Skip to main content

Pris till uppsats om planbesked

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 16:14 CEST

Årets pris för bästa examensarbete inom fastighetsrätt går till Martin Bjurenlind, som i sitt examensarbete vid Uppsala universitet beskrivit och analyserat den nya regleringen i plan- och bygglagen avseende planbesked. Regleringens systematik och konsekvenser i praktiken står i fokus för studien.

Uppsatsen ”Planbesked – ett sätt att initiera detaljplanering?” har tilldelats priset för bästa examensarbete 2011/2012 av institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) vid Uppsala universitet. Handledare vid landets samtliga juristutbildningar har haft möjlighet att nominera pristagare.

Martin Bjurenlind tilldelas priset för en välskriven uppsats med väl underbyggda slutsatser. Syftet med uppsatsen är att utifrån olika aspekter granska den, genom den nyligen reviderade plan- och bygglagen, införda funktionen planbesked. Ett planbesked kan beskrivas som ett förhandsbesked rörande en kommuns åsikter om att via detaljplan bestämma hur ett område får användas. En av huvudfrågorna i uppsatsen är om det kan anses rättssäkert och rimligt att ett planbesked inte går att överklaga. Frågan diskuteras i ljuset av att det inför detaljplanering som regel förekommer informella kontakter mellan en kommun och en byggherre där enskilda projekt presenteras varvid det även diskuteras hur projektet kan utvecklas samt om, i vilken utsträckning och på vilka villkor kommun och exploatör kan samarbeta rörande projektet. En annan övergripande fråga rör den kommunala planläggningen i stort och hur samarbetet mellan den privata sektorn och kommunen fungerar samt vilka effekter det kan få. Uppsatsen avslutas med synpunkter på om införandet av möjligheten till planbesked dämpar utrymmet för informell påverkan på kommuners beslut i planfrågor.

Årets pris, 10 000 kronor, delades ut i Uppsala på Fastighetsrättens dag den 4 oktober, då uppsatsen presenteras.

Uppsatsen finns på http://www.iff.uu.se

Martin Bjurenlind är numera verksam som biträdande jurist på Ahlford Advokatbyrå i Uppsala

Kontaktperson:
docent Erika P Björkdahl (handledare), föreståndare IFF, 018-471 76 76, IFF@jur.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se