Gå videre til innhold

Pressemelding -

NBS og NB (faglagene) vil satse på økologisk landbruk

Økologisk Norge er glad for at faglagene i sitt krav til årets jordbruksoppgjør vil satse på økt selvforsyning av økologiske mat og fôr. De fremhever også driftsformens viktige spydspissrolle i miljø og klimaarbeidet.

Korn, frukt, bær, grønnsaker, potet, honning og økologisk er produksjonene med størst markedspotensial, og må prioriteres i årets oppgjør, konkluderer jordbrukets forhandlingsutvalg i sitt krav til jordbruksforhandlingene 2019. Jordbrukets forhandlingsutvalg har med det tatt viktige steg for å innfri kravene økologisk Norge fremmet i forkant av forhandlingene. Totalrammen har økt, økte tilskudd til økologisk korn og potet, sterkere stimulans til økt bruk av utmarksbeite samt storsatsing på frukt og grønt. Det er fortsatt langt fram til vårt primære krav, men dette er mange steg i riktig retning.

Viktig rolle

For å understreke økosatsingen påpeker jordbrukets forhandlingsutvalg følgende: økologisk jordbruk har en viktig rolle som spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. Det gjelder både tekniske og biologiske hjelpemidler som eksemplene ugrasharv og snylteveps. Like viktig er økologisk landbruks hovedintensjon om å drive landbruk mest mulig i samspill med naturen uten tilførte driftsmidler som handelsgjødsel og plantevernmidler

Viktig frukt og grønt satsing

Faglagene har i årets forhandlinger gjennom til tiltaket Grønn innovasjon og vekst tatt konkrete og reelle grep for å øke produksjon og avsetning på norskprodusert frukt og grønnsaker. Denne satsingen vil også gagne økologisk frukt og grøntproduksjon. Markeds og produksjonspotensialet er betydelig. Økologisk Norge vil denne sammenhengen påpeke det store potensialet som ligger i samarbeidet mellom økologisk husdyr og planteprodusenter.

En sterk verdikjede er nødvendig her og i andre produksjoner. De gir et viktig signal når de målretter økologiske utviklingsmidler til å utvikle sterke verdikjeder. Det er prisverdig at faglagene nok en gang understreker behovet for at det offentlige også tar et ansvar for innkjøp av norskproduserte økoprodukter.

Prioriter grovfôr og utmarksbeite

For å utnytte arealene bedre og ivareta biologisk mangfold, mener Jordbrukets forhandlingsutvalg det er viktig å satse på økt bruk av beiteressursene i innmark og utmark. Utmarksbeite prioriteres gjennom styrking av satsene for både småfe og storfe. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det må gis stimulans til økt bruk av grovfôrressurser. Distrikts- og strukturprofilen i tilskuddsordningene må styrkes for å sikre produksjon tilpasset arealgrunnlaget på det enkelte bruk. Dette mener Økologisk Norge er viktige og nødvendige tiltak for å sikre en reell selvforsyning også i økologisk produksjon.

Betimelig refs

Jordbrukets forhandlingsutvalg beklager at Økologiprogrammet ikke foreligger slik Stortinget vedtok i desember. Jordbrukets forhandlingsutvalg kan derfor heller ikke legge dette til grunn for en samlet satsning på økt virkemiddelbruk for økologisk landbruk i årets jordbruksforhandlinger. Økologisk Norge synes i likhet med faglagene at det er betimelig å påpeke at dette arbeidet har tatt alt for lang tid.

For ytterligere kommentarer og spørsmål. Ta kontakt med undertegnede eller styreleder Jostein Trøite (97126324)

Vennlig hilsen

Børre Solberg

Daglig leder - Telefon: 412 19 505

Emner

Kategorier


Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk. Vi arbeider praktisk og politisk gjennom våre prosjekter og regions-, fylkes- og lokallag.

Pressekontakt

Sindre Buchanan

Sindre Buchanan

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Alle mediehenvendelser 92292525

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for forbrukere, bønder og bedrifter med interesse for økologisk landbruk, mat og andre produkter, miljø og helse. Vi har aktive medlemmer over hele landet.
Vi bygger på de internasjonale økologiprinsippene og gir ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Økologisk Norge
Engebrets vei 3
0275 Oslo
Norge