Skip to main content

Ny teknik ger hopp om miljövänligare kemiindustri

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 13:38 CET

Monica Waldebäck har under sitt avhandlingsarbete undersökt en nyutvecklad teknik för kemisk extraktion och visar att den både är bra, miljövänlig och snabb. Bland annat minskar behovet av lösningsmedel med upp till 90 procent. Den 4 november försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.

Monica Waldebäck
Pressurized Fluid Extraction
ISBN: 91-554-6376-2
Abstract

Trycksatt lösningsmedelsextraktion är en relativt nyutvecklad teknik för extraktioner inom kemisk analys. Monica Waldebäck har studerat teknikens effektivitet, tillförlitlighet samt tidsåtgång. Hon har också undersökt hur tekniken bidrar till minskad miljöpåverkan och hur den uppfyller principerna för så kallad Green Chemistry, ett begrepp som innebär att produkter och kemiska processer designas så att miljöfarliga ämnen varken används eller bildas inom kemi och kemiteknik.

Teknikens utbyte och precision visade sig vara jämförbar med såväl traditionella som andra moderna metoder, samtidigt som den gjorde det möjligt att använda mer miljövänliga och mindre toxiska lösningsmedel. Den höga temperatur som används leder nämligen till att lösningsmedlets lösande förmåga ökar. Tidsvinsterna blev också stora. Eftersom tekniken är automatiserad kan ett stort antal extraktioner utföras på kort tid, med mindre personalinsats och högre säkerhet.

- Resultaten visar att tekniken är väl anpassad till Green Chemistry, eftersom volymen av organiska lösningsmedel minskar med 50-90 procent jämfört med traditionella metoder. Detta leder både till förbättrad arbetsmiljö och mindre belastning på den yttre miljön, säger Monica Waldebäck.

Tekniken kan användas både för rutinanalys och inom olika forskningsområden. Exempel på ämnen som kan extraheras med trycksatt lösningsmedelsextraktion är: antioxidant i plast, fosfor i sjösediment, klorerade föreningar i källsorterat hushållsavfall, bekämpningsmedel i spannmål samt totalmängd fett i mager fisk - den senare en viktig parameter vid analys av organiska miljögifter. Tekniken kan också användas för kartläggning av ekonomiskt intressanta ämnen för framtida industriella applikationer, ett exempel är de antioxidanter som finns i restprodukter från olivoljetillverkning.

- Det kan också finnas ekonomiskt intressanta ämnen naturligt i växter eller i biprodukter från jordbruks- eller skogsindustrin. Den här metoden kan utvecklas vidare och i ett senare skede skalas upp till en industriell process helt i linje med kretsloppsprincipen och Green Chemistry, säger Monica Waldebäck.

Monica Waldebäck kan kontaktas på 018-471 36 79 eller Monica.Waldeback@kemi.uu.se


Anneli Waara