Beslut om att inte återuppliva: Sjuksköterskors och läkares perspektiv

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:14 CET

I samband med beslut att inte återuppliva patienter som får hjärtstillestånd uppkommer ofta etiska frågeställningar. Sjuksköterskor och läkares olika perspektiv står ibland i konflikt, och det kan leda till frustration. I en ny doktorsavhandling från Uppsala universitet har Mona Pettersson undersökt de kliniska och etiska perspektiven på ”Ej HLR-beslut” inom cancervården.

När en patient är så sjuk att hjärt-lungräddning skulle göra mer skada än nytta fattas ibland ett Ej HLR-beslut. Ibland kommer besluten väldigt sent, kanske inte förrän hjärt-lungräddning redan påbörjats. Ibland är de otydliga, ibland motsägelsefulla. Att ge HLR till en patient i slutskedet av sin cancer kan också upplevas som motsatsen till god omvårdnad och det kan orsaka moralisk stress hos vårdpersonalen.

Ur läkarens perspektiv så finns det ofta hopp för patientens överlevnad långt in i sjukdomsförloppet och de väljer ibland att inte informera patienten när beslutet väl fattats. Ofta med patientens bästa i åtanke. De vill låta dem behålla hoppet så länge som möjligt. Läkare fattar ofta besluten sent. Ibland inte förrän samma dag som patienten avlider. Om beslutet tas när hjärtstilleståndet är nära kan det i sig vara ett hinder för att informera patienten.

Sjuksköterskor har nära och daglig kontakt med sina patienter. Om patienten, och kanske också anhöriga, är informerade om beslutet kan sjuksköterskan ge extra stöd och svara på frågor från patienten och familjen. Sjuksköterskor önskar ibland att läkare fattar Ej HLR-besluten tidigare så att de ges möjlighet att stötta patient och/eller anhöriga.

Patienten har rätt till information och delaktighet i sin behandling enligt Patientlagen. Men både Patientlagen och Socialstyrelsens föreskrifter säger att informationen ska anpassas till individen. Läkare och sjuksköterskor har ett ansvar att hantera beslut och information med patientens bästa i åtanke – till exempel att inte informera om det kan göra mer skada än nytta. Det säger riktlinjer från Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och HLR-rådet.

Svårigheten ligger i att bedöma om informationen gör mer nytta än skada för patienten och de anhöriga och här är sjuksköterskornas och läkarnas perspektiv olika.

På många hematologi- och onkologiavdelningar finns erfarenheter av problematiken kring Ej HLR-besluten. Majoriteten av de sjuksköterskor och läkare som deltagit i Mona Petterssons forskning tycker att det är viktigt att patienter eller anhöriga är informerade om, och delaktiga i, beslutsfattandet. Men det är inte så många som tror att det kan bli verklighet på deras arbetsplats.

Avhandlingen visar att det är viktigt för sjuksköterskor och läkare att förstå varandras perspektiv. Att vårda sin etiska kompetens, och att kommunicera interprofessionellt, är viktigt för att undvika konflikter.

- Sjuksköterskor och läkare har ett gemensamt ansvar att kommunicera med varandra. För en gemensam förståelse behöver de få insyn i varandras perspektiv på Ej HLR-beslut, säger Mona Pettersson.

Hon hoppas att hennes forskning ska leda till gemensam förståelse mellan sjuksköterskor och läkare och till att patienter ska få samma information från alla parter och en säkrare vård i livets slut.

För mer information kontakta Mona Pettersson, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik, tel: 070-9532446 e-post: mona.pettersson@pubcare.uu.se

COMPETENCE AND COMMUNICATION: Do Not Resuscitate Decisions in Cancer Care, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018. Avhandlingen försvaras den 23 november.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

I samband med beslut att inte återuppliva patienter som får hjärtstillestånd uppkommer ofta etiska frågeställningar. Sjuksköterskor och läkares olika perspektiv står ibland i konflikt, och det kan leda till frustration. I en ny doktorsavhandling från Uppsala universitet har Mona Pettersson undersökt de kliniska och etiska perspektiven på ”Ej HLR-beslut” inom cancervården.

Läs vidare »

Forsskålsymposiet 2018: Hoten mot demokratin

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:10 CET

Hoten mot demokratin kommer från olika håll, från antidemokratiska regimer såväl som från radikala grupper och ideologier. Vilka är hoten mot demokratin och hur allvarliga är de? Hur kan demokratin främjas och förstärkas? Dessa frågor är temat för årets Forsskålsymposium vid Uppsala universitet.

2018 års hedersföreläsare är Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes föreläsning har rubriken "Våldsbejakande extremism och hotet mot den rådande ordningen: historiskt och idag".

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben.

Paneldeltagande är:
Eli Göndör, författare och filosofie doktor i islamologi
Isobel Hadley-Kamptz, journalist
Ingrid Helmius, lektor i juridik vid Uppsala universitet
Amir Rostami, filosofie doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet
Willy Silberstein, journalist och före detta ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Tid: 29 november, kl. 13:15-16:00
Plats: Auditoriet, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala
Gratis inträde, öppet för allmänheten

Kontaktperson: Jevgenija Gehsbarga, tel: 070-4250827 e-post: Jevgenija.Gehsbarga@ires.uu.se

Om Peter Forsskål
Peter Forsskål (1732–1763) var filosof, nationalekonom, orientalist och botanist. Han räknas som en av Linnés lärjungar och avled år 1763 under en vetenskaplig expedition till det som idag är Jemen. Forsskål har beskrivits som den ende egentlige upplysningsfilosofen i Sverige. Mest känd för eftervärlden har Forsskål blivit för sin avhandling ”Tankar om den borgerliga friheten” som han gav ut under kuppartade former 1759.

Arrangörer: Uppsala Forum, Uppsala universitet och Juridiska institutionen uppmärksammar genom ett årligt återkommande Forsskålsymposium Forsskåls gärning och idéer. Inom ramen för symposiet ges varje år en Forsskålföreläsning på ett tema som ligger Forsskåls gärning nära.

Läs mer om Forsskål och tidigare års symposier.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Hoten mot demokratin kommer från olika håll, från antidemokratiska regimer såväl som från radikala grupper och ideologier. Vilka är hoten mot demokratin och hur allvarliga är de? Hur kan demokratin främjas och förstärkas? Dessa frågor är temat för årets Forsskålsymposium vid Uppsala universitet.

Läs vidare »

Så skapas arbetsplatser där sjuksköterskor vill arbeta

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 08:04 CET

Brist på sjuksköterskor och kritik mot stressig arbetsmiljö är återkommande larm om situationen inom vården. Men många trivs jättebra på jobbet, något som sällan lyfts fram i debatten. I en ny studie, publiceras i tidskriften International Journal of Nursing Studies, har Carina Ahlstedt undersökt vilka faktorer som får sjuksköterskor att trivas och stanna på en arbetsplats.

- Det blir ofta ett starkt fokus på problemen, men det finns mycket att lära av att titta närmare på det som verkligen fungerar och stärka de faktorerna i arbetsmiljön. Sjuksköterskeyrket är ett avancerat yrke med komplexa arbetsuppgifter, som är roligt och utvecklande, säger försteförfattaren Carina Ahlstedt, utbildad sjuksköterska och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Artikeln bygger på en kvalitativ studie med deltagande observationer samt intervjuer med sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Syftet var att undersöka vad som kan vara motiverande i det dagliga arbetet. Vad är det som gör att sjuksköterskor trivs och stannar på jobbet?

Resultatet stärker tidigare studier från andra arbetsplatser där medarbetare har komplexa arbetsuppgifter; det är motiverande att kunna arbeta självständigt, att ha möjlighet att diskutera med kollegor, att utveckla sitt kunnande mot personliga mål och att själv kunna se en progression i sitt dagliga arbete. Studien visar också att det är centralt att läkare och andra, som sjuksköterskor möter i professionen, respekterar och litar på deras kunskap, liksom att det råder ett bra samarbetsklimat där det är tillåtet att fråga och ge råd i det dagliga arbetet.

- Allt detta kan tyckas självklart, men ändå glöms detta bort. Det finns all anledning att börja fokusera mer på trivselfaktorerna, säger Carina Ahlstedt.

Hon har speglat resultaten i förhållande till en teori från andra arbetsplatser där medarbetarna har komplexa arbetsuppgifter, som säger att arbetsgivaren behöver ta hänsyn till tre olika perspektiv för att motivera medarbetarna: Progression, medmänskliga faktorer och katalysatorer. Resultaten visar stor samstämmighet med teorin.

Ur ett sjuksköterskeperspektiv kan progression handla om att tillsammans synliggöra framsteg relaterade till både små och stora utmaningar. Det egna lärandet och utveckling i det dagliga arbetet är centralt för motivationen. Det får man genom feedback i arbetet och genom dialog och samverkan med kollegor och läkare.

Medmänskliga faktorer handlar om att kollegor ser varandra bakom yrkesrollen, möjlighet till kortare stunder av icke arbetsrelaterad dialog. Det handlar också om respekt och tillit från läkare och kollegor.

Katalysatorer handlar om rätt förutsättningar för ett bra inre arbetsliv som stärker arbetsmotivationen. Några exempel är: Ett tillåtande klimat och förutsättningar för egna mål och omvårdnadsmål i dagliga arbetet, utrymme för sjuksköterskekollegor att diskutera gemensamma utmaningar för att stärka varandra och det egna lärandet, liksom att få arbeta självständigt och inte känna sig detaljstyrd.

- Sammantaget väcker detta frågor hur hälso- och sjukvårdsorganisationen kombinerar behovet av rutiner och tydliga flöden med att sjuksköterskor behöver få möjlighet till autonomi och lärande i dagliga arbetet. När det handlar om positiva faktorer är det vanligt att patientkontakterna lyfts fram, men det är tydligt att det finns mycket att beakta i arbetsmiljön, säger Carina Ahlstedt.

I forskargruppen ingår forskare inom vårdvetenskap, professor Inger K Holmström på Mälardalens högskola och docent Åsa Muntlin Athlin, Uppsala universitet som också är verksam som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset samt organisationsforskaren docent Carin Eriksson Lindvall vid Uppsala universitet.

Referens: C. Ahlstedt, C. Eriksson Lindvall, I.K.Holmström, Å. Muntlin Athlin; What makes registered nurses remain in work? An ethnographic study. International Journal of Nursing Studies, Volume 89, January 2019, Pages 32-38. DOI 10.1016/j.ijnurstu.2018.09.008

För mer information, kontakta Carina Ahlstedt, tel: 070-167 95 94 e-post: carina.ahlstedt@pubcare.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Brist på sjuksköterskor och kritik mot stressig arbetsmiljö är återkommande larm om situationen inom vården. Men många trivs jättebra på jobbet, något som sällan lyfts fram i debatten. I en ny studie, publiceras i tidskriften International Journal of Nursing Studies, har Carina Ahlstedt undersökt vilka faktorer som får sjuksköterskor att trivas och stanna på en arbetsplats.

Läs vidare »

​PRESSINBJUDAN: Skottlossning, våld och droger

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 14:33 CET

Skottlossning, våld och droger är temat för U-FOLD:s höstseminarium 2018. Deltar gör bland andra Jale Poljarevius, chef vid Uppsalapolisen, Mia-Maria Magnusson, narkotikapolis och forskare, och Christian Frödén, chef för Gränspolisens ensamkommandegrupp. Välkomna! Onsdag 14 november, kl 10–12. Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala: Sal X

Utbytesstudenter uppmuntras välja tåg före flyg i nytt hållbarhetsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:59 CET

Uppsala universitet lanserar ett pilotprojekt för att minska klimatpåverkan. Under nästa år utdelas 50 stipendier till Erasmusstudenter som väljer att ta tåget istället för flyg till sina europeiska värduniversitet.

Actionbilder av hur ett fotosyntetiskt proteinkomplex spjälkar vatten

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 19:00 CET

I en ny artikel som publiceras i Nature visar ett internationellt forskarlag högupplösta bilder av fotosystem II, proteinkomplexet som spjälkar vatten till vätejoner och syre i fotosyntesen. Bilderna kommer att kunna hjälpa forskare att förstå den komplicerade vattenspjälkningsmekanismen och öppna upp för utvecklingen av effektiva och prisvärda apparater för att framställa solbränslen.

Nätjournal värdefull för patienter

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 07:00 CET

Patienter ställer sig mycket positiva till att kunna läsa sin journal på nätet och de möjligheter som denna resurs ger. Det visar en omfattande nationell enkätstudie som letts från Uppsala universitet. Resultaten är speciellt intressanta mot bakgrund av den omfattande kritik som tjänsten fått från vårdpersonal, och den oro som förändringen mött vid införandet.

​Ny databas för medeltida litteratur

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 07:03 CET

Nu blir det möjligt att forska om omvärldsuppfattningar och rumslighet i medeltida svensk och dansk litteratur. Den nya forskningsinfrastrukturen Norse World som nu lanseras, är en digital tvärvetenskaplig resurs som vänder sig till bland annat forskare inom filologi, historia, litteraturvetenskap och digital humaniora. Forskningen är fritt tillgänglig för både forskare och allmänhet.

Art och miljö påverkar vilka groddjur som drabbas av parasitsvamp

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 10:42 CEST

Parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis orsakar en livshotande infektion hos amfibier. Den har under de senare åren har svampen påträffats hos flera arter i Sverige. I en studie publicerad i PLOS ONE visar forskare från Uppsala universitet att andelen infekterade individer varierar stort mellan arter och att både dammens karaktär och det omkringliggande landskapet påverkar.

Ola Larsmo får Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 13:30 CEST

Martin H:son Holmdahl-priset är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris tillfaller författaren och filosofie hedersdoktorn Ola Larsmo.

Priset inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Priset uppgår till 25 000 kronor.

Priset kan tilldelas anställda och studenter vid universitetet, enskilt eller i grupp, alternativt en alumn med tydlig koppling till universitetets verksamhet som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av Rektor utsedd prisnämnd fattar beslutet.

Prisnämnden har beslutat att priset för 2018 ska tilldelas filosofie hedersdoktorn Ola Larsmo.

Motivering:
Ola Larsmo har som författare och publicist visat ett stort engagemang för utsatta och svaga i samhället, såväl i historien som idag. Det framgår tydligt av hans många böcker, pjäser, debattinlägg och artiklar i ledande press. Han har i sitt författarskap även behandlat frågor som rör Uppsala och Uppsala universitet, t.ex. det ökända mötet i Bollhuset 1939.

Som ordförande i svenska PEN-klubben 2009-2017 har Larsmo uppmärksammat det svåra läget för författare av skönlitteratur och populärvetenskap i länder där mänskliga rättigheter inte självklart skyddas. Värdet av hans insatser bekräftas av att han i september 2018 invaldes som styrelseledamot för PEN International.

Ola Larsmo studerade humanistiska ämnen vid Uppsala universitet och har vid flera tillfällen arbetat tillsammans med forskare och lärare vid universitetet. Hösten 2017 utsågs han till hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet bl.a. med motiveringen att han i sitt arbete följer sin ”osvikliga moraliska kompass” – en styrka i arbetet för mänskliga rättigheter.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari 2019.

Läs mer om Martin H:son Holmdahl-priset.

För mer information om stipendiet kontakta prisnämndens ordförande professor Peter Wallensteen, tel: 070-6752679, e-post: peter.wallensteen@pcr.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Martin H:son Holmdahl-priset är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris tillfaller författaren och filosofie hedersdoktorn Ola Larsmo.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kontorstid alla dagar
 • prhwespaskgboniltaowktpz@udjadzcm.fcuuhs.srveqc
 • 070-167 92 96

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Livxndwea.goKoajffsnmalmr@kxuazhdmyr.usku.ldseyb
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • elqlindy.bhiacunksybtrgsombe@uobadifm.vkuuyl.soretm
 • 018-471 17 06
 • 070-425 09 83

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • peyntreda.pwlinsndigbettrghl@uneadxpm.lguufj.sdrehh
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida