbehandling. Dessutom blir behandlingen mindre kostnadskrävande, säger Albert Christersson.

För mer information, kontakta Albert Christersson, institutionen för kirurgiska vetenskaper, tel:018-6119030, e-post: albert.christersson@akademiska.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gips under en månad istället för om gipset tas av efter 10 dagar. Det är därmed klarlagt att gips har en stabiliserande effekt vid handledsfrakturer. Det framgår av en doktorsavhandling vid Uppsala universitet som lades fram av specialistläkaren i ortopedi, Albert Christersson den 3 mars.

Läs vidare »
Media no image

Alumnföreläsning med Iranexperten Trita Parsi

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 11:27 CET

Trita Parsi fick förra året utmärkelsen Årets alumn vid Uppsala universitet. Den 14 mars håller han sin alumnföreläsning som kommer att handla om vad som kan tänkas hända med relationerna mellan Iran och USA under president Trump.

USA och Iran har en lång och ambivalent relation och deras regeringar har under decennier behandlat varandra som fiender. Det historiska avtalet 2015 såg dock ut att vara början på slutet av fientligheterna. Avtalet innebar kraftiga begränsningar av Irans kärnenergiprogram i utbyte mot lyfta internationella sanktioner och en utökad dialog mellan de båda nationerna.

Nu hotar president Trump med att riva upp Iranavtalet. Vad händer då med relationerna mellan USA och Iran? Detta kommer Trita Parsi att prata om i sin alumnföreläsning: The US and Iran in the Trump Era – Back to the Warpath?

Trita Parsi inledde sina akademiska studier med en magisterexamen i internationella relationer vid Uppsala universitet. Därefter följde ytterligare en magisterexamen, i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Sin doktorsexamen i internationella relationer erhöll han vid Johns Hopkins University i USA. Han har varit inofficiell rådgivare till både Barack Obama och Hillary Clinton. Trita Parsi har vunnit priser för sina böcker om internationella relationer och har arbetat i New York för Sveriges ambassadör i Förenta nationerna där han handlade frågor rörande Afghanistan, Irak, Tadzjikistan och Västsahara. Han har också arbetat inom FN:s generalförsamling med frågor rörande mänskliga rättigheter.

Trita Parsi, som föddes i Iran och har personliga erfarenheter av kampen för demokrati i landet, valde att använda sina erfarenheter och sitt teoretiska kunnande till att bilda det iransk-amerikanska rådet Niac. Via Niac har han kommit att skapa en plattform för påverkan och kunskap. Bland annat har han haft en roll i de nukleära förhandlingarna, där insatserna hjälpte USA och Iran att fredligt lösa kärnkraftskonflikten och undvika ytterligare ett krig i Mellanöstern.

Föreläsning: The US and Iran in the Trump Era – Back to the Warpath? (Hålls på engelska)
Tid: 14 mars klockan 18:15 till 19:30
Plats: Ihressalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H. Fritt inträde, först till kvarn.
Arrangörer: Utrikespolitiska Föreningen Uppsala och Uppsala universitet

Under sitt besök i Uppsala kommer Trita Parsi också att träffa och föreläsa för högstadieelever från Gottsunda och Valsätra.

För frågor om föreläsningen och Trita Parsis besök vänligen kontakta pressinformatör Linda Koffmar, tel: 070-425 08 64, e-post: linda.koffmar@uadm.uu.se

Journalister som vill komma och lyssna på föreläsningen får gärna anmäla sig till presskontakt för att få en reserverad plats.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Trita Parsi fick förra året utmärkelsen Årets alumn vid Uppsala universitet. Den 14 mars håller han sin alumnföreläsning som kommer att handla om vad som kan tänkas hända med relationerna mellan Iran och USA under president Trump.

Läs vidare »
Media no image

Yoga – en alternativ väg ur beroende?

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 09:42 CET

Den 17 mars arrangerar nätverket U-FOLD vid Uppsala universitet ett seminarium om yoga som en kompletterande metod till traditionell läkemedelsbehandling under vägen ur ett missbruk.

Idag prövas många kompletterande och alternativa metoder till traditionell läkemedelsbehandling längs vägen ur missbruk och beroende. Bland annat märks akupunktur, tolv-stegs behandling, meditation, religiösa omvändelser samt den i västvärlden mycket populära body-yogan vars rötter finns i Sverige.

U-FOLD är ett nätverk som omfattar många olika aktörer i Uppsala och som arbetar mot läkemedels- och drogberoende. I det kommande seminariet sätts fokus på just yoga, som på senare år med framgång utgjort behandlingsalternativ vid psykiatriska komplikationer, stress och smärta.

En av deltagarna i seminariet är Göran Boll, som i många år arbetat med medicinsk yoga och initierat framgångsrik behandling av olika stressyndrom vid Karolinska sjukhuset. Från Stockholm kommer även Ulf Wallgren, tidigare nyhetsankare i SVT som idag engagerar sig i yogautbildning vid MediYoga i Stockholm. Andra talare är Eva Seilitz och Nora Kerekes som rapporterar om en forskningsstudie av yogans effekter på klienter i kriminalvården. Vid seminariet presenteras också amerikanska rapporter om hur yoga förtjänstfullt kunnat bidra och komplettera såväl terapi som prevention vid drogberoende. Presentationerna följs av ett panelsamtal.

Deltagare:
Göran Boll, dipl. yogalärare, grundare av MediYoga, Stockholm
Nora Kerekes, docent, Högskolan Väst, Trollhättan
Eva Seilitz, grundare av Krimyogan, Kriminalvården
Ulf Wallgren, journalist
Fred Nyberg, seniorprofessor och koordinator för U-FOLD

Moderator: Annika Dopping, journalist, programledare

Tid: fredagen den 17 mars, kl. 10-13
Plats: Hörsal 1, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

För mer information, kontakta Fred Nyberg, tel: 0708-174166, e-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se

Mer information, program och länk till anmälan.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Den 17 mars arrangerar nätverket U-FOLD vid Uppsala universitet ett seminarium om yoga som en kompletterande metod till traditionell läkemedelsbehandling under vägen ur ett missbruk.

Läs vidare »
Media no image

Årets Gustaf-Adolfsmedaljörer utsedda

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 07:15 CET

Fem Gustaf Adolfsmedaljer i guld och två i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Konsistoriet tilldelar den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen till en person med sådan tjänstgöring vid universitetet som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet. Ärendet har beretts av konsistoriets förtroenderåd.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld

Hedvig Brander Jonsson
Motivering
Hedvig Brander Jonsson, universitetslektor och docent i konstvetenskap, har framgångsrikt forskat om 1800-talets bildkulturer och om bild och rum i svenska kyrkomiljöer. Hon har under en lång följd av år varit Konstvetenskapliga institutionens prefekt och i detta uppdrag lagt ned ett stort engagemang och visat stor omsorg om institutionen. Inte minst var hennes kunnande och erfarenhet av stort värde vid samgåendet med Högskolan på Gotland, då verksamheten där inom konstvetenskap och kulturvård integrerades i Konstvetenskapliga institutionen.

Mikael Jonsson
Motivering
Mikael Jonsson, professor i hållfasthetslära, är sedan många år prefekt vid Institutionen för teknikvetenskaper. Institutionen är med sina ca 360 anställda en av universitetets största med en omfattande och diversifierad verksamhet inom både forskning och utbildning. Mikael har skött uppdraget på ett föredömligt sätt med en god omsorg om personalen i en snabbt växande miljö. Han har dessutom under årens lopp gjort värdefulla insatser i olika utredningar och arbetsgrupper på både områdes- och universitetsnivå.

Curt Pettersson
Motivering
Curt Pettersson, professor i analytisk farmaceutisk kemi, belönas för sin framstående forskning inom området läkemedelsanalys och för sitt ledningsarbete inom den farmaceutiska fakulteten. Pettersson har under 12 år som prefekt lett institutionen för läkemedelskemi. Parallellt med detta har han visat stort engagemang för såväl farmaceutiska fakultetens som vetenskapsområdet för medicin och farmaci, bl.a. i kommittéarbete. Pettersson har genom sin gärning vid Uppsala universitet visat en ansvarskänsla och en bredd i sitt akademiska engagemang utöver det vanliga.

Gun Heimer
Motivering
Gun Heimer är överläkare och professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer. Hon har som föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid. NCK, byggt upp och under lång tid framgångsrikt lett en viktig verksamhet för att öka samhällets kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK är en nationell inrättning med säte vid Uppsala universitet.

Björn Wittrock
Motivering
Björn Wittrock är professor emeritus i statsvetenskap och föreståndare för Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Hans forskning har bland annat behandlat samhällsvetenskapernas utveckling, universitetshistoria samt modernism och global historia ur ett sociologiskt perspektiv. Som förestånd¬are för och drivande kraft bakom SCAS har han alltsedan dess bildande 1986 mer än någon annan bidragit till institutets starka ställning som internationellt renommerat institut för avancerade studier. Som medlem av flertalet aka¬demier, priskommittéer och bedömningspaneler har han gjort stora insatser för svensk och europeisk samhällsvetenskap och humaniora.

Gustaf Adolfsmedaljen i silver

Hans Svensson
Motivering
Hans Svensson har verkat vid universitetet under lång tid, bland annat som utbildningsledare för dåvarande lärarutbildningsnämnden och den språkvetenskapliga fakulteten, som chef för kansliet för humaniora och samhällsvetenskap och i en rad olika roller vid Campus Gotland, senast som prefekt. Hans arbete har präglats av struktur, djupt kunnande, klokskap och aldrig sviktande omdöme. Hans gärning har därigenom varit av ovärderlig betydelse för universitetets utveckling.

Lena Wallensteen
Motivering
Lena Wallensten tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i silver för sitt uthålliga och för¬tjänstfulla arbete med att stärka Uppsala universitets internationella relationer. Lena har med kreativitet och kunskap etablerat en ny arena, Uppsala Diplomatic Forum, som ger den diplomatiska kåren möjlighet att bättre lära känna det svenska samhället, introduceras till aktuell forskning och till Uppsala universitet. För Uppsala universitets forskare och medarbetare ges möjlighet att få nya kontakter och bygga internationella relationer. Lena Wallensteen är i hela sin gärning, både professionellt och privat, en ambassadör för Uppsala universitet, Uppsala och Sverige.

För mer information, kontakta akademisekreterare Linda Lundberg, tel: 018-471 1704, linda.lundberg@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Fem Gustaf Adolfsmedaljer i guld och två i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Xy5e4jqudszdm1orde1g

Brett program på SciFest 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:02 CET

Experimentera med eld, ljus och ljud. Lär dig hur en cell ser ut egentligen. Hur funkar digital arkeologi eller vad är en feministisk stadsvandring? Allt det kan du grotta ner dig i, på sjätte upplagan av Uppsala universitets vetenskapsfestival SciFest nu till helgen.

Media no image

Årets Hugo Valentin-föreläsning hålls av Christopher R. Browning

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 09:10 CET

Christopher R. Browning, professor emeritus vid University of North Carolina, hör till de mest renommerade inom forskningen om Förintelsen. Den 16 mars håller han den femtonde Hugo Valentin-föreläsningen vid Uppsala universitet.

Browning har studerat Förintelsens uppkomst och förlopp i ett stort antal aspekter, med ett växande intresse för dynamik på mikronivå och enskildas öden och vittnesmål. Till hans viktigaste verk hör The Path to Genocide (1992), Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers (2000), Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony (2003) och The Origins of the Final Solution (2004).

Ett av hans mest kända arbeten är Ordinary Men: Police Battalion 101 and the Final Solu-tion in Poland (1992). I boken visar han bland annat hur femhundra helt vanliga män ur "Polisbataljon 101" kunde välja att utföra massmord på judiska män, kvinnor och barn trots att de inledningsvis gavs möjlighet att inte delta.

I det senaste verket, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave Labor Camp (2010), närstuderar han livet i arbetslägret Starachowice i Polen, vilket också är ämnet för hans Hugo Valentin-föreläsning med titeln: "Surviving Slave Labour: The Camp Complex at the Starachowice Factories".

Browning har verkat och undervisat vid institutioner som U.S. Holocaust Memorial Museum, Institute for Advanced Studies i Princeton och Hebrew University. Han har även fungerat som expertvittne i rättegångar gällande krigsförbrytelser och Förintelseförnekelse, bland annat i det uppmärksammade förtalsmålet mellan David Irving och Deborah Lipstadt i London år 2000.

Föreläsning: Surviving Slave Labour: The Camp Complex at the Starachowice Factories
Tid: 16 mars kl. 17:00
Plats: Brusewitzsalen, ingång Östra Ågatan 19
Arrangör: Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet

För mer information, kontakta Lovisa Svantesson, tel: 018-471 1526, e-post: info@valentin.uu.se

Läs mer om Hugo Valentin-centrum.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Christopher R. Browning, professor emeritus vid University of North Carolina, hör till de mest renommerade inom forskningen om Förintelsen. Den 16 mars håller han den femtonde Hugo Valentin-föreläsningen vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Media no image

Var femte boende överanvänder el på grannarnas bekostnad

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 21:00 CET

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Institutet för Näringslivsforskning, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Studien baseras på ett så kallat naturligt experiment som omfattar cirka 1 800 lägenheter och genomfördes av ett privat bostadsföretag under 2011 och 2012. I ett av företagets bostadsområden fanns elmätare installerade i varje lägenhet (2011) och hyresgästerna betalade för sin egen användning. I ett annat men snarlikt bostadsområde ingick obegränsat med el i hyran, men där fick hyresgästerna istället betala högre hyra så att hyresvärden kunde täcka elkostnaderna. Genom att jämföra hur elförbrukningen utvecklades i de två områdena från 2006 till 2015 kom forskarna fram till fyra intressanta resultat.

1. Elförbrukningen, sett över hela bostadsområdet, sjönk med cirka 25 procent som en konsekvens av att hyresgästerna fick betala för sin egen elkonsumtion. Men i den beräkningen ingår även el för exempelvis trapphus, tvättstugor och utebelysning, det vill säga sådant som de boende inte själva kan påverka. Sett bara till den del av elen som används i lägenheterna minskade användningen med 36 procent.
2. Elförbrukningen började sjunka redan när mätarna installerades. Strax efter att de boende själva börjat betala för el hade elanvändningen i hela området sjunkit med 22 procent. Under de följande tre åren syntes inga tecken på att elanvändningen skulle ha börjat stiga igen. Snarare verkar det som att den fortsatt sjunka.
3. Det är framförallt under vintermånaderna som elanvändningen minskar. Detta kan ses som särskilt positivt eftersom det är då som elanvändningen är som störst och kostnaden för att producera el är som högst.
4. Det visade sig att 20 procent av hyresgästerna svarade för hela två tredjedelar av den minskade elförbrukningen. Dessa 20 procent använde betydligt mer el än övriga hyresgäster när de inte behövde betala för sin egen användning. När de själva fick betala sänkte de sin elanvändning till samma nivå som övriga boende. Kostnaderna för elanvändningen blev alltså mer rättvist fördelade efter att var och en fick betala för sin egen elanvändning.

Studien visar att elanvändningen i bostäder kan minskas rejält genom att övergå från att obegränsat med el ingår i hyran till att låta var och en betala för sin egen användning. Forskarna slår också fast att det i ofta är samhällsekonomiskt lönsamt att installera elmätare i lägenheter för att kunna debitera hyresgästerna direkt för elanvändning. Det är dock inte alltid lönsamt för den enskilde hyresvärden att göra en sådan investering, varför offentliga subventioner kan vara motiverade. I jämförelse med andra åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser framstår individuell mätning och debitering av el som mycket kostnadseffektiv.

Artikel: Consequences of a price incentive on free riding and electric energy consumption. Mikael Elinder, Sebastian Escobar, Ingel Petré. PNAS. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1615290114

För mer information, kontakta Mikael Elinder, tel: 0707-690976, epost: mikael.elinder@nek.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Institutet för Näringslivsforskning, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Läs vidare »
Media no image

Skolelevers mätningar har lagt grunden till viktiga forskningsresultat

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 11:00 CET

Nästan 3500 skolelever har med sina mätningar och prover bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning som nu publiceras i vetenskaplig tidskrift. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser.

Hur ofta är vatten varmare än luften? Denna fråga ställde sig Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet när hon analyserade tusentals mätningar som högstadieelever från 66 olika skolor i Sverige hade gjort under sensommaren och hösten 2016.

- Studien är ett utmärkt exempel hur medborgarforskning verkligen kan bli en vinn-vinn situation – eleverna lärde sig mycket om olika naturvetenskapliga ämnen samtidigt som forskare fick unika och mycket värdefulla data, säger Gesa Weyhenmeyer.

Frågan om temperaturskillnaden mellan luft och vatten är viktig eftersom den har stor betydelse för gasutbytet mellan inlandsvatten och atmosfären. Inlandsvatten innehåller stora mängder växthusgaser och årligen släpps nästan lika mycket koldioxid ut som världshaven kan ta upp under ett år. Är vattnet varmare än luften så förstärks utflödet av växthusgaser från inlandsvatten till atmosfären medan den dämpas när vattnet förblir kallare än luften.

Elevernas mätningar visar att vattnet allt oftare förblir betydligt kallare än luften, som värms av den pågående globala uppvärmningen. Att temperaturskillnaden mellan luft- och vatten blir allt större och att den är linjärt relaterad till lufttemperaturökningen var oväntat för forskarna. En jämförelse med automatiska luft- och vattentemperaturmätningar i 14 sjöar fördelade över hela jorden bekräftade elevernas resultat.

- Resultaten är högst relevanta för FN:s klimatpanel. De visar på en potentiell dämpning av klimatförändringarna där utflödet av växthusgaser från naturliga vatten kan bli mindre, förutsatt att gaskoncentrationerna i vattnet inte ökar och faktorer så som vindhastighet inte förändras, säger Gesa Weyhenmeyer.

Mätningarna är ett resultat av projektet Brunt vatten som utfördes med hjälp av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet under 2016. Nästan 3500 högstadieelever från hela Sverige gav sig ut i naturen för att ta vattenprover och mäta luft- och vattentemperatur.

Läs mer om projektet.

För mer information, kontakta Gesa Weyhenmeyer, tel: 018-471 2711, e-post: Gesa.Weyhenmeyer@ebc.uu.se

Weyhenmeyer et al (2017) Citizen science shows systematic changes in the temperature difference between air and inland waters with global warming, Scientific Reports

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nästan 3500 skolelever har med sina mätningar och prover bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning som nu publiceras i vetenskaplig tidskrift. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kontorstid alla dagar
 • 070-167 92 96

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • gtihLiasrtnda.Koffmar@gyuahrcasidm.uu.nuse
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • elin.backstrom@uadm.uu.se
 • 018-471 17 06
 • 070-425 09 83

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • pemtmftra.grlindsdbeumvtrgnw@uwpwxygadm.uubwsrctrdovmihp.sgje
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida