Skip to main content

Examensarbete om servitut får pris

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:20 CEST

Årets pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt går till Liselott Holmberg, som i sitt examensarbete vid Uppsala universitet tittat närmare på servitutsregeln i jordabalken och prövat det gamla rättsinstitutets ändamålsenlighet i vårt moderna samhälle.

Uppsatsen "Servitut - en analys av 14:1 JB" har tilldelats priset för bästa examensarbete 2007/2008 av institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar har möjlighet att nominera pristagare.

Liselott Holmberg tilldelas priset för en välskriven uppsats där hon grundligt utreder och analyserar bestämmelsen om avtalsservitut i jordabalkens fjortonde kapitel. I bestämmelsen regleras de särskilda förutsättningar under vilka två fastighetsägare kan ingå ett avtal angående servitut, där den härskande fastigheten ges en evig förmån i den tjänande fastigheten. Det kan exempelvis röra sig om rätt till båtplats eller vatten från en brunn. Förmånen får inte innebära ett totalt ianspråktagande av den sistnämnda fastigheten.

Den övergripande frågan som behandlas i uppsatsen är om regleringen är ändamålsenligt konstruerad; en frågeställning som aktualiseras eftersom det har skett omfattande förändringar i samhället sedan grunderna för servitutet fastlades. I uppsatsen avhandlas bland annat hur förhållandet mellan härskande och tjänande fastighet är reglerat, särskilt avseende underhållsfrågor. Holmbergs slutsats är att servitutsbestämmelsen till stora delar är fullt tillräcklig, men att det finns brister i just regleringen av förhållandet mellan härskande och tjänande fastighet. Briserna riskerar att undergräva användningen av servitut som en långsiktig lösning av fastighetsrättsliga behov.

Årets pris, 10 000 kronor, delas ut i Uppsala på Fastighetsrättens dag den 23 september, då Liselott Holmberg presenterar sitt arbete.

Läs uppsatsen på IFF:s hemsida.

Kontaktpersoner:
Margareta Brattström (handledare), 018-471 16 23, IFF@jur.uu.se
Liselott Holmberg, 0521/27 03 00