Skip to main content

Satsning på utbildningskvalitet nödvändig för framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 13:03 CET

Uppsala universitet vill se en generell ökning av statsanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med sju procent från nästa år.  Det framgår av universitetets budgetunderlag till regeringen för de kommande tre åren. Annars riskerar Sveriges högre utbildning tappa mark internationellt. Inom forskningen fortsätter universitetet att kraftsamla inom särskilda styrkeområden.

Under dagens sammanträde i konsistoriet behandlades bland annat budgetunderlaget för 2012-2014. En ökning av utbildningsanslagen är avgörande för en fortsatt hög och konkurrenskraftig utbildningskvalitet, anser universitetet. Att fortsätta att utveckla befintliga och nya utbildningar kommer att vara en huvudangelägenhet för att möta efterfrågan från samhället och från framtida studenter.

-    Vi ser positivt på regeringens aviserade ökning till humanistisk-samhällsvetenskapliga området, men den är otillräcklig. Vi har länge betonat behovet av en generell ökning av anslaget och det behovet kvarstår, säger rektor Anders Hallberg.

Universitetet vill också behålla en större del av resurserna för det utökade antalet studieplatser man tilldelades tillfälligt för åren 2010 och 2011 för att möta den ökade arbetslösheten bland unga. Dessa platser finns till stor del inom programutbildningar, omfattande betydligt längre tid än två år, och universitetet ser en efterfrågan på dessa studieplatser även på längre sikt. Avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet har också inneburit ökade kostnader för universitet. Därför begär man sju extra miljoner kronor per år.

Universitetet fortsätter de kommande åren att kraftsamla inom starka forskningsområden, bland annat inom ramen för regeringens strategiska satsningar. Inom livsvetenskaperna pågår utbyggnaden av ett högteknologiskt resurscentrum för storskalig forskning i Uppsala-Stockholmsområdet; Science för Life Laboratory, tillsammans med Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet. Universiteten återkommer till regeringen med finansieringsfrågor för denna satsning. Detsamma gäller InnoEnergy, ett europeiskt institut inom energiområdet där Sverige genom Uppsala universitet och KTH utgör en nod.

En uppföljning av universitetets egen forskningsutvärdering Kvalitet och Förnyelse, KoF07, har påbörjats och väntas vara klar 2011. Denna utvärdering förväntas liksom den tidigare ge ett värdefullt underlag för kommande prioriteringar.

Kontaktperson: Pernilla Björk, 070-291 15 24, pernilla.bjork@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se