Gå videre til innhold
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS
Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS

Pressemelding -

Unnlater å følge opp stortingsvedtak – skylder på pandemien

Regjeringen har fremdeles ikke fulgt opp Stortingets vedtak om en ønsket utredning av hvorvidt noen av behandlerne som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling, kan anses å yte helsehjelp og dermed få gjeninnført unntak fra merverdiavgift på sine tjenester. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skylder på departementets arbeid med håndtering av covid-19-pandemien for at utredningen ikke er kommet i gang.

Dette kommer frem i et svar fra Høie til stortingspresidenten, etter en henvendelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap). Liadal, som er medlem av helse- og omsorgskomiteen, ber helse- og omsorgsministeren orientere om hva som er status i saken og på hvilken måte regjeringen følger opp vedtaket med å utrede hvilke behandlere som kan anses å yte helsehjelp slik at de fortsatt skal ha fritak for merverdiavgift på sine tjenester.

Stortingets vedtak

Forslag om å fjerne fritak fra merverdiavgift på alternativ behandling ble fremsatt av regjeringspartiene Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre sommeren 2020. I forbindelse med Stortingets behandling av forslaget ble det vedtatt at endringen først skal få virkning for alternativ behandling i form av akupunktur, osteopati og naprapati som omsettes eller formidles fra og med 1. januar 2022. Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt viste under behandlingen av forslaget til at det kan være yrkesgrupper som i dag regnes som alternative behandlere, men som det kan være gode grunner til å inkludere under omsetning og formidling av helsetjenester og kom derfor med forslag om følgende vedtak, som Stortinget senere sluttet seg til:

Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.

Manglende oppfølging

Utøvere registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling består av et bredt spekter av alternative behandlere som ikke er offentlig autorisert helsepersonell. De fleste av disse har naturlig relasjon til helsehjelp ved at behandlingen er komplementær, ved at de samarbeider med helsepersonell, og at behandlingen har positive effekter både for helsen til pasient/bruker – i tillegg til at behandlingen de utfører, har en rent samfunnsøkonomisk effekt.

En rekke behandlere som ikke er offentlig autorisert helsepersonell, har i løpet av året måtte legge merverdiavgift på tjenestene de tilbyr. Dette har ført til at det er blitt dyrere for en stor gruppe pasienter og brukere av alternativ behandling å kunne ivareta og bedre egen helsetilstand. Gjeninnføring av merverdiavgift på alternativ behandling kan dermed gi flere utilsiktede konsekvenser, som økte ventetider og kostnader i den offentlige helsetjenesten, samt en økning i sykefravær og utenforskap. Det bør derfor være en prioritert oppgave for regjeringen å få gjennomført Stortingets vedtak om en grundig utredning og gjennomgang av Registeret for utøvere av alternativ behandling og få gjeninnført avgiftsfritak for registrerte behandlere.

Stortingsrepresentant Liadal har vist stort engasjement i denne saken og har ved flere anledninger kritisert regjeringen for manglende konsekvensutredning. Hun etterlyser oppfølging av vedtaket Stortinget har gjort:

- Det er ikke riktig å pålegge all alternativ behandling merverdiavgift uten en full faglig gjennomgang. Stortinget har vedtatt en gjennomgang og regjeringen må følge opp, sier hun.

Naturterapi er omfattende

At Liadal i sin henvendelse til helse- og omsorgsministeren kun trekker frem én utøverorganisasjon med i overkant av 400 medlemmer kan virke noe underlig, når vi vet at det totalt er 40 godkjente utøverorganisasjoner i registeret, med til sammen 3 572 utøvere.

Generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), Lidia Ivanova Myhre, setter stor pris på engasjementet Hege Haukedal Liadal har vist i saken, og at hun nå følger opp og minner helse- og omsorgsministeren på at Stortingets vedtak 328 ikke har blitt behandlet. Samtidig påpeker Myhre at saken er mye mer omfattende og ikke kan avgrenses kun til massasjeterapi, slik det fremkommer i spørsmålet fra Liadal. Naturterapeutisk behandling og dens prinsipper bygger på en rekke terapier og behandlingsmetoder. Massasjeterapi er en av mange terapier som inngår i den naturterapeutiske behandlingstradisjonen.

- NNH er landets største organisasjon for naturterapeuter og fullverdig medlem av World Naturopathic Federation. Alle terapeuter i NNH er kvalifiserte og har utdanning i både skolemedisinske og naturmedisinske/naturterapeutiske fag. Naturterapi omfatter en rekke terapiformer og behandlingsteknikker, der flere av disse kan innebære bruk av massasjeteknikker. Derfor blir det feil å fokusere kun på én terapiform når man snakker om helseeffekt ved hjelp av naturmedisinske/naturterapeutiske behandlingsforløp.

Ministerens svar står ikke til troende

I sitt svar til Liadal begrunner helse- og omsorgsminister Bent Høie manglende oppfølging av vedtaket med en arbeidskrevende håndtering av pandemien:

- På grunn av departementets arbeid med håndtering av covid-19-pandemien, har oppfølging av dette anmodningsvedtaket blitt forsinket. Departementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Myhre er ikke overrasket over svaret fra Høie og mener at det føyer seg inn i rekken av det NNH tidligere har sett fra Høyre i håndteringen av denne saken. Hun mener det kan være en fordel om den nye regjeringen overtar hele saken.

- Et Høyre-styrt helsedepartement og finansdepartement har vist dårlig håndverk i håndteringen av saken om gjeninnføring av merverdiavgift på alternativ behandling. De har verken klart å legge frem en grundig vurdering av fag og konsekvenser eller involvert de berørte parter, som for eksempel pasient- og terapeutorganisasjoner. Derfor vil det være en stor fordel at den nye regjeringen overtar saken, rydder opp og retter opp skadene som nåværende regjering har gjort. Og det haster med dette arbeidet, sier hun og fortsetter:

- Det er interessant å se at helse- og omsorgsminister Høie unnskylder manglende oppfølging av saken med koronapandemien. Både han og finansminister Sanner (H) kjørte saken med stort hastverk og brukte en god del ressurser på å få gjennomslag for en lovendring i Stortinget, midt i en periode mens koronasituasjonen var på sitt verste. Helse- og omsorgsministerens argumentasjon holder ikke i denne sammenhengen.

Kilde:
Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (Ap) til helse- og omsorgsministeren [stortinget.no]
Emner

Kategorier


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert innhold

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.