Skip to main content

En Linnémedaljör och fyra Rudbeckmedaljörer utsedda

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:00 CET

Linnémedaljen i guld 2010 tilldelas professor emeritus Sigurd Fries, Umeå universitet. Dessutom utldelas Rudbeckmedaljen till fyra forskare vid Uppsala universitet: Carl Henric Heldin, Maarit Jänterä-Jareborg, Jan Olov Rosenqvist och Torsten Söderstrom. Medaljerna överlämnas vid promotionen den 28 januari 2011.

Uppsala universitets Linnémedalj instiftades 2006 och delades första gången ut på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Guldmedaljen ges för ”i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”. Årets medalj i guld tilldelas professor emeritus Sigurd Fries.

Sigurd Fries har genom undersökningar av Linnés språk och utgivning av Linnés skrifter bidragit till förståelsen av Linnés roll både i samtiden och för eftervärlden. Studier av Carl von Linnés verk har haft en central roll i Sigurd Fries produktion. Några exempel är ”Linnés språk och stil, Linné och de svenska växtnamnen” och ”Carl von Linné: Västgöta resa”. Sigurd Fries har också givit ut Linnés ”Lappländska resan 1732” i tre volymer: dagboken, kommentardel och faksimilutgåva. Lärdomsspråket under frihetstiden utgör ännu ett tema i Sigurd Fries produktion med tydlig koppling till Linné. Också Sigurd Fries framstående forskning om växtnamn, såsom doktorsavhandlingen ”Studier över nordiska trädnamn”, anknyter till Linnés vetenskapliga gärning där nomenklatur och klassificering utgör en kärnpunkt.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj instiftades 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död. Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. Årets medaljer tilldelas följande fyra forskare:

Carl-Henrik Heldin är professor i molekylär cellbiologi och avdelningsdirektör vid Ludwig-institutet för cancerforskning i Uppsala, som bedriver internationellt ledande forskning rörande cellers tillväxtreglering. Hans forskning rör faktorer som styr cellers tillväxt och överföring av signaler och har betydelse för att förstå uppkomst av tumörsjukdom. Carl-Henrik Heldin är medicinska fakultetens mest citerade forskare vilket utgör ett mått på betydelsen av hans arbete.

Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privaträtt och internationell processrätt, har på ett banbrytande sätt skapat förutsättningar för en utvidgning av rättsvetenskapen i allmänhet och den svenska internationella privaträtten i synnerhet, såväl geografiskt som disciplinärt. Hennes insatser har starkt bidragit till att den internationella familjerättsforskningen vid Uppsala universitet dels tagit en framträdande plats på den internationella arenan, dels fått en markant tvärvetenskaplig prägel.

Jan Olof Rosenqvist, professor emeritus i bysantinologi, har genom banbrytande forskning och genom att utveckla en stark bysantinologisk forskningsmiljö bidragit till att ge Uppsala universitet en ledande ställning inom ett växande forskningsfält. I sin egen forskning har han fokuserat på texteditioner med kommentarer av hagiografiska verk, alltså skrifter om helgon. Den internationella uppmärksamhet hans publicerade arbeten rönt vittnar om den starka position bysantinologin i Uppsala uppnått tack vare Rosenqvists insatser

Torsten Söderström, är professor i reglerteknik och en världsledande forskare inom systemidentifiering, signalbehandling och reglerteknik och hans arbeten betraktas internationellt som fundamentala. Hans omfattande forsknings- och forskarutbildningsverksamhet täcker en rad teoretiska inriktningar och ett stort antal tillämpningsområden och innefattar långvariga industrisamarbeten. Verksamheten har haft utomordentligt stor betydelse för Uppsala universitets idag internationellt ledande ställning inom reglerteknisk forskning.

Samtliga medaljer överlämnas vid doktorspromotionen den 28 januari 2011

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se