Skip to main content

Universitetets prioritering av byggprojekt bestämd

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:11 CET

Konsistoriet har nu tagit beslut om inriktningen för universitetets framtida planering av sin lokalförsörjning. Ett 30-tal nya byggnadsprojekt är anmälda. Exempel på prioriterade projekt är en utbyggnad av Ångströmslaboratoriet, ny byggnad för lärarutbildning samt etapp 3 av upprustningen av BMC.

Lokalkostnaderna utgör cirka 15 procent av universitetets totala kostnader, vilket är i nivå med vad som gäller för övriga svenska universitet. Med oförändrad utbyggnadstakt beräknas nuvarande markreserver räcka 40-60 år. De största reserverna finns i Rosendalsområdet söder om BMC och i kvarter Blåsenhus. Kapitalkostnaderna för redan genomförda projekt når ett maximum 2005, och utrymmet för nya centralt finansierade projekt är därför begränsat före 2010. Med det utrymme som finns, cirka 84 miljoner per år, ryms 12 projekt.

Bland prioriterade projekt finns:
- Nybyggnad av Ångström, hus 7
- nybyggnad för lärarutbildning och pedagogik i kvarteret Blåsenhus
- Tredje och sista etappen av upprustningen av BMC.

Lokalsituationen för institutionen för lärarutbildning och pedagogik utreds för närvarande, och preliminärt planeras utflyttning till ny byggnad i kvarteret Blåsenhus under 2006. Ingen ny verksamhet planeras i den nuvarande byggnaden. Diskussioner pågår också om eventuell flyttning av andra verksamheter till samma kvarter, exempelvis juridiska institutionen, som idag har en splittrad lokalsituation.
Det finns också planer att bygga ut Evolutionsbiologiskt centrum på Norbyvägen så att avdelningen för fysiologisk botanik i Botaniska trädgården samt växtekologen på Villavägen kan flytta dit under 2006.

För medicin och farmaci planeras nybyggnad av ett kliniskt forskningscentrum på sjukhusområdet. Dagens lokaler är underdimensionerade och i dåligt skick. Dessutom planeras, i samverkan med landstinget och Uppsala kommun, nybyggnad av Hälsans hus, där tvärvetenskaplig forskning ska samverka med utbildning, hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande aktiviteter.

Beslutet i konsistoriet idag innebär inte att beslut tagits att genomföra projekten, utan endast att man bestämt inriktningen för planeringen och prioriterade projekt. Definitiva beslut fattas av rektor då kostnadskalkyl, tidplan och förslag på finansiering är klart.

Kontaktperson: Jan Ivar Mattsson, byggnadschef. Tel. 018-4711703