Skip to main content

Internationell konkurrenskraft kräver ökade resurser

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:36 CET

Uppsala universitets årsredovisning för 2006 innebär ett överskott på 103 miljoner kronor. Det framgick vid dagens konsistoriesammanträde, som också behandlade budgetunderlaget för 2008-2010. Universitetet vill ha 270 miljoner kronor till forskningen, en treprocentig förstärkning av grundutbildningsanslaget och 15 nya studieplatser på läkarprogrammet under de kommande tre åren.


På dagordningen för dagens möte stod årsredovisning för 2006 och budgetunderlag för 2008-2010. Årsredovisningen visar ett överskott på 103 miljoner kronor, varav 70 miljoner hänför sig till forskningen. Det är en väsentlig förbättring jämfört med 2005. Universitetet kommer att behöva medlen t ex för strategiska satsningar när resultaten av en kommande forskningsutvärdering blir klar och för att genomföra Bolognaprocessen.

Utbildningsuppdraget uppfylldes inte, vilket innebär att de 21 miljoner kronor som kvarstår till full ersättningsnivå kan sparas och disponeras kommande år. Antalet studenter har minskat med en procent. Personalkostnaderna har ökat, på grund av löneökningar, medan antalet anställda har minskat.

I budgetunderlaget till regeringen föreslår Uppsala universitet en förstärkning till vetenskapsområdenas forskning med 60 miljoner 2008, 90 miljoner 2009 och 120 miljoner 2010, utöver forskningspropositionens förslag. Dessa behövs för långsiktiga satsningar som t ex utbyggnad av postdoktorala befattningar, mer forskningstid för lektorer som befordrats till professorer, stöd till innovationssystem, samt resurser till medfinansiering av stora forskningsprojekt.

- Många externa forskningsfinansiärer kräver medfinansiering av lärosätena vilket minskar utrymmet för den fria, anslagsfinansierade forskningen. Vi måste värna om den nyfikenhetsbaserade grundforskningen, säger rektor Anders Hallberg.

- Den resursförstärkning som aviserats för de kommande åren är välkommen, men för att klara den internationella konkurrensen krävs fortfarande ökade resurser. Vi behöver kunna rekrytera unga forskare för att täcka upp för dem som går i pension de närmaste åren.

Universitetet önskar också en treprocentig höjning av grundutbildningsanslaget under tre år. Detta behövs bland annat för satsningar på avancerade masterutbildningar, som bör vara en naturlig tyngdpunkt i utbildningsutbudet vid ett universitet med en omfattande och framstående forskningsöverbyggnad. Det behövs också resurser för att främja studenternas anställningsbarhet, bland annat genom att erbjuda tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning.

För mer information, kontakta planeringschef Ulla Myhrman, tel: 018-471 18 68 eller e-post: Ulla.Myhrman@uadm.uu.se eller ekonomichef Claes Falk, tel: 018-471 18 13 eller e-post: Claes.Falk@uadm.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/internationell.konkurrenskraft.id8D4.htmlPressinformatör
Annica Hulth

E-post annica.hulth@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 86
Mobil: 070-425 06 44
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala