Skip to main content

Pris till uppsats om ansvarsfördelning för fel i fastighet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 08:24 CEST

Årets pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt går till Sebastian Nilhammer, som i sitt examensarbete vid Uppsala universitet utrett och analyserat hur valet av överlåtelseform vid förvärv av en fastighet påverkar köparens möjligheter att göra säljaren ansvarig för fel i den förvärvade egendomen.

Uppsatsen ”Ansvar för faktiska fel vid olika typer av fastighetsöverlåtelser” har tilldelats priset för bästa examensarbete 2009/2010 av institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar har möjlighet att nominera pristagare.

Sebastian Nilhammer tilldelas priset för en välskriven uppsats med väl underbyggda slutsatser. Uppsatsen innehåller för det första en kartläggning av tre olika typer av överlåtelseformer, nämligen i enlighet med jordabalkens överlåtelseregler, genom bolag samt genom fastighetsreglering. För det andra utreder Nilhammer hur valet av överlåtelseform påverkar förvärvarens möjligheter att åberopa (faktiska)fel i fastigheten efter förvärvet. Vissa skillnader föreligger exempelvis när det gäller vilka påföljder som kan göras gällande och preskriptionstider. För det tredje utvärderar han huruvida fördelningen av felansvaret mellan överlåtare och förvärvare vid de olika överlåtelsetyperna framstår som rimliga.

Att felansvaret skiljer sig åt mellan olika typer av förvärv kan få betydelsefulla praktiskt konsekvenser. Trots detta kan man anta att det främst är de skilda skattemässiga utfallen av olika förvärvstyper som diskuteras och analyseras av inblandade parter. Om ett fel sedermera visar sig föreligga kan skillnaderna beträffande felansvar komma som en överraskning för parterna.

Årets pris, 10 000 kronor, delas ut i Uppsala på Fastighetsrättens dag den 23 september, då uppsatsen presenteras.

Läs uppsatsen.

Kontaktpersoner: Margareta Brattström (handledare), 018-471 16 23, IFF@jur.uu.se, Sebastian Nilhammer, 070-816 98 61

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se