Skip to main content

Olika virustyper ger olika risk för livmoderhalscancer

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 13:53 CEST

Kvinnor, vars cellprov innehåller mycket av en viss typ av papillomvirus, löper 50 gånger högre risk att få livmoderhalscancer. Andra typer av samma virus ger dock ingen ökad risk. Det visar Martin Moberg som under sitt avhandlingsarbete undersökt sambandet mellan virusmängd och risk för livmoderhalscancer.

Martin Moberg
Human Papillomavirus Load and Cervical Carcinoma
ISBN: 91-554-5962-5
Abstract
Nästan samtliga livmoderhalstumörer orsakas av papillomvirusinfektioner. Detta samband har skapat ett intresse för om virustester kan förbättra möjligheten att identifiera kvinnor som löper risk att utveckla livmoderhalscancer. Men papillomvirusinfektioner är ganska vanliga och leder oftast inte till cancer; virustester skulle därför kunna leda till överbehandling och onödig oro för många kvinnor. Forskare har istället försökt identifiera användbara parametrar utöver infektionsstatus. En sådan är virusmängden.

Martin Moberg har undersökt om risken för att få livmoderhalscancer hänger samman med mängden virus i de cellprover som tas i samband med den gynekologiska hälsoundersökningen. Detta gjordes genom att jämföra virusmängden i arkiverade prover som lämnats innan kvinnor utvecklat livmodershalscancer med cellprover från friska kvinnor. Han fann att det verkar finnas skillnader mellan olika typer av papillomvirus. Den vanligast förekommande typen, humant papillomvirus (HPV) typ 16, uppvisade ett starkt samband mellan virusmängd och cancerrisk. Den fjärdedel av kvinnorna som hade mest att detta virus i sina prover löpte över 50 gånger högre risk att få cancer än den fjärdedel som hade minst virus i sina prover. För de andra undersökta HPV-typerna kunde däremot ingen skillnad ses mellan de med högst virusmängd och de med lägst virusmängd. Detta innebär att man bör särskilja virustyperna om man försöker använda sig av virusmängd för att identifiera individer som löper risk för att utveckla cancer. Avhandlingens resultat kan användas för att på sikt förbättra den förebyggande vården och finna effektiva vacciner.

Martin Moberg kan nås på 018-471 4804 eller via e-post Martin.Moberg@genpat.uu.se