Gå videre til innhold
Foto: Getmilitaryphotos
Foto: Getmilitaryphotos

Pressemelding -

Ny bok: Til forsvar av landet

I en ny bok ønsker jusprofessor Sigmund Simonsen på et generelt grunnlag å klargjøre hva forsvarsmaktens rettslige handlingsrom og handleplikt er i fred, krise og krig: Når og på hvilke vilkår kan militær makt brukes? Mange av spørsmålene har i liten grad vært analysert tidligere. Angrepene 9. april 1940 og 22. juli 2011 brukes for å illustrere rettsspørsmålene. Funnene gir grunn til å stille flere spørsmål ved myndighetenes og Forsvarets handlemåte 22. juli samt 22. juli-kommisjonens vurderinger. Den rettsvitenskapelige analysen viser nemlig at Forsvaret hadde større handlingsrom den 22. juli enn det Forsvaret brukte, og klart større handlingsrom enn det 22. juli-kommisjonen la til grunn.

Forsvaret har rett og plikt til å forsvare landet. Det fremgår av Grunnloven, og er grunnen til at vi har et forsvar og alminnelig verneplikt. Men hva ligger egentlig i den retten og plikten? Hva hadde Regjeringen og Forsvaret eksempelvis lov til å gjøre i aprildagene i 1940 og 22. juli 2011? Hva skal til for at Norge må anses for å være utsatt for et «væpnet angrep»? Kan hybridkrigføring, cyberangrep og krenkelser av Norges suverenitet møtes med militær makt? Hva med omfattende terrorangrep, statskupp eller opprør i Norge? Hvilke rettsregler gjelder for maktbruken? Kan militær makt bare brukes mot «ytre» trusler, eller kan forsvarsmakten også brukes mot «indre» trusler? Hva er ansvars- og rollefordelingen mellom politi og forsvar i «gråsonen» mellom krig og fred? Og kan deltakelse i militære operasjoner i utlandet, som Libya-operasjonen (2011), anses for å være «til forsvar av landet» i Grunnlovens forstand?

Om forfatteren:
Sigmund Simonsen (1972) er professor i rettsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. Han har Befalsskolen for infanteriet (1992), er cand.jur. fra UiO (1998), og har mastergrad (LL.M) i menneskerettigheter og krigens folkerett fra University of Essex (2004) og juridisk doktorgrad (dr.philos.) fra NTNU (2010). Han har tidligere arbeidet som advokat og lovutvalgssekretær. Fra 2012 til 2018 arbeidet han ved Luftkrigsskolen, hvor han fikk opprykk til professor i 2017.

Kontaktinformasjon:
Sigmund Simonsen, mobil 95 90 43 43, e-post sigmund.simonsen@hvl.no.

Les mer om boken.
Bla i boken.

Related links

Emner


Fagbokforlaget er et av de største fagbok- og læremiddelforlagene i Norge med utgivelser for profesjonsmarkedet og hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

www.fagbokforlaget.no

Kontakter

Ingrid Krøvel-Velle

Ingrid Krøvel-Velle

Pressekontakt Markedskonsulent og pressekontakt Juss. Pressekontakt for alle akademiske utgivelser 97554811

Fagbokforlaget

Vi bryr oss om fag og utdanning, og ønsker å gi ut fagbøker og læremidler som dagens elever, studenter, forskere og ulike yrkesgrupper har behov for. Våre forfattere skriver bøker som dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, samt norsk for minoritetsspråklige og praktikermarked. Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS.

Fagbokforlaget
Kanalveien 51
5068 Bergen
Norge