Pressemelding -

Skaper innføring av mva bedre pasientsikkerhet?

Fra politisk hold – tydeligst fremført av Høyre og Arbeiderpartiet – er det noen sentrale temaer og argumenter som går igjen når det gjelder komplementær og alternativ behandling, også brukt nå nylig i forbindelse med regjeringens forslag om å fjerne merverdiunntaket for den type helsetjenester. Utfordringen, som også media bør ta inn over seg, er at generalisering og påstander basert på ufullstendig informasjon, skaper feil fokus i det viktige arbeidet for å sikre pasienten, noe en seriøs fagorganisasjon som Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) alltid har vært opptatt av.

NNHs styreleder John Petter Lindeland stiller blant annet spørsmål ved argumentet om at man ønsker å beskytte pasienter/brukere mot alternativ behandling fordi den type behandling kan medføre at pasienter velger bort konvensjonell behandling, og at det å innføre merverdiavgiftsplikt på slike tjenester, er en god strategi for å fjerne de som i politikernes øyne regnes som useriøse behandlere.

- Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon tek sterk avstand frå aktørar som driv praksis i strid med lovverk og forskrifter, og som spreier tvilsame påstandar om behandling av alvorleg sjukdom. Me har i alle år hatt god dialog med Forbrukartilsynet når det gjeld tiltak i høve marknadsforskrift av alternativ behandling.

Ettersom det fra politisk hold blir etterspurt kunnskapsbasert dokumentasjon når det gjelder påstander, mener Lindeland det ikke er mer enn rett og rimelig å kreve at de selv også innfrir dette kravet.

- Forsking frå blant anna Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam) viser at organiserte terapeutar sjeldan bryt gjeldande lovverk og forskrifter. Dei som får merksemd i media og som gjer at helsepolitiske talspersonar kjem på banen og krev strengare regulering, er i all hovudsak uorganiserte aktørar med låg terapeutkompetanse. Omfanget av slik verksemd er heller ikkje dokumentert.

Emner

  • Arbeidsliv

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Kontakter

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold