Skip to main content

Aborrars utseende formas av miljön

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:47 CET

Inom ett flertal arter, däribland abborre, hittar man individuella skillnader i utseende kopplat till vilken miljö en individ lever i. Ibland kan skillnader mellan individer vara större än skillnader mellan arter. Jens Olsson har undersökt vad som gör att abborrar från olika miljöer ser så olika ut.


Hos abborre är variationen i kroppsform kopplad till de olika livsmiljöerna man finner i en sjö. Individer fångade i den grunda strandzonen är mer högryggade än de mer slanka och strömlinjeformade abborrar man hittar ute i det öppna vattnet. Förekomsten av en sådan inomartsvariation i utseende kan utgöra ett förstadium i artbildning, om de utseendemässiga skillnaderna är ärftliga. De olika abborrarna skulle således kunna utvecklas till olika arter i framtiden.

I sin avhandling visar Jens Olsson att en abborres utseende till en övervägande del bestäms av miljön den vistas i. Det visade sig att förekomsten av vegetation, typen av föda, samt mängden tillgänglig föda är några av de faktorer som kan påverka en abborres utseende. En faktor som visade sig reglera om det överhuvudtaget kan utvecklas olika typer av abborre i en sjö var tätheten av abborre i sjön. Vid höga tätheter så minskade skillnaderna i utseende mellan individer. Jens Olsson fann även tydliga genetiska skillnader mellan abborrar från olika delar av en sjö, och i enlighet med resultaten från de andra studierna så påverkades utseendet på dessa fiskar av miljön de vistades i. En trolig orsak till de genetiska skillnaderna är att abborrar bildar stim med nära släktingar där utbytet av individer och gener mellan stimmen är begränsat.

Sammantaget tyder resultaten på att framtida artbildning mellan abborrar från det öppna vattnet och strandzonen i en sjö inte är särskilt sannolik. Det verkar istället vara så att abborrar kan svara mycket snabbt på plötsliga miljöförändringar, i alla fall med avseende på deras utseende. Resultaten pekar dock på att det inte sker någon större uppblandning mellan abborrar som lever endast ett hundratal meter från varandra i en sjö. Om de genetiska skillnaderna mellan dessa abborrar är biologiskt relevanta, så tyder Jens Olssons resultat på att det finns potential för en genetisk mångfald på en geografisk skala som är mindre än vad man tidigare antagit.

För mer information, kontakta Jens Olsson, mobil: 073-047 54 90, eller
e-post: Jens.Olsson@ebc.uu.se


Läs avhandling på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7212


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/aborrars.utseende.id464.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala